Citation list of Sci. China Phys. Mech. Astro. 60, 070311 (2017) 

  1. Kang Cai, Zi-wen Pan, Rui-xia Wang, Dong Ruan, Zhang-qi Yin*, Gui-lu Long*, Single phonon source based on a giant acoustic nonlinear effect, arXiv:1711.06835.
  2. Implementation of single-photon quantum routing and decoupling using a nitrogen-vacancy center and a whispering-gallery-mode resonator-waveguide system, Cong Cao, Yu-Wen Duan, Xi Chen, Ru Zhang, Tie-Jun Wang, and Chuan Wang, Optics Express Vol. 25, Issue 15, pp. 16931-16946 (2017)
  3. Rui-xia Wang, Kang cai, Zhang-qi Yin*, Gui-lu Long*, “Quantum memory and non-demolition measurement of single phonon state with nitrogen-vacancy centers ensemble”, arXiv:1705.10954.