KHOA LUẬN DẦU KHÍ

STT

NĂM

TÊN TIỂU LUẬN

SV THỰC HIỆN

SL

GHI CHÚ

1

1994

Cấu trúc địa chất tầng Miocene hạ mỏ Bạch Hổ và khả năng khai thác tầng M-Miocene hạ mỏ Bạch Hổ

Đoàn Thanh Ngọc

1

1

1995

Đánh giá tính chất Collector của đá chứa dựa trên cơ sở phân tích mẫu lõi

Lê Quang Chung

1

2

1995

Cấu trúc địa chất và đặc điểm chứa dầu khí của trầm tích Miocene dưới mỏ Rồng

Nguyễn Đức Tính

2

3

1995

Nghiên cứu địa chất mỏ, lập phương án và phân tích tài liệu thử vỉa giếng khoan

Hồ Tấn Lộc

1

4

1995

Phân tích tài liệu địa vật lý giếng khoan phục vụ tính toán trữ lượng mỏ dầu khí

Tuy Lê Giang

1

5

1995

Xây dựng cơ sở vật lý thạch học ban đầu dùng trong việc phân tích tài liệu địa vật lý giếng khoan

Trần Quang Vũ

1

6

1995

Cấu trúc địa chất và tiềm năng chứa dầu  khí của  tầng trầm tích Miocene hạ mỏ Bạch Hổ

Phạm Thị Thủy

2

7

1995

Đánh giá tiềm năng và độ trưởng thành của đá mẹ ở giếng khoan 180PX-1X thuộc miền võng Hà Nội

Phạm Hữu Thanh

1

8

1996

Đanh giá ham lượng dau khí ở giếng khoan 3a của vùng PM-10 thuộc thềm lục địa Viet Nam

Tạ Thị Thu Hiền

2

9

1996

Nghiên cứu cấu trúc địa chất lô 115 và đánh giá tiềm năng dầu khí cấu tạo A thuộc lô thềm lục địa Việt Nam

Trần Phương Lan

2

10

1996

Các tầng sinh dầu mỏ Bạch Hổ

Tạ Quang Nghiệp

2

11

1996

Đặc điểm thành tạo của trầm tích Miocene dưới mỏ Bạch Hổ, tiềm năng chứa dầu khí của chúng

Đỗ Anh Hào

2

12

1996

Đanh giá cấu trúc đia chất và tiềm năng chứa dau khí của  lô 120, cấu tạo trên thềm lục địa Việt Nam

Lê Đức Mẫn

1

13

1996

Đặc điểm của các tầng đá chứa Miocene hạ mỏ Rồng

Hà Minh Tiếp

2

14

1996

Đánh giá cấu trúc địa chất và tiềm năng chứa dầu khí của cấu tạo Cá Mập lô 121

Đỗ Thị Ngọc Học

1

15

1996

Đánh giá tiềm năng sinh-chứa-chắn dải cấu tạo 3-4 lô PM-10

Trương T Trâm Anh

1

16

1996

Đặc điểm cấu trúc địa chất vùng PM-10 và dự kiến chương trình nghiên cứu địa chất giếng khoan thăm dò 3B

Nguyễn Huệ Khánh

2

17

1997

Đanh giá tính chất cơ lý đá móng mỏ Bạch Hổ

Phan Văn Kông

1

18

1997

Từ mỏ khí Yacheng 13-1 đến triển vọng khí của vịnh Bắc Bộ

Đinh Thị Như Mai

1

19

1997

Sự hình thành dầu khí trong trầm tích Kainozoi miền võng Hà Nội

Văn Ngọc Đức

1

20

1997

Hệ thống đứt gãy ở mỏ Hướng Dương thuộc bồn trũng Nam Côn Sơn, ảnh hưởng của chúng đến việc phân khối

Thi Hoài Phương

1

21

1997

Thành phần, đặc tính nứt nẻ đá móng mỏ Bạch Hổ và khả năng chứa dầu khí của chúng ở bể Cửu Long

Trần Quang Nhuận

1


22

1997

Bồn trầm tích trong mô hình kiến tạo mảng và đánh giá triển vọng dầu khí ở Việt Nam

Hoàng Thanh Hải

1

23

1997

Lịch sử phat triển cấu trúc miền võng Hà Nội

Nguyễn Tuấn Kiệt

1

24

1997

Phuong pháp DST, MDT, RFT và hiệu quả ứng dụng của chúng ở bồn trũng Nam Côn Sơn

Ng. Đỗ Ngọc Nhị

1

25

1998

Cấu trúc đia chất và mức độ chứa dầu khí của phức hệ tram tích Miocene dưới mỏ Bạch Hổ

Phạm Bá Trung

1

26

1998

Đánh giá đặc điểm địa hóa giếng khoan Đại Hùng-1, bồn trũng Nam Côn Sơn

Trương Thúy Hà

1

27

1998

Cấu trúc địa chất và lập phương án tìm kiếm trong trầm tích Oligocene, Miocene hạ vùng Nam Rồng

Trần Thanh Suốl

1

28

1998

Các Phuong pháp nghiên cứu tính chất cơ lý đá chứa vỉa sản phẩm ở mỏ Đại Hùng dựa trên tài liệu địa vật lý giếng khoan và trong phòng thí nghiệm

Ng. Giang Thanh

1

29

1998

Đánh giá điện trở suất nước vỉa (độ khoáng hóa) một số mỏ thuộc bể Nam Côn Sơn theo đường cong điện thế phân cực tự nhiên (SP)

Nguyễn Trung Tín

1

30

1998

Cấu trúc địa chất và mức độ chứa dầu khí của phức hệ trầm tích Miocene mỏ Rồng

Nguyễn Văn Vũ

2

31

1998

Sử dụng mô hình Lapotin, nghien cứu độ trưởng thành của đá mẹ ở bồn trũng Cuu Long

