Проект

                                                                              Вноситься

Кабінетом Міністрів України

_______________ А. Яценюк

  "__" ________________ 2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345; 1996 р., № 41, ст. 193; 1997 р., № 45, ст. 286; 1998 р., № 18,             ст. 91; 1998, №26, ст. 158; 1998, №26, ст. 167; 1999, №8, ст. 56; 2000, №30,            ст. 240; 2001, №11, ст. 45; 2002, №26, ст. 175; 2002, №50, ст. 365; 2003, №33-34, ст. 267; 2005, №2, ст. 33; 2005, №4, ст. 91; 2005, №18-19, ст. 267; 2005, №52, ст. 565; 2006, №8, ст. 89; 2006, №26, ст. 213; 2006, №33, ст. 278; 2007, №4, ст. 32; 2008, №5-6, ст. 78; 2008, №27-28, ст. 253; 2009, №18, ст. 246; 2009, №39, ст. 558; 2009, №40, ст. 577; 2009, №49, ст. 730; 2010, №11, ст. 111; 2010, №30, ст. 398; 2010, №48,   ст. 564; 2011, №23, ст. 160; 2011, №29, ст. 272; 2011, №41, ст. 413; 2011, №42,  ст. 432; 2013, №16, ст. 137; 2013, №18, ст. 166; 2013, №23, ст. 226; 2013, №42,  ст. 586; 2014, №4, ст. 61; 2014, №8, ст. 89; 2014, №20-21, ст. 712; 2014, №20-21, ст. 727; 2014, №22, ст. 797; 2014, №28, ст. 935; 2014, №39, ст. 2006; 2014, №40, ст. 2017; 2015, №7-8, №9, ст. 55;):

1. У преамбулі після слів "спиртом-сирцем плодовим" доповнити словами такого змісту "біоетанолом".

2. У частині першій статті 1:

1) абзац двадцятий викласти в такій редакції:

повний технологічний цикл виробництва - сукупність приміщень, технологічного та іншого обладнання, відповідних технологічних процесів, що забезпечують переробку сировини в продукцію, готову для реалізації кінцевому споживачу, а також лабораторій (власних або залучених на договірних засадах).

2) абзац двадцять другий викласти в такій редакції:

"Єдиний державний реєстр місць зберігання (Єдиний реєстр) - електронна база даних, яка містить інформацію про місця зберігання суб’єктами господарювання спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику";

4) абзац двадцять третій виключити;

5)  абзац двадцять п’ятий викласти в такій редакції:

"ліцензія - документ, що видається органом ліцензування, в електронній формі (запис про наявність ліцензії у такого суб’єкта господарювання в Єдиному реєстрі ліцензій), на право провадження суб’єктом господарювання виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до цього Закону";

6) абзац тридцять другий виключити;

7) абзац тридцять шостий викласти в такій редакції:

"Єдиний державний реєстр обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок (далі – Єдиний реєстр обладнання) – перелік  технологічного  обладнання  для  промислового виробництва сигарет та цигарок, що містить визначені цим Законом відомості про таке  обладнання,  який  ведеться  центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику".

7) після абзацу тридцять восьмого доповнити новими абзацами такого змісту:

"Виноматеріали власного виробництва – продукти первинної переробки винограду, плодів та ягід, призначені для виробництва алкогольної продукції, які виробляються та реалізуються  суб’єктом господарювання в єдиному технологічному процесі з використанням власної або найманої робочої сили.

Єдиний реєстр ліцензій -  електронна база даних, які містять інформацію про виданні та анульовані ліцензії на право провадження суб’єктом господарювання господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до цього Закону;

орган ліцензування – центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику та його територіальні органи;

основне технологічне обладнання для виробництва спирту - сукупність устаткування, у тому числі брагоректифікаційний апарат, та комунікацій, що забезпечують ведення технологічного процесу промислового виробництва спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, біоетанолу;

пломбування місць можливого доступу до спирту на підприємствах – виробників спирту – нанесення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, пломб на місця можливого доступу до обладнання для виробництва спирту та біоетанолу, обладнання та ємності призначені для зберігання спирту та біоетанолу у місцях можливого доступу до спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, біоетанолу;

Єдиний реєстр лічильників – електронна база даних, яка містить інформацію про серійні (ідентифікаційні) номери та показники наявних на акцизних складах автоматичних (електронних) засобів вимірювання (лічильників) обсягів виробленого спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, біоетанолу;

Інформація про дату встановлення та зняття для обслуговування, повірки (тарування) таких лічильників також заноситься до Єдиного реєстру лічильників.

Порядок ведення Єдиного реєстру лічильників, встановлюється центральним органом виконавчої  влади, що забезпечує формування та реалізацію державної  податкової  і митної політики".

3. Статтю 2 викласти в такій редакції:

"Стаття 2. Організація виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового може здійснюватися лише на державних підприємствах, а біоетанолу - на підприємствах усіх форм власності за наявності у них ліцензій.

Основне технологічне обладнання для виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, повинно бути обладнано автоматичними (електронними) засобами вимірювання (лічильниками) обсягів виробленої продукції, а також обсягів безводного спирту у ній.

Місце встановлення автоматичних (електронних) засобів вимірювання (лічильників) погоджується суб’єктами господарювання з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.

Дані електронних засобів вимірювання (лічильників) обсягів виробленої продукції та обсягів безводного спирту у ній передаються щогодини до органу ліцензування.

Виробництво спирту коньячного і плодового здійснюється суб'єктами господарювання незалежно від форми власності, які мають відповідну ліцензію, повний технологічний цикл виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією, забезпечені спеціальною тарою для витримки спиртів та кваліфікованими фахівцями.

Виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється суб'єктами господарювання незалежно від форм власності за умови одержання ліцензії.

