รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

ประจำปีการศึกษา 2558

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจำปีการศึกษา 2558

(1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)

9 สิงหาคม 2559

วัน เดือน ปี ที่รายงาน

        ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ

1. ผศ.ดร.ธิบดินทร์ แสงสว่าง        ประธานหลักสูตร        วันที่........................

2. อ.ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์        อาจารย์ประจำหลักสูตร        วันที่........................

3. อ.นพพงศ์ ศรีตระกูล        อาจารย์ประจำหลักสูตร        วันที่........................

4. อ.วิชุดา เมตตานันท        อาจารย์ประจำหลักสูตร        วันที่........................

5. ผศ.ศุภชัย วาสนานนท์        อาจารย์ประจำหลักสูตร        วันที่........................

     .....................................................................              .....................................................................

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทสพล เขตเจนการ)            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร)

          หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล            คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

         วันที่...................................................                      วันที่...................................................

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจำปีการศึกษา 2558

(1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)

9 สิงหาคม 2559

วัน เดือน ปี ที่รายงาน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร