Slávnostné ukončenie  projektu  „Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba DFN Košice“

23. október 2015

Názov projektu: „Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba DFN Košice“

Zhotoviteľ stavby: Dúha, a.s.

Stavebný dozor: Eutech, a.s.

Komplexná dodávka zdravotníckej techniky: Rotaro, s.r.o.

Financovanie stavby:  Projekt  financovaný z NFP Európskej únie

Schválený nenávratný finančný príspevok : 14 395 349,61 Eur, čerpaný: 13 961 862,46 EUR

Dĺžka realizácie prác:  apríl 2013 – január 2015

Celková plocha nových objektov: 4650 m2

 

SYMBOLICKÉ PRESTRIHNUTIE PÁSKY

zľava:riaditeľka DFN Ingrid Urbančíková, minister zdravotníctva Viliam Číslak, europoslankyňa Monika Smolková

Košice, 23.10.2015

            Detská fakultná nemocnica Košice („ďalej len DFN“) v apríli 2013 začala realizovať stavebné práce projektu “Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba DFN Košice“. V januári 2015 bola ukončená posledná etapa prác  tejto rozsiahlej rekonštrukcie. Dňa 23.10.2015 riaditeľka  DFN KE MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH za prítomnosti ministra zdravotníctva MUDr. Viliama Čisláka, MPH, MBA a pozvaných hostí symbolicky ukončila realizáciu projektu slávnostným príhovorom, ktorý bol spojený s prezentáciou  jednotlivých etáp realizácie stavebných prác a prehliadkou zrekonštruovaných priestorov.

ČASOVÝ PRIEREZ PROJEKTU

Júl 2010 -   podpísanie  Zmluvy o NFP. DFN stala úspešným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok v  rámci Operačného programu zdravotníctvo (OPZ) , ktorý je programovým dokumentom Slovenskej republiky na čerpanie pomoci z fondov Európskej únie (EÚ) pre sektor zdravotníctvo.

Apríl 2013 – začiatok realizácie stavebných prác

Máj 2013 – slávnostné začatie realizácie projektu

Január 2015 – ukončenie realizácie prác a dodávky zdravotníckej techniky

Marec 2015 – kolaudačné rozhodnutie na trvalé užívanie stavby

Október 2015 – slávnostné ukončenie realizácie projektu

 

Realizácia projektu – jednotlivé objekty

SO-03-  CENTRÁLNY PRÍJEM  - Rekonštrukcia, rozšírenie, modernizácia, nové expektačné lôžka

·         Začiatok stavebných prác:  máj 2013

·         povolenie na predčasné užívanie rozhodnutím stavebného úradu:  jún 2014

 

V júni 2014 bolo uvedené do prevádzky pracovisko Centrálneho príjmu po stavebných úpravách. Pôvodné nevyhovujúce priestory sa tak zmenili na moderné pracovisko s komfortným prostredím pre zdravotnícky personál ale najmä  pre detských pacientov a ich rodičov. Výrazne sa rozšírili  priestory čakárne, priestory pre evidenciu pacientov vrátane umiestnenia kartoték, zmodernizovali sa priestory dvoch ambulancií.  V nových priestoroch bolo vyšetrených už cca 13 570 pacientov.  Súčasťou Centrálneho príjmu sú aj expektačné lôžka slúžiace na diagnostické a terapeutické výkony u ambulantných pacientov, pripadne na krátkodobú hospitalizáciu pacientov na pozorovanie alebo aplikáciu liečiv, kde bolo do dnešného dňa ošetrených alebo hospitalizovaných 398 pacientov.

SO – 01 Nadstavba – Oddelenie detskej chirurgie, Operačné sály (stredná hrebeňovka)

 

·         Začiatok stavebných prác: jún 2013

·         povolenie na predčasné užívanie rozhodnutím stavebného úradu:  november 2014

 

Suterén -  zrekonštruované šatne pre personál a VZT jednotka pre Kliniku pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny (KPAIM). Zabezpečil sa samostatný zdroj tepla (výmenníková stanica) v suteréne SO-01, ktorá je určená aj pre objekty SO-01, SO-02, SO-03 so samostatným meraním.

