Projekt “Normer, jämlikhet och uniformer”

Tisdag 11 oktober  samhällskunskap och kommunikation: Den första uppgiften är att i grupp göra en fältstudie. Det innebär att ni ska gå ut i Malmö och observera vilka människor som lyfts fram och syns i stadsbilden.

Ni kommer att tilldelas observationsprotokoll som ni ska använda. Innan ni går iväg ska vi diskutera de begrepp som förekommer i protokollet och ni ställa upp en hypotes för hur ni tror att det ser ut.

Efter avslutade observationer börjar  ni sammanställa er material.

Torsdag 13/1o samhällskunskap: Grupperna sammanställer sitt material och förbereder en kort presentation. Presentationerna genomförs under andra halvan av lektionen.

Redovisningen ska innehålla:

- presentation av var, när, hur och av vem observationerna genomfördes

- presentation av hypotes/er

- sammanställning av insamlat material i form av diagram

- jämförelse av hypotes och utfall

- diskussion om varför det ser ut som det gör - orsaker och konsekvenser

Kunskapskrav som kan kopplas till denna uppgift

Samhällskunskap 2

3

Eleven kan analysera
komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och
konsekvenser. I analysen
använder eleven * samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med ** omdömen.

* med viss säkerhet

* med viss säkerhet

** enkla omdömen

* med säkerhet

** nyanserade omdömen

4

Eleven diskuterar *
orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.

* översiktligt

* utförligt

* utförligt och nyanserat

5

Eleven kan ge * argument för sina ståndpunkter och värderar med **omdömen andras ståndpunkter.

* enkla  

** enkla

* välgrundade

** enkla

*välgrundade och nyanserade

** nyanserade

7

Eleven kan *, och på ett
strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulerar ** sig i förhållande till källorna

* med viss säkerhet

* med viss säkerhet

** självständigt

* med säkerhet  

** självständigt

KOMMUNIKATION

PEDKOU0

E

C

A

3

I beskrivningarna använder eleven *centrala begrepp och teorier samt förklarar ** samband och drar *** slutsatser.

* med viss säkerhet

** enkla

*** enkla

* med viss säkerhet

*** välgrundade

* med säkerhet  

** komplexa  

*** välgrundade

5

Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte.

Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte.

Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte.

7

Utifrån planeringen genomför  eleven presentationen * med handledare **.

 

*i samråd

* efter samråd

* efter samråd

** samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar.

9

I presentationen interagerar eleven, samt kommunicerar *.

* med viss säkerhet.

* med viss säkerhet

* med säkerhet

10

Dessutom utvärderar eleven presentationen med * omdömen utifrån uppsatta mål** .

* enkla

* nyanserade

* nyanserade

** och deltagarnas respons

14

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han * den egna förmågan och situationens krav.

* med viss säkerhet

* med viss säkerhet

*med säkerhet