iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1953 / augusztus / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1953 augusztus

Összeállította : Kovács Barbara (2017)

1953-ban, a második világháború után 8 évvel Európában a kommunizmus hódított teret. Magyarországon ebben az évben nevezték ki Nagy Imrét miniszterelnöknek. Miniszterelnöksége alatt többen is amnesztiával szabadultak a börtönökből, felszámolásra került valamennyi internálótábor, az ÁVH önállósága megszűnt, illetve mérséklődtek a parasztságra irányuló terhek. Az életszínvonal nagy mértékben javulni látszott az előző évekhez képest.

1953 augusztusában történt az első légimentés, amely során helikopterekkel szállították el a sebesülteket.

Szintén ebben a hónapban, augusztus 5-én az úgynevezett “BIG SWITCH” hadművelet következtében lezajlottak az utolsó fogolycserék Koreában, ahol is alig másfél hete ért véget a háború, ami 1950. Június 25-én vette kezdetét és rengeteg áldozatot vont maga után.

Miután augusztus 8-án a szovjet miniszterelnök, Georgij Malenkov állította, hogy az Amerikai Egyesült Államok nem rendelkezhet hidrogénbombával, a Szovjetunió augusztus 12-én végrehajtotta az első, ilyen típusú bombával való kísérletét.Ez a cselekedet nagy mértékben befolyásolta a történelmet, hiszen a szovjet atomprogram feje, Kurcsatov ekkor tett javaslatot egy békés célokat szolgáló atomerőmű elkészítésére.

A magyar oktatási rendszerben is változások voltak megfigyelhetők. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Irodalomtudományi Karán lehetőséget kaptak az ott továbbtanulók arra, hogy kitanulják az újságírást.

A Puskás Ferenc Stadion, amely akkor még Népstadion néven hírhedt el, augusztus 20-án, a magyar államalapítás napján került felavatásra, amely a magyar labdarúgó-válogatott elsődleges hazai pályája lett. A Népstadion egy hatalmas áttörés volt Budapest történetében, ugyanis a stadion számos nagy sportesemény helyszínévé vált.

26-án bevezették a személyi igazolványt, amit minden magyar ember köteles volt magánál tartani. Ez az intézkedés nagy jelentőséggel bírt a korszakban, mivel a második világháborút követő időszakban szükségessé vált, hogy rendezzék az állampolgárok nyilvántartását. Ez az igazolvány kis könyv formájú volt, több, személyesebb információt tartalmazott, mint a mai személyi igazolvány. Magában foglalta a lakcímet, a tulajdonos családi állapotát, házastársának nevét, születési helyét és idejét, a házasságkötés időontját és helyszínét, valamint a gyámság alatt állóknak a születési adatait, szakképzettségét, munkáltatójának nevét és pontos címét, „alkalmaztatásának minőségét” és munkaviszonyának kezdetét. Az igazolvány helyettesítette a születési, házassági és halotti anyakönyvi kivonatokat, az állampolgársági bizonyítványt, valamint hitelt érdemlően igazolta az állandó és ideiglenes lakás be-, illetőleg kijelentését és a munkahelyet.

A hónap végén, 29-én elhunyt Mihály Dénes. Halála napján Berlinben tartózkodott. Mihály Dénes a televízó és a hangosfilm kifejlesztésének egy meghatározó alakja volt. Életét végigkísérte a távolbalátás gondolata, amit először Telehorjával sikerült alkalmaznia, amellyel több kilométer távolságra lévő állóképeket volt képes közvetíteni. Magyarországon a fejlesztési munkálatok nehézséget mutattak, ezért Berlinben folytatta kísérleteit. Később a távolbalátás képességének birtokában már mozgó televíziós közvetítést is sikerült “átvinnie”. Őt tekintjük a mai értelemben vett hangosfilm feltalálójának is.  

