หน่วยที่ 3 ใบงานที่ 2

ชื่อ-นามสกุล.......................................................................แผนกวิชา.........................................เลขที่.............ระดับชั้นปี..............................ชื่อรายวิชา การใช้โปรแกรมสื่อประสม    อาจารย์ผู้สอน  นายสุภัตต์  วัตรสาร

เรื่อง เทคนิคการสร้าง ภาพเคลื่อนไหว ซอฟต์แวร์สำหรับแอนิเมชั่น และรูปแบบของไฟล์ (File Format) ภาพเคลื่อนไหว         5  คะแนน

 กิจกรรมที่ 1

1. ใหบอกเอฟเฟกตพิเศษ (Special Effect) ที่นํามาใชในงานแอนิเมชั่น 3 มิติ ใหยกตัวอยางสัก 2 อยาง        

   (1 คะแนน)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. การสรางแอนิเมชั่นแบบ 3 มิติ มีองคประกอบ อะไรบาง        (1 คะแนน)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. หลักการของ Kinematics แบงเปนการเคลื่อนที่ของวัตถุออกเปน 2 แบบ คืออะไร        (1 คะแนน)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. ใหอธิบายการเปลี่ยนตําแหนงดวย Motion Path        (1 คะแนน)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Camera Animation หมายถึงอะไร        (1 คะแนน)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………