Đinh TMinh Nguyệt

1

32

1998

Cấu trúc địa chất bồn trũng Cửu Long-đặc điểm tầng sản phẩm Oligocene dưới và đá móng mỏ Bạch Hổ

Lý Thanh Sơn

1

33

1998

Đặc điểm thấm chứa phức hệ trầm tích Miocene hạ mỏ Bạch Hổ

Huỳnh Hiếu Liêm

1

34

1998

Tính trữ lượng khí vỉa I10 (mỏ 3-lô PM-10) bằng phương pháp cân bằng vật chất

Nguyễn Thanh Võ

1

35

1998

Tính trữ lượng dầu và khí tại chỗ cấu tạo DD-lô F4 trong giai đoạn tìm kiếm thăm dò bằng phương pháp thể tích

Phạm Minh Nguyệt

1

36

1998

Cấu trúc đia chất bồn trũng Cửu Long và H2O dưới đất tầng Miocene hạ khu vực mỏ Rồng

Lê Th Văn Hùng Phi

1

37

1998

Cấu trúc địa chất và thành lập phương án thăm dò dầu khí trong trầm tích Oligocene, vùng nam mỏ Bạch Hổ

Nguyễn Đức Ái

1

38

1998

Thời gian thanh tạo mỏ dầu Bạch Hổ

Trần Thị Hạnh

1

39

1998

Phương pháp cân bằng vật chất và việc ứng dụng chúng để tính trữ lượng dầu tại chỗ cho vỉa J6-mỏ số 3 thuộc lô PM-10

Lê Thanh Sơn

1

40

1999

Tính trữ lượng dầu khí tại chỗ của tầng sản phẩm cấu tạo Bình Minh thuộc bồn trũng Cửu Long

Đỗ Tường Vy

1

41

1999

Đánh giá cấu trúc địa chất và tiềm năng dầu khí cấu tạo A thuộc lô 10 thuộc bồn trũng Nam Côn Sơn

Nguyễn Nhật Nam

1


42

1999

Tính trữ lượng dau khí tại chỗ ban đầu bằng Phuong pháp cân bằng vật chất cho vỉa Sand II-giếng A1-mỏ X € bồn trũng Nam Côn Sơn

Tạ Quang Bảo

1

43

1999

Đánh giá tính chất Collector của cấu tạo Rồng dựa trên các tài liệu địa chất và các phương pháp nghiên cứu tính chất cơ lý đá chứa vỉa sản phẩm trong phòng thí nghiệm

Trần Minh Nhật

1

44

1999

Đánh giá cấu trúc địa chất và triển vọng dầu khí cấu tạo NN lô 115-bồn trũng nam vịnh Bắc Bộ

Đỗ Thành Kính

1

45

1999

Độ lỗ rỗng và đặc tính thấm chứa dau khí của móng, tram tích Oligocene dưới mỏ Bach Hổ

Nguyễn Văn Quyền

1

46

1999

Tính trữ lượng dầu tại chỗ khối A mỏ X bằng phương pháp thể tích

Nguyễn Văn Hải

1

47

1999

Đặc điểm địa chất cấu tạo Bình Minh, chọn vị trí và lập chương trình nghiên cứu địa chất giếng khoan thăm dò 15-BM-2X

Trần Thọ

1

48

2000

Tính trữ lượng dầu tại chỗ khối A mỏ X bằng phương pháp thể tích

Trần Minh Đức

1

49

2000

Tìm hiểu một số vấn đề địa chất môi trường khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Minh Tú

1

50

2000

Nghiên cứu đặc tính, sự phân bố và tiềm năng dầu khí của đá chứa cacbonat bồn trũng Nam Côn Sơn

1

51

2000

Tính toán khả năng khai thác của vỉa MI-10 mỏ kim cương qua xử lí tài liệu thử vỉa giếng khoan KC-01

Lê Công Trung

1

52

2002

Đanh giá tiềm năng dầu khí tại chỗ cấu tạo D-lô BS-bồn trũng Mã Lai bằng Phuong  pháp thể tích

Cao Thị An Hạ

1

53

2002

Qua trình hinh thành tích tụ dầu trong móng đá Magma mỏ Bạch Hổ-bồn trũng Cửu Long

Trần T Kim Phượng

1

54

2002

Môi trường trầm tích tầng Mioxen bồn trũng Cửu Long

Nguyễn T Thu Thảo

1

55

2002

Xác định tầng đá mẹ và tiềm năng sinh dầu tại bể trầm tích Cửu Long

NgĐình Khánh Nhật

1

56

2002

Áp dụng ph/pháp cân bằng vật chất tính trữ lượng khí vỉa I10 (mỏ 3-lô PM-10)

Hồng Minh Tuấn

1

57

2002

Sự di chuyển dầu khí từ đá mẹ đến vỉa chứa

Trang Đình Duy

1

58

2002

Cơ sở địa chất thiết kế giếng khoan thăm dò cấu tạo AB lô BS bồn trũng Mã Lai

Nguyễn Tường Vy

1

59

2002

Phan tích hệ thống dau khí ở bồn trũng Cuu Long

Nguyễn TThúy Điệp

1

60

2003

Đac điểm thach học-tram tích-khả năng chứa của các thanh tạo tram tích tuổi Oligocene-Miocene sớm lô 15-1 bồn trũng Cửu Long qua các giếng khoan 15-1 SD-1 và 15-1 SD-3

