PASĀKUMU PLĀNS

2017.gada marts

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SESTDIENA

SVĒT-

DIENA

1.

2.

3.

4.

5.

 • Diagnosticējošais darbs matemātikā 3.klases izglītojamiem 1.mācību stundā.
 • Lūdzam līdz 1.martam Izglītības pārvaldē iesūtīt vai iesniegt 12.klašu skolēnu atbrīvojumus no Valsts pārbaudes darbiem.
 • Talsu novadu apvienības 5.-6. un 7.-8.klašu meitenēm olimpiāde mājturībā un tehnoloģijās plkst.1000 Talsu 2.vidusskolā.
 • Talsu novadu apvienības 6.-7. un 8.-9.klašu zēniem olimpiāde mājturībā un tehnoloģijās plkst.1000 Talsu 2.vidusskolā

 • Talsu novadu apvienības 1.klašu skolēniem kombinētā olimpiāde plkst.1000 Valdemārpils vidusskolā.
 • Talsu novadu apvienības mūzikas olimpiāde 5.-12.klašu skolēniem plkst.1000 Talsu pamatskolā.
 • RPIVA kursu “Izglītības iestāžu vadītāju profesionālo kompetenču pilnveide” (54 stundu apjomā) 4.nodarbība no plkst.900 līdz plkst.1700 Talsu novada BJC.

Jauno elektroniķu skolas nodarbība plkst. 1000  Talsu Valsts ģimnāzijā.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6.klases izglītojamiem 1.mācību stundā.

Talsu novadu apvienības skolu direktoru vietniekiem izglītības jomā kursu “Kā skolā var panākt mācību stundas efektivitātes uzlabošanos” (24 stundu apjoms) 1.nodarbība plkst.1000 Talsu novada BJC.

 • Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu sociālo pedagogu sanāksme un supervīzija plkst.900 Talsu novada krīžu centrā.
 • Starpnovadu skolu skatuves runas konkursa 2.kārta plkst.1030 Talsu novada BJC.
 • Starpnovadu skolu mazās formas uzvedumu konkurss plkst.1400 Talsu tautas namā.

 • Kurzemes reģiona 10.-12.klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanas konference Liepājas Universitātē.
 • Talsu novadu apvienības 7.-9.klašu skolēniem olimpiāde krievu valodā plkst.1000 Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolā un Talsu 2.vidusskolā.
 • Talsu novada skolu 8.-9.klašu komandu spēle “Muskulītis 2017” plkst.900 Talsu Valsts ģimnāzijā.

Jauno ķīmiķu skola 9.-12.klašu skolēniem Rīgā, LU Ķīmijas fakultātē. Izbraukšana plkst. 815 no Talsu Valsts ģimnāzijas.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Integratīvā pētījuma metode”, “Bēgļu jautājums mūsdienu sabiedrībā un izglītībā” Latvijas Kristīgajā akadēmijā. Lektore Skaidrīte Gūtmane. Izbraukšana plkst. 815 no Talsu Kristīgās vidusskolas. Pieteikšanās līdz 9.martam. Dalības maksa 15,00 EUR.

 • Talsu novada izglītības iestāžu pedagogu kursi bērnu tiesību aizsardzības jomā plkst. 1000 Talsu novada pašvaldības administratīvā centra lielajā zālē.
 • Centralizētais eksāmens angļu valodā 12.klasei (rakstu un mutvārdu daļa)
 • Talsu novada skolu 1.klašu skolotāju piedalīšanās 5-6 gadīgo bērnu rotaļnodarbību vērošanā Talsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs.

 • Centralizētais eksāmens angļu valodā 12.klasei (mutvārdu daļa)
 • Centralizētais eksāmens vācu valodā 12.klasei (rakstu un mutvārdu daļa)
 • Logopēdu pieredzes apmaiņas brauciens uz Liepāju. Izbraukšana plkst. 730 no Talsu sporta nama laukuma.

 • Centralizētais eksāmens krievu valodā 12.klasei (rakstu un mutvārdu daļa)
 • Talsu novadu apvienības sākumskolas skolotāju brauciens uz konferenci „Iespēju tilts” Valmieras sākumskolā. Izbraukšana plkst. 600 no Talsu sporta nama laukuma. Reģistrēšanās online, pieteikšanās R.Belickai.

 • RPIVA kursu “Izglītības iestāžu vadītāju profesionālo kompetenču pilnveide” (54 stundu apjomā) 5.nodarbība no plkst.900 līdz plkst.1700 Talsu novada BJC.
 • Kristīgās mācības un ētikas skolotāju seminārs plkst.1000 Talsu Kristīgajā vidusskolā.

Jauniešu diena „Kopā esam, darām, varam!” –“Ar putniem” Talsu Sporta hallē. Konkursa „Labākā jauniešu organizācija” noslēgums. Jauno talantu koncerts „Citāds pipars”.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Talsu novada pedagoģiski medicīniskā komisija plkst.1000 Talsu novada BJC. Lūdzam pieteikt bērnus līdz 11.martam.

Skolu jaukto koru kopmēģinājums plkst.1300 Talsu 2.vidusskolā.

 • Sacensības badmintonā zēniem un meitenēm (1998.-2000.g.dzim., 2001. -2002.g. dzim., 2003.-2004.g.dzim., 2005.-2006.g.dzim.) plkst. 1000 Talsu sporta hallē.

Kurzemes reģiona mūzikas olimpiāde 5.-12.klašu skolēniem plkst.1100 Talsu pamatskolā.

 • RPIVA kursu “Izglītības iestāžu vadītāju profesionālo kompetenču pilnveide” (54 stundu apjomā) 6.nodarbība no plkst.900 līdz plkst.1700 Talsu novada BJC.
 • Starpnovadu pirmsskolas bērnu un skolu jaunatnes tautu deju kolektīvu skate plkst.1100 Pastendes kultūras namā, gatavojoties tautu deju kolektīvu festivālam „Latvju bērni danci veda” Kuldīgā.

Talsu novadu apvienības vizuālās mākslas olimpiāde 1.-12.klašu skolēniem plkst.1000 Talsu Valsts ģimnāzijā. 

27.

28.

29.

30.

31.

Pirmsskolas izglītības iestāžu sporta skolotāju metodiskā apvienība plkst.930 Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis”.

 • Talsu novadu apvienības skolu direktoru vietniekiem izglītības jomā kursu “Kā skolā var panākt mācību stundas efektivitātes uzlabošanos” (24 stundu apjoms) 2.nodarbība plkst.1000 Talsu novada BJC.
 • Pirmsskolas izglītības iestāžu grupu skolotāju metodiskā apvienība plkst.900 Rojupes pirmsskolas izglītības iestādē “Saulespuķe”.

 • Diagnosticējošais darbs fizikā, ķīmijā 11.klases izglītojamiem.
 • Pirmsskolas izglītības iestāžu mūzikas skolotāju metodiskā apvienība plkst.1000 Pastendes pirmsskolas izglītības iestādē “Ķipars”.
 • Kurzemes skolēnu skatuves runas konkurss plkst.1030 Talsu novada BJC.
 • Kurzemes skolu mazās formas uzvedumu konkurss plkst.1400 Talsu tautas namā.