Published using Google Docs
Punanji na Lebanan
Updated automatically every 5 minutes

Punanji na Lebanan

(Wadih Sabarah, 1925)

Lebanon.png

النشيد الوطني اللبناني

(وديع صبرا 1925)

Wanyo yo tos punan, wamwu ai pengo

كلنا للوطن للعلى للعلم

Itunti ai auko na wanyo auyeke na tanyo

ملء عين الزّمن سيفنا والقلم

Gin ai wenseo na wanyo, yanyo sencho ubu nore

سهلنا والجبل منبت للرجال

Ai tos iyonen wanyo vaza kaya ai asekan

قولنا والعمل في سبيل الكمال

Wanyo yo tos punan, wamwu ai pengo

كلنا للوطن للعلى للعلم

Wanyo yo tos punan

كلّنا للوطن

Unaita ai ben na wanyo, yunyo lara adeka na punan

شيخنا والفتى عند صوت الوطن

Ai la anin na vimonto lo, yunyo shi kimeo na suskula

أسد غاب متى ساورتنا الفتن

Bamba na Tinuno na wanyo tayo Lebanan

شرقنا قلبه أبداً لبنان

Om Nam kaira yu deche abas na ata

صانه ربه لمدى الأزمان

Wanyo yo tos punan, wamwu ai pengo

كلنا للوطن للعلى للعلم

Wanyo yo tos punan

كلنا للوطن

Angu na Tinuno an ai finso na yu

بحره برّه درّة الشرقين

Tunu Yula lo ajam nen na yu sonu chu roti deche roti

رِفدُه برّهُ مالئ القطبين

Ai senka wamwu na yulo tachu ata tonuku

إسمه عزّه منذ كان الجدود

Shuzun iwenyun na yulo, tan na itemiang

مجدُهُ أرزُهُ رمزُهُ للخلود

Wanyo yo tos punan, wamwu ai pengo

كلّنا للوطن للعلى للعلم

Wanyo yo tos punan

كلّنا للوطن