3.poschodie – nové priestory pre Oddelenie detskej chirurgie

4.poschodie – tri operačné sály s vybavením

5.poschodie- t.j. strecha, kde sú umiestnené VZT jednotky pre operačný trakt a Oddelenie detskej chirurgie

·           Nový lôžkový výťah, rekonštrukcia troch pôvodných výťahov

·           Prístrojová zdravotnícka technika

 

Oddelenie detskej chirurgie začalo prevádzku v nových priestoroch v decembri 2015, dovtedy sa nachádzalo na 15. poschodí výškovej budovy UNLP a využívali sme  priestor dvoch operačných sál UNLP. Moderný komplex troch operačných sál sa stal súčasťou nemocnice a svoju prevádzku začal v januári 2015. Kompletné zázemie s novým prístrojovým vybavením zodpovedá náročným požiadavkám operačného a bezprostredne pooperačného manažmentu detských pacientov, pričom sa zlepšil komfort pre pacienta i operačný personál. Prínosom je novovybudovaný lôžkový výťah, ktorý spája jednotlivé poschodia a oddelenia, čím sa skrátil čas transportu pacienta.  V nových priestoroch operačných sál sa vykonalo už 1230 operačných výkonov v detskej chirurgii a otorinolaryngológii a na nových lôžkach Oddelenia detskej chirurgie bolo hospitalizovaných cez 500 pacientov. Budúcnosťou nového operačného traktu je rozšírenie spektra  vykonávaných operačných výkonov aj na iné odbory, prednostne  v neurochirurgii a urológii.

SO – 02 – rekonštrukcia dvoch oddelení Kliniky detí a dorastu (D,E), Oddelenia detskej neurológie, Nemocničná lekáreň (pravá hrebeňovka)

 

·         Začiatok stavebných prác: júl 2013

·         povolenie na užívanie rozhodnutím stavebného úradu:  marec 2015

 

Suterén  -  nemocničná lekáreň

Prízemie – rekonštrukcia oddelenia  KDD - veľké deti

1.poschodie – rekonštrukcia KDD - malé deti

2.poschodie – rekonštrukcia Oddelenia detskej neurológie

 

Cieľom tejto etapy bola rozsiahla rekonštrukcia s vnútorným vybavením dvoch oddelení Kliniky detí a dorastu a Oddelenia detskej neurológie. Po presťahovaní nemocnice z Moyzesovej 9 v roku 2004, následných šesť rokov fungovala prevádzka týchto oddelení v monobloku UNLP (5. a 9. poschodie). V roku 2010 DFN získala pre tieto oddelenia vlastné priestory.  Potreba rekonštrukcie a modernizácie vyplynula zo skutočnosti, že ani tieto priestory neboli primárne určené pre detských pacientov a iba čiastočne spĺňali kritéria na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre malého pacienta s obmedzenými možnosťami hospitalizácie sprievodcu.

 

Nemocničná lekáreň – z dôvodu nedostatku vlastných priestorov DFN vlastnú lekáreň neprevádzkovala

 

Súčasťou projektu bolo:

Zateplenie všetkých objektov DFN pre zníženie energetickej náročnosti jednotlivých objektov. Súčasne s postupom prác boli vymenené okná a vonkajšie vstupné dvere.

 

Dieselagregát - inštalovaný nový záložný zdroj elektrickej energie, ktorý slúži v prípade výpadku hlavného zdroja elektrickej energie na napájanie jednotlivých obvodov, núdzového osvetlenia, výťahov v zmysle požiadaviek STN pre bezporuchový chod dôležitých oddelení nemocnice

 

                 DFN KE je koncová nemocnica, ktorá poskytuje vysoko špecializovanú zdravotnú starostlivosť deťom  z Košického a  Prešovského kraja. V súčasnosti má 240 lôžok a tvoria ju 3 kliniky, 6 oddelení, Detské centrum prof. Th. Hellbrüggeho a patrí k nej aj 51 špecializovaných ambulancií. DFN KE  má jedinečné postavenie v kraji, má vysoko erudovaný zdravotnícky personál.  Avšak bez vhodných podmienok  pre hospitalizáciu, ambulantné ošetrenia alebo operačné výkony a bez modernej zdravotníckej techniky nie je možné poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť.              

               Našou snahou je vytvoriť detskému pacientovi a jeho rodičovi tie najlepšie podmienky počas  vyšetrenia alebo hospitalizácie  v príjemnom, bezpečnom a moderne zariadenom prostredí našej nemocnice. Vďaka tomuto projektu sa nám podarilo priblížiť sa k tejto myšlienke.

Projekt „Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba Detskej fakultnej nemocnice“

 

Košice, máj 2015

Detská fakultná nemocnica Košice začala v máji 2013 realizáciu projektu „Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba Detskej fakultnej nemocnice“ financovaného z Operačného programu „Zdravotníctvo“ Európskej únie.

 

V uplynulých dňoch bola ukončená ďalšia – posledná etapa realizácie projektu, ktorej cieľom bola rozsiahla rekonštrukcia s kompletným vybavením dvoch oddelení nachádzajúcich sa v III. hrebeňovej budove -  Klinika detí a dorastu (1. a 2. poschodie) a Neurologické oddelenie (3. poschodie) . Všetky stavebné práce na tomto projekte boli ukončené v marci 2015 a kolaudačným rozhodnutím bolo povolené užívanie stavby. Následne sa spomínané  dve oddelenia postupne presťahovali do vynovených priestorov.