ÚJ HANG

A DISZ ÉS AZ IRÓSZÖVETSÉG IRODALMI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRATA

II. ÉVFOLYAM 1953 JULIUS-AUGUSZTUS 7-8. SZÁM

TARTALOM:

Majakovszkij : Hét vers ( Képes Géza, Szabó Lőrinc és Radó György fodításai )

Szabó Pál : Egy emberöltő (regényrészlet)

Szili József : Majakovszkij (vers)

Mesterházy Lajos : Béketarisznya

Bánkuti Árpád : Ur Pál (vers)

Nagy László : Hrisztó Szmirenszki

Hrisztó Szmirenszki : Három vers ( Kónya Lajos, Nagy László és Kardos László fordítása )

Két VIT-küldött arcképe

Láng János : Porubszki Lajos

Nágasdi Péter : Csillag Anna

Gribacsov : Tavasz a “Győzelem” kolhozban ( Részlet. Fordította Kónya Lajos )

Gergely Mihály : Dühöngő (regényrészlet)

Eörsi István : Négy vers

Csepeli Szabó Béla : Két vers

Kis Ferenc : Ars poetica (vers)

Molnár Zoltán : Fiatalok (elbeszélés)

Takács Imre : Rendezett jövendőért (vers)

Papp László : Két vers

Gerő János : A kút (elbeszélés)

Pál József : Két vers

Kiss Károly : Két vers

Bihari Sándor : Beszélgetés (vers)

Havas Ervin : Féltő szerelemmel (vers)

Dubrovszkij : Komszomol brigád (Elbeszélés. Fordította Magos László)

M É R L E G

Sima Mihály versei - Bírálat (Eörsi István)

Ö R Ö K S É G Ü N K

Kardos László : Majakovszkij

Illés Lajos : Ifjú szívekben

S Z E M L E

Szabó Pál : Uj föld (Nagy Magda)

Alekszej Tolsztoj : I. Péter (Véber Károly)

Napra pontos eseménysor

augusztus 1. - Amnesztiával szabadul a börtönből az 1948-ban 6 évi börtönre ítélt Lénárd Ödön piarista szerzetes.

augusztus 2. -Az Mt rendeletet ad ki a korábban az egyéni parasztoktól elvett állami tartalékföldek haszonbérbe adásáról.

augusztus 3. - Négy helyszínről (Recsk, Kistarcsa, Kazincbarcika, Tiszalök) megkezdődik az internáltak szabadon bocsátása.

augusztus 5. - Magyar–jugoszláv vegyes bizottsági tárgyalások kezdődnek a határincidensek megelőzésének és kivizsgálásának módjairól, az ezzel kapcsolatos intézkedésekről.

augusztus 7. - Létrejön a Minisztertanács Helyi Tanácsok Titkársága; vezetője Varga András. Ezzel megszűnik a BM utolsó fontos államigazgatási feladata is.

augusztus 8.- Ülést tart a Szu LT. Georgij Malenkov miniszterelnök kijelenti, hogy az USA immár nem rendelkezik a hidrogénbomba birtoklásának monopóliumával; erre utalva deklarálja az újabb világháború kilátástalanságát és a békés egymás mellett élés szükségességét.

augusztus 9. - Kihirdetik az 1953: 14. tvr.-t a kisiparosok ipargyakorlásának engedélyezéséről.

augusztus 12. - A Szu felrobbantja első kísérleti hidrogénbombáját.

augusztus 13. - Mohammad Reza Pahlavi iráni sah meneszti miniszterelnökét,

augusztus 16. - A BM Kollégiuma számára készült jelentés szerint e napig 8835 fő hagyhatta el a börtönöket és az államvédelmi szervek internálótáborait.

augusztus 17. - Rákosi Mátyás engedélyezi Kállai Gyula ügyének felülvizsgálatát.

augusztus 18. - Az ELTE Nyelv- és Irodalomtudományi Karán az 1953/54-es tanévtől újságíróképzés indul.

augusztus 20. - Budapesten felavatják a Népstadiont.

augusztus 22. - Szovjet–keletnémet megállapodást írnak alá a jóvátételről.

augusztus 23. - Az Mt rendelete eltörli a termelőszövetkezetek hiteltartozását, és csökkenti az egyénileg gazdálkodó parasztok adóját.Kassán megnyílik a magyar könyvesbolt.

augusztus 24. - Budapesten megkezdődik az I. Magyar Fizikus Kongresszus.

augusztus 26. - Az MDP PB a BM előterjesztése alapján határozatot hoz a lakosság személyi igazolvánnyal való ellátásáról.

