LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*actualizată*)

privind reforma în domeniul sănătăţii

(actualizată până la data de 29 decembrie 2009*)

EMITENT:

PARLAMENTUL

----------------

*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 apr

ilie 2006. Aceasta este forma

actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 29 decembrie 2009, cu

modificările şi completările aduse de:

RECTIFICAREA nr. 95 din 14 aprilie 2006

;

ORDONANŢA nr. 35 din 26

iulie 2006

;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 72 din 20 septembrie 2006

;

RECTIFICAREA nr. 72 din 20

septembrie 2006

;

ORDON

ANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 20 noiembrie 2006

;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ

nr. 104 din 13 decembrie 2006

;

LEGEA nr. 34 din 16 ianuarie 2007

;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20

din

21 martie 2007

;

LEGEA nr. 264 din 19 iulie 2007

;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 18 septembrie

2007

;

LEGEA nr. 281 din 17 octombrie 2007

;

LEGEA nr. 284 din 24 octombrie 2007

;

LEGEA nr. 388 din 31

decembrie 2007

;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 93 din 24 iunie 2008

;

LEGEA nr. 157 din 18 iul

ie 2008

;

RECTIFICAREA nr. 93 din 24 iunie 2008

;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 170 din 12 noiembrie 2008

;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 192 din 25 noiembrie 2008

abrogată

de

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.

226 din 30 decembrie 2008

;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 197 din 25 noiembrie 2008

;

ORDONANŢA DE

URGENŢĂ nr. 162 din 12 noiembrie 2008

;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2008

;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 227 din 30 decembrie 2008

;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 10

iunie 2009

;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 30 iunie 2009

;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 104 din

30 septembrie 2009

;

LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009

;

OR

DONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 23

decembrie 2009

.

NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra

-

Neamt:

**) La data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, prin acest act se dispune abrogarea unor alineate si a

unor articole mentionate la art. 862, precum si intrarea

in vigoare a articolelor prevazute la lit. d), e) ale art.

863.

***) Conform pct. 7 al

art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 93 din 24 iunie 2008

, publicată în

MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 30 iunie 2008, în tot cuprinsul

legii expresia "inspecţie sanitară de stat" se

înlocuieşte cu sintagma "control în sănătatea publică".

****) Alin. (3) al

art. 9 din LEGEA nr. 388 din 31 decembrie 2007

, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.

902 din 31 dece

mbrie 2007 prevede:

"(3) Pentru anul 2008 cotele de contribuţii pentru asigurările de sănătate, prevăzute de

Legea nr. 95/2006

,

cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc astfel:

a) 5,5% începând cu 1 i

anuarie 2008 şi 5,2% începând cu 1 decembrie 2008, pentru cota prevăzută la

art.

258 din Legea nr. 95/2006

, cu modificările şi completările ulterioare;

b) 5,5% începând cu 1 iulie 2008 pentru cota prevăzută la

art. 257 din Legea nr. 95/2006

, cu modificările şi

completările ulterioare."

*****)

Art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2008

, publicată în MONITORUL

OFICIAL nr. 899 din 30 decem

brie 2008 prevede:

"Art. 1

(1) Pentru anul 2009, cotele de contribuţii pentru asigurările de sănătate, prevăzute de

Legea nr. 95/2006

privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

se stabilesc după cum

urmează:

a) 5,5% pentru cota datorată de angajat, prevăzută la

art. 257 din Legea nr. 95/2006

, cu modificările şi

completările ulterioare;

b) 5,2% pentru cota datorată de angajatori, prevăzută

la

art. 258 din Legea nr. 95/2006

, cu modificările şi

completările ulterioare;

c) 10,7% pentru cota datorată de persoanele prevăzute la

art. 259 alin. (6) din Legea nr. 95/2006

, cu

modific

ările şi completările ulterioare.

(2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2009."

******) Conform

art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 227 din 30 decembrie 2008

, pub

licată în

MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2009, în cuprinsul actelor normative sintagma "autorităţile de

sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti" se înlocuieşte cu expresia "direcţiile de sănătate publică

judeţene şi a municipiului Buc

ureşti".

