KØBENHAVNS UDDANNELSESCENTER

Krusågade 21- 1719 København

Direkte mobil & SMS: +45 27209099  (+45 70203330 )

info@kbhkoereskole.dk * www.kbhkoereskole.dk

En deltager skal bestå følgende prøver.

 

 

1. Praktisk køreprøve, hvor deltageren først skal fortælle censoren om sit udvidede kendskab til bilens teknik og indretning til taxi. Dernæst skal deltageren på GPS finde et bestemmelsessted som vælges af censoren og skal derefter på tid planlægge og gennemføre turen ved at vælge den kortest mulige rute. Fra det første bestemmelsessted får deltageren endnu 1 adresse som han skal finde frem til af den kortest mulige rute. Deltageren skal vise sine evner som en sikker bilist der kender alle færdselsregler, og som er i stand til at give passageren en behagelig køreoplevelse. Køreskolen anvender de mest effektive lærerkræfter og indlæringssystemer, hvori indgår oplæring.

 

2. Kvalifikationsprøven til chauffør.

Trafikstyrelsen  tilrettelægger pensum og vi har efter instruks tilrettelagt undervisningen detaljeret for de 10 dages kvalifikationskursus. Fra 1.januar 2018, er eksamen på 3 timer eksamensspørgsmål. Efter nærmere retningslinier, skal mindst. 76% af spørgsmålene bevares korrekt. Undervisningsmaterialet og egne notater må medbringes til eksamen. I undervisningen indgår blandt andet taxi-lovgivning, ergonomi, handicapbefordring, informationsteknologi, kommunikation / kundeservice, førstehjælp, afregning miljørigtig kørsel, taxi-lovgivning, jura, m.v. .

Når alle 2 prøver er vel overstået, vil deltageren modtage bevis for bestået eksamen, som kan bruges til at ansøge om et erhvervskørekort hos Trafikstyrelsen og søgning om job hos skolens anbefalet vognmænd.

Taxa 4 x 35 afholder kursus i taxameter brug, kundebetjening, afregning, m.v. Kurset aftales efter nærmere aftale hos den vognmand hvor job søges. Det starter med ca 4 timers kursus i taxameter m.v. og efter ca. 2 uger, skal man på kursus igen og denne gang varer kurset ½ dag. Denne del af uddannelsen har TAXA4x35 indført for at højne standarden blandt de chauffører som kører for selskabets vognmænd og for at give en grundig indlæring i alle de elektroniske instrumenter, som i dag findes i alle de biler som kører i selskabets navn.

Fortegnelse over emner, der skal indgå i den i § 20 nævnte uddannelse for chauffører

1. Arbejdsret

Mål: At kende generelle arbejdsretslige regler.

Herunder regler for tillidsrepræsentant, samarbejdsudvalg, ansættelse/afskedigelse, graviditet, orlov, foreningsforhold og ligestilling på arbejdsmarkedet.

2. Færdselslovgivning1

Mål: At øge det generelle kendskab til færdselslovgivningen, med særlig vægt på emner, der kan relateres til arbejdet som fører af bil, der anvendes til erhvervsmæssig persontransport.

Undervisningen skal tage udgangspunkt i de i bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) fastsatte krav:

– Afsnit 1. Lovbestemmelser om bilens indretning og udstyr, særligt 1.2.6.

– Afsnit 3. Køretøjers manøvreegenskaber.

– Afsnit 4. Trafikantadfærd, særligt 4.1 og 4.7.

– Afsnit 7. Manøvrer på vej, særligt 7.18.3

– Afsnit 8. Særlige risikoforhold i trafikken, særligt 8.1 og 8.2

3. Energirigtig og passagervenlig kørsel, brug af GPS (individuelle køretimer)

Mål: At kunne udføre energirigtig og defensiv kørsel i praksis.

Deltageren kører rutineret, passagervenligt og udviser en defensiv køreadfærd, hvilket indebærer at farlige- og potentielt farlige situationer observeres og der reageres hensigtsmæssigt og velovervejet, så både skadesrisiko og brændstofforbrug begrænses.

Deltageren har forståelse for sammenhængen mellem chaufførens køremåde og de faktiske driftsomkostninger- brændstof og vedligeholdelse, på køretøjet.

Deltageren kan betjene GPS udstyr eller lignende positioneringssystem til vejfinding.

Deltageren betjener køretøjets øvrige hjælpeudstyr rutineret og fejlfrit.

