C:\Users\Tran The Tung\Dropbox\Amslink\Images\login.jpg

Amslink English Center

No 8/59, Lang Ha, Ba Dinh, Ha Noi

Email: contact@amslink.edu.vn

Website: amslink.edu.vn

Phone: 04 7305 0384

QUY ĐNH V HC BNG THEO CHƯƠNG TRÌNH KHUYN HC AMSLINK

Kỳ thi HSG

Đơn v t chc

Cp

Thành tích

Hc bng (*)

Kỳ thi Hc sinh gii tiếng Anh toàn quc

B Giáo dc và đào to

Quc gia

Gii nhì tr lên

2.000.000

Quc gia

Gii khuyến khích - Gii ba

1.000.000

Thành ph

Gii ba tr lên

1.000.000

Qun/huyn

Gii nhì tr lên

500.000

Trường

Gii nhì tr lên

300.000

Đ chuyên Anh các trường THCS: Trưng Vương, Đoàn Th Đim, Lương Thế Vinh, Ging Võ, Nguyn Trường T, Marie Cuire. Ngô S Liên

1.000.000

Đ chuyên Anh các trường THPT Hà Ni - Ams, Chuyên Ng, Chuyên Sư Phm (Đi hc Sư Phm I Hà Ni), Chuyên- Đi Hc Khoa Hc T Nhiên, Chu Văn An, Chuyên Nguyn Hu

1.000.000

Starters/ Movers/ Flyers

Cambridge

Cambridge

Vượt qua các kỳ thi do nhng đơn v được Cambridge công nhn t chc.

200.000

PET/FCE

500.000

TOEFL Primary

ETS

ETS

Vượt qua các kỳ thi do nhng đơn v được ETS công nhn t chc.

500.000

TOEFL Junior

500.000

Olympic tiếng Anh

S Giáo dc

Thành ph

Gii nhì tr lên

1.000.000

Thành ph

Gii khuyến khích - Gii ba

500.000

Cp trường

Gii nhì tr lên

500.000

Olympic tiếng Anh qua mng (IOE)

B Giáo dc và đào to

Quc gia

Gii nhì - Gii nht

2.000.000

Quc gia

Khuyến khích - Gii ba

1.000.000

Thành ph

Gii ba tr lên

1.000.000

Thành ph

Khuyến khích

500.000

Qun

Gii ba tr lên

500.000

Qun

Gii khuyến khích

300,000

Huyn

Gii nhì tr lên

500.000

Trường

Gii nhì tr lên

300.000