*******) Conform alin. (2) al

art. 23 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008

,

publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, în cuprinsul actelor normative în vigoare,

următoarele

denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după

cum urmează:

a) "Ministerul Internelor şi Reformei Administrative" cu "Ministerul Administraţiei şi Internelor";

b) "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltări

i Rurale" cu "Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale";

c) "Ministerul Apărării" cu "Ministerul Apărării Naţionale";

d) "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei" cu "Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii

Informaţiona

le";

e) "Ministerul Culturii şi Cultelor" cu "Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional";

f) "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor" cu "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei";

g) "Ministerul Economiei

şi Finanţelor" cu "Ministerul Economiei", în cazul prevederilor care reglementează

activitatea de economie, şi cu "Ministerul Finanţelor Publice", în cazul prevederilor care reglementează

activitatea de finanţe;

h) "Ministerul Educaţiei, Cercetării şi

Tineretului" cu "Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării";

i) "Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale" cu "Ministerul

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri", în cazul

prevederilor care reglementează

activitatea legată de întreprinderile mici şi mijlocii, comerţ şi mediul de afaceri, şi cu "Ministerul Turismului", în

cazul prevederilor care reglementează activitatea de turism;

j) "Ministerul Transporturilor" cu "Mini

sterul Transporturilor şi Infrastructurii";

k) "Ministerul Justiţiei" cu "Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti";

l) "Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile" cu "Ministerul Mediului";

m) "Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţi

i de Şanse" cu "Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale";

n) "Ministerul Sănătăţii Publice" cu "Ministerul Sănătăţii";

o) "Autoritatea Naţională pentru Tineret" şi "Agenţia Naţională pentru Sport" cu "Ministerul Tineretului şi

Sportului".

Înlocuirea denumirii acestor ministere s

-

a realizat direct în textul formei actualizate.

********) Prin

HOTĂRÂREA nr. 1.414 din 18 noiembrie 2009

, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 845 din

8 decembrie 2009, s

-

a dis

pus înfiinţarea Institutului Naţional de Sănătate Publică, denumit în continuare

Institutul, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii, prin comasare prin

fuziune a Institutului de Sănătate Publică Bucureşti cu Inst

itutul de Sănătate Publică "Prof. Dr. Iuliu Moldovan"

Cluj

-

Napoca, Institutul de Sănătate Publică Iaşi, Institutul de Sănătate Publică "Prof. dr. Leonida Georgescu"

Timişoara, Centrul de Sănătate Publică Târgu Mureş şi cu Centrul de Sănătate Publică Sibiu,

care se

desfiinţează.

Prin

HOTĂRÂREA nr. 1.421 din 18 noiembrie 2009

, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 8

decembrie 2009 se înfiinţează Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în

Domen

iul Sanitar Bucureşti, denumită în continuare SNSPMPDSB, prin comasarea prin fuziune a Şcolii

Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar Bucureşti cu Centrul Naţional de Perfecţionare în

Domeniul Sanitar Bucureşti, care se desfiinţează.

Prin

HOTĂRÂREA nr. 1.424 din 18 noiembrie 2009

, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 7

decembrie 2009 s

-

a dispus înfiinţarea Centrului Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog, denumit în

continuare Centrul, instituţie

publică de specialitate, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului

Sănătăţii.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

TITLUL I

Sanatatea publica

CAP. I

Dispozitii generale

ART. 1

Obiectul prezentului titlu il co

nstituie reglementarea domeniului sanatatii publice, obiectiv de interes social

major.

ART. 2

(1) Asistenta de sanatate publica reprezinta efortul organizat al societatii in vederea protejarii si promovarii

sanatatii populatiei. Asistenta de sanata

te publica se realizeaza prin ansamblul masurilor politico

-

legislative,

al programelor si strategiilor adresate determinantilor starii de sanatate, precum si prin organizarea institutiilor

pentru furnizarea tuturor serviciilor necesare.

(2) Scopul asis

tentei de sanatate publica il constituie promovarea sanatatii, prevenirea imbolnavirilor si

imbunatatirea calitatii vietii.

(3) Strategia sistemului sanatatii publice urmareste asigurarea sanatatii populatiei in cadrul unor comunitati

sanatoase.

(4

) Asistenta de sanatate publica este o componenta a sistemului de sanatate publica.

(5) Ministerul Sanatatii reprezinta autoritatea centrala in domeniul sanatatii publice.

(6) In cuprinsul actelor normative in vigoare denumirea "Ministerul Sanatati

i" se inlocuieste cu denumirea

"Ministerul Sanatatii Publice", iar sintagma "ministrul sanatatii", cu sintagma "ministrul sanatatii publice".

(7) Asistenta de sanatate publica este coordonata de catre Ministerul Sanatatii si se realizeaza prin toate

ti

purile de unitati sanitare de stat sau private, constituite si organizate conform legii.