Đỗ Thị Xuân Huệ

1


61

2003

Đanh giá đặc điểm địa chất thủy văn và ứng dụng phần mềm Aquifer Test để tính toán thông số địa chất thủy văn khu vực Thành Tuy Hạ-Đồng Nai

Nguyễn Hữu Tiến

1

62

2003

Đặc điểm thạch vật lý của đá chứa cacbonat giếng khoan 06-LT-1XR bồn trũng Nam Côn Sơn

Võ Đức Toàn

1

63

20003

Đặc điểm địa chất và tiềm năng dầu khí đá móng Granite mỏ Bò Cạp Đen lô 15-bồn trũng Cửu Long

Phạm Anh Chung

1

64

2003

Đặc điểm địa chất và tiềm năng dầu khí tầng Miocene hạ mỏ Bọ Cạp Đen lô 15-1-bồn trũng Cửu Long

Bùi Thị Thu Hằng

1

65

2003

Sự hình thành bồn trũng Cửu Long lien quan đến quá trình tách giãn biển Đông, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành nên các bẫy chứa dầu khí khu vực

Lâm Thanh Tú

1

66

2004

Sinh địa tầng các thành tạo trầm tích Oligoxen muộn-Mioxen sớm lô 15-2 thuộc bồn trũng Cửu Long

Bùi Thị Trương Chi

1

67

2004

Đặc điểm thạch học, đặc tính thấm chứa và sự phân bố của magma phun trào ở bồn trũng Cửu Long

Phạm Thị Kiều Lan

1

68

2004

Đặc tính kỹ thuật và ứng dụng các thiết bị FMS, FMI, DSI trong các giếng khoan ở bồn trũng Cửu Long

Hồ Văn Tâm

1

70

2004

Nghiên cứu mối quan hệ giữa môi trường trầm tích và hệ thống dầu khí vùng đông bắc Cửu Long

Trang Nhật Minh

1

TS. Hoàng Ngọc Đang

Ths. Hoàng Ngọc Đông

71

2004

Đặc tính thạch học và tiềm năng dầu khí của đá carbonate mỏ Hoa Hồng bồn trũng Nam Côn Sơn

Nguyễn Văn Minh

1

TS. Nguyễn Quốc Quân

72

2004

Thiết kế giếng khoan khai thác cho cấu tạo Đông Bắc Rồng bồn trũng Cửu Long

Hạ Nguyên Vũ

1

Ths. Phan Văn Kông

73

2004

Đanh giá lại trữ lượng tầng chứa carbonate ở cánh sụt phía Đông khối A và C mỏ Hoa Hồng € bồn trũng Nam Côn Sơn sau khi khoan hai giếng thăm dò HH-13X, HH-14X

Đoàn Thị Nhàn

1

TS. Nguyễn Quốc Quân

74

2004

Nghiên cứu tài liệu địa chất địa vật lý và xây dựng mô hình địa chất 3D cho đối tượng tầng chứa Miocene hạ mỏ NP thuộc bể trầm tích Cửu Long

Phùng T Ngọc Dung

1

Ths. Bùi Thị Luận

Ks. Cao Hữu Bình

75

2004

Đặc điểm thạch học mức độ biến đổi và khả năng chứa của đá móng mỏ Gấu Đen bồn trũng Cửu Long (qua việc khảo sát các giếng khoan GD-1X, GD-2X)  

Nguyễn T Kiều Vân

1

Ths.Nguyễn Ngọc Thủy

Phạm Hồng Quế

76

2004

Sinh địa tầng và môi trường trầm tích Mioxen sớm-Oligoxen muộn bồn trũng Cửu Long qua 2 giếng khoan 1TK và 2TK

Nguyễn T Thu Thủy

1

Ths.Nguyễn Ngọc Thủy

Chu Đức Quang

77

2004

Thăm dò tỷ mỷ cấu tạo Đông Rồng, lô 09-1, bồn trũng Cửu Long

Trần T Hồng Nhung

1

Phạm Tuấn Dũng

Phùng Đắc Hải

78

2004

Điều kiện lắng đọng trầm tích cổ địa lý các tầng chứa  dầu trong trầm tích Oligoxen hạ mỏ Bạch Hổ bồn Cửu Long

Hoàng Phương Anh

1

Ths. Phan Văn Kông


79    

2004

Cơ sở địa chất thiết kế giếng khoan thăm dò HD-3X cấu tạo Hừng Đông lô 15.a bồn trũng Cửu Long

Mai Văn Cương

1

TS. Nguyễn Quốc Quân

80

2005

Đặc điểm thạch học tầng Mioxen sớm bồn trầm tích Cửu Long

Nguyễn Trường Sơn

1

Ths. Phạm Vũ Chương

81

2005

Đặc điểm thạch địa tầng của trầm tích tuổi Oligocene-Miocene sớm mỏ Sói Đen lô 15.1- bồn trũng Cửu Long

Trần Thanh Hải

1

Ths. Nguyễn Văn Dũng

82

2006

Dự báo khai thác vào than dầu trong đá móng khu vực mỏ Đông Nam Rồng, bồn trũng Cửu Long

Hồ Thành Việt

1

Ths. Phan Văn Kông

83

2006

Đặc điểm địa hóa đá mẹ của một số giếng khoan thuộc bồn trũng Cửu Long

Phạm Thị Hiền

1

Ths. Bùi Thị Luận

84  

2006

Sự ảnh hưởng của dung dịch khoan gốc nước và dung dịch khoan gốc dầu lên các đường địa vật lý giếng khoan tại bồn trũng Cửu Long

