УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

2 сесія 7 скликання

( __пленарне засідання)

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

__.__.2015р.

Про програму збереження

архівних фондів на 2016 рік

         

Відповідно до п.22 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” для збереження архівного фонду міської ради Бершадька міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити програму збереження архівних фондів на 2016-2020 роки (додається).

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, соціально-економічного розвитку та з питань регламенту, депутатської етики, правового захисту та законності (голова комісії О.Нечитайло).

Міський голова                               М.Кольченко


З А Г А Л Ь Н А    Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

 програми збереження архівних фондів на 2016-2020 роки

Ініціатор розроблення програми

Бершадська міська рада

Дата, номер і назва розпорядчого документа  органу виконавчої влади про розроблення програми

Закон України „Про Національний архівний фонд та архівні установи” від 24.12.1993 № 3814 (зі змінами).

Розробник програми

Бершадська міська рада

Співрозробники програми

Відповідальний виконавець програми

Бершадська міська рада

Учасники програми

Бершадська районна рада, КП «Бершадський трудовий архів»

Термін реалізації програми.

2016-2020 роки

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Районний, міський бюджети

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для  реалізації програми, всього:

у тому числі:

250000 грн.

9.1.

коштів державного бюджету

-

коштів районного бюджету

-

коштів міського бюджету

250000 грн.

коштів інших джерел

-

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення 2 сесії 7 скликання

від __.__.2015 року

ПРОГРАМА

збереження архівних фондів на 2016 рік

  1. Загальні положення

Програма розроблена відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про Національний архівний фонд та архівні установи” та інших нормативно-правових актів.

Мережа архівних установ району складається з архівного відділу райдержадміністрації, комунального підприємства «Бершадський трудовий архів».

У зв’язку із реформуванням народного господарства, ліквідацією та реорганізацією підприємств та організацій різних форм власності гостро постає питання про забезпечення збереження документів з особового складу та документів тимчасового зберігання, що відклались в результаті їх діяльності і є підґрунтям для забезпечення прав та законних інтересів громадян.

Запорукою виконання цього важливого завдання є:

  1. Мета та основні завдання програми

Програма визначає шляхи вирішення пріоритетних завдань щодо забезпечення збереженості архівних документів, як тих, що не належать до НАФ і має забезпечити подальший розвиток архівної справи в районі та задоволення соціальних потреб жителів територіальних громад району. Програма передбачає утримання та зміцнення матеріально-технічної бази КП «Бершадський трудовий архів», створення оптимальних умов для збереження документальних пам’яток історії Бершадщини.

Основними завданнями Програми є:

  1. Фінансове забезпечення та виконавці Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах асигнувань за рахунок коштів сільського бюджету, шляхом надання районному бюджету Бершадського району  субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, для сприяння розвитку КП «Бершадський трудовий архів», проведення поточних та капітальних видатків на його утримання, згідно укладеного договору між Бершадською районною радою та Бершадською міською радою.

Виконавцем програми є Бершадська міська рада.

Кошти на реалізацію Програми збереження архівних фондів на 2016-2020 роки Бершадської міської ради  передбачити у бюджеті міської ради на 2016-2020 роки в сумі  250000 грн., в тому числі  субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів 250000 грн. (по 50000 грн. щорічно).

Виконання програми забезпечить реалізацію її основної мети – збереження духовної і культурної спадщини, створення інформаційного поля для здійснення досліджень в історії району, забезпечить більш повне та оперативне задоволення звернень громадян соціально-правового характеру, в тому числі за документами ліквідованих та реформованих установ, організацій, підприємств всіх форм власності.

Секретар міської ради                             О.Рижавська