(8) Responsabilitatea pentru asigurarea sanatatii publice revine Ministerului Sanatatii Publice, autoritatilor

de sanatate publica teritoriale, precum si autoritat

ilor de sanatate publica din cadrul ministerelor si institutiilor

cu retea sanitara proprie.

(8) Responsabilitatea pentru asigurarea sanatatii publice revine Ministerului Sanatatii, direcţiilor de

sănătate publică teritoriale, precum si autoritatilor d

e sanatate publica din cadrul ministerelor si institutiilor cu

retea sanitara proprie.

-------------

Alin. (8) al art. 2 a fost modificat de

art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 227 din 30 decembrie 2008

,

publicată în M

ONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2009, prin înlocuirea sintagmei "autorităţile de

sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti" cu expresia "direcţiile de sănătate publică judeţene şi a

municipiului Bucureşti".

(9) Asistenta de sanatate

publica este garantata de stat si finantata de la bugetul de stat, bugetele locale,

bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate sau din alte surse, dupa caz, potrivit legii.

ART. 3

Protectia sanatatii publice constituie o obliga

tie a autoritatilor administratiei publice centrale si locale,

precum si a tuturor persoanelor fizice si juridice.

ART. 4

(1) In intelesul prezentului titlu, termenii si notiunile folosite au urmatoarea semnificatie:

a) sanatatea publica

-

star

ea de sanatate a populatiei in raport cu determinantii starii de sanatate: socio

-

economici, biologici, de mediu, stil de viata, asigurarea cu servicii de sanatate, calitatea si accesibilitatea

serviciilor de sanatate;

b) promovarea sanatatii

-

procesul

care ofera individului si colectivitatilor posibilitatea de a

-

si controla si

imbunatati sanatatea sub raport fizic, psihic si social si de a contribui la reducerea inechitatilor in sanatate;

c) supravegherea

-

activitatea de colectare sistematica si c

ontinua, analiza, interpretarea si diseminarea

datelor privind starea de sanatate a populatiei, bolile transmisibile si netransmisibile, pe baza carora sunt

identificate prioritatile de sanatate publica si sunt instituite masurile de prevenire si control;

d) evaluarea riscurilor pentru sanatate

-

estimarea gradului in care expunerea la factorii de risc din mediul

natural, de viata si de munca si la cei rezultati din stilul de viata individual si comunitar influenteaza starea de

sanatate a populatiei;

e) inspectia sanitara

-

exercitarea controlului aplicarii prevederilor legale de sanatate publica;

e) controlul în sănătate publică

-

exercitarea activităţilor de control privind aplicarea prevederilor legale de

sănătate publică;

------------

Lit

. e) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 1 al

art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 93 din 24

iunie 2008

, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 30 iunie 2008.

f) principiul precautiei

-

instrumentul prin

care autoritatea de sanatate publica decide si intervine in situatii in

care se apreciaza ca exista un potential risc pentru sanatatea populatiei, in conditiile unei argumentatii

stiintifice insuficiente.

f) principiul precautiei

-

instrumentul prin ca

re direcţia de sănătate publică decide si intervine in situatii in

care se apreciaza ca exista un potential risc pentru sanatatea populatiei, in conditiile unei argumentatii

stiintifice insuficiente.

-------------

Lit. f) a alin. (1) al art. 4 a fost m

odificată de

art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 227 din 30

decembrie 2008

, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2009, prin înlocuirea sintagmei

"autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului B

ucureşti" cu expresia "direcţiile de sănătate

publică judeţene şi a municipiului Bucureşti".

(2) In sensul prevederilor prezentului titlu, precum si al prevederilor din cuprinsul prezentei legi, prin

ministere si institutii cu retele sanitare proprii

se intelege autoritatile si institutiile care au in subordine unitati

sanitare, altele decat Ministerul Sanatatii, respectiv Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administraţiei şi

Internelor, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Ministeru

l Transporturilor şi Infrastructurii, Serviciul

Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Academia

Romana.

