Ændringsforslag til vedtægter på Generalforsamlingen 2017

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

§5, stk. 6:

Ændringsforslag:

Tilføjes:

Bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert andet år. Halvdelen er på valg i lige år og den anden halvdel er på valg i ulige år. Hvis der er et ulige antal medlemmer i bestyrelsen f.eks. fem medlemmer er tre medlemmer på valg i ulige år og to på valg i lige år og så fremdeles.

Suppleanter er på valg hvert år.

 

§7 Bestyrelsen:

Ændringsforslag 1:

Nuværende tekst:

Bestyrelsens vælges for et år ad gangen

Ændres til:

Sætningen slettes på baggrund af ændringsforslaget til. §5, stk. 6:

Ændringsforslag 2:

“Bestyrelsen vælges blandt foreningens stemmeberettigede. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer,”

til

Bestyrelsen vælges blandt foreningens stemmeberettigede. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 og maksimum 7 medlemmer.

Forslag til vedtægtsændringer vedr. Punktet “Godkendelse af budget”

§ 5. Generalforsamlingen

Ændringsforslag:

Punktet “Godkendelse af budget” ændres til “Fremlæggelse af bestyrelsens godkendte budget for indeværende år.”

§ 8. Økonomi

Ændringsforslag:

Tilføjelse til vedtægter for CP Herning (Kun aktuel hvis forrige ændring bliver godkendt på CP Hernings generalforsamling i 2017)

“CP Hernings budget for det kommende år, fremlægges af kassereren, senest på et bestyrelsesmøde i november måned og godkendes af CP Hernings bestyrelse. Herefter fremlægges det på CP Hernings ordinære generalforsamling.”

Foreslået  af CP Hernings bestyrelse 20. Marts 2017


FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER FRA CODING PIRATES DENMARK
Forslag til vedtægtsændringer vedr. punktet “Forhold til Coding Pirates Danmark.”

§3. 

Ændringsforslag:

Tilføjelse efter nuværende tekst.

“Coding Pirates Herning skal hvert år inden 1. maj indsende følgende til kontakt@codingpirates.dk

  1. Gældende vedtægter underskrevet af bestyrelsen.
  2. Referat fra generalforsamlingen.
  3. Godkendt regnskab og budget.
  4. Formandsberetning.
  5. Opdaterede kontaktoplysninger på formand, kasserer og afdelingsledere.
  6. Liste over foregående års aktiviteter med antal klubaftner, frivillige og børn.”

Forslag til vedtægtsændringer vedr punktet “Foreningens medlemmer er”:

§4.

Ændringsforslag:

Tilføjelse efter ordet “Voksne,”.

“som betaler kontingent til Coding Pirates”

Herefter ændring af ordet “som” til “og”.

Forslag til vedtægtsændringer vedr. punktet “Bestyrelsen”.

§7.

Ændringsforslag:

Tilføjelse efter “.. første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.”

“Hvis bestyrelsen består af 3 valgte medlemmer, kan sekretær eller næstformandsposten deles på 2 medlemmer, så et bestyrelsesmedlem bestrider mere end én post”.

Foreslået  af CP-Denmark 20. Marts 2017