Published using Google Docs
Stadgar HUFS
Updated automatically every 5 minutes

Stadgar för

Hamneda Ungas Förening Sockenstugan

§ 1 Föreningens namn skall vara ”Hamneda Ungas Förening Sockenstugan”.

 

§ 2 Föreningen är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden, med syfte att verka för en mötesplats, genom olika arrangemang och aktiviteter framför allt främja barn, ungdomarna och vuxnas sociala gemenskap.

 

§ 3 Föreningens säte är Hamneda.

 

§ 4 Hamneda Ungas Förening Sockenstugan äger Sockenstugan i Hamneda.

 

§ 5 Föreningen är öppen för alla fysiska personer som delar föreningens målsättning och följer dess stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.

 

§ 6 Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses omedelbart lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 

§ 7 Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. Beslut fattas av styrelsen.

 

§ 8 Medlem äger inte del i föreningens tillgångar, liksom han inte heller ansvarar för föreningens skulder.

 

§ 9 Medlem ska betala den medlemsavgift som fastställdes på föregående års årsmöte. Medel för föreningens verksamhet skapas genom medlemsavgifter, frivilliga bidrag, ideella insatser samt eventuella intäkter från olika arrangemang m.m. Intäkterna används för att täcka kostnader i verksamheten.

 

§ 10 Föreningen skall hålla minst två sammanträden per år, varav ett är årsmöte och hålls senast i april. Kallelse till årsmöte skall utgå minst två veckor i förväg och ske genom annonsering.

 

§ 11 Styrelsen består av minst sju ledamöter. Styrelsen väljs vid årsmötet, första gången väljs tre ledamöter på ett år och övriga på två år. Ordförande väljs på årsmötet (1 år). Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör (1 år). Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra av dess ledamöter är närvarande.

 

§ 12 Vid varje årsmöte utses två revisorer samt en revisorssuppleant. Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. För revision av det första verksamhetsåret utses ordinarie revisorer.

 

§ 13 Styrelsen har rätt till ekonomiska transaktioner under förutsättning att besluten är enligt styrelseprotokoll. Firmatecknare utses inom styrelsen.

 

§ 14 Stadgeändring är giltig efter beslut av årsmötet.

 

§ 15 Beslut om föreningens upplösning kan endast göras vid två på varandra följande sammanträden, varav ett är årsmötet. Minst 2/3 av antalet angivna röster måste bifalla förslaget.

 

§ 16 Vid upplösning av föreningen skall tillgångarna överlåtas till Hamneda Hembygdsförening för vidare förvaltning inom den ram som anges i paragraf 2.

Gäller från 20150315                                                                                          av