ART. 5

Functiile principale ale asistentei de sanatate publica vizeaza:

a) dezvolta

rea politicilor, strategiilor si programelor vizand asigurarea sanatatii publice;

b) monitorizarea si analiza starii de sanatate a populatiei;

c) planificarea in sanatatea publica;

d) supravegherea epidemiologica, prevenirea si controlul bolilo

r;

e) managementul si marketingul strategic al serviciilor de sanatate publica;

f) reglementarea domeniului sanatatii publice, aplicarea si controlul aplicarii acestei reglementari;

g) asigurarea calitatii serviciilor de sanatate publica;

h

) cercetarea

-

dezvoltarea si implementarea de solutii inovatoare pentru sanatatea publica;

i) prevenirea epidemiilor, inclusiv instituirea starii de alerta epidemiologica;

j) protejarea populatiei impotriva riscurilor din mediu;

k) informarea, e

ducarea si comunicarea pentru promovarea sanatatii;

l) mobilizarea partenerilor comunitari in identificarea si rezolvarea problemelor de sanatate;

m) evaluarea calitatii, eficacitatii, eficientei si accesului la serviciile medicale;

n) dezvolta

rea si planificarea resurselor umane si dezvoltarea institutionala pentru sanatate publica;

o) integrarea prioritatilor de sanatate publica in politicile si strategiile sectoriale de dezvoltare durabila;

p) asigurarea capacitatilor de raspuns la de

zastre sau la amenintarile la adresa vietii si sanatatii populatiei,

inclusiv prin introducerea de restrictii de circulatie a persoanelor si bunurilor.

ART. 6

Principalele domenii de interventie ale asistentei de sanatate publica sunt urmatoarele:

a) prevenirea, supravegherea si controlul bolilor transmisibile si netransmisibile prin:

1. asigurarea imunizarilor;

2. controlul epidemiilor;

3. supravegherea bolilor;

4. supravegherea factorilor de risc comportamentali;

5. preveni

rea accidentelor;

b) monitorizarea starii de sanatate prin:

1. monitorizarea indicatorilor starii de sanatate;

2. monitorizarea determinantilor starii de sanatate;

3. monitorizarea eficacitatii si eficientei activitatilor din domeniul sanat

atii publice;

4. evaluarea nevoilor populatiei privind serviciile de sanatate publica;

c) promovarea sanatatii si educatia pentru sanatate prin:

1. campanii de informare

-

educare

-

comunicare;

2. programe de educatie pentru sanatate si promova

re a sanatatii in comunitati;

3. dezvoltarea si implicarea comunitatilor locale;

4. pledoaria pentru sanatatea publica;

d) sanatatea ocupationala prin:

1. definirea standardelor de sanatate ocupationala;

2. controlul aplicarii reglement

arilor sanatatii in munca;

e) sanatatea in relatie cu mediul prin:

1. monitorizarea factorilor de mediu in relatie cu sanatatea;

2. reglementarea calitatii principalilor factori de mediu;

3. stabilirea normelor de igiena si sanatate publica

comunitare;

4. controlul aplicarii reglementarilor referitoare la calitatea factorilor de mediu;

f) reglementarea primara si secundara in domeniul sanatatii publice prin:

1. elaborarea, revizuirea, adaptarea si implementarea legislatiei din do

meniul sanatatii publice;

2. reglementarea circulatiei bunurilor si serviciilor cu potential impact asupra sanatatii publice;

g) managementul sanatatii publice bazat pe:

1. managementul politicilor, planificarii si dezvoltarii sistemului de san

atate publica;

2. formularea si implementarea politicilor de sanatate publica pe baze stiintifice;

3. cercetarea in domeniul sanatatii publice si al sistemelor de sanatate;

4. colaborarea si cooperarea internationala in domeniul sanatatii publi

ce;

h) servicii de sanatate publica specifice:

1. servicii de sanatate scolara;

2. servicii de urgenta in caz de dezastre si calamitati;

3. servicii de laborator in domeniul sanatatii publice;

4. servicii de planificare familiala;

5

. servicii de screening pentru depistarea precoce a bolilor;

6. servicii prenatale si postnatale;

7. servicii de consiliere in domeniul sanatatii publice;

8. servicii de sanatate publica in transporturi.

CAP. II

Principiile asistentei

de sanatate publica

ART. 7

Principiile care stau la baza asistentei de sanatate publica sunt urmatoarele:

a) responsabilitatea societatii pentru sanatatea publica;

b) focalizarea pe grupurile populationale si prevenirea primara;

c) preo

cuparea pentru determinantii starii de sanatate: sociali, de mediu, comportamentali si servicii de

sanatate;

d) abordarea multidisciplinara si intersectoriala;

e) parteneriat activ cu populatia si cu autoritatile publice centrale si locale;

f)

decizii bazate pe cele mai bune dovezi stiintifice existente la momentul respectiv (sanatate publica

bazata pe dovezi);

g) in conditii specifice, decizii fundamentate conform principiului precautiei;

h) descentralizarea sistemului de sanatate publi

ca;