Phạm Thế Phương

1

TS. Nguyễn Quốc Quân

Ths. Nguyễn Anh Đức

85

2006

Tính chất thạch học và đặc tính thấm chứa của đá móng tại mỏ Rạng Đông

Nguyễn Việt Hùng

1

TS. Nguyễn Quốc Quân

Ths. Nguyễn Anh Đức

86

2006

Đánh giá đặc điểm thạch- vật lý của đá chứa cát kết mỏ Swan- bồn trũng Nam Côn Sơn dựa trên tài liệu giếng khoan

Bùi Mỹ Hằng

1

TS. Cù Minh Hoàng

87

2006

Môi trường trầm tích tầng Miocene hạ mỏ Gấu Trắng bồn trũng Cửu Long

Nguyễn Thị Hà Viên

1

Ths. Phạm Vũ Chương

88

2007

Đặc điểm địa hóa các tầng đá mẹ ở lô 15.1 và 15.2 thuộc bồn trũng Cửu Long

Nguyễn Văn Đức

1

Ths. Bùi Thị Luận

89

2007

Sơ lược cấu trúc địa chất và tiềm năng dầu khí bồn trũng Cửu Long. Minh giải tướng-môi trường trầm tích và khả năng chứa của cát kết mỏ Hưng Nam-lô 01- bồn trũng Cửu Long qua mô tả và phân tích mẫu lõi (11, 30M) của giếng khoan HN-3T

NgHưng Mạnh Tuân

1

Ths. Nguyễn Văn Dũng

90

2007

Cơ sở khoa học đánh giá triển vọng dầu khí tại một khu vực. Tích tụ địa phương tại mỏ Bạch Hổ

Lê Thị Huyền Diệu

1

Ths.Nguyễn Ngọc Thủy

91

2007

Minh giải tài liệu địa vật lý để xác định các thông số vỉa tầng chứa giếng EM-1X, EM-2X mỏ EMERALD, bồn trũng Cửu Long

Đỗ T. Minh Phương

1

Đào Thanh Tùng

92

2007

Đanh giá tiem năng dau khí tầng Oligocene muộn-Miocene sớm lô 16-2 bồn trũng Cửu Long

Nguyễn T Tú Quỳnh

1

Ths. Phạm Vũ Chương

93

2007

Môi trường trầm tích tầng Miocene hạ mỏ Tê Giác bồn trũng Cửu Long - Liên hệ môi trường trầm tích đồng bằng sông Cửu Long

Ng.T.Thanh Huyền

1

TS. Nguyễn Văn Lập

94

2007

Đánh giá tiềm năng đá mẹ lô 05-1, bồn trũng Nam Côn Sơn dựa trên tài liệu địa hóa và địa vật lý giếng khoan

Ng. Xuân Trường

1

Ths. Phan Văn Kông

95

2007

Đặc điểm kiến tạo khu vực Đông Nam Á và sự phát triển một số bốn dầu khí đệ tam tiêu biểu ở thềm lục địa Nam, VN

Phạm Hoàng Giang

1

Ths.Nguyễn Ngọc Thủy

96

2007

Đặc điểm thạch vật lý đá chứa carbonate và chế độ động lực học trong mô hình mỏ Lan Tây bồn trũng Nam Côn Sơn

Trần Kim Cương

1

Ths. Phan Văn Kông


97

2007

Đánh giá đặc điểm thạch học và khả năng chứa của cát kết mỏ Năm Căn- bồn trũng Mã Lai Thổ Chu

Lê Minh Hải

1

TS. Cù Minh Hoàng

Ks. Phùng Khắc Hoàn

98

2007

Đánh giá khả năng thấm-chứa tầng trầm tích lục nguyên mỏ Đại Hùng-bể Nam Côn Sơn dựa trên các đường cong địa vật lý giếng khoan

Nguyễn Tấn Hiếu

1

Ths. Nguyễn Anh Đức

99

2008

Sử dụng tài liệu đia chất và tài liệu địa vat lý giếng khoan dự đoán sự tồn tại và biên độ của dị thường áp suất từ đỉnh tập C đến đá móng tại mỏ Cá ngừ vàng lô 09-2 bồn trũng Cửu long

Phạm Thị Duyên

1

TS. Cù Minh Hoàng

Ks. Trần Văn Đình

100

2008

Môi trường trầm tích tầng Miocene hạ và Oligocene thượng mỏ Bão đỏ bồn trũng Cửu Long trên cơ sở phân tích mẫu lõi giếng khoan BĐ-2X và BĐ-4X

Trương T Tường Vi

1

TS. Nguyễn Văn Lập

101

2008

Môi trường trầm tích thành hệ Trà Cú của mỏ Sư tử bồn trũng Cửu Long

Vũ Trọng Khoa

1

TS. Nguyễn Văn Lập

102

2008

Tổng hợp kết quả minh giải địa vat lý giếng khoan và đia chất, đề xuất khoảng thử vỉa ở giếng A-1X, cấu tạo B € bồn trũng Cuu Long

Võ Tuyết Hài

1

TS. Nguyễn Quốc Quân

Nguyễn Đỗ ngọc Nhị

103

2008

Tính Colector và moi trường tram tích của hệ tầng chứa dầu Miocene hạ, mỏ Rạng Đông trên cơ sở core và carote

Đoàn Thị Mỹ Dung

1

Ks. Hoàng Mạnh Tấn

Ks. Nguyễn Hồng Minh

104

2008

Môi trường trầm tích tầng Oligocene sớm – Miocene sớm mỏ Granate bồn trũng Cuu Long

Hồ Thị Thanh Tâm

1

Đào Thanh Tùng

105

2008

Đac điểm thạch học, tram tích và khả năng chứa của cát kết Oligocene muộn – Miocene sớm, mỏ Gấu xám bồn trũng Cuu Long

