NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE

Logo-Escola-Vitae-General-Blanc.png

TITOL 7: L’ALUMNAT

Representació dels alumnes

Delegats de grup-classe

A inici de cada curs escolar, i no més tard del primer mes d’iniciades les classes, el tutor/a de cada grup d’alumnes convocarà una assemblea per fer l’elecció de delegat/da i de sotsdelegat/da. L’elecció es sotmetrà a votació entre tots els membres del grup-classe.

 

El nomenament dels sotsdelegats/des es fa per ajudar en les funcions que se li atorguen als delegats i delegades o per substituir-lo si és el cas.

 

El nomenament de delegat/da i de sotsdelegat/da tindrà vigència per un sol curs escolar. Si algú hagués de ser canviat, per ser baixa al centre o per altres causes, la persona tutora del grup-classe farà la proposta del nou delegat/da que haurà estat escollit pels seus companys/es.

 

El delegat/da ha de proporcionar amb el seu comportament una via d’exemple per als seus companys/es.

Funcions dels Delegats

 

a) Col·laborar amb el professorat i amb la direcció del centre en la bona marxa del curs. Això és especialment important quan falta algun professor/a un cop han passat 10 ́ de l’hora prevista per a inici de la classe. És obligació del delegat i/o sotsdelegat, en aquest cas, avisar a secretaria i aquesta avisarà a direcció.

b) Representar l’alumnat en la vida docent, actuar d’interlocutor davant del professorat i dels altres òrgans del centre, preocupant-se per vetllar per una adequada convivència. Ésser portaveu dels seus companys/es a les reunions de consell de delegats, així com fer arribar la informació que com a representant de l’alumnat tingui el deure de transmetre.

c) Mirar pels drets i interessos de l’alumnat que representa, i sol·licitar al professorat i al tutor/a en particular, les informacions i aclariments escaients (especialment avaluacions i criteris d’avaluació, material escolar, organització de l’FCT, …).

d) Fer arribar al consell de delegats la problemàtica específica del grup que representa, així com traslladar al tutor/a primer i a direcció, si cal, les possibles queixes i/o suggeriments que derivin de la preocupació del grup classe.

e) Assistir obligatòriament a totes les reunions que se’l convoqui i informar al grup que representa dels acords presos.

f) Presentar en sessió de tutoria el plec de necessitats, inquietuds, propostes del grup respecte al procés d’ensenyament aprenentatge per tal de ser debatuts i que el tutor/a en traslladi les conclusions a la junta d’avaluació corresponent.

g) Com a representant del seu grup-classe, presentació de reclamacions fonamentades en els casos d’abandó o defectuós compliment de les funcions educatives per part del centre.

Consell de delegats

Estarà format pels delegats/des i sotsdelegats/des de tots els cursos.

 

Funcions del consell de delegats:

a) Elaborar informes per a la direcció per iniciativa pròpia o a petició d’aquesta.

b) Informar de les seves activitats a tot l’alumnat del centre. Cada delegat/da ha de donar informació als companys del seu grup-classe.

c) Informar dels acords presos a nivell del consell de delegats/des o de grup-classe a la direcció del centre.

d) Encarregar-se d’elaborar propostes concretes sobre els temes aprovats en el consell de delegats relacionats amb els drets i deures de l’alumnat, orientació acadèmica, serveis a l’alumnat i activitats complementàries.

e) L’alumnat dels centres docents han de ser informats pels seus representants i pels de les associacions d’alumnes, tant sobre les qüestions pròpies del seu centre com sobre aquelles que afectin altres centres docents.

A fi de garantir el dret de reunió, l’alumnat a través dels seus delegats i delegades comunicaran a la direcció del centre la intenció de reunir-se. El director els assignarà, dintre de les possibilitats, el local més adient. Els delegats es faran responsables de l’ordre i conservació del material i instal·lacions.

Per un altre costat, el centre fomentarà el funcionament del consell de delegats/des establint reunions periòdiques amb la direcció per facilitar el coneixement entre els diferents delegats dels grups i acostar la direcció del centre als delegats.

Cada curs escolar es realitzarà al menys una reunió trimestral del consell de delegats/des presidida per la direcció del centre.

