ADM..................Arxiu Diocessà de Mallorca

ALMERICH.......ALMERICH, Lluís: Els cognoms catalans. Origen i definició. Barcelona: Editorial Millà, 1968.

ARM..................Arxiu del Regne de Mallorca

Bover...............Bover, Joaquín Mª, 1850: Nobiliario mallorquín. Hi ha edició de 1983 i 1996, Palma: Olañeta.

Bover XVI........Biblioteca B. March: Miscel·lànies Bover, vol. XVI. Manuscrit.

Carrafa.............García Carraffa, Alberto y Arturo: Diccionario Heráldico y Genealógico de Apellidos Españoles y Americanos. 88 volums. 1920-1968.

Clapés i Corbera, 1929: Els cognoms catalans. Catalonia.

Con..................Concessos (sèrie de l’ADM).

Coromines........Coromines, Joan: Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. Barcelona: Curial, 1980.

DCVB...............Alcover-Moll: Diccionari català-valencià-balear. 10 volums. Palma, 1930-1962.

f........................fill o filla

Felice...............De Felice, Emidio, 2004: Dizionario dei cognomi italiani. Milano: Oscar Mondadori. 4ª ed.

h........................habitador de

ll......................lliures.

Llull-04..............Llull Martí, Antoni: Sobre onomàstica. Jornades d’Antroponímia i Toponímia (1993-2002). Palma: U.I.B., 2004.

Llull-05..............Llull Martí, Antoni: Alguns noms de persona que foren usuals a Mallorca en els segles XIII-XIV i que sobreviuen com a llinatges. Jornades d’Antroponímia i Toponímia (2003-2004). Palma: U.I.B., 2005.

Llull-06..............Llull Martí, Antoni, 2006: “Grafies coincidents de cognoms catalans amb altres estrangers”. XVIII Jornades d’Antroponímia i Toponímia. Palma: U.I.B.

Llull-10............Llull Martí, Antoni: Diccionari de noms de persona històrics i tradicionals a Mallorca. Palma: Moll, 2010.

m....................mercader

M.......................Mallorca

Manconi..........Manconi, Lorenzo, 2000: Il Dizionario dei Cognomi Sardi. Cagliari: Edizioni della Torre. Terza ristampa.

Mas i Forners, Antoni; Monjo i Mascaró, Joan-Lluís: Femenia/Femenies: un llinatge toponímic mallorquí, 2005. Jornades d’Antroponímia i Toponímia (2003-2004). Palma: U.I.B., pp. 27-42.

Mas i Forners, Antoni, 2005: L’onomàstica com a mitjà per a l’estudi de l’origen dels colons de Mallorca en el segle XIII. Jornades d’Antroponímia i Toponímia (2003-2004). Palma: U.I.B., pp. 65-103.

Mascaró Pasarius, J., 1978: “Judíos y descendientes de judios conversos de Mallorca”. A Mascaró (coord.) Historia de Mallorca, t. X, pp. 45-180. Palma.

Miralles i Montserrat, Joan, 1997: Corpus d’Antroponims mallorquins del segle XIV. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

Moll, Francesc de B., 1982 (2ª ed.): Els llinatges catalans. Palma: Moll.

Mogrobejo..........Mogrobejo, Endika de: Diccionario Hispanoamericano de Heráldica, onomástica y genealogía. Bilbao: Editorial Mogrobejo-Zabala, 1998. Continuació del García Carraffa.

o.................originari de

P......................Protocols notarials (sèrie de l’ARM)

P.S.E...............Pergamins de l’Església Parroquial de Santa Eulàlia (Rosselló).

qu....................quondam (difunt)

Quadrado, J.M.: La judería en la capital de Mallorca en 1391. MuseoBalear, 1887. Reeditat La judería de Mallorca, Palma, Luís Ripoll, 1967.

Rosselló, 1981: Rosselló Lliteras, Juan: Registra Sponsalium Ecclesiae Maioricensis “Concessos”. Vol. II (1459-1460). Palma: Publicacions de l’Arxiu Diocesà de Mallorca.

Rosselló, 1982-1: Rosselló Lliteras, Juan: Registra Sponsalium Ecclesiae Maioricensis “Concessos”. Vol. III (1460-1461). Palma: Publicacions de l’Arxiu Diocesà de Mallorca.

Rosselló, 1982-2: Rosselló Lliteras, Juan: Registra Sponsalium Ecclesiae Maioricensis “Concessos”. Vol. IV (1496-1499). Palma: Publicacions de l’Arxiu Diocesà de Mallorca.

Rosselló Lliteres, Joan, Vidal Retich, 1982: Incidència de la toponímia catalana sobre els llinatges de Mallorca. Palma: Arxiu Diocesà.

Rosselló Vaquer, Ramon, 2004: La ciutat de Mallorca després de la conquesta de 1229. Palma: Edicions Roig i Montserrat.

Seror, Simon, 1987: Les Noms de Juifs de France au Moyen Âge. Paris: Éditions du CNRS.

St....................Sant

Sta..................Santa

t......................testimoni

test.................testimoni

Vaquer, Onofre, 1998-2: “Immigrants a Mallorca. 1500-1550.” B.S.A.L., 54: 105-140.

Vaquer, Onofre, 1999: “Immigrants a Mallorca a la segona meitat del segle XV”. B.S.A.L., 55: 353-362.

Vaquer, Onofre: “Immigrants a Mallorca durant el regnat de Felip II”. B.S.A.L., 56 (2000), 199-226, 57 (2001), 321-338, i 58 (2002), 291-320.