לק"י

לנחותם מהדורה 1 - דפי עדכונים [עודכן לאחרונה בל' תשרי התשע"ח]

מספר עמוד

מהות העדכון

ציון מקום

תיאור העדכון

חלק א

33

עדכון הערה

תשובה,ח,ד

ד) מהות הכרת היא לנפש שנכרתת מחיי העולם הבא אף לעולם ולא עונש הקשור לאריכות חיי הגוף, וכן מהות מיתה בידי שמים שאינה קשורה כעונש לקוצר שנות האדם

40

העברת תוכן הערה כב' להערה כא

תפלה וברכת כהנים,ה,כא-כב

כא) {שו"ת רבנו - רטז} אין צריך חלונות בבית הכנסת ובמקום תפילת הציבור, אבל בביתו במקום תפילת היחיד צריך חלון כדניאל, כדי לכוון לבו לירושלים ללא חציצה. צריך היחיד לקבוע בביתו מקום לתפילתו, ואין צורך שם בחלון, אם משקיף לעצים ומבנים הטורדים מכוונת הלב. דווקא בביתו חייב לקבוע מקום לתפילתו, אבל בבית הכנסת אין צורך להקפיד על מקום קבוע.

66

עדכון הערה

ברכות,ה,כח

כח) שתי חבורות שמקצתם שאינם רואים אלו את אלו, שמש מצרפם לזימון דווקא בבית אחד, אבל בבתים נפרדים, אפילו רואים אלו את אלו אין מצטרפים.

78

עדכון הערה

שבת,ה,י

י) זמן תוספת שבת מדרבנן הוא מסמוך להיסתרות השמש עד בין השמשות, שהוא צאת ראשוני הכוכבים. זמן תוספת עינוי ומלאכה ביום הכיפורים הוא מדרבנן.

90

עדכון הערה

שבת,כא,נט

נט) אין טחינה בפירות אלא רק בזרעונים וירקות וקטניות, ומותר לחתך את הדלועים לפני בהמה, והנבילה לפני הכלבים, אפילו דק דק; חרובים אינם נחשבים פרי ויש בהם טחינה משום שהם מין קטניות או פירות עץ גרועים הראויים למאכל בהמה בלבד.

92

החלפת תוכן הערה

שבת,כג,י

כל פעולת תיקון קלה, ופעולה דומה כגון מתיחת מיתרי הכינור אף שהיא מעשה הדיוט, חייב עליה מדאורייתא משום מכה בפטיש, ולכן גזרו חכמים על כל פעולת השמעת קול שיר בכלים אף על-ידי מי שאינו יודע לעשות כלי שיר.

119

הוספת הערה לג'

שופר וסוכה ולולב,ה,לג

לג) סכך פסול וכשר פסים פסים, אינו נחשב מעורב כשנמצאים זה בצד זה פס כשר בין שני פסי פסול, ונחשב מעורב כשהפסול נמצא מתחת או מעל הכשר. סכך פסול המעורב בסכך כשר ופוסל אף כשהוא מיעוט הסכך, פוסל דווקא כשפיסולו עצמי, אך אינו פוסל כשפיסולו צדדי כגון שגבוה למעלה מעשרים אמה.

מ) נואי סוכה התלוי בסכך וקשור בחוט, כשר אף אם החוט ארוך מארבעה טפחים; אבל נואי התלוי בדופן ומופלג מן הסכך ארבעה טפחים, ממעט ברוחב הסוכה, ואין יושבים תחתיו.

120

הוספת הערה ד'

ועדכון הערות

שופר וסוכה ולולב,ז,ב

ד)  שלושה עלים בהדס, שנים בשווה והשלישי למעלה מהם, הם אמנם עבות אך לא זה האמור בתורה אלא שוטה, אך שני עלים בהדס אינם עבות כלל ואין זקוקים למעטו.

ה) {רבותנו} אף שניתן להשיג בקלות הדס משולש באורך חמישה טפחים, ומן הדין צריך להיות באורך שלושה טפחים שלמים, אם היה בראש הבד באורך שני טפחים ומחצה עבות כשר, והשיר את שאר העלים השוטים, כשר.

נה) {מנהג תימן} כל השנה מניחים את התיבה ליד הכותל שמתפללים כנגדו, ורק בקריאת התורה מעבירים אותה לאמצע בית הכנסת, וכך גם בחג הסוכות, אחר ולפני קריאת חובת היום מקיפים הציבור עם לולביהם את התיבה פעם אחת, פרט לשבת שאין מקיפים, וביום השביעי מקיפים הציבור שבע פעמים עם לולביהם בתוספת כמה בדי ערבה, ואומרים רק פיוטי רס"ג בהקפות.

121

עדכון הערה

שופר וסוכה ולולב,ח,יב*

יב*) סוג האתרוג הטבעי שיש לו ראש קטן כמו ראש הדד פסול, אף שנראה כגוף בולט לבדו, נטילת ראשו פוסלתו.