Les reunions del consell de delegats/des es faran preferiblement durant el temps d’esbarjo i utilitzant hores lectives només si fos necessari.

Associacions d’alumnes

Els alumnes de les Escoles Vitae, poden constituir associacions, que es regeixen per les lleis reguladores del dret a l'educació, per les normes reguladores del dret d'associació, per les disposicions establertes per la llei d’educació i les normes de desplegament i pels estatuts de l'associació.

Les associacions d'alumnes tenen per finalitat essencial promoure la participació dels alumnes en l'activitat educativa i facilitar-los l'exercici dels drets i el compliment dels deures.

Les associacions d'alumnes s'han d'inscriure en el registre corresponent, només als efectes de la publicitat, i han de presentar al centre, per acreditar-se, l'acta de constitució i els estatuts. Les associacions d'alumnes, i les federacions i confederacions en què s'agrupen que tinguin la seu a Catalunya o hi desenvolupin majoritàriament l'activitat, poden ésser declarades d'utilitat pública.

A fi de garantir el dret d’associació, l’alumnat a través dels representants de l’associació comunicaran a la direcció del centre la intenció de reunir-se. El director els assignarà, dintre de les possibilitats, el local més adient. Els representants de l’associació es faran responsables de l’ordre i conservació del material i instal·lacions.

Les reunions de l’associació d’alumnes es faran preferiblement durant el temps d’esbarjo i utilitzant hores lectives només si fos necessari.

Pla d’acollida de l’alumnat

Les Escoles Vitae disposen d’un pla d’acollida de l’alumant nouvingut que te com a objectiu facilitar el període d’adaptació i donar a conèixer les normatives d’organització i funcionament del centre.

El pla d’acollida recull totes les actuacions que el director i tutor han de procurar realitzar amb l’alumnat nouvingut (s’incorpori a l’inici del curs o un cop començat) per tal d’informar-lo del funcionament i particularitats del centre i presentar-lo a la resta del personal docent.

“Compromís de l’alumnat envers la propietat intel·lectual”

Format en Formació Professional, S.L. (en endavant, l’ESCOLA VITAE) tenint en compte les directrius que estableix la normativa vigent en matèria de Propietat intel·lectual i el conjunt de bones pràctiques de l’OMPI considera oportú conscienciar als seus alumnes de la importància de preservar les creacions artístiques (obres) pròpies i/o d’altres autors.

En aquest sentit, de manera breu es tractarà:

  •   La importància de l’art (concepte d’obra com actiu intangible).
  • El potencial dels joves i de les persones per crear obres d’art originals.
  • Com utilitzar material/obres que pertanyen a altres autors i/o estan en el domini públic.
  • Els tres tipus d’infraccions que es relacionen amb els drets d’autor i com es poden evitar.

1.         QUÈ ÉS LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL:  

En primer lloc, per tal d’impulsar el respecte a la propietat intel·lectual és important tenir en compte que s’entén per Propietat Intel·lectual.

És un dret de propietat l’objecte del qual són les creacions originals, les interpretacions d’aquestes creacions i determinades produccions literàries, artístiques o científiques.

En aquesta línia, la propietat intel·lectual està integrada per:

-    DRETS D’AUTOR que s’atribueixen als autors de les obres de creacions originals i;

-     DRETS CONNEXOS: que s’atribueixen a altres persones que interpreten obres o efectuen determinades produccions literàries, artístiques o científiques.

Per tant es pot dir que els drets d’autor protegeixen la forma en la qual s’expressen les idees originals perquè és un actiu intangible que forma part de la indústria de la cultura i contribueix, a la riquesa cultural i econòmica dels països on es creen aquestes obres.  

Per altra banda, les creacions artístiques tenen una funció pedagògica, ja que ens ajuda a:

-  Entendre cultures diferents i a comunicar-nos amb aquestes,

-  Entretenir-nos,

-  Expressar i controlar les emocions en moments difícils així com a,

-  Entendre la història i la cultura. És a dir, a través de “l’art” podem entendre millor el nostre món i el que ens expliquen.

