Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi Szabályzatot! Amennyiben a szöveg alján található "Elfogadom" gombra kattint, úgy a ReachMedia Kft. (ReachMedia Szolgáltató Kft. - 1036 Budapest, Lajos utca 118-120., adószám: 12206715-2-41, tel.: 06-1-373-0953) a továbbiakban ReachMedia Kft., mint szolgáltató és Ön, mint Partner (a későbbiekben együttesen, mint Felek) között létrejövő szerződésként fogadja el a jelen Szabályzatban megfogalmazott együttműködési és használati feltételeket.

 

CTnetwork Média Partneri

Együttműködési és Használati Szabályzat

 

1.        Az együttműködés tárgya:

 

a) A Felek megállapodnak abban, hogy a Partner által üzemeltetett és tulajdonában álló weboldalak reklámfelületeire, vagy olyan weboldalakra, amelyek reklámértékesítési jogaival rendelkezik, a ReachMedia Kft. a CTnetwork rendszerében feladott és kifizetett hirdetéseket kihelyezheti, s az ebből származó hirdetési bevételből mindkét Fél részesedik. Ezt a megállapodást a jelen együttműködési szerződésben (továbbiakban: Együttműködési szerződés) rögzítik oly módon, amely szándékaiknak minden tekintetben megfelel.

 

A CTnetworkben feladott hirdetések megjelenítése, futtatása külső weboldalakon és elszámolása kattintásokként történik. Felek megállapodnak, hogy a Partner a hirdetők által fizetett – kedvezményekkel csökkentett net-net díjából részesül jutalék kifizetésben az 5-ös pontban foglaltak szerint. A meghatározott listaárakat és díjakat a rendszer üzemeltetését vállaló ReachMedia Kft. egységes formában módosíthatja, árváltoztatás esetén erről értesítenie kell az összes szerződött média partnerét e-mailben a regisztrációkor megadott címen keresztül.

 

b) Az 1. a) pontban meghatározott reklámfelületeken a CTnetwork hirdetési rendszer önreklámjai megjelenhetnek, és az ezek segítségével a CTnetworkhöz eljutó, valamint a Partner által beszervezett hirdetők költései után a Partner ún. affiliate jutalékot kap.

 

 

2. Az együttműködés ideje, hatálya, felmondása:

a) A jelen Együttműködési szerződés a feltételek megléte esetén és a regisztrációt követően határozatlan időre jön létre, kezdete a regisztráció napja. A szerződést a Felek bármikor felmondhatják, de az addig teljesítésre került átkattintásokról kötelesek elszámolást készíteni egymás felé az 5. pont c) - e) bekezdése alapján az átkattintásokat elszámolni és rendezni egymás felé.

 

3.    A ReachMedia Kft. kötelessége és jogai:

a) A ReachMedia Kft. köteles minden hónap végén statisztikai összesített kimutatást készíteni, és a Partner részére azt eljuttatni.

 

b) A Partnert a ReachMedia Kft. minden hónap végén tájékoztatja a Partnert megillető, és a ReachMedia Kft. felé kiszámlázható hirdetési részesedés nagyságáról, amennyiben az összeg eléri a 5./d. pontban meghatározott minimális összeget. Ezt az elszámolást a ReachMedia Kft. a következő hónap első napján küldi ki e-mailben a Partner részére a regisztrációkor megadott e-mail címre.

 

c) Az 1. a) pontban meghatározott reklámfelületeken elhelyezett hirdetésekhez szükséges reklámszervert a ReachMedia Kft. biztosítja, és a Partner által üzemeltetett weboldalakat illető statisztikákhoz a Partner részére online adminisztrációs és statisztikai hozzáférést biztosít.

d) A ReachMedia Kft. ellenőrzi, hogy a CTnetwork hirdetési rendszerbe ne kerülhessenek be uszító jellegű szövegek, szexuális felhívást, politikai véleménynyilvánítást tartalmazó hirdetések.

A ReachMedia Kft. köteles tájékoztatni a Partnert a megrendelt hirdetésekről, amelyeket a Partnernek jogában áll visszautasítani, amennyiben azok bármilyen módon ellentétesek üzleti tevékenységével, érvényben lévő megállapodásaival. Ezt a Partner a számára biztosított admin felületen keresztül ellenőrizheti és kezelheti bármikor az admin rendszerre belépve.