Bùi Minh Trí

1

Ths. Nguyễn Văn Dũng

106

1/2009

Đánh giá đặc điểm địa hóa của một số giếng khoan thuộc bồn Nam Côn Sơn

Vũ Viết Nam Phương

1

Ths. Bùi Thị Luận

107

1/2009

Sử dụng tài liệu địa vật lý giếng khoan tích trữ lượng dầu khí tấp B10 tuổi Miocene sớm mỏ sư tử đen, lô 15-1 bằng phương pháp thể tích

Mai Thị Bích Vân

1

Đào Thanh Tùng

108

1/2009

Môi trường trầm tích các tầng sản phẩm mỏ bạch hổ, bồn trũng Cửu Long

Phan Hoàng Kim Ngân

1

Ths. Phan Văn Kông

109

7/2009

Ước tính trữ  lượng dầu khí tại chỗ tầng Miocene mỏ topaz bằng phương pháp thể tích dựa trên tài liệu địa vật lý giếng khoan

Bùi Huy Hùng

1

Ths Đào Thanh Tùng

110

7/2009

Minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan và xác định thông số để tính trữ lượng tại chỗ của cấu tạo B lô 15-2 bồn trũng Cửu Long

Nguyễn Thi Ngọc Thanh

1

TS. Nguyễn Quốc Quân

Nguyễn Đỗ ngọc Nhị


111

7/2009

Đánh giá đặc trưng thẩm chứa tầng Miocene tại giếng khoan CS-2X của cấu tạo cá sấu bồn trũng cửu long dựa trên tài liệu địa vật lý giếng khoan

Phan Vĩnh Toàn

1

Ths. Nguyễn Anh Đức

112

7/2009

Đặc điểm địa chất- tiềm năng dầu khí mỏ cá heo và sư tử biển của lô A thuộc bồn trũng Nam Côn Sơn

Nguyễn V.Săng Vô

1

Ths. Phan Văn Kông

113

7/2009

Cơ sở địa chất thiết kế giếng khoan thăm dò A – 1X trên cấu tạo ngư ông bồn trũng Cửu Long

Lê Thị Thu Hằng

1

Ths. Phan Văn Kông

114

7/2009

Đặc tính đá móng nứt nẻ bồn trũng cửu long và xác định độ rỗng trong đá móng nứt nẻ bằng phương pháp điện trở

Mai Hoàng Đảm

1

TS. Nguyễn Quốc Quân

Nguyễn Đỗ ngọc Nhị

115

7/2009

Đánh giá triển vọng dầu khí dựa vào tài liệu carota khí tầng Miocene trung – hạ giếng khoan HP-1X mỏ Đại Hưng

Trần Vũ Hoài Phong

1

Ths. Bùi Thị Luận

Ths. Nguyễn Hồng Minh

116

7/2009

Minh giải tướng, môi trường trầm tích và khả năng chứa của cát kết Oligocene muộn core số 1 giếng khoan HVT-1X lô 15-2 bồn trũng Cửu Long

Nguyễn T Thu Diệp

1

Ths. Nguyễn Văn Dũng

117

7/2009

Minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan để tính toán thông số vỉa và đề xuất khoảng thử via3 giếng A-1X, cấu tạo B Block 11-1, bể Nam Côn Sơn

Phạm Thị Hồng

1

Ths. Nguyễn Anh Đức

Ks. Lê Quốc Thịnh

118

7/2009

Nghiên cứu môi trường trầm tích xây dựng mô hình tướng vỉa H Miocene hạ mỏ sói đen, bồn trũng Cửu Long

Huỳnh H. Yên Hạ

1

Ks. Lưu Minh Lương

119

7/2009

Minh giải môi trường trầm tích tập C Oligocene muộn mỏ sư tử lô 15-1, bồn Cửu Long

Cao Đăng Hoàng Yến

1

Ths Đào Thanh Tùng

120

7/2009

Thiết kế và phân tích thử vỉa giếng khoan Tv-4x, tầng móng, mỏ trâu vàng, bồn trũng Cửu Long

Dương Thị Mỹ Lệ

1

Ks. Nguyễn Văn Tuân

121

7/2010

Môi trường trầm tích tầng Miocene hạ mỏ Tê Giác Trắng bồn trũng Cửu Long qua phân tích các mẫu lõi giếng TGT-VT và TGT-TT

Nguyễn Văn Tình

1

TS. Tạ Thị Kim Oanh

122

7/2010

Tính toán trữ lượng dầu khí tại chỗ bằng phương pháp thể tích khối A, mỏ Bạc, lô X, bồn trũng Cửu Long

Trương T Thanh An

1

Ths. Phan Văn Kông

123

7/2010

Dựa vào tài liệu địa vật lý giếng khoan xác định các thông số vỉa của cấu tạo X – bồn trũng Malay – Thổ Chu tại giếng khoan GK – 2Y

Tr. Châu Khánh Vân

1

Ths.Đào Thanh Tùng

124

7/2010

Môi trường trầm tích tầng Miocene hạ mỏ Sư Tử Đen, bồn Trũng Cửu Long

Phan Ngọc Quốc

1

TS. Tạ Thị Kim Oanh


125

7/2010

Đánh giá tiềm năng dầu khí của cấu tạo HQ lô 15.1/02 bể Cửu Long qua kết quả giếng khoan 15.1/02-HQ-1X

Trần Trọng Quỳnh

1

TS. Nguyễn Quốc Quân

Ths. Tuy Lê Giang

126

7/2010

Tính chất nứt nẻ của đá móng bồn trũng Cửu Long – Dự đoán các khoảng cho dòng chính trên kết quả phân tích tài liệu địa chấn, địa vật lý giếng khoan, giếng A-2X lô A