Tenint en compte l’anterior en el moment de desenvolupar els treballs, que més tard els professors avaluaran, l’alumne partirà d’una idea que s’expressarà de forma original aprofitant segurament creacions artístiques d’altres autors i aleshores, s’ha de tenir present les directrius que s’han de seguir per tal de no infringir els drets d’autor.

 

 

2.         L’AUTOR:

Tal com s’ha afirmat, els autors són persones que creen obres. Per tant tots tenim un talent creatiu que es pot expressar de diferents maneres gràcies a: la imaginació i la capacitat d’expressió.  

Seguidament s’exposen un seguit de mecanismes de protecció per tal que l’alumne,  tingui a la seva disposició un seguit d’instruments que li permetin elaborar material sense infringir la normativa vigent, així com per protegir la seva creació si escau.

 

En segon lloc, es considerà que els joves tenen un major grau d’imaginació, flexibilitat i creativitat aleshores, L’ESCOLA VITAE recomana als alumnes protegir i desenvolupar el seu treball amb finalitats pedagògiques i sobretot com a enriquiment personal.

3.         MECANISMES DE PROTECCIÓ:

Abans d’utilitzar una obra protegida pels drets d’autor i/o drets connexes, s’ha d’esbrinar als titulars dels drets d’autor per tal de:

1.   Citar tots aquells elements que s’afegeixen als treballs.

2.   Assegurar-se de si és necessari demanar permís al autor, autors o a la entitat de gestió de l’obra y/o de materials que es desitgen utilitzar.

Per altra banda, s’ha de tenir present i conèixer els LÍMITS DELS DRETS D’AUTOR previstos per la normativa (que busquen un equilibri entre els drets que s’atribueixen als autors així com, el dret que cada persona té per accedir  i utilitzar les obres que han estat creades per altres autors).  En aquest cas s’ha de tenir en compte que pot ser que l’obra:  

Les obres entren en domini públic quan:

 

-   Acaba el període de vigència de la seva protecció pel dret d'autor que normalment, finalitza entre els 50 i els 70 anys posteriors a la mort de l'autor.

 

-  No compleixen les condicions de protecció del dret d'autor: Llistes d’ingredients, documents oficials...

 

-   No existeix cap OBRA DERIVADA.  

4.         INFRACCIONS DEL DRET D’AUTOR:

L’ESCOLA VITAE, adverteix que en cap cas permetrà:

I)        EL PLAGI. Entès com aquell, acte que consisteix en copiar una obra, sencera o parcial, amb l’objectiu de ser autor original.

En aquesta línia, si l’alumne vol utilitzar l’expressió que una altra persona ha fet d’una idea podrà copiar el text sempre que citi a l’autor i utilitzi les “cometes”.

II)   LA PIRATERIA. Que consisteix en la venda il·legal o intencionada d’obres protegides pels drets d’autor.

Això vol dir, que el material didàctic que el centre posa a disposició del centre no podrà ser divulgat amb l’objectiu d’obtenir un benefici econòmic.

III)  En tercer lloc, tampoc es permet l’INTERCANVI DE FITXERS ENTRE PARTICULARS.  

Que, consisteix en l’intercanvi massiu de fitxers entre diferents usuaris connectats a Internet a través d’una plataforma o pàgina web.

Així doncs, tot i que aquesta tecnologia no és il·legal, és possible que es descarreguin o es pugi material protegit per drets d’autor i aleshores, es recomana que per evitar denúncies i controvèrsies legals s’eviti la difusió d’aquest material.

En tot cas, no es permetrà que l’alumne pugi a Internet material didàctic posat a disposició dels alumnes elaborat moltes vegades, pel personal docent titularitat, de L’ESCOLA VITAE.  

 

Una infracció en matèria de propietat intel·lectual, es dóna quan una obra protegida pels drets d’autors és utilitzada sense el permís dels titulars d’aquests drets i sempre que aquest ús,  no estigui previst per algun dels límits dels drets d’autor.

 

Finalment, L’ESCOLA VITAE adverteix que aquest protocol forma part de les normes normatives d’organització i funcionament del centre (NOFC) i que per tant mitjançant la signatura, de l’autorització corresponent, certifica que ha llegit i accepta el compliment d’aquest protocol.