124

עדכון הערה

קידוש החודש,ה,ד

ד) עד ימי אביי ורבא, בית דין שבארץ ישראל היה הסמכות היחידה לחשב את החודש, אבל לא לקדש על-פי הראייה, משום שכבר לא היו בית דין סמוכים, ולא היה החשבון מסור לכל ומסורת דחיות אחידה, אלא מסורות דחיות שונות בכל בית דין על פי קבלתו

129

עדכון הערה

מגילה וחנוכה,א,יא

יא) …..{מנהג תימן} חוזרים על חמישה פסוקים כנגד חמש לשונות גאולה, כחמש כוסות בהגדה, אחר שקורא אותם השליח-ציבור להוציא הרבים.

130

עדכון הערה

מגילה וחנוכה,א,כט

כט) כשחל חמישה-עשר בשבת מקדימים המוקפים לארבעה-עשר רק את קריאת המגילה, אבל את שאר מצוות היום משלוח מנות וסעודת פורים ומתנות לאביונים מקיימים בחמישה-עשר בשבת, לא במעות אלא במיני תבשיל ואוכלים. היו תקופות שקידשו על-פי הראיה אף שלא היתה מלכות לישראל ותקופות שקידשו לפי החשבון אך לכל בית דין היו סידרי קביעות שונים.

166

עדכון הערה

מאכלות אסורות,ז,טו

טו) {מנהג תימן} שולפים את חוטי החלב הכסלים שלמים וארוכים….

210

עדכון הערה

בכורים,י,כ

{רבותינו} דעת רבנו שדין ראשית הגז ומתנות בהמה אחד הוא, ששניהם אינם נוהגים בחוץ לארץ והם חולין לכל דבר.

287

העברת הערה ה' לפרק כה'

מכירה,כד,ה

פרק כד': מכירת דבר המחובר לדבר

אילנות שיש להם קרקע [א-ז]

ה) הבור עשוי למים, והדות לתבואה וקטניות.

.......

פרק כה': מכירת בתים

מכירת בית וחצר ותשמישיהם [א-ו]

ה) הבור עשוי למים, והדות לתבואה וקטניות.

321

הוספת הערה יא'

אבל,א,יא

ח) גולל הוא המכסה שמכסים בו את המת, ועל שמו קרוי הכוך שהמת גולל בו. מת שנתנוהו בארון במסמרים, הרי זו קבורה דאורייתא לכל המתים, חוץ מהרוגי בית דין. אונן מותר לספר ולכבס ולרחוץ ולעשות במלאכה, ואינו נאסר אלא משתחול עליו אבלות, ולכן מותר למכור את חלקו לשותפו בעודו אונן.

יא) {מרן} מפייסים מלכות כדי שתניח לקבור הרוגי מלכות, כשאפשר לפצותה בממון מועט.  

חלק ב

חלק ג

391

עדכון

בור

עשוי למים: מכירה,כה

394

394

הוספה

בית דין - קידוש החודש

ראה גם קידוש החודש

עדכון

בית הכנסת

 קביעת מקום לתפילה: תפילה,ה,כא

408

עדכון

דות

עשוי לתבואה: מכירה,כה

411

הוספה

הרוג

אבלות הרוגי מלכות: אבל,א,יז

קבורת הרוגי בית דין: סנהדרין,טו,ט ; אבל,,א ; א,ח

קבורת הרוגי מלכות: אבל,א,יא

412

עדכון

חוט, חוטים

חלב כסלים לתפילין: תפילין,ג,כ ; מאכלות אסורות,ז,טו

417

הוספה

חרוב, חרובים

קטניות או פירות גרועים: שבת,כא,נט

420

עדכון

יום הכיפורים - עינוי

זמן תוספת עינוי ומלאכה: שבת,ה,י ; תענית,ג,ז

446

הוספה

סוכות - הדס

עבות שהוא שוטה: שופר וסוכה,ז,ד

447

הוספה

סוכות - סכך

כשר ופסול הנחשב מעורב: שופר וסוכה,ה,לג

פסול המעורב בכשר: שופר וסוכה,ה,לג

447

הוספה

סוכר

ברכת מים עם סוכר: ברכות,ח,ג

ברכת מיץ קני סוכר: ברכות,ח,טו

ברכת פירות מרוקחים בסוכר: ברכות,ח,ח

מתיקות כוללת אותו: שבת,כט,לח ; אסורי מזבח,ה,ב

קידוש ביין מסוכר: שבת,כט,לח

שתיית יין מסוכר עם גוי: מאכלות אסורות,יא,יב

שתיית משקה מסוכר קודם התפילה: תפילה,ו,ט

447

הוספה

סוכריה, סוכריות

קיומן בפסח: חמץ ומצה,ד,יא

451

הוספה

עבות

ראה גם סוכות - הדס

456

עדכון

פסח - ארבע כוסות

שתיית כוס חמישי: חמץ ומצה,ח,לג+לד ; מגלה וחנוכה,א,יא

462

הוספה

קידוש החודש

מסורות דחיות שונות: קידוש החודש,ה,ד

על-פי הראיה אף ללא מלכות בישראל: מגלה וחנוכה,א,כט

472

הוספה

שבת - מלאכת טוחן

חרובים כקטניות או פירות גרועים: שבת,כא,נט

473

הוספה

שבת - מלאכת מכה בפטיש

מתיחת מיתרי כינור כמעשה הדיוט: שבת,כג,י