augusztus 28. - Kihirdetik az 1953: 16. tvr.-t a rendőrségi bíráskodás megszüntetése és a kihágási eljárásra vonatkozó egyes rendelkezések módosítása tárgyában.

augusztus 29. - Nyugat-Berlinben meghal Mihály Dénes mérnök, a televízió és a hangosfilm kifejlesztésének egyik úttörője.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére


07 |vissza a lap tetejére

Péntek

Kronológia

Kivonat a napisajtó híreiből (Forrás: Szabad Nép)

Ezekben  a  napokban,  hetekben  az  egész ország  igen  nagy érdeklődéssel  kíséri  a  fal dolgozóinak  munkáját,  a    megyék,  járások, községek  és  városok  versenyét  a  gyors  betakarításért  és  a  begyűjtés  tervének  pontos teljesítéséért.  Különösen   termelőszövetkezeteinkre szegeződik nagy, figyelem.

Közzétették  a  Koreai  Népi  Demokratikus Köztársaság Minisztertanácsának  rendeletét a városok  helyreállításáról  és  építéséről.

A  magyar  vasutasok  lelkes  munkaversennyel,  felajánlásaik  teljesítésével  készülnek  a közelgő  harmadik  vasutas napra.

A  Szakszervezetek  Országos   Tanácsai  a jövő  évben  tovább  fejleszti  üdülőinek  hálózatát.  

Tizenöt esztendeje halt meg a színház művészet nagy alkotója,  a  világhírű  moszkvai  Művész  Színház  megalapítója,  Konstantin  Szengejevics  Sztanyiszlavszkij.

A  termelés és az  áruforgalom  kiszélesítésére  irányuló tervekből  kiindulva  a  vállalatok  és  szervezetek  forgóeszközei  1953-ban 15.1  milliárd  rubellel emelkednek,  ennek  keretein  belül  saját  forrásaikból 10.8  milliárd rubellel  és  a  költségvetés  révén  4.3   milliárd  rubellel.

Borús,  hűvös  augusztusi  reggel.  Sátrak  sora  közt  sürgölődő  emberek,  keringő helikopterek, szokatlan  élénkség a panmindzsoni  térségben. Nagy nap, régen várt nap:  ma kezdődik a hadifoglyok cseréje.

A Moszkvai Szpartak labdarúgócsapata  a Népstadion  ünnepélyes  megnyitása  napján, augusztus  20-án,  16.30  órakor  a  Bp.  Honvéd együttesével  játszik a Népstadionban.

Időjárás: Várható  időjárás  ma  estig:  változó  felhőzet,  legfeljebb   néhány   helyen   eső.   Mérsékelt,   helyenként élénkebb   északnyugati-északi   szél. A  hűvös  idő tovább  tart.

A  budapesti színházak mai  műsora: Fővárosi   Víg   Színház:  Egy  marék  boldogság   (7)—  A  győri  Kisfaludy  Színház  vendégjátéka a  pest- erzsébeti  Kossuth   Filmszínházban:  Denevér   (fél 8). —  Fővárosi Nagycirkusz: Humor  a  porondon  (4, 8).


08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére


20 |vissza a lap tetejére

Teheránban heves összetűzésekre került sor Moszadik és Zahedi hívei között. A Moszadik-párti tüntetőket páncélkocsik és katonaság oszlatta szét. A katonaság fegyvert használt, számos tüntető megsebesült.

Ünnepélyesen felavatták a Népstadiont. Az avatóünnepségen részt vett Nagy Imre, a minisztertanács elnöke, Dobi István, Gerő Ernő, Farkas Mihály és a politika számos vezető személyisége. Hegyi Gyula beszéde után Csermák József olimpiai bajnok felvonta a népstadion zászlaját, majd a sportolók bemutatói következtek.

Prágában a Vencel-téren felavatták a Magyar Kultúra Házát. Az ünnepség után a "Budapest" című színes magyar dokumentumfilmet mutatták be.

A nemzetközi vízilabda hatostornán Nymwegenben a magyar válogatott csapat 6:3 arányban legyőzte Hollandia válogatottját.

Hunyadi Szabina gyűjtése (2010.)


21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források