shankara sadAsiva


composer:

song type: 

bhajan

rAgam:

mOhanam

tALam:

language:

sanskrit

lyrics

shankara sadashiva chandrashekara

chandrashekara gowrishankara

neelakanta shoolapaani chandrashekara

kaalanetra tripuraari gowrishankara

shankara sadashiva chandrashekara

chandrashekara gowrishankara

vedaroopa vishwanatha chandrashekara

kaalaharana kaamadahana gowrishankara

shankara sadashiva chandrashekara

chandrashekara gowrishankara

~~~


dhanyasy.org

  of