4. Taxilovgivningen

Mål: At opnå kendskab til de til enhver tid gældende regler indeholdt i taxilovgivningen.

Herunder betingelser for udstedelse af tilladelser mv., taxametre og kontrolapparater, kørselskontorer, regler for betaling og særlige krav til bilen.

5. Arbejdsmiljø, herunder ergonomi

Mål: At medvirke til et sikkert og sundt arbejdsmiljø, samt forebyggelse af fysiske risici.

Sikkerhedsorganisation, sundhedsarbejde, arbejdsgiverens og den ansattes pligter i forhold til arbejdsmiljøet, arbejdsplads-vurdering (APV) samt regler for hvileperioder og fridøgn.

Baseret på chaufførens beskyttelse af sig selv ved håndtering af byrder. Løfteteknik, ergonomiske forhold, der gør sig gældende ved chaufførens typiske arbejdsopgaver som f.eks. håndtering af ældre og handicappede samt bagagehåndtering. Kendskab til omsorg for egen krop og psyke, ernæring, beklædning, arbejdsredskaber og hjælpemidler.

6. Befordring af særlige grupper

Mål: At kende til særlige gruppers behov, herunder kendskab til de enkelte grupper af personer, chaufføren kan komme i kontakt med.

Chaufføren kan afstemme den fysiske og psykiske kontakt til patienten ud fra dennes aktuelle handicap. Kendskab til diverse teknikker og hjælpemidler til personforflytning og deres anvendelse – herunder kørestolsteknik, trappemaskine, gangredskaber og ganghjælpemidler samt kommunikation med handicappede og patienter.

7. Konflikthåndtering og kommunikation

Mål: At kunne kommunikere hensigtsmæssigt, forebygge og nedtrappe potentielle konflikter, herunder optræde hensigtsmæssigt i opståede konflikter.

Deltageren har kendskab til verbal og non verbal kommunikation, og har viden om forskellige konflikttyper.

Deltageren har kendskab til adfærd, der op- eller nedtrapper konflikter.

Deltageren har kendskab til forskellige teorier omkring konflikthåndtering; konflikttrappen, konfliktpyramiden o.a. og kan anvende sin viden som redskaber til konfliktløsning.

8. Kundeservice

Mål: At kunne yde kundevenlig service og kørsel

Herunder at kunne tilpasse sin optræden på en måde, der bidrager til at højne en servicevirksomheds image. Chaufførens optræden og image samt betydningen for virksomheden af kvaliteten af den ydelse, chaufføren leverer. Chaufførens forskellige roller og typer personer, som chaufføren kommer i kontakt med. Vedligeholdelse af køretøjet, kørslen, tilrettelæggelse af arbejdet, kommercielle og finansielle følger af tvister.

9. Førstehjælp (Dansk Førstehjælpsråds kurser ”Færdselsrelateret førstehjælp” og ”Førstehjælp ved hjertestop”)

Mål: At kunne beherske færdselsrelateret førstehjælp herunder førstehjælp ved hjertestop.

Undervisningen skal følge Dansk Førstehjælpsråds undervisningsplan for ”Færdselsrelateret førstehjælp” og ”Førstehjælp ved hjertestop”.

Krav til beherskelse af dansk for at blive optaget på et af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkendt kursus for chauffører

Ved optagelse af en ansøger skal uddannelsesstedet sikre, at en ansøger kan fungere dansksprogligt i en- og tovejskommunikation ved anvendelse af et sammenhængende sprog med en vis grad af kompleksitet og korrekthed i hyppigt forekommende kommunikationssituationer, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder forstå indholdet i en enkel kommunikation, hvor der anvendes et tydeligt udtalt sprog med en vis grad af kompleksitet.

Det skal sikres, at en ansøger kan

– kommunikere mundtligt i et sammenhængende og flydende sprog med en vis grad af kompleksitet og korrekthed om almindelige hverdagsforhold på en forståelig og situationstilpasset måde.

– finde information og forstå indholdet i et bredt udsnit af tekster, der i et forholdsvis komplekst sprog omhandler korrekte og almindelige hverdags forhold.

– læse og udfylde forholdsvis komplicerede blanketter.

– formulere sig skriftligt i et forholdsvis sammenhængende sprog med en vis grad af kompleksitet og korrekthed på en forståelig og situationstilpasset måde om konkrete og almindelige hverdagsforhold.

KLIK HER, retsinfo om krav, vandal og ansøgning mv.