Рішення про проектування і будівництво нових спиртових виробництв, а також про розподіл виробництва спирту між суб'єктами господарювання залежно від напрямів використання спирту приймається Кабінетом Міністрів України.

Виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється за наявності внесених до Єдиного реєстрру місць зберігання цієї продукції. При цьому спеціально обладнані приміщення на обмеженій території, розташовані на митній території України, де під контролем постійних представників контролюючого органу розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі спирту етилового, біоетанолу, горілки та лікеро-горілчаних виробів вважаються акцизним складом. На акцизних складах постійно  діють  представники органу доходів і зборів за місцем  розташування акцизного складу. Акцизні склади повинні бути обладнані  витратомірами - лічильниками обсягу виробленого спирту етилового, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі витратомірів - лічильників  обсягу виробленого спирту етилового. Відпуск  спирту  етилового  без наявності   витратоміра - лічильника обсягу виробленого спирту етилового забороняється. Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомірів - лічильників  обсягу виробленого спирту етилового встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Орган ліцензування за місцем розташування акцизного складу призначає свого представника (представників) на такому складі.

Копія рішення про призначення представника (представників) органу ліцензування у день прийняття такого рішення надсилається власнику акцизного складу.

Представник (представники) органу ліцензування здійснює (здійснюють) постійний безпосередній контроль за дотриманням встановленого порядку відпуску спирту етилового та сплати акцизного податку з нього.

Порядок роботи представників органу ліцензування на акцизному складі встановлюється центральним органом  виконавчої  влади з формування та забезпечення реалізації державної податкової  і митної політики. При цьому розпорядок роботи представників органу ліцензування повинен відповідати режиму роботи акцизного складу, встановленому його власником.

Виробництво спирту-сирцю виноградного і спирту-сирцю плодового здійснюється суб'єктами господарювання за наявності ліцензій незалежно від форми власності з правом реалізації як сировини іншим суб'єктами господарювання, які мають ліцензії на виробництво спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного або спирту етилового ректифікованого плодового".

4. Після статті 21 доповнити новою статтею 22 такого змісту:

"Стаття 22. Порядок ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання

До  Єдиного  реєстру  вноситься інформація про місця зберігання спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Суб’єкти господарювання, які отримують спирт для забезпечення виробничих та інших потреб в обсязі не більше 600 літрів одноразово та не більше 4000 літрів за рік мають право не вносити місця зберігання спирту до Єдиного реєстру.

Порядок ведення Єдиного реєстру місць зберігання встановлюється центральним органом виконавчої  влади, що забезпечує формування та реалізацію державної  податкової  і митної політики.

Внесення інформації про місця зберігання спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного реєстру здійснюється органом ліцензування на підставі заяви суб'єкта господарювання та поданого документа, що підтверджує право користування заявником зазначеного у заяві приміщення, де буде зберігатись продукція. Місце зберігання вноситься до Єдиного реєстру на строк, протягом якого суб’єкт господарювання має право власності на зазначене у заяві приміщення або право користування зазначеним у заяві приміщенням.

Суб'єкти  господарювання,  які отримали ліцензію на роздрібну
торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами,  вносять до Єдиного реєстру тільки ті місця зберігання алкогольних  напоїв  та тютюнових  виробів,  що  розташовані  за іншою адресою,  ніж місце здійснення торгівлі.

У заяві про внесення місця зберігання до Єдиного реєстру обов’язково зазначаються:

найменування суб'єкта господарювання (для фізичних осіб - підприємців - прізвище, імені, по батькові) та його код в Єдиному державному реєстрі юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв;

місцезнаходження суб'єкта господарювання (для фізичних осіб - підприємців - місця проживання);

місцезнаходження місця зберігання продукції;

місткість місця зберігання спирту та біоетанолу або площу у разі зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

реквізити ліцензії на оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами (у разі, якщо суб’єкт господарювання має право здійснювати оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами);

адреса електронної пошти, за якою орган ліцензування здійснює переписку, направлення рішень, повідомлень з використанням електронного цифрового підпису;

спосіб отримання інформації про розгляд заяви органом ліцензування: отримання поштою та/або у формі електронного документа на визначену заявником адресу електронної пошти.

Заява про внесення місця зберігання до Єдиного реєстру надсилається суб’єктом господарювання органу ліцензування поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) або в електронній формі, з використанням мережі Інтернет, через інформаційну систему органа ліцензування, яка інтегрована з Єдиним державним порталом адміністративних послуг (далі – інформаційна система органа ліцензування).

Заява, що подається суб’єктом господарювання до органу ліцензування, у формі електронного документа повинна відповідати формату визначеному центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.

Орган ліцензування, для підтвердження прийняття заяви у формі електронного документа, автоматично надсилає заявнику повідомлення в електронній формі у текстовому форматі, у якому зазначаються реквізити зазначених документів та відповідність електронного документа формату (стандарту), затвердженому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.

Рішення про внесення місця зберігання до Єдиного реєстру (відмова у внесенні місця зберігання до Єдиного реєстру) приймається органом ліцензування протягом п’яти робочих днів з дня одержання заяви.

При  внесенні  місця  зберігання до Єдиного реєстру йому
присвоюється індивідуальний номер.

Індивідуальний номер   місця   зберігання,  яке  виключено  з
Єдиного реєстру, не може бути присвоєний іншому місцю зберігання.

Спирт та біоетанол повинні зберігатися та обліковуватися орендарем спиртосховища  (спиртобази) окремо  від  продукції орендодавця.  

Спирт етиловий ректифікований технічний, спирт етиловий денатурований (спирт  технічний), спирт етиловий технічний, спирт етиловий-серець, спирт етиловий ректифікований, спирт коньячний і плодовий, спирт-сирець виноградний, спиртом етиловий ректифікований виноградний, спирт-сирець плодовий, спирт етиловий ректифікований плодовий та біоетанол повинні зберігатися та  обліковуватися  роздільно.

В Єдиному реєстрі по кожному місцю зберігання зазначається площа місця зберігання (місткість).

Зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється в місцях зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, внесених до Єдиного реєстру, незалежно від того, кому належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого суб’єкта господарювання таке місце зберігання було внесено до Єдиного реєстру.

У разі зберігання спирту, біоетанолу, алкогольних  напоїв,  та тютюнових  виробів  у  місцях  зберігання,  не внесених до Єдиного реєстру,  до суб'єктів господарювання  діяльності  застосовуються фінансові санкції, передбаченні цим Законом.

Ведення Єдиного реєстру здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику в порядку, визначеному центральним органом  виконавчої  влади, що забезпечує формування та реалізацію державної  податкової  і митної політики.

У разі прийняття рішення про внесення (або про відмову у внесенні) місця зберігання продукції до Єдиного реєстру орган ліцензування надсилає суб’єкту господарювання в електронній формі або у спосіб зазначений у заяві копію витягу з Єдиного реєстру (або вмотивовану відмову) протягом двох робочих днів з дня прийняття такого рішення.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику забезпечує вільний та безоплатний доступ для ознайомлення з відомостями, які містяться в Єдиному реєстрі, шляхом їх розміщення на інформаційній системі органа ліцензування.

У разі внесення місця зберігання  спирту, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного реєстру суб’єкт господарювання має право самостійно сформувати та отримати за допомогою електронних сервісів інформаційної системи органу ліцензування витяг з нього.

Підставами для відмови у внесенні місця зберігання продукції до Єдиного реєстру є:

відсутність у поданій заявником заяві обов’язкових відомостей, визначених цією статтею;

не подання заявником документа, що підтверджує його право власності на зазначене у заяві приміщення або право користування зазначеним у заяві приміщенням, в якому будуть  зберігатись продукція;

відсутність у заявника ліцензій на право здійснення оптової або роздрібної торгівлі алкогольними напоями або тютюновими виробами;

встановлення органом ліцензування невідповідності даних, зазначених у заяві та підтвердних документах, фактичним даним.

Виключення місця зберігання з Єдиного реєстру здійснюється органом ліцензування, у разі:

надходження заяви суб'єкта господарювання, який був заявником внесення цього місця зберігання до Єдиного реєстру, - з дня, наступного за днем реєстрації цієї заяви. Заява надсилається органу ліцензування поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) або в електронній формі, з використанням мережі Інтернет,  через інформаційну систему органа ліцензування.

анулювання виданої суб'єкту господарювання ліцензії на право здійснення оптової або роздрібної торгівлі алкогольними напоями або тютюновими виробами;

закінчення строку оренди суб’єктом господарювання приміщень, у разі якщо місце зберігання продукції знаходилося в орендованих приміщеннях.

Рішення про виключення місця зберігання з Єдиного реєстру приймається органом ліцензування протягом семи робочих днів з моменту виникнення передбачених цим Законом підстав.

У рішенні про виключення місця зберігання з Єдиного реєстру повинна бути вказана підстава виключення.

Орган ліцензування надсилає суб'єкту господарювання (заявнику) в електронній формі копію витягу з Єдиного реєстру про виключення місця зберігання продукції з Єдиного реєстру протягом трьох робочих днів з моменту прийняття такого рішення.

Рішення органу ліцензування про відмову у внесенні місця зберігання продукції до Єдиного реєстру або виключення місця зберігання з Єдиного реєстру може бути оскаржене в судовому порядку.

Місце зберігання не виключається з Єдиного реєстру, у разі якщо місце зберігання знаходилося в приміщенні, яким має право користуватися суб’єкт господарювання, який за 10 календарних днів до закінчення строку користування таким приміщення, надсилає на електронну адресу органу ліцензування відповідну заяву з інформацією про продовження строку користування приміщенням, з копією договору.

У разі виключення місця зберігання продукції з Єдиного реєстру, суб’єктом господарювання здійснюється вивезення такої продукції протягом 30 календарних днів з дня виключення його з Єдиного реєстру, за таких умов:

суб’єкт господарювання має діючу ліцензію, що дає право оптової торгівлі такою продукцією;

суб’єкт господарювання реалізував цю продукцію іншому суб’єкту господарювання під час дії ліцензії на здійснення оптової торгівлі такою продукцією;

суб’єкт господарювання здійснює переміщення власної продукції на інше місце зберігання продукції внесене до Єдиного реєстру.

Не вивезена суб’єктом господарювання протягом 30 календарних днів, з дня прийняття рішення органом ліцензування про виключення місця зберігання продукції з Єдиного реєстру, продукція вважається такою, що зберігається в місцях не внесених до Єдиного реєстру.".

5. Статтю 3 викласти в такій редакції:

"Стаття 3. Порядок видачі, анулювання ліцензій на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів видаються та анулюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику. Суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією, має право здійснювати оптову торгівлю спиртом коньячним і плодовим без отримання окремої ліцензії на таку оптову торгівлю.

Суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та біоетанолу має право, з урахуванням статті 4 цього Закону, здійснювати оптову торгівлю та експорт такої продукції без отримання додаткових ліцензії.

Суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів має право, з урахуванням статті 4 цього Закону, здійснювати оптову торгівлю, імпорт та експорт такої продукції без отримання додаткових ліцензії.

Ліцензії на виробництво спирту етилового коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, біоетанолу видаються суб'єктам господарювання - юридичним особам, а на виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів - усім суб'єктам господарювання.

Ліцензії на виробництво тютюнових виробів видаються лише суб'єктам господарювання, які мають повний технологічний цикл виробництва тютюнових виробів, включаючи виготовлення тютюнової суміші, сигаретні цехи. Для суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на виробництво тютюнових виробів у порядку, визначеному законом, але не здійснюють повного циклу виробництва тютюнових виробів, ліцензія дійсна до кінця її строку.

Ліцензія видається за заявою суб'єкта господарювання, до якої додаються:

копії засновницьких документів;

атестат виробництва, виданий центральним органом виконавчої влади, уповноваженим відповідно до законодавства;

схема оснащення основного технологічного обладнання для виробництва спирту, крім коньячного і плодового та біоетанолу автоматичними (електронними) засобами вимірювання (лічильниками) обсягів виробленої продукції, а також обсягів безводного спирту у ній.

За бажанням заявника до заяви може додаватись копія розрахункової квитанції або касового чеку (тощо), що підтверджує факт внесення щорічної плати за ліцензію.

У заяві обов’язково зазначаються:

найменування суб'єкта господарювання (для фізичних осіб -  підприємців - прізвище, імені, по батькові) та його код в Єдиному державному реєстрі юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв;

місцезнаходження суб'єкта господарювання (для фізичних осіб - підприємців - місця проживання);

місцезнаходження місця виробництва та місць зберігання продукції;

реквізити документа, що підтверджує внесення річної плати за видачу ліцензії;

адреса електронної пошти, за якою орган ліцензування здійснює переписку, направлення рішень, повідомлень з використанням електронного підпису.

спосіб отримання інформації про розгляд заяви органом ліцензування: отримання поштою та/або у формі електронного документа на визначену заявником адресу електронної пошти.

Суб’єкт господарювання, який подає заяву на отримання ліцензії повинен забезпечити наявність повного технологічного циклу виробництва спирту, біоетанолу, вимоги до якого встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері харчової і переробної промисловості

Вимагати представлення інших документів, крім зазначених у цьому Законі, забороняється. Заява надсилається органу ліцензування поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) або в електронній формі, з використанням мережі Інтернет, через інформаційну систему органа ліцензування. У разі подання заяви у формі електронного документа до неї додаються скановані зазначені у цьому Законі документи у форматі визначеному центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.

Орган ліцензування, для підтвердження прийняття заяви у формі електронного документа, автоматично надсилає заявнику повідомлення в електронній формі у текстовому форматі, у якому зазначаються реквізити зазначених документів та відповідність електронного документа формату (стандарту), затвердженому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.

Орган ліцензування під час розгляду заяви перевіряє відповідність даних, зазначених у заяві та підтвердних документах, фактичним даним.

Розгляд заяви та документів на отримання ліцензії, в тому числі прийняття рішення про видачу ліцензії або відмову у її видачі,  здійснюється органом ліцензування протягом 15 робочих днів з дати реєстрації ним заяви.

Рішення про видачу ліцензії оформлюється шляхом внесення до Єдиного реєстру ліцензій запису про наявність ліцензії у суб’єкта господарювання (заявника).

У разі прийняття рішення про видачу (або про відмову у видачі) ліцензії орган ліцензування надсилає суб’єкту господарювання в електронній формі та/або у спосіб зазначений у заяві копію витягу з Єдиного реєстру ліцензій (або вмотивовану відмову) протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику забезпечує вільний та безоплатний доступ для ознайомлення з відомостями, які містяться в Єдиному реєстрі ліцензій, шляхом їх розміщення на інформаційній системі органа ліцензування.

У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинна бути вказана підстава для відмови.

Підставами для відмови у видачі ліцензії є:

відсутність у поданій заявником заяві обов’язкових відомостей, визначених цією статтею;

заявником не подано документів, обов’язковість подання яких визначена цим Законом;

заявником не сплачено щорічної плати за ліцензію;

встановлення органом ліцензування невідповідності даних, зазначених у заяві та підтвердних документах, фактичним даним.

Рішення органу ліцензування про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржене в судовому порядку.

Ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв видаються суб'єктам господарювання, які на момент подання заяви про видачу ліцензії є власниками або відповідно до інших не заборонених законодавством підстав володіють та/або користуються приміщеннями та обладнанням, що забезпечують повний технологічний цикл виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв, за умови, що використання таких приміщень та обладнання здійснює тільки один суб'єкт господарювання.

Ліцензія анулюється шляхом прийняття органом, який видав ліцензію, відповідного рішення, про що робиться запис в Єдиному реєстрі ліцензій.  

Ліцензія анулюється на підставі:

заяви суб'єкта господарювання;

рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання;

акту про відмову суб’єкта господарювання у допуску до проведення фактичної (документальної) перевірки органом ліцензування, за умови дотримання органом ліцензування підстав проведення перевірки, визначених Податковим кодексом України.

несплати суб’єктом господарювання чергового платежу за ліцензію, не пізніше ніж на 10 календарний день після закінчення терміну дії попередньої плати (господарська діяльність суб’єкта господарювання протягом 10 календарних днів з дати закінчення терміну попередньої плати вважається діяльністю без отримання ліцензії);

непогашення узгоджених грошових зобов’язань зі сплати акцизного податку та узгоджених штрафних санкцій нарахованих відповідно до цього Закону;

відсутності повного технологічного циклу виробництва спирту та біоетанолу;

рішення суду про встановлення факту незаконного використання суб'єктом господарювання марок акцизного податку;

рішення суду про встановлення факту фальсифікації суб'єктом господарювання алкогольних напоїв або тютюнових виробів;

документа, який засвідчує передачу іншому суб'єкту господарювання у власність, володіння та/або користування приміщень та обладнання, що забезпечують повний технологічний цикл виробництва спирту, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Рішення про анулювання ліцензії приймається органом ліцензування протягом семи робочих днів з моменту виникнення передбачених цим Законом підстав.

Орган ліцензування надсилає суб'єкту господарювання (заявнику) в електронній формі копію витягу з Єдиного реєстру про анулювання ліцензії протягом трьох робочих днів з моменту прийняття такого рішення.

Ліцензія вважається анульованою на сьомий календарний день з моменту одержання суб'єктом господарювання в електронній формі або у спосіб зазначений у заяві витягу з Єдиного реєстру ліцензій.

Рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії може бути оскаржено суб’єктом господарювання у порядку визначеному Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

У разі прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії (або про відмову у видачі), її анулювання, суб’єкт господарювання має право самостійно сформувати та отримати за допомогою електронних сервісів інформаційної системи органу ліцензування витяг з нього.

У разі зміни відомостей, зазначених у виданій суб'єкту господарювання ліцензії (за винятком змін, пов'язаних з реорганізацією суб'єкта господарювання), орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб'єкта господарювання та копій документів, які підтверджують внесення змін, протягом семи робочих днів з дати реєстрації заяви вносить відповідні зміни до Єдиного реєстру ліцензій.

Заява про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі ліцензій, подається не пізніше 10 робочих днів з дня зміни таких відомостей. Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі ліцензій, несе заявник.

Заява надсилається органу ліцензування поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) або в електронній формі, з використанням мережі Інтернет, через інформаційну систему органа ліцензування. У разі подання заяви в електронній формі до неї додаються скановані зазначені у цьому Законі документи у форматі визначеному центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.

Орган ліцензування, для підтвердження прийняття заяви у формі електронного документа, автоматично надсилає заявнику повідомлення в електронній формі у текстовому форматі, у якому зазначаються реквізити зазначених документів та відповідність електронного документа формату (стандарту), затвердженому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.

Орган ліцензування під час розгляду заяви перевіряє відповідність даних, зазначених у заяві та підтвердних документах, фактичним даним.

На виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів видаються окремі ліцензії на кожен вид діяльності, а в ліцензіях на виробництво алкогольних напоїв також зазначаються коди 2103 90 30 00, 2106 90, 2203, 2204, 2205, 2206, 2208 згідно з УКТ ЗЕД залежно від виду продукції, що вироблятиметься.

Орган ліцензування щомісяця до 10 числа наступного місяця забезпечує передачу до центрального органу виконавчої влади з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі відомостей щодо ліцензування для їх внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців."

6. Статтю 4 викласти в такій редакції:

"Стаття 4. Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Встановити річну плату за ліцензії на виробництво:

спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв (крім, вин виноградних, що виробляються суб’єктами господарювання виключно із виноматеріалів власного виробництва) та тютюнових виробів і для суб'єктів господарювання первинного виноробства в розмірі – 780 гривень, а у разі здійснення ними оптової торгівлі, експорту або імпорту продукції -  в розмірі  500 000 гривень;

вин виноградних, що виробляються суб’єктами господарювання виключно із виноматеріалів власного виробництва в розмірі – 780 гривень.

Плата за ліцензії справляється до початку виробництва зазначеної продукції органом, що видає ліцензії, у розмірах, встановлених цим Законом, і зараховується до місцевих бюджетів.

Сплата чергового платежу за ліцензії здійснюється у розмірах, встановлених цим Законом, і справляється за кожний наступний щорічний термін дії ліцензії.

За 10 календарних днів до закінчення терміну внесеної щорічної плати за ліцензію орган ліцензування направляє в електронній формі суб’єкту господарювання повідомлення про необхідність внесення плати за наступний щорічний термін дії ліцензії".

7. Статтю 5 виключити.

8. Статтю 14 викласти в такій редакції:

"Стаття 14. Імпорт, експорт та торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим

Імпорт, експорт або оптова торгівля спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюються лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України.

Спирт етиловий, який використовується як лікарський засіб, та спиртові або водно-спиртові настої реалізуються вроздріб тільки через аптеки у флаконах з медичного скла об'ємом не більше ніж 100 куб. сантиметрів, крім таких лікарських засобів, як бальзами.

Імпорт та експорт спирту коньячного і плодового здійснюються суб'єктами господарювання, які забезпечені дубовою тарою або нержавіючими чи емальованими ємностями з дубовою клепкою для витримки спирту коньячного і плодового, кваліфікованими фахівцями та власними виробничими потужностями з виробництва спирту коньячного і плодового, коньяку і алкогольних напоїв за коньячною технологією та мають ліцензії на виробництво спирту коньячного та/або плодового. Оптова торгівля спиртом коньячним (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракцій) і плодовим здійснюється суб'єктом господарювання на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією. Кабінет Міністрів України визначає порядок ведення реєстру зазначених суб'єктів господарювання.

Оптовий продаж спирту-сирцю виноградного і спирту-сирцю плодового здійснюється їх виробниками суб'єктам господарювання, які одержали ліцензію на виробництво спирту етилового ректифікованого виноградного або спирту етилового ректифікованого плодового.

Розподіл спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового між суб'єктами господарювання - резидентами України здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері харчової і переробної промисловості, та відповідно до Єдиного державного реєстру виробників спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Відвантаження спирту етилового з акцизного складу здійснюється на підставі дозволу, виданого уповноваженим представником органу доходів і зборів на такому акцизному складі. Дозвіл на відпуск спирту етилового з акцизного складу (крім відпуску спирту етилового на експорт) надається за умови сплати акцизного податку з спирту, що повинен бути переданий, грошовими коштами або забезпечення сплати акцизного податку податковим векселем, авальованим банком (податковою розпискою).

Суб'єкти господарювання - виробники спирту етилового здійснюють його реалізацію на експорт через державні підприємства (організації), спеціально уповноважені на це Кабінетом Міністрів України.

Суб'єкти господарювання - виробники спирту етилового здійснюють його реалізацію вітчизняним споживачам через державні підприємства (організації), спеціально уповноважені на це Кабінетом Міністрів України, які отримали ліцензію на право оптової торгівлі.

Роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим забороняється.

Забороняється сплата акцизного податку з спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового шляхом взаємних заліків, зустрічних зобов'язань, векселями та в інших формах, які не передбачають оплату такого акцизного податку коштами.

При продажу (інших видах відчуження) спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового в межах бартерних (товарообмінних) операцій або інших операцій, що не передбачають їх оплати в грошовій формі, у тому числі векселями чи іншими видами боргових зобов'язань, покупець (отримувач) підакцизної продукції зобов'язаний здійснити оплату суми акцизного податку, включеного до ціни продукції, а також податку на додану вартість, нарахованого на таку ціну, виключно у грошовій формі. У такому ж порядку здійснюється оплата вартості виготовлення (переробки, обробки) підакцизної продукції на давальницьких умовах".

9. Статтю 15 викласти в такій редакції:

"Стаття 15. Імпорт, експорт, оптова і роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами

Імпорт алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється за наявності у суб’єктів господарювання ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Імпорт тютюнової сировини може здійснюватися лише:

суб'єктами господарювання, які мають ліцензію на право виробництва тютюнових виробів;

тютюново-ферментаційними заводами, які здійснюють реалізацію (передачу) ферментованої тютюнової сировини виробникам тютюнових виробів або на експорт.

Імпорт або придбання паперу цигаркового, що відноситься до товарної позиції 4813 згідно з УКТ ЗЕД (крім товарної підкатегорії 4813 10 00 00), фільтрів для промислового виробництва сигарет: фільтропалочки ацетатні (трубки з волокон ацетату целюлози, вкриті цигарковим папером), що відносяться до товарної підкатегорії 5601 22 90 00 згідно з УКТ ЗЕД (крім фільтрів як готових виробів, що призначені для реалізації кінцевим споживачам в окремій споживчій упаковці та не можуть використовуватися для промислового виробництва сигарет), може здійснюватися лише суб'єктами господарювання, які мають ліцензію на право виробництва тютюнових виробів. Такі товари (продукція) імпортуються або придбаваються суб'єктами господарювання без права подальшої їх реалізації на митній території України.

Встановити річну плату за ліцензії на право оптової торгівлі у розмірі:

алкогольними напоями - 500000 гривень;

тютюновими виробами - 500000 гривень.

Суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на оптову торгівлю алкогольними напоями має право здійснювати експорт та імпорт такої продукції без отримання додаткових ліцензії.

Ліцензії на право оптової торгівлі видаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.

Плата за ліцензії справляється органом, що видає ліцензії, у розмірах, встановлених цим Законом, і зараховується до місцевих бюджетів.

Суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів має право, з урахуванням статті 4 цього Закону, здійснювати оптову торгівлю та експорт такої продукції без отримання додаткових ліцензії.

Суб'єкти господарювання первинного виноробства здійснюють поставку виноматеріалів суб'єктам господарювання вторинного виноробства без ліцензії на оптову торгівлю.

Відвантаження алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що призначені для реалізації магазинами безмитної торгівлі, здійснюється суб'єктами господарювання, які отримали ліцензію на виробництво або оптову торгівлю алкогольними напоями або тютюнових виробів, з оформленням митної декларації, при цьому мінімальні оптово-відпускні ціни для алкогольних напоїв не застосовуються.

Роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами може здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій.

Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат, що знаходиться у місці торгівлі; на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі - 2000 гривень, а на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст, - 500 гривень на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, на кожний окремий, зазначений у ліцензії електронний контрольно-касовий апарат, що знаходиться у місці торгівлі, і 250 гривень - на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі.

Для місць торгівлі, які розташовані за межами території міст обласного підпорядкування і міст Києва та Севастополя на відстані до 50 км та які мають торговельні зали площею понад 500 кв. м, плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат, що знаходиться у місці торгівлі, та 2000 гривень на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі.

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами справляється щорічно або щоквартально рівними частками.  

Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами видаються територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику за місцем торгівлі суб'єкта господарювання.

Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами в поїздах, на морських або річкових суднах видаються територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, за місцем формування поїзда (приписки судна).

Ліцензія видається за заявою суб'єкта господарювання.

У заяві повинно бути зазначено вид господарської діяльності, на провадження якого суб'єкт господарювання має намір одержати ліцензію (оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами).

У заяві про видачу ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями додатково зазначаються реквізити документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, адреса місця торгівлі, перелік реєстраторів розрахункових операцій, які знаходяться у місці торгівлі, а також інформація про них: модель, модифікація, заводський  номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери посвідчень реєстраторів розрахункових операцій, які знаходяться у місці торгівлі, та дата початку їх обліку в територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.

У заяві на видачу ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами зазначається адреса місця торгівлі.

У ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями суб'єктом господарювання зазначається адреса місця торгівлі і вказуються перелік реєстраторів розрахункових операцій та інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення, які знаходяться у місці торгівлі.

Вимагати представлення інших документів, крім зазначених у цьому Законі, забороняється. Заява надсилається органу ліцензування поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) або в електронній формі, з використанням мережі Інтернет, через інформаційну систему органа ліцензування. У разі подання заяви у формі електронного документа до неї додаються скановані зазначені у цьому Законі документи у форматі визначеному центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.

Орган ліцензування, для підтвердження прийняття заяви у формі електронного документа, автоматично надсилає заявнику повідомлення в електронній формі у текстовому форматі, у якому зазначаються реквізити зазначених документів та відповідність електронного документа формату (стандарту), затвердженому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.

Орган ліцензування під час розгляду заяви перевіряє відповідність даних, зазначених у заяві та підтвердних документах, фактичним даним.

Розгляд заяви та документів на отримання ліцензії, в тому числі прийняття рішення про видачу ліцензії або відмову у її видачі,  здійснюється органом ліцензування протягом 15 робочих днів з дати реєстрації ним заяви.

Рішення про видачу ліцензії оформлюється шляхом внесення до Єдиного реєстру ліцензій запису про наявність ліцензії у суб’єкта господарювання (заявника).

У разі прийняття рішення про видачу (або про відмову у видачі) ліцензії орган ліцензування надсилає суб’єкту господарювання в електронній формі та/або у спосіб зазначений у заяві копію витягу з Єдиного реєстру ліцензій (або вмотивовану відмову) протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення.

У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинна бути вказана підстава для відмови.

Рішення органу ліцензування про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржене в судовому порядку.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику забезпечує вільний та безоплатний доступ для ознайомлення з відомостями, які містяться в Єдиному реєстрі ліцензій, шляхом їх розміщення на інформаційній системі органа ліцензування.

Ліцензія анулюється шляхом прийняття органом, який видав ліцензію, відповідного рішення, про що робиться запис в Єдиному реєстрі ліцензій.  

Ліцензія анулюється на підставі:

заяви суб'єкта господарювання;

рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання;

акту про відмову суб’єкта господарювання у допуску до проведення фактичної (документальної) перевірки органом ліцензування, за умови дотримання органом ліцензування підстав проведення перевірки, визначених Податковим кодексом України.

порушення вимог статті 153 цього Закону;

несплати суб’єктом господарювання чергового платежу за ліцензію, не пізніше ніж на 10 календарний день після закінчення терміну дії попередньої плати (господарська діяльність суб’єкта господарювання протягом 10 календарних днів з дати закінчення терміну попередньої плати вважається діяльністю без отримання ліцензії);

непогашення узгоджених грошових зобов’язань зі сплати акцизного податку та узгоджених штрафних санкцій нарахованих відповідно до цього Закону;

рішення суду про встановлення факту незаконного використання суб'єктом господарювання марок акцизного податку;

рішення суду про встановлення факту фальсифікації суб'єктом господарювання алкогольних напоїв або тютюнових виробів;

документа, який засвідчує передачу іншому суб'єкту господарювання у власність, володіння та/або користування приміщень та обладнання, що забезпечують повний технологічний цикл виробництва спирту, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Суб’єкт господарювання, якому анульовано ліцензію за порушення вимог пунктів 1 та 2 частини першої статті 153 цього Закону, має право отримати наступну ліцензію, в строк не раніше одного календарного року, з моменту винесення рішення органом ліцензування про анулювання ліцензії, за умови дотримання вимог цього Закону.

Рішення про анулювання ліцензії приймається органом ліцензування протягом семи робочих днів з моменту виникнення передбачених цим Законом підстав.

Орган ліцензування надсилає суб'єкту господарювання (заявнику) в електронній формі копію витягу з Єдиного реєстру про анулювання ліцензії протягом трьох робочих днів з моменту прийняття такого рішення.

Ліцензія вважається анульованою на сьомий календарний день з моменту одержання суб'єктом господарювання в електронній формі або у спосіб зазначений у заяві витягу з Єдиного реєстру ліцензій.

Рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії може бути оскаржено суб’єктом господарювання у порядку визначеному Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

У разі прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії (або про відмову у видачі), її анулювання, суб’єкт господарювання має право самостійно сформувати та отримати за допомогою електронних сервісів інформаційної системи органу ліцензування витяг з нього.

У разі зміни відомостей, зазначених у виданій суб'єкту господарювання ліцензії (за винятком змін, пов'язаних з реорганізацією суб'єкта господарювання), орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб'єкта господарювання та копій документів, які підтверджують внесення змін протягом п’яти робочих днів вносить відповідні зміни до Єдиного реєстру ліцензій.

Заява про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі ліцензій, подається не пізніше п’яти робочих днів з дня зміни таких відомостей. Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі ліцензій, несе заявник.

Заява надсилається органу ліцензування поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) або в електронній формі, з використанням мережі Інтернет, через інформаційну систему органа ліцензування. У разі подання заяви в електронній формі до неї додаються скановані зазначені у цьому Законі документи у форматі визначеному центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.

Орган ліцензування, для підтвердження прийняття заяви у формі електронного документа, автоматично надсилає заявнику повідомлення в електронній формі у текстовому форматі, у якому зазначаються реквізити зазначених документів та відповідність електронного документа формату (стандарту), затвердженому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.

Орган ліцензування під час розгляду заяви перевіряє відповідність даних, зазначених у заяві та підтвердних документах, фактичним даним.

Забороняється сплата акцизного податку з алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом взаємних заліків, зустрічних зобов'язань, векселями та в інших формах, які не передбачають сплату такого акцизного податку коштами.

У разі продажу (інших видах відчуження) алкогольних напоїв та тютюнових виробів у межах бартерних (товарообмінних) операцій або інших операцій, що не передбачають їх оплати в грошовій формі, у тому числі векселями чи іншими видами боргових зобов'язань, покупець (отримувач) підакцизної продукції зобов'язаний здійснити сплату суми акцизного податку, включеного до ціни продукції, а також податку на додану вартість, нарахованого на таку ціну, виключно у грошовій формі. У такому ж порядку здійснюється оплата вартості виготовлення (переробки, обробки) підакцизної продукції на давальницьких умовах".

10. У статті 153:

1) частину першу доповнити новим пунктом такого змісту:

"у наборі чи в іншому поєднанні з будь-якою продукцією або товарами, за виключенням тари для їх споживання (склянки та фужери)";

2) частину сьому викласти в такій редакції:

"Продаж вин столових та пива здійснюється із застосування реєстраторів розрахункових операцій".

11. Статтю 16 викласти в такій редакції:

"Стаття 16. Органи контролю за виробництвом і торгівлею спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями та тютюновими виробами

Контроль за дотриманням норм цього Закону здійснюють органи, які видають ліцензії, а також інші органи в межах компетенції, визначеної законами України.

Підприємство-товаровиробник самостійно визначає засоби та форми захисту вироблюваних ним алкогольних напоїв і тютюнових виробів від фальсифікації (підроблення) і має право ініціативи контролю щодо фальсифікації власної продукції суб'єктами господарювання та фізичними особами. Орган державного контролю, до якого звернувся товаровиробник з таким проханням, зобов'язаний терміново провести перевірку відповідності продукції оригіналу в присутності представника товаровиробника - ініціатора перевірки. За наявності документів, які підтверджують факт фальсифікації, товаровиробник має право звернутися у встановленому законом порядку до суду.

Суб'єкти господарювання, які отримали передбачені цим Законом ліцензії (крім ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та/або тютюновими виробами), подають в електронній формі до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику щомісяця до 10 числа наступного місяця звіт про обсяги виробництва та/або обігу спирту, біоетанолу,  алкогольних напоїв та тютюнових виробів (в тому числі тютюнової сировини) за формою, встановленою центральним органом  виконавчої  влади, що забезпечує формування та реалізацію державної  податкової  і митної політики.

Суб'єкти господарювання, які отримали передбачені цим Законом ліцензії, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати такі ліцензії, щомісяця до 10 числа наступного місяця звіт про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів за формою, встановленою цим органом.

Контроль за сплатою річної плати за ліцензією здійснює орган ліцензування, який видав ліцензію

Контроль за діяльністю суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, здійснюють територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.

Порядок здійснення контролю за виробництвом спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, біоетанолу на брагоректифікаційних апаратах, апаратурі та обладнанні встановлюється центральним органом  виконавчої  влади з формування та забезпечення реалізації державної  фінансової,  бюджетної, податкової  і митної політики.

Пломбування місць можливого доступу до спирту здійснюється спеціалістами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику".

12. У статті 17:

1) в абзаці третьому частини другої після слів "спирту-сирцю плодового" доповнити словами такого змісту "біоетанолу";

 2) абзац п’ятий частини другої викласти в такій редакції:

"оптової (включаючи імпорт та експорт) і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності ліцензій, передбачених цим Законом, - 200 відсотків вартості отриманої партії товару, але не менше 17000 гривень";

3) в абзаці шостому частини другої після слів "контрольно-касовий апарат" виключити слова "(книгу обліку розрахункових операцій)";

4) абзац дев’ятий частини другої викласти в такій редакції:

"порушення вимог статті 153 (крім пункту 12 частини першої статті 153), цього Закону - 6800 гривень";

5) абзац одинадцятий частини другої викласти в такій редакції:

"зберігання спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, біоетанолу або алкогольних напоїв, або тютюнових виробів у місцях зберігання, не внесених до Єдиного реєстру, - 100 відсотків вартості товару, який знаходиться в такому місці зберігання, але не менше 17000 гривень";

6) абзац вісімнадцятий частини другої викласти в такій редакції:

"неподання чи несвоєчасного подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу  спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів до органу ліцензування та реалізацію державної податкової та митної політики, - у розмірі 17000 гривень";

7) після абзацу двадцять першого частини другої доповнити новими абзацами такого змісту:

"реалізації пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів в наборах чи в іншому поєднанні з будь-якою продукцією або товарами, за виключенням тари для їх споживання (склянки та фужери), - 200 відсотків вартості товару, але не менше 17000 гривень;

у разі не подання заяви про виключення обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок з Єдиного реєстру обладнання у зв’язку з  переходом права власності до іншого суб’єкта господарювання або знищення обладнання, - 150000 гривень".

13. У статті 18:

1) після частини третьої доповнити новими частинами такого змісту:

"З 01 січня 2017 року суб’єкти господарювання подають та отримують документи для отримання ліцензії та внесення або виключення місць зберігання з Єдиного державного реєстру виключно у електронній формі.

Положення цього Закону щодо встановлення електронних засобів вимірювань (лічильників) на основному технологічному обладнанню для виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, біоетанолу набирають чинності з 01 липня 2017 року."

2) частину п’яту виключити.

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного після його опублікування.

2. Інформація про діючі ліцензії та зареєстровані місця зберігання продукції підлягають внесенню до єдиних реєстрів ліцензій та місць зберігання  органом ліцензування протягом 15 робочих днів з дня набрання чинності цим Законом.

3. Ліцензії видані відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" можуть використовуватися суб’єктами господарювання для проведення господарської (підприємницької) діяльності до закінчення терміну їх дії за умови сплати чергового платежу за такі ліцензії.

4. Внести зміни до таких законів України:

1) у Законі України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України":

а) у статті 12:

абзац дев’ятий підпункту 1 пункту 12.9 викласти в такій редакції:

"Ліцензії та дозволи на здійснення видів діяльності, визначених Законом України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", видані органами доходів і зборів суб’єктам господарювання, вважаються анульованими для здійснення ними ліцензованої (дозвільної) діяльності на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя з дня набрання чинності цим Законом;

2) у Законі України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції":

а) статтю 5 виключити.

6. На період дії законів України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" та "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" норми цього Закону застосовуються з урахуванням цих законів.

7. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

Президент України                                                         П. ПОРОШЕНКО

м. Київ