PRAŽSKÝ MARATON

 Stromovka

Protokol o změření trati

I.  ZÁKLADNÍ  ÚDAJE

Pořadatel závodu: AVC Praha

Měření provedl:  Ing. Pavel Frček, měřič IAAF/AIMS pro měření tratí mimo dráhu, třída B, ústřední

                    rozhodčí ČAS se specializací měření tratí, průkaz rozhodčího č. 70

Za pořadatele byl měření přítomen JUDr. Zdeněk Weig a Jaroslav Podlipný

Datum měření:   16. září 2015 –  13,30 – 17,- hod. 

Povětrnostní podmínky: Polojasno, teplota 23-25 °C, bezvětří nebo jen slabý proměnlivý vítr, povrch

                           trati suchý.

Použité měřící pomůcky: Jonesův čítač, měřící zařízení schválené IAAF/AIMS, připevněné na  

                           zkalibrovaném jízdním kole

II.  URČENÍ TRASY BĚHU

        Základní požadavek pořadatele byl přeměřit délku nové (náhradní) trati, vynucenou stavebními pracemi v Růžovém sadu a úpravou přilehlých rybníků, kterou sám vybral a na které se závod bude konat.  

1) TRASA BĚHU

        Trasa závodu je ve své podstatě okruhový běh vedený po asfaltových cestách pražského parku Stromovka.

        Okruh se běží doprava, tedy ve směru hodinových ručiček. Po startu před areálem PSK Olymp vede směrem k Vltavě a podél plavebního kanálu. Na úrovní mostku na Trojský ostrov se vběhne do Stromovky směrem k viaduktu, po jehož podběhnutí zatočí vlevo na hlavní promenádní cestu, vedoucí táhlým obloukem k planetáriu. Na rozcestí před začátkem stoupání k planetáriu zatočí ostře vpravo a po promenádní cestě pokračuje ke Šlechtově restauraci, za níž zatočí opět vpravo na hráz, oddělující Růžový sad na pravé straně. Na konci hráze zatočí vpravo a pokračuje cca 220 m po hlavní cestě podél železniční trati, kde je obrátka. Po obrátce se vrací zpět a pokračuje obloukem kolem velké, tzv. Psí louky a bývalé myslivny po levé straně k dalšímu viaduktu, za níž u transformátoru u objektu Císařského mlýna zatočí vpravo a podél tenisových kurtů se vrátí k areálu PSK Olymp.

III.  ZPŮSOB  BĚHU  A  ZPŮSOB  MĚŘENÍ

        Z popisu trati je zřejmé, že s výjimkou krátkého úseku od startu podél plavebního kanálu k odbočce do Stromovky je trať zcela bez dopravního provozu. I v uvedeném úseku bude doprava v podstatě vyloučena. Závodníci tak budou mít možnost naprosto neomezeně střídavě využívat levé i pravé krajnice popsané trasy v kterémkoliv místě na trati a volit tak nejkratší možnou trať. V souladu s pravidly atletiky IAAF, pravidlo 240 „Závody na silnici“ odst. 3 bylo proto i měřící  kolo vedeno po  

- 2 -

nejkratší možné linii běhu, tj. v zatáčkách vždy  po vnitřní straně plynule najetého oblouku. Z toho vyplývá, že závodníci nemají prakticky žádnou možnost si trať zkrátit.

Důležitá poznámka: místa, kde by si závodníci přesto mohli trať zkracovat, např. přes trávník na

                      rozcestí u planetária či u transformátoru u Císařského mlýna, je třeba zabezpečit

                      zábranami.

IV.  VLASTNÍ  MĚŘENÍ

Vlastní měření se provádělo ve shodě s pravidly atletiky, pravidlo 240 odst. 3 a poznámkou 2 tohoto pravidla. Rozumí se tím použití tzv. koeficientu zamezení zkrácení trati v hodnotě 0,1 %, což v praxi znamená, že každý kilometr trati bude mít „měřenou délku“ 1 001 m.

Pro měření se v souladu s poznámkou 1 téhož pravidla použilo doporučené metody „kalibrovaného jízdního kola“. Tento způsob rovněž odpovídá metodice vypracované IAAF (The Measurement of Road Races Courses, IAAF, 2004, 2. vydání) využívající Jonesova čítače (5 nebo 6místného), který se namontuje na přední kolo jízdního kola.

1)  KALIBRACE JÍZDNÍHO KOLA

        Před vlastním měřením byla provedena předepsaná kalibrace jízdního kola s připevněným Jonesovým čítačem. Ke kalibraci byla použita kalibrační trať Pražského mezinárodního maratonu v délce  500 m, vytýčená v Praze na Letné. Měření se uskutečnilo těsně před vlastním měřením. Kalibrační trať byla ve shodě s metodikou projeta dvakrát v každém směru, tedy celkem čtyřikrát. Z naměřených hodnot na čítači pak byl vypočítán průměr a ten přepočten pro délku 1 km. K takto zjištěnému výsledku byl připočten uvedený koeficient 0,1 %.