 

Súčasťou tejto etapy realizácie projektu bola aj rekonštrukcia priestorov pre zriadenie Nemocničnej lekárne DFN. Jej prevádzka sa postupne pripravuje.

 

Ukončenie projektu je termínované na december 2015.

Detská fakultná nemocnica má nové operačné sály

Košice, 21.januára  2015

Detská fakultná nemocnica Košice začala v máji 2013 realizáciu projektu „Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba Detskej fakultnej nemocnice“ financovaného z Operačného programu „Zdravotníctvo“ Európskej únie. Ďalšou etapou projektu bola aj nadstavba dvoch podlaží na jednom z monoblokov.  Vďaka tejto podpore DFN získala pre Oddelenie detskej chirurgie nové priestory a vlastný nový operačný trakt s kompletným prístrojovým vybavením,  jeho prevádzka začína dnešným dňom.

Súčasťou nemocnice sa takto stáva moderný komplex troch operačných sál s kompletným zázemím zodpovedajúci náročným požiadavkám operačného a bezprostredne pooperačného manažmentu detských pacientov. Všetky sály sú plne klimatizované a jedna z nich umožňuje laminárnu výmenu vzduchu. Vďaka novému prístrojovému vybaveniu sa výrazne  zvyšuje komfort pre detského pacienta a operačný personál, pričom sa súčasne zlepšuje bezpečnosť operovaných pacientov.

Operačný trakt je situovaný na piatom – najvyššom poschodí stredného bloku hrebeňovej časti nemocnice. Jeho poloha nad III. Klinikou anesteziológie a intenzívnej medicíny a  novým Oddelením detskej chirurgie výrazne skracuje čas  transportu pacientov, ktorí si vyžadujú ošetrenie na operačnej sále. Jednotlivé poschodia spája novovybudovaný lôžkový výťah. Pôvodne sa Oddelenie detskej chirurgie nachádzalo na 15. poschodí výškovej budovy UNLP a využívali sme  priestor dvoch operačných sál UNLP, ktoré sa nachádzali na prízemí tejto budovy. Vzhľadom k tomu je pre nás získanie vlastných priestorov pre tieto oddelenia výrazným prínosom v skvalitnení podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti i pracovného prostredia pre personál.

http://www.teraz.sk/regiony/dfn-kosice-operacne-saly-modernizacia/115941-clanok.html http://kosice.korzar.sme.sk/c/7601703/detska-nemocnica-v-kosiciach-ma-po-rokoch-vlastne-operacne-saly.html#ixzz3PXcKheO4

http://www.kosicednes.sk/dnes-otvorili-v-kosiciach-nove-operacne-saly/ 

http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/absolutna-spicka-aj-slovensku-kosiciach-maju-nove-operacne-saly.html

http://s.sme.sk/r-rss/7601703/kosice.korzar.sme.sk/v-kosickej-detskej-nemocnici-uviedli-do-prevadzky-nove-operacne-saly.html

http://mediweb.hnonline.sk/spravy/aktualne/detska-fakultna-nemocnica-ma-nove-operacne-saly        Prvou etapou  rekonštrukcie  bola prestavba a modernizácia Centrálneho príjmu. Pracovisko s 24-hodinovou nepretržitou prevádzkou ročne  ošetrí približne 12 tisíc pacientov.

Dňa 7.7.2014 bola uvedená do predčasného užívania prevádzka Centrálneho príjmu DFN v nových zrekonštruovaných priestoroch   s kompletne novým vybavením. 

Stavebnými úpravami pôvodných nevyhovujúcich priestorov sa vybudovalo moderné  pracovisko s komfortným prostredím pre zdravotnícky personál ale najmä  pre detských pacientov a ich rodičov. Výrazne sa rozšírili priestory čakárne, priestory pre evidenciu pacientov vrátane umiestnenia kartoték, zmodernizovali sa priestory dvoch ambulancií a ostatných miestností. Súčasťou Centrálneho príjmu je aj expektačná miestnosť s dvoma expektačnými lôžkami, ktoré budú slúžiť na diagnostické a terapeutické výkony u ambulantných pacientov, pripadne na krátkodobú hospitalizáciu pacientov na pozorovanie alebo aplikáciu liečiv.

Rekonštrukciou týchto priestorov a ich uvedením do prevádzky sa významne zlepšili podmienky pre poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti deťom nielen z Košíc a okolia, ale aj z celého východoslovenského regiónu.  

FOTTO v galérii viď. nižšie“