A Partner beállíthatja, hogy csak az általa is előzetesen jóváhagyott hirdetések jelenjenek meg a weboldalán, vagy automatikus jóváhagyás mellett utólag bírálhatja felül az oldalához hozzárendelt bármilyen reklám megjelenését.

e) A Felek által az 1. a) pontban meghatározott reklámfelületekre egyidejűleg szervezett hirdetések esetén a Partner dönt arról, melyik hirdetés kerül megjelenítésre.

f) A ReachMedia Kft. jogosult az üzleti érdekeit sértő hirdetések és/vagy partneri oldalak kitiltására a rendszerből. (pl. erős szexuális tartalmú oldalak nem lehetnek a partneri hálózat tagjai, csak és kizárólag előzetes engedélyeztetést és egyedi elbírálást követően)

4. A Partner kötelessége:

a) A Partner köteles az előre egyeztetett formátumban elkészített reklámkódot az oldalában a megadott módon elhelyezni. Az elhelyezésből adódó mulasztások (nem megfelelő reklámkód befűzés) esetén a statisztikai és elszámolási hiányosságokért a Partner a felelős.

b) A Partner cég munkatársai nem generálhatnak mesterségesen magas kattintási arányokat sem úgy, hogy saját maguk, vagy általuk használt programok kattintanak a CTnetwork által kiszolgált hirdetésekre, sem pedig az egyébként a hirdetés(ek) ajánlata iránt nem érdeklődőket motiválják, hogy kattintsanak a hirdetésre, illetve másfajta valós érdeklődést nem jelentő kattintásokat sem okozhatnak.

c) Más weboldalról a Partner nem tehet olyan felhívást, hogy a CTnetworkbe regisztrált weboldalán megjelenő CTnetwork hirdetésre kattintsanak a felhasználók.

d) Amennyiben tudomására jut, hogy a CTnetwork hirdetésekre átkattintás generálás történik, haladéktalanul értesíti a CTnetwork üzemeltetőjét.

e.) Partner kizárólag a regisztráció után az adminisztrációs oldalon feltüntetett weboldalakra helyezhet ki CTnetwork reklámot, egyéb oldalra nem teheti fel. Az oldalon való elhelyezésért a Partner a felelős, amennyiben az oldal nem a regisztrációkor megadott személy, vagy jogi személy tulajdonában van, úgy a CTnetwork számára Partnernek igazolni kell a hirdetések kihelyezésére vonatkozó jogosultságát és az oldal tulajdonosával külön megállapodást kell a Partnernek kötnie az elszámolással kapcsolatban, mely a CTnetwork rendszerét üzemeltető ReachMedia Kft. hatályán kívül esik.

5. Pénzügyi elszámolás:

a) A CTnetworkben az elszámolás alapja az átkattintás. Az 1. a) pontban meghatározott reklámfelületeken elért CTnetwork hirdetések kattintásaira jutó kedvezményekkel csökkentett hirdetési bevétel 50%-a a Partnert illeti.

b) Amennyiben a Partner oldalán futó CTnetwork hirdetésekre, vagy a CTnetwork dobozán megjelenő CTnetwork feliratra kattintva új hirdető regisztrál a rendszerbe, úgy a hirdető első befizetésének 7,5%-át, mint Affiliate jutalék a Partner részére jóváírja a rendszer.

c) A kifizetés a regisztrált átkattintások után, átutalással történik. A fizetendő kattintásokat a CTnetwork felületén regisztrált valós, nem generált kattintások alapján számolják el a Felek. A Partner egyúttal feltétel nélkül elfogadja a Hírek Kft. által üzemeltetett rendszer hitelességét, és az ott felmutatott adatok valódiságát, mint elszámolási alap.

d) A Partner minden tárgyhó végén értesítő e-mailt kap a CTnetwork rendszerétől, mely tartalmazza a Partnernek  a regisztrált kattintásokról, és a számlázható összegről az elszámolást. Az értesítő e-mailt a rendszer a regisztrációnál megadott e-mail címre küldi. A kimutatás alapján kiállított számlát a ReachMedia Kft. kizárólag tárgyévben fogadja be, illetve legfeljebb tárgyévet követő év január 20-ig . A pénzügyi elszámolás havi rendszerességgel, illetve az év végén történik.

e) Év közben a kevesebb, mint 10.000 Ft + ÁFA jutalék összeg esetén a ReachMedia Kft. nem küld pénzügyi elszámolást és nem fogad be számlát, az addig összegyűjtött jutalék a következő hónapra tolódik, amíg a minimális 10.000 Ft + ÁFA összeget el nem éri. Az adott évben ki nem számlázott kisebb összegek nem vesznek el, mert a ReachMedia Kft. a tárgyévet követő év első munkanapján azokról összesített értesítő e-mailt küld a Partner részére, melyről számlát legkésőbb tárgyévet követő év január 20-ig van mód befogadni.

