Jak získat dotaci na zateplení obálky domu DOPORUČENÝ POSTUP (zdroj: Energetickyexpert.cz)

1. Energetické hodnocení stavu domu před rekonstrukcí  -  vypracování Průkazu energetické náročnosti včetně posouzení dimenzování a ekologické třídy stávajícího zdroje tepla (kotel)  (energetický specialista od 3000 Kč / dům)

2. Energetického hodnocení pro nový navržený stav -  vypracování Průkazu energetické náročnosti.
Vypracování návrhů opatření na snížení energetické náročnosti stávajícího domu v souladu s požadavky na splněním podmínek pro jednotlivé výše dotace a v případě potřeby (požadavek dotačního programu) stanovení  typu a jmenovitého výkonu nového ekologického zdroje tepla (energetický specialista od 3000 Kč / dům)

3. Výpočet maximální možné dotace na zateplení domu z plošných výměr rekonstruovaných ploch domu a max. částek garantovaných dotačním programem. Dotace poskytovaná na práci energetického specialisty, projektanta a stavební dozor je max. 7,5 % z uznatelných nákladů rekonstrukce (energetický specialista cena dohodou)

4. Ekonomické vyhodnocení navržených opatření pro snížení energetické náročnosti domu vč. stanovení doporučené maximální velikosti investice do rekonstrukce (čistá současná hodnota investice NPV = 0 ; doba návratrnosti 11 let a cash flow dané úsporou výdajů na energie vlivem zateplení objektu. energetický specialista cena dohodou)

5. Vypracování projektové dokumentace zateplení  domu splňující tepelně-izolační vlastnosti obálky budovy stanovené energetickým specialistou (autorizovaný projektant - pozemní stavby od 10 000 Kč / dům)

6. Rozpočet stavby/rekonstrukce  - Projektová dokumentace  může na žádost klienta obsahovat rozpočet stavby -  není součástí žádosti o dotaci (autorizovaný projektant - pozemní stavby od 3000 Kč / dům)

7. Výběrové řízení na dodavatele stavby a případně též na nový zdroj tepla  ze Seznamu odborných dodavatelů programu Nová Zelená úsporám (investor & energetický specialista & projektant)

8. Realizace rekonstrukce domu v souladu s projektovou dokumentací (oprávněná stavební firma)

9. Řádné předání dokončené stavby v souladu s projektovou dokumentací (investor & stavební dozor & stavební firma)

10. Proplacení faktur na rekonstrukci domu (investor)

11. Vypracování Průkazu energetické náročnosti domu po rekonstrukci, protokolů výpočtů, vyplnění Krycího listu žádosti o dotaci, stanovení uznatelných nákladů. (energetický specialista cena od 4000 Kč)

12. Vlastní žádost o státní dotaci se podává elektronicky (energetický specialista & žadatel) a osobně (investor=žadatel) na krajském pracovišti státního fondu životního prostředí