        Výsledek kalibrace: Stav čítače – počátek          417 000        rozdíl

                                        Po 1. měření          422 708         5 708

                                        Po 2. měření          428 418        5 710        

                                        Po 3. měření      434 128        5 710                                                                        Po 4. měření          439 836        5 708

        Průměrná hodnota měřeného úseku je tedy 5 709 čili pro délku 1 000 m 11 418. Po připočtení koeficientu zamezení zkrácení trati 1,001 činí tato hodnota 11 429,41  po zaokrouhlení nahoru tedy hodnotu 11 430. S tímto údajem se také při měření trati pracovalo (tzv. vytyčovací konstanta).

        

2)  POSTUP PŘI MĚŘENÍ

        V diskusi o způsobu měření zástupce pořadatele předpokládal, že jimi navržený okruh o deklarované délce 3 913 m by se běžel 10x (= 39 130 m), zbývajících 3 065 m by se běželo na začátku závodu jako první okruh. Start by byl proto ve značné vzdálenosti od cíle.

        Protože pořadatelem navržená trasa umožňovala zcela bezproblémové prodloužení o cca 2x150 m  ( v případě potřeby i více) formou otočky na hlavní promenádní cestě podél železniční trati, čímž by bylo dosaženo toho, že jeden okruh by měřil 4 219,5 m, běželo by se celkem 10 kol a start i cíl by byl v jednom místě, byl tento návrh akceptován. Základní měření tak proběhlo už podle tohoto scénáře s tím, že případný rozdíl v celkové délce bude korigován v další fázi měření.

- 3 -

        

3)  VÝSLEDEK MĚŘENÍ

Výsledkem měření, jehož postup je popsán v předchozí kapitole, bylo zjištění, že celková (původní) délka pořadatelem vybraného okruhu byla cca o 125 m kratší. Při měření a prodloužení původní trati o úsek k otočce o 150 m činila celková délka 4 094 m, takže chybělo ještě 125,5 m.

Další fáze měření již byla vcelku jednoduchá – otočka byla posunuta ještě o dalších 62,75 m dále. Po této úpravě byla celá trať znovu přeměřena. Odchylka tohoto měření od požadované délky 4 219,5 m byla menší než jeden metr.

                

4)  POPIS MÍSTA STARTU MARATONU, PŮLMARATONU, 10 KM A CÍLE

                Ve shodě s výsledkem měření a následného doměření popsaného v odst. 3) jsou dále popsána místa startu a cíle. Pokud jde o označení kilometrů, vzhledem k počtu okruhů a možné dezorientaci závodníků si pořadatel vyžádal značení pouze každý 5. km. Jednotlivé mety jsou od sebe vzdáleny 780,5 m (okruh 4 219,5 m + 780,5 m).

Popis jednotlivých kilometrů v následující části je formulován jako při pohledu ve směru běhu. Základní značení bylo provedeno žlutou reflexní barvou.

Start -  Pravá hrana vstupních vrat na parkoviště areálu PSK Olymp Praha

5 km –  Parková cesta od mostu přes Vltavu do Tróje, za železničním viaduktem, 15 m před sloupem

         veřejného osvětlení (VO) č. 702 790 (druhý za podjezdem)

10 km – Hlavní promenádní cesta ke Šlechtově restauraci, v křižovatce cest k rybníkům, 12 m před

         sloupem VO č.702 768 vpravo

15 km – Na konci hráze za Šlechtovou restaurací, 10 m před odbočkou vpravo směrem k obrátce

OBRÁTKA – Cca 30 m před značkami rozcestí cyklostezek, vlevo 2 velké pařezy (2 640 m v prvním

         kole, v dalších kolech dále vždy + 4219,5 m)

20 km – Mírná pravotočivá cesta k bývalé hájence, vpravo psí louka, značeno též na stromě

25 km – Cílová rovinka, u tenisových kurtů, 2 m před sloupem VO č. 702 848

30 km – 10 m za odbočkou do Stromovky u mostu do Tróje, v rozcestí u informační tabule „Královská

         obora – Stromovka“

35 km – V zatáčce na hlavní promenádní cestu před Maroldovým panoramatem

40 km – Za Šlechtovou restaurací, na začátku hráze, 5 m za odbočkou vpravo dolů do Růžového sadu

Cíl    – V rovině startu

5)  VÝŠKOVÝ PROFIL TRATI

         Trať závodu je jako celek zcela rovinatá, bez převýšení a pohybuje se v nadmořské výšce kolem 200 m. Součástí tohoto protokolu je celkový plánek trati vypracovaný pořadatelem.

- 4 -

6)  CERTIFIKÁT PRO TRAŤ ZÁVODU „MARATON PRAŽSKÁ STROMOVKA“

        Na základě znění tohoto protokolu vydávám osvědčení, že trať uvedeného závodu byla změřena v souladu s pravidly atletiky, splňuje všechny podmínky metodiky IAAF/AIMS pro měření tratí mimo dráhu a ve smyslu předchozího měření a následných úprav měří 42 195 m.

Toto osvědčení platí jen tehdy, jestliže pořadatel uskuteční závod přesně podle zde popsané a změřené trati. Platnost certifikátu je dle směrnice Českého atletického svazu 10 let, tj. do 16. září 2025.

Praha 17. září 2015                                           Měřič:  Ing. Pavel Frček

                                                           Lužická 7, 120 00 Praha 2