f) Jutalék kifizetésére kizárólag számla ellenében van lehetőség, annak adózási feltételeivel kapcsolatban a felelősség a Partnert terheli. Amennyiben a CTnetwork üzemeltetőjének az együttműködés időtartama alatt bármikor tudomására jut a szerződés 4-es pontjában részletezett szabálysértés, úgy az 5.c) pontra hivatkozva a ReachMedia Kft.-nek jogában áll a vélhetőleg szándékos felhívásból generálódott kattintásokért járó jutalékot a Partnertől visszatartani, ugyanakkor kötelessége a megkárosított Hirdetők részére az ebből származó költségeket teljes egészében jóváírni.

g) Amennyiben nem valós kattintások kiszűrése történik, abban az esetben a ReachMedia Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a hirdetők védelme érdekében az adott oldalt a rendszerből kitiltsa, vagy a Partnert teljes egészében megfossza média partneri jogaitól, és a generált kattintásokból eredő károkat a Partnerrel megtéríttesse. A ReachMedia Kft. a Partner részére megküldött utolsó elszámolás óta (amennyiben nem volt ilyen, úgy a regisztráció időpontja óta) generálódott kattintásokból származó jutalékot a Partnertől szerződésszegésre hivatkozva megvonja, a Partnerrel való együttműködést haladéktalanul megszűnteti és ezzel egyidőben az adminisztrációs felülethez és a reklámkódokhoz való hozzáférést is megvonja.

h) A Partnernek az elszámolás alapján kiállított számlát az adott hónap utolsó napjával megjelölt teljesítési dátum mellett az alábbi címre kell kiállítani:

ReachMedia Kft. 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79.

A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 3. § (3) alapján a Partnernek minden számláján fel kell tüntetni, vagy a számlát kísérő levélben kell nyilatkoznia arról, hogy az adókötelezettség az Ő cégét terheli és az adóbevallási, adófizetési kötelezettségének eleget tesz. Amennyiben a Partner ezen nyilatkozat nélkül állítja ki számláját, azt a ReachMedia Kft. jogosult elutasítani. Elutasítás esetén a ReachMedia Kft. nem esik késedelembe.

A számla teljesítési ideje az adott elszámolási időszak (hónap) utolsó napja. A számlán tételként SZJ 73.12-es Médiareklám besorolással, hirdetési felület biztosítása (CTnetwork.hu) kell az adott összeget feltüntetni. Amennyiben a Partner több havi jutalékot egy számlán kíván kiszámlázni, úgy kérjük a tételeket havi bontásban megjelölni.

6. Kapcsolattartók:

ReachMedia Kft. részéről:

Fialka Krisztina - üzletág igazgató

Szapundzsieva Anna- termékmenedzser

Tel: 373-0953 Fax: 373-0954

e-mail: info@ctnetwork.hu

 

7. Módosítás:

Jelen szerződésben foglaltakat az Általános Partneri szabályzat módosításával a rendszer üzemeltetője bármikor módosíthatja, de erről köteles a Partnereket e-mailben értesíteni. Amennyiben a szerződésben foglaltakat a Partner nem fogadja el, úgy az a szerződés felmondását vonja maga után.

8. Részleges érvénytelenség:

Amennyiben megállapításra kerül, hogy a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, törvénybe ütközik, semmis vagy végrehajthatatlan, ezen rendelkezést a Ptk.-nak a megbízásra vonatkozó rendelkezése váltja fel, kivéve, ha a Felek a szerződést ezen érvénytelen, törvénybe ütköző, semmis vagy végrehajthatatlan rendelkezés nélkül nem kötötték volna meg, mely esetben az együttműködési jogviszony azonnali hatállyal megszűnik.

9. Irányadó jogszabályok:

 

A jelen szerződés tárgyával összefüggő, jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló, módosított 1959. évi IV. törvény, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény általános rendelkezései az irányadók.

10. Viták rendezése:

Minden olyan vitás kérdést, nézeteltérést és igényt, amely a jelen szerződéssel, annak megszegésével, megszűnésével vagy érvénytelenségével kapcsolatban merül fel, és amelynek peren kívüli rendezésére bármelyik Fél által a másik Félhez intézett rendezésre felhívó értesítés kézhezvételétől számított 28 (huszonnyolc) napon belül a Felek nem képesek, a Felek alávetik magukat a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választott Bíróság, Budapest kizárólagos illetékességének.

11. Adatkezelés

A regisztrációkor megadott adatokat a ReachMedia Kft. kizárólag a CTnetworkkel kapcsolatos tevékenységek, elszámolások és a rendszerrel kapcsolatos újdonságok tájékoztatására használja fel. Jelen szerződés elfogadásával egyúttal a Partner egyértelmű hozzájárulását adja, hogy számára ilyen jellegű üzeneteket a CTnetwork rendszer küldjön. A regisztrációkor megadott adatokat a ReachMedia Kft. bizalmasan és a törvényi előírásoknak megfelelő gondossággal kezeli és  harmadik fél számára az adatokat nem adja át.

Érvényes: visszavonásig!