Anno 1765 den 22de July paa Bergens Raadstue nærværende følgende af Magistraten Hr. borgemæster Meyer, Foormand, Holst og De hrer Raadmænd Dedichen Geelmuyden, Hoe Foormand og Schultz. –

Hvor da var opkaldet paa Raadstuen De hrer Stads Capitaines med øvrige Herrer Over og Under Offeecers med eendeel andre af byens velfornemme borgere, saavelsom Capitain Heiberg, som VagtSkiibet havde Commanderet tilligemed sit Frivillige Mandskab som af Magistraten blev tilkiendegivet det allernaadigste velbehag Hans Kongl. Mayts. haver funden udi Magistratens saavelsom borgerskabets, i henseende til seeneste af eendeel det Søndre Bergenhuusiske Amts Almue udi Bergen dend 18de April sidstleden anstillede Opløb, udviiste Troeskab, Aarvaagenhed og derved til byens Sickerhed føyede forsigtige Anstalter; eftter Hans Excellence Hr. Geheim Raad Thots Skrivelse til de Høye Herrer, Commissaries udi undersøgnings Commissionen angaaende ovenmlt. Opløb, dets nærmere Formeld som Magistraten er overgivet en Copie af og melder saaledes. –

                                              

Høyædle og Velbyrdige

                                              Velædle og Velbyrdige Herrer!

Som Hans Kongl. Mayts. af adskillige fra Bergen indkomne beretninger har erfahret Magistratens saavelsom borgerskabets, i Henseende til seeneste af eendeel det Søndre Bergenhuusiske Amts Almue udi bemte. Bergens bye anstillede opløb, udviiste troeskab Aarvaagenhed og derved til byens Sickerhed føyede forsigtige Anstalter; Saa skeer det, efter allerhøystbemte. hans Mayts expresse befaling, at ieg herved skulle have høytærede og Gode Herrer tilmeldet at, naar de til Bergen ere ankomne have de at tilkiendegive saavel Magistraten som borgerskabet Hans Mayts. Velbehag for saadan Deres rætsværdige Forhold og brugte forsigtighed, Jeg forbliver med ald Concideration og Estime. –

 

 

 

Cancelliet                                                                                        Høyædle og Velbyrdige

Den 8de Juny 1765                                                                         Velædle og Velbyrdige Herrers                                                                                                          tienstberedvilligste og

tienstvilligste tiener

                                                                                                        O. Thott

til Vice Admiral Rømling

Etatz Raad de Cederfeldt

           og

Justitz Raad de Falsen

                                                                                            Copiens Rigtighed testerer

                                                                                            J. Schumacher

 

Og eftterat bemte Skrivelse dem lydelig var Oplæst og Magistraten havde aflagt sin Tacksigelse til enhver i sær, for deres udviiste u-fortrødne og retskafne forhold og Opførsel udi denne Omstændighed, overleverede de enhver af Capitainerne tilligemed endeel andre af de opkaldte borger Videmerede Gienparter af forbemte. Høye Skrivelse.    

 

 

Kjelde: Bergen Byarkiv, Magistraten