Đinh Quốc Tuấn

1

TS. Nguyễn Quốc Quân

Nguyễn Đỗ Ngọc Nhị

127

7/2010

Đánh giá tiềm năng dầu khí cấu tạo HQ lô 15.1/02 bồn trũng Cửu Long qua kết quả giếng khoan 15.1/02-HQ-2X

Trương Thi Xuân Hiệp

1

TS. Nguyễn Quốc Quân

Ths. Tuy Lê Giang

128

7/2010

Phân tích tài liệu địa vật lý giếng khoan kết hợp với tài liệu mẫu lõi, kết quả phân tích MDT – Đề xuất khoảng thử vỉa cho giếng khoan A-1X thuộc lô A bồn trũng Cửu Long

Vương Trọng Hiếu

1

TS. Nguyễn Quốc Quân

Nguyễn Đỗ Ngọc Nhị

129

7-2011

Đánh giá tầng chứa nước trên cơ sở minh giải tài liệu thử vỉa giếng khoan X mỏ Hà Mã Trắng

Lê Quang Đạt

1

TS. Phùng Văn Hải

Ks. Phạm Khắc Đạt

130

7-2011

Mud Logging và nghiên cứu dự báo dị thường áp suất vỉa mỏ X, bồn trũng cửu long bằng phương pháp D’Exponent

Nguyễn Văn Hạ

1

Ths.NguyễnXuân Trường

Ks. Đỗ Duy Quang

131

7-2011

 Công nghệ LWD - ứng dụng trong giếng khoan A và đá móng – ưu nhược điểm so với wireline

Trần Văn Giảng

1

TS. Bùi Thị Luận

Ks. Võ Khắc Anh Vũ

132

7-2011

M/giải tài liệu địa v/lý giếng khoan A1X phục vụ cho việc đánh giá cấu tạo phượng hoàng lô 15-2/01 bồn trũng Cửu Long

Tăng Ng Thùy Anh

1

TS. Nguyễn Quốc Quân

Nguyễn Đỗ Ngọc Nhị

133

7-2011

Đánh giá khả năng thấm chứa tầng Miocene hạ mỏ TGT-bồn trũng Cửu Long dựa trên kết quả phân tích mẫu lõi và minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan

Nguyễn Văn Pháp

1

Ths. Hoàng Mạnh Tấn

134

7-2011

Minh giải vỉa cho giếng khoan KLV-1X cấu tạo kỳ lân vàng lô 15-02/01 bồn trũng Cửu Long

Liêu Thái Thảo Nghi

1

TS Nguyễn Quốc Quân

Ths. Lê Ngọc Chánh

135

7-2011

Dựa vào tài liệu địa vật lý giếng khoan, xác định các thông sô vỉa của cấu tạo X bồn trũng Nam Côn Sơn tại giếng khoan HT-5X

Giao Ngọc Hoàng

1

Ths Đào Thanh Tùng

136

7-2011

Quy trình đánh giá và tính toán trữ lượng tầng C – cấu tạo bò cạp đen, lô 15-2/01, bồn trũng Cửu Long

Nguyễn T Mỹ Hạnh

1

TS. Nguyễn Quốc Quân

Ks. Nhâm Thị Thu Hằng

137

7-2011

Trữ lượng dầu khí tại chỗ, đề xuất số giếng khoan khai thác của tầng móng cấu tạo cá bạc, mỏ Hải Ngư bồn trũng Cửu Long

Võ Thị Mỹ Yến

1

Ths. Phan Văn Kông


138

7-2011

Minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan xác định các thông số vỉa áp dụng giếng rồng mới thuộc cấu tạo A bồn trũng Nam Côn Sơn

Nguyễn T Thu Hiền

1

Ths.Đào Thanh Tùng

139

7-2011

Đánh giá các thông số địa vật lý giếng khoan RB-1X và tính toán trữ lượng tầng BI cấu tạo rắn bạc lô 15-2/01 bồn trũng Cửu Long

Nguyễn Thi Hoàng Trâm

1

TS. Nguyễn Quốc Quân

Ths. Hoàng Ngọc Đông

140

7-2011

Biện luận cơ sở địa chất đặt giếng khoan tìm kiếm DL-1X cấu tạo gấu trắng, lô 09-1, bồn trũng Cửu Long

Phạm Văn Duyệt

1

Ths. Phạm Tuấn Long

Ks. Nguyễn Thái Hợp

141

7-2011

Xây dựng mô hình cân bằng vật chất để đánh giá trữ lượng thu hồi và mô phỏng mỏ Thang long A, lô B, bồn trũng Cửu Long bằng phần mềm MBAL

Lê Thanh Tuấn

1

TS. Nguyễn Quốc Quân

Ths. TrươngTrường Hạnh

Ths. Lê Ngọc Chánh

142

7-2011

Nâng cao hệ số thu hồi và tối ưu hóa hệ thống Gaslift mỏ kim ngưu- bồn trũng Cửu Long

Phạm Minh Tường

1

TS. Phùng Văn Hải

143

7-2011

Đánh giá trữ lượng dầu khí tại chỗ bằng phương pháp thể tích tập B10-mỏ Sao La A bồn trũng Cửu Long

Nguyễn Quốc Thắng

1

Ths. Ng Ngọc Thanh Huy

Ks. Nguyễn Đức Đông

144

7-2011

Xác định khoảng thử vỉa dựa vào việc phân tích và đánh giá các thông số khoan trong giếng khoan 15-2/01-TLA-1X cấu tạo Thăng Long A lô 15-2/01 bồn trũng Cửu Long

Nguyễn Minh Phú

1

TS. Nguyễn Quốc Quân

Ks. Nguyễn Lê Phương

145

7/2012

Đánh giá tính chất vỉa và tính toán trữ lượng cho các thành tạo Miocene sớm tại giếng khoan D1X, thuộc cấu tạo Thăng Long B, lô 15.02/01 bồn trũng Cửu Long

