NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE

Logo-Escola-Vitae-General-Blanc.png

TÍTOL 11: DISPOSICIONS DEROGATÒRIES I FINALS

Disposicions derogatòries

A partir de la data d’aprovació de la present normativa (Febrer del 2017), es deroguen totes les versions anteriors de les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC).

Disposicions finals

Vigència

Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) entren en vigència a partir de la data d’aprovació d’aquestes.

Aprovació

Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) s’aproven per la Direcció General Docent.

Modificació

L’aprovació de les presents Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) s’entén per cursos escolars.

Cada curs escolar es procedirà a la seva revisió i es presentaran les modificacions que es considerin pertinents.

Els directors de centre poden presentar propostes de modificacions, ampliacions o revisions a les NOFC de caràcter general i a les NOFC pròpies de centre.

Publicitat

Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) estaran a disposició de tota la comunitat educativa.

A la secretaria de cada centre es dipositarà una còpia en paper que estarà a disposició de qualsevol persona reconeguda com a implicada.

Els alumnes i les seves corresponents famílies, rebran per correu electrònic, una còpia de les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) durant el procés de matrícula que hauran de signar conforme l’acceptació d’aquestes.

Un extracte d’aquestes normes quedarà recollit en la Guia de l’Alumne i en la Guia del Professor.