ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE,

příspěvková organizace

Č.j.: 0034/2015

Účinnost od: 1.11.2015

Spisový znak: A.1.4.

Skartační znak: A 10

Změny, dodatky: č.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máme několik základních pravidel:

-           Vstoupil jsi - pozdrav.

-           Odcházíš - rozluč se.

-           Chceš-li - řekni prosím.

-           Dostaneš-li - řekni děkuji.

-           Používej i ostatní "kouzelná" slova, která k sobě lidi přibližují.

-           Nikoho nebij, nejsi slaboch, který si musí dokazovat svou sílu.

-           Nenič. Co posloužilo tobě, poslouží i druhým.

-           Netrap se. Zaklepej a vstup. Poděl se o všechny radosti i starosti.

-           Važ si sám sebe. Každý má svou cenu.

-           Chraň vše, co chceš, aby jiní respektovali.

-           Veškerá rozhodnutí týkající se tebe musí plně brát v úvahu tvůj nejlepší zájem.

-           Škola respektuje tvé právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství a při tom respektuje roli rodičů jako průvodce.

čl. I.  Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků a studentů a jejich zákonných zástupců ve škole

Ve škole a na veřejnosti se každý žák chová tak, aby svým jednáním nepoškozoval jméno svých rodičů ani jméno školy, do které se rozhodl chodit.

odst. 1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců:

V souladu s ustanovením § 21 zákona č. 472/2011 Sb., mají žáci a jejich zákonní zástupci následující práva:

V souladu s ustanovením § 22 zákona č. 472/2011 Sb., mají žáci a jejich zákonní zástupci následující práva

odst. 2. Docházka do školy

2.1 Školní docházka je povinná po dobu devíti (deseti) školních roků.

2.2 Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

2.3 Žák splní povinnou školní docházku uplynutím období školního vyučování ve školním roce, v němž dokončí poslední rok povinné školní docházky.

2.4 Žákovi ve vzdělávacím programu základní školy praktické může ředitel školy ve výjimečných případech povolit pokračování v základním vzdělávání do konce školního roku, v němž žák dosáhne dvacátého roku věku, v případě žáků vzdělávajících se podle ve vzdělávacím programu základní školy speciální pak se souhlasem zřizovatele do dvacátého šestého roku věku. (§55 odst.2)

2.5 Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností, které ředitel školy vyhlásí jako povinné. Docházka do nepovinných předmětů a zájmových kroužků je pro přihlášené žáky povinná. Pozdní příchody budou zaznamenány. Opakující se pozdní příchody budou řešeny za přítomnosti rodičů, popřípadě příslušných úřadů.

odst. 3. Základní pravidla chování ve škole:

V souladu s ustanovením § 22 zákona č. 561/2004 Sb., mají žáci následující povinnosti :

3.1 Žáci se přezouvají při příchodu do školy do přezůvek v šatnách.

3.2 Po příchodu do třídy se žák  připraví  na vyučování, o přestávkách si připravuje pomůcky na další vyučovací hodinu.

3.3 Po zvonění sedí všichni žáci v lavicích. Pokud se nedostaví vyučující do pěti minut po zvonění, oznámí jeho nepřítomnost zástupce třídy v ředitelně nebo kanceláři školy.

3.4 Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují nevhodně průběh vyučovacích hodin.

3.5 V případě potřeby může žák zůstat ve škole po vyučování – na doučování, nebo dokončení zadané práce.

3.6 Žáci nelžou, nepodvádí, neznehodnocují dokumentaci sloužící ke komunikaci se zákonnými zástupci. Chovají se k sobě navzájem slušně, nepoužívají hrubých a vulgárních slov, jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům.

3.7 Žáci dodržují pravidla hygieny a kulturního chování. Do školy chodí čistě a slušně oblečeni.

3.8 Nalezené věci odevzdají do ředitelny školy.

3.9 Žák zachovává čistotu i v okolí školy, školní jídelny a v areálu školního hřiště.

3.10 Mimo školu se žák chová v souladu s pravidly slušného chování tak, aby nepoškozoval dobré jméno školy.

3.11 Do školy je nevhodné nosit cenné předměty (MP přehrávače, fotoaparáty apod.) nepotřebné k výuce a větší obnosy peněz. V případě nutnosti si cenné věci či peníze žák uschová u TU nebo jiného zaměstnance školy. Špokud tak neučiní, škola neodpovídá za případné odcizení, ztrátu nebo poškození cenných předmětů nebo peněz.

3.12 Žák nezcizuje, nepoškozuje a nebere věci spolužáků bez vědomí majitele.

3.13 Mobilní telefony musí být během vyučovací hodiny vypnuty.

3.14 Během celého vyučování je zakázáno nahrávání a pořizování fotografií. Zneužití internetu bude hodnoceno podle čl.III Klasifikace chování, výchovná opatření.

čl. II. Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

1.  Žák zdraví všechny dospělé osoby v budově hlasitě a zřetelně "dobrý den", dospělým vyká.

2. Žák má právo obrátit se na pracovníka školy s problémem který jej trápí, na konzultace ohledně učiva. Své mínění a názory vyjadřuje  vždy slušným způsobem.

3. Pokud dá žák podnět, řešení se ujímá nejprve třídní učitel a dále se postupuje podle stanovených pravidel.

4. Žáci respektují pokyny všech vyučujících, vychovatelek ŠD a ostatních zaměstnanců školy. Ke všem dospělým osobám se chovají s respektem a úctou.

5. Žáci oslovují členy pedagogického sboru „pane řediteli" („paní ředitelko"), „pane zástupce" („paní zástupkyně“), „pane učiteli" („paní učitelko").

6. Nevhodné chování vůči pracovníkovi školy je důvodem pro udělení kázeňského opatření.

čl. III. Provoz a vnitřní režim školy

1. Vyučování začíná v 8:00 hod., žáci přicházejí  nejpozději 5 minut před zahájením vyučování. Školní budova je pro žáky otevřena od 7:40 a uzamyká se s prvním zvoněním v 7:55 hod. Pro vstup do školy slouží pouze hlavní vchod. Dohled vykonává příslušný dozorující učitel nebo ředitelem školy pověřená osoba.

2. Žáci si ukládají oděvy a obuv v šatnách na místo k tomu určené. V kapsách oděvu neponechávají peníze a cenné předměty, mezi které patří i mobilní telefony.

3. Svá místa v učebnách žáci zaujmou v době do 7:55 hodin. Příchod žáků po 7:55 hod je pokládán za pozdní. Opakuje-li se častěji, upozorní třídní učitel rodiče žáka na jeho nedochvilnost.

4. Časové rozvržení vyučovacích hodin:

1.hod.: 8.00-8.45, 2.h.od: 8.55-9.40, 3.hod.: 9.55-10.40, 4.hod.: 10.50-11.35, 5.hod.: 11.45-12.25, 6.hod.:12.35-13.15

5. O malé přestávce (až na potřebu použití WC) zůstávají žáci ve třídě, po druhé a čtvrté vyučovací hodině  mají možnost se pohybovat mimo třídy, k odpočinku mohou využívat relaxační kouty, při pěkném počasí venkovní hřiště V žádném případě se nezdržují v prostorách šaten a WC.

6. Na WC udržují pořádek a čistotu.  Není dovoleno navštěvovat se ve třídách. Přecházení z poschodí do poschodí je dovoleno pouze se souhlasem dohlížejícího učitele.

7. Ve speciálních učebnách (ŠD, výtvarný ateliér, dílny, cvičné kuchyňky) se žáci řídí řády jednotlivých učeben.

8. Do dílen a tělocvičen nevstupují žáci bez vědomí pedagogů. Při odchodu na Tv a Pv čekají ukázněně ve třídě na příslušného vyučujícího a řídí se jeho pokyny. Po ukončení těchto hodin se žáci vracejí do učeben pod dohledem vyučujícího. Po ukončení výuky si každý uklidí své pracovní místo a pod vedením vyučujícího odchází do šatny. Ten vyčká na jejich oblečení a přezutí, případně jim v této činnosti pomůže.

9. Žáci nepobývají mimo vyučování ve školní budově. Výjimkou je účast v zájmových kroužcích.

10. Členové školního klubu mohou pobývat v budově školy jen se svými vedoucími nebo učiteli.

11. Úřední hodiny v kanceláři školy jsou pro žáky vyvěšeny na dveřích kanceláře.

12. Během přestávky jsou v učebnách velká okna zavřená. Větrá se do chodby. Okno může otevřít učitel během vyučovací hodiny, za uzavření oken zodpovídají vyučující. S žaluziemi manipulují výhradně vyučující.

13. O přestávkách není přípustné opouštět školní budovu.

14. Žáci 9.roč. o polední přestávce v době od 13,15 hod. do 14,00  hod. odcházejí na oběd   (domů nebo do školní jídelny ). Dojíždějící žáci dle písemné dohody s rodiči – buď opustí školu na oběd nebo zůstávají ve škole s pedagogickým dozorem. 

čl. IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

1. Žák je povinen chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků. Žákům jsou zakázány všechny činnosti, které ohrožují fyzický i psychický stav svůj, spolužáků a pracovníků školy.

2. Je zakázáno nosit do školy a používat věci , které by mohly ohrozit zdraví nebo život svůj a ostatních osob (střelné zbraně, výbušniny, třaskaviny, petardy, zápalky a zapalovače...), věci, které mohly způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků.

3. Všechny školní úrazy žáci hlásí neprodleně pedagogickému pracovníkovi nebo zaměstnanci školy, ti pak řediteli školy nebo jeho zástupci. O úrazu musí být proveden zápis do knihy úrazů. Vyžaduje-li úraz ošetření lékařem, doprovází žáka vždy dospělá osoba, pokud není dohodnuto s rodiči jinak.

4. Je zakázáno ponižování, omezování osobní svobody a zneužívání důstojnosti, tělesné ubližování, které by vedlo k fyzickému i psychickému ohrožování zdraví žáků. Dále je zakázáno zneužívání informačních technologií ke znevažování důstojnosti.

5. Projevy šikany jsou považovány za přestupek proti školnímu řádu. Škola tyto projevy bude  řešit podle MPP, čl. Program proti šikanování a hodnotit podle Školního řádu čl. III Klasifikace chování, výchovná opatření.

6. Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (i alkoholu a cigaret) v době vyučování, při akcích školy a mimoškolních aktivitách je zakázáno a porušení tohoto zákazu je považováno za hrubé porušení školního řádu.

7. V případě podezření na požití návykové látky škola bude informovat rodiče, kontaktovat Policii ČR a OSPOD.

čl. V. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí, žáků a studentů

1. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které patří k zařízení školy a třídy a dále ty, které mu byly svěřeny do osobního užívání.

2. Každé poškození nebo závady v učebně hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo hospodářce. Svévolné poškození nahradí žák, který je způsobil, nezjistí-li se viník, pak celá třída nebo skupina. Při ztrátě učebnic zakoupí žák nové, při poškození učebnic uhradí žák poměrnou částku předepsanou školou.

3. Svévolné poškození majetku školy, učebnic, učebních pomůcek a podobně žák uhradí v poměrné výši.

4. Služba hlásí neprodleně vyučujícímu zjištěné poškození nebo zničení věci, které jsou majetkem školy. Rovněž hlásí závady na osvětlení, vodovodním rozvodu a elektroinstalaci.

5. Žáci nemanipulují s audiovizuálními pomůckami ve třídě a v učebnách.

6. Žáci nemanipulují s žaluziemi ve třídách.

7. Poškození nebo ztráta osobních věci se ihned hlásí třídnímu učiteli, případně vedení školy.

8. Žák je povinen udržovat pořádek v prostorách sociálního zařízení a nepoškozovat jejich vybavení. Poškození tohoto majetku žák uhradí v poměrné výši.

9. Žáci nesmí bez souhlasu zaměstnanců školy vstupovat do prostor pro ně neurčených (do šatny učitelů, sborovny a ředitelny, kabinetů).

10.  Platí přísný zákaz jakkoli manipulovat se školním zařízením, pokud není přítomen vyučující a nedá k těmto úkonům příkaz. Platí pro všechny prostory školy - učebny, chodby, záchody atd. O přestávkách je rovněž zakázáno nešetrně zacházet s nábytkem a celkovým vybavením místnosti. 

čl. VI. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

viz. příloha Klasifikační řád

1. Pokud jeden předmět vyučuje více pedagogů, při hodnocení na vysvědčení se podílí všichni, rozhodující slovo má garant předmětu.

2. Žák (zákonný zástupce) má v případě pochybností o správnosti hodnocení na vysvědčení právo požádat o přezkoumání výsledků hodnocení do tří pracovních dnů poté, kdy se o hodnocení dozvěděl.

3. Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy. Komise je tříčlenná, tvoří ji předseda, zkoušející učitel, jímž je zpravidla vyučující daného předmětu a přísedící. Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol. Komise žáka přezkouší neprodleně, nejpozději do 14 dnů. Výsledek přezkoušení oznámí ředitel školy prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka.

4. Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. Opravné zkoušky jsou komisionální.

5. Žák může v jednom dni konat opravnou zkoušku pouze z jednoho předmětu.

6. Žák koná opravné zkoušky nejpozději do konce příslušného školního roku. Termín stanoví ředitel školy. Nemůže-li se žák dostavit ze závažných důvodů, umožní ředitel školy vykonání opravných zkoušek v náhradním termínu nejpozději do 15. září příslušného roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého.

7. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se nedostavil k opravné zkoušce ve stanoveném termínu, neprospěl.

čl. VII. Podmínky pro ukládání výchovných opatření

Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně. Třídní učitel může žákovi podle závažnosti provinění udělit napomenutí nebo důtku. Ředitel školy může žákovi udělit po projednání v pedagogické radě důtku.

Ředitel školy nebo třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření prokazatelným způsobem zástupci žáka.

Snížená známka z chování není kázeňským opatřením. Hodnotí se chování žáka v průběhu celého pololetí a klasifikace není závislá na žádném kázeňském opatření uděleném během
školního roku.

Pochvaly:
Pochvalu uděluje třídní učitel nebo ředitel školy.
Pochvalou mohou být oceněny například výborné studijní výsledky žáků, mimořádné zlepšení studijních výsledků, veškeré práce nad rámec žákovských povinností, reprezentace školy při vystoupeních, reprezentace školy při sportovních soutěžích, umístění v soutěžích a olympiádách.

Kázeňská opatření:

1. Napomenutí třídního učitele

- menší přestupky proti školnímu řádu, např. opakované pozdní příchody, časté zapomínání učebních pomůcek, nepřezouvání, nevhodné vyjadřování, vulgární mluva, neplnění povinnosti služby....

2. Důtka třídního učitele - uděluje třídní učitel

- za opakované drobné přestupky

- za závažnější přestupky, např. nevhodné chování vůči spolužákům nebo zaměstnancům školy......

- za neomluvenou absenci – zpravidla menší než 3 hodiny

3. Důtka ředitele školy

je udělována v tom případě, že předcházející kázeňská opatření nemají žádoucí účinek a žák stále nerespektuje ustanovení školního řádu a pravidel chování ve společnosti

- dále i v tom případě, že svým momentálním činem závažně porušil školní řád – např. velmi nevhodné chování vůči spolužákům a zaměstnancům školy, opuštění budovy školy bez dovolení, vulgární slovní napadení pracovníka školy…

- za neomluvenou absenci  zpravidla 3 – 6 hodin

Informace o udělení výchovných opatření se prokazatelně sděluje zákonným zástupcům žáka.
Napomenutí třídního učitele a důtka třídního učitele zápisem v žákovské knížce, důtka ředitele školy úředním dopisem.

Důtka ředitele školy a snížená klasifikace chování musí být vždy projednána pedagogickou radou.

 

čl. VIII. Podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování

1. Nepřítomnost ve škole může být omluvena jen pro nemoc nebo z vážných rodinných důvodů. Uvolnění z jedné vyučovací hodiny v odůvodněných případech poskytuje žákovi vyučující, do tří dnů třídní učitel, na více dnů ředitel, popřípadě zástupce ředitele školy. Písemnou žádost o toto uvolnění musí žák předložit předem.

2. Rodič je povinen oznámit nepřítomnost svého dítěte škole do 24 hodin (SMS, telefonicky, emailem,...).

3.   Zákonný zástupce je do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti povinnen doložit důvody nepřítomnosti žáka (§ 50 odst. 1 a § 67 odst. 1 ŠZ).

4. Při závažném záškoláctví bude škola spolupracovat s orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

5. Žák navštěvuje lékaře v době vyučování jen v nutném případě.

6. Žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu pověřené osoby.

7. Škola může v odůvodněných případech žádat potvrzení lékaře o nemoci žáka. (Met.pokyn MŠMT č.j. 10194/2002-14), při prokázaném záškoláctví bude též postupováno podle tohoto pokynu.

čl. IX. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád

1. Podle § 22 školského zákona jsou žáci  povinni dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. Dále jsou povinni plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.

2. Školní řád nebo vnitřní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance, žáky a studenty školy nebo školského zařízení a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků.

Hustopeče 27.9. 2015                                                        ___________________________

                                                                                ředitelka školy

Školská rada schválila dne ________________ .                      Podpis: ________________________

                                                                                                 předsedkyně ŠR        

Přílohy :

Klasifikační řád

Řád Školní družiny

Dodatek č. 1 – pro pracoviště Morkůvky