Đỗ Ngọc Thanh

1

TS. Bùi Thị Luận

Ks. Nguyễn Lê Phương

Nguyễn Đỗ Ngọc Nhị

146

7/2012

Dự đoán áp suất vỉa trong quá trình khoan tại giếng NĐ – 2X, mỏ Ngựa Đen, bồn trũng Cửu Long theo phương pháp D’Exponent

Trương Nhựt Phương

1

TS. Nguyễn Quốc Quân

147

7/2012

Xác định các thông số vỉa bằng tài liệu địa vật lý giếng khoan của giếng DTT 1X mỏ Chim Sẻ thuộc lô A, bồn trũng Nam Côn Sơn

Võ Vân Anh

1

PGS. TS. Trần Vĩnh Tuân

Ths. Đào Thanh Tùng

148

7/2012

Đặc điểm vỉa chứa chặt xít. Phương hướng tìm kiếm và thăm dò

Võ Xuân Phát

1

Ths. Phan Văn Kông

149

7/2012

Đánh giá biểu hiện dầu khí trong hệ tầng Miocene tại giếng A, lô B bồn trũng Cửu Long bằng tài liệu Mud – Logging

Nguyễn Hữu Tâm

1

TS. Bùi Thị Luận

Ks. Kiều Điện Minh

150

7/2012

Đánh giá biểu hiện dầu khí và đề xuất khoảng thử vỉa trong đá móng trước đệ tam trên cơ sở tài liệu Karota khí tại giếng khoan N – 1X, lô 08/90, bồn trũng Cửu Long

Nguyễn Minh Nhựt

1

Ths. Phạm Tuấn Long

Ks. Võ Hồng Quang


151

7/2012

Ứng dụng thiết bị hình ảnh FMI (Formation Micro Imager) nhằm minh giải hệ thống nứt nẻ của đá móng tại giếng khoan Mèo Đen 1X trong bồn trũng Cửu Long

Hồ Thị Hồng Vân

1

TS. Nguyễn Quốc Quân

Ths. Phạm Thế Phương

152

7/2012

Ứng dụng công nghệ LWD trong minh giải địa vật lý giếng khoan từ đó đề xuất khoảng thử vỉa với độ tin cậy cao giếng khoan A, bồn trũng Cửu Long

Võ Thị Mỹ Hiền

1

Ths. Phạm Tuấn Long

Ks. Phan Văn Hải

153

7/2012

Minh giải DST (Drill Stem Test) tại giếng khoan D, lô Q, cấu tạo T, bồn trũng Cửu Long

Đặng Quang Trí

1

TS. Nguyễn Quốc Quân

Ths. Lê Ngọc Chánh

Ks. Lý Nhật Trường

154

7/2012

Ứng dụng của phương pháp thử vỉa RFT (Repeat Formation Tester) vào cấu tạo Hướng Dương, bồn trũng Nam Côn Sơn

Hà Thái Quang Minh

1

TSS Nguyễn Quốc Quân

155

7/2012

Công nghệ Logging While Drilling (LWD) và áp dụng minh giải tài liệu LWD tại giếng khoan X

Phạm Ng. Thanh Khoa

1

TS. Bùi Thị Luận

Ks. Lương Cao Dũng

156

7/2012

Minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan để xác định các thông số vỉa của giếng X, lô 46/02, bồn Malay – Thổ Chu

Nguyễn Thanh An

1

Ths. Đào Thanh Tùng

Ks. Đặng Ngọc Thắng

157

7/2013

Minh giải tài liệu địa chấn, xây dựng bản đồ cấu trúc, chọn vị trí giếng khoan thăm dò mỏ A ở bồn trũng Nam Côn Sơn

Lê Minh Thu Hiền

1

TS. Nguyễn Quốc Quân

158

7/2013

Đặc điểm địa hóa đá mẹ dinh dầu lô 103 – 107 bồn trũng sông Hồng dựa trên tài liệu phân tích địa hóa

Lê Thị Vũ Ngân

1

TS. Bùi Thị Luận

159

7/2013

Đánh giá hiện trạng khai thác và đề xuất giải pháp gia tăng hệ số thu hồi mỏ Sông Dinh, bồn trũng Ma lay, Thổ Chu

Trần Quang Kỳ

1

 Ths. Phan Văn Kông

Ks. Phạm Tuấn Việt

160

7/2013

Tối ưu hóa Gaslift cho giếng RBA – 4PS, mỏ Rồng Bay, bồn trũng Cửu Long

Nguyễn Đình Bút

1

Ths. Phan Văn Kông

161

7/2013

Đánh giá, phân tích hiện trạng và đề xuất cơ chế khai thác cho tập B10, tầng Miocene hạ, mỏ Sao Đêm, bồn trũng Cửu Long

Lê Nguyễn Thu Trang

1

Ths. Phan Văn Kông

Ks. Hà Thị Lễ

162

7/2013

Đánh giá hiện trạng khai thác của các giếng khoan vỉa I – 023, mỏ SN, bồn trũng Malay – Thổ Chu và đề nghị biện pháp tối ưu hóa hệ số thu hồi

Võ Thành Danh

1

TS. Bùi Thị Luận

Ths. Vũ Anh Tuấn

Ks. Hồ Hữu Quí

163

7/2013

Ứng dụng phần mềm Interactive Petrophysics (IP) trong minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan của giếng khoan HH – 9P mỏ Hoa Hồng, bồn trũng Nam Côn Sơn

Trần Đồng

1

TS. Nguyễn Quốc Quân

Ks. Đặng Ngọc Thắng

164

7/2013

Xác định độ khoáng hóa nước vỉa bằng đường cong địa vật lý giếng khoan ở mỏ Cọp con, bồn trũng Nam Côn Sơn.

Ngô Ngọc Anh Thư

1

TS. Nguyễn Quốc Quân

Ks. Đặng Ngọc Thắng


165

7/2013

Đánh giá trữ lượng khí tại chỗ tập F tầng Oligocene dưới mỏ khủng long bằng phương pháp thể tích        

Lê Ngọc Tâm

1

Ths. Phan Văn Kông

Ks. Nguyễn Quốc Thắng

166

7/2013

Đánh giá biểu hiện dầu khí trong hệ tầng Oligocene tại giếng A – 1X,lô 104 – 109/05 bồn trũng Sông Hồng bằn tài liệu Mud – Logging

Phạm Anh Tiến

1

TS. Bùi Thị Luận

167

7/2013

Minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan 104 – DT – 3D, lô 104 – 109/05. Bồn trũng Sông Hồng

Trần Văn Dũng

1

TS. Bùi Thị Luận

168

7/2013

Minh giải tướng môi trường trầm tích tầng miocene – lô 106 thuộc bể Sông Hồng dựa trên tài liệu giếng khoan 106 – 1X

Phạm Quốc Thái

1

TS. Bùi Thị Luận

169

7/2013

Tính toán trữ lượng dầu khí tại chỗ tầng miocene mỏ Hải Lang thuộc bồn trũng Cửu Long bằng phương pháp thể tích.

Phan Tịnh

1

TS. Nguyễn Quốc Quân

Ks.Nguyễn Thành Trung

170

7/2013

Nhận diện bề mặt móng và đánh giá sự biểu hiện dầu khí trong đá móng khu vực mỏ A – Lô N, bồn trũng Cửu Long – Việt Nam dựa trên tài liệu Mud Logging.

Ngô Anh Vũ

1

TS. Bùi Thị Luận

Ths. Phạm Quang Vinh

Ks. Nguyễn Hữu Liêm

171

7/2013

Đặc điểm, sự phân bố Gradient địa nhiệt và độ khoáng hoá nước vỉa ở bồn trũng Nam Côn Sơn

Nguyễn Thị Hồng Vân

1

TS. Nguyễn Quốc Quân

Ks. Nguyễn T Tú Quỳnh

172

7/2014

Đánh giá biểu hiện dầu khí trong trầm tích Miocene trên cơ sở dữ liệu Mud Logging tại giếng khoan HP, lô 46/07, bể MaLay Thổ Chu

Trần Hoàn Phúc

1

Ths. Phạm Tuấn Long

173

7/2014

Xây dựng mô hình khai thác tầng Miocene dưới Mỏ Rồng Đỏ, bồn trũng Cửu Long.

Ngô Trí Quốc

1

Ths. Phan Văn Kông 

Ks. Phạm Tuấn Việt  

174

7/2014

Đánh giá đặc tính chứa tập B9 và B10 tầng Miocene Hạ mỏ KLC, bồn trũng Cửu Long dựa trên kết quả phân tích mẫu lõi

Phạm Văn Chung

1

Ths. Hoàng Mạnh Tấn

Ks. Ngô Thành Vương

175

7/2014

Đánh giá tính chất đá chứa Miocene Hạ thuộc lô 15.1 thông qua các thông số cơ lý được xác định trong phòng thí nghiệm.

Nguyễn Văn Hiếu

1

Ths. Hoàng Mạnh Tấn

176

7/2014

Đánh giá biểu hiện dầu khí trong hệ tầng Miocene tại giếng khoan A, lô 46/07, bồn trũng MaLay - Thổ Chu bằng tài liệu Mud Logging

Trần Duy Khiêm

1

Ths. Phạm Tuấn Long

177

7/2014

Mô tả cấu trúc địa chất tập C và D mỏ Thần Long, lô A bể Cửu Long qua việc minh giải tài liệu địa chấn 3D

Nguyễn Thiện Thông

1

Ths. Phạm Tuấn Long

Ks. Nguyễn Hữu Cường

178

7/2014

Đánh giá biểu hiện dầu khí trong trầm tích Miocene tại giếng A – lô 51 bể Malay – Thổ Chu bằng tài liệu Mud Logging

Vũ Ngọc Huy

1

Ths. Phạm Tuấn Long


179

7/2014

Minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan để xác định và đánh giá tiềm năng của vỉa sản phẩm ở giếng khoan 4X, mỏ Bạch Long, lô 15-1, bồn trũng Cửu Long

Nguyễn Thanh Tuấn

1

Ths. Phạm Tuấn Long

Ks. Đỗ Chí Cường

180

7/2014

Ứng dụng công nghệ LWD trong minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan. Từ đó đề xuất khoảng thử vỉa giếng khoan A, bồn trũng Malay – Thổ Chu

Hoàng Quang Thực

1

Ths. Phạm Tuấn Long

181

7/2014

Lý thuyết về xây dựng mô hình địa chất ba chiều cho vỉa chứa đá trầm tích tuổi Miocene, mỏ Hoa Nam, bồn trũng Cửu Long

Đào Thị Nam

1

Ths. Phan Văn Kông

Ks. Nguyễn Đức Đông

182

7/2014

Đặc điểm thạch học, môi trường trầm tích và đặc tính chứa của đá trầm tích trong mặt cắt giếng khoan 15-1/05-BX, bồn trũng Cửu Long

Đinh Bảo Hoàng

1

Ths. Bùi T Ngọc Phương

183

7/2014

Xây dựng mô hình mô phỏng khai thác và kiến nghị phương pháp gia tăng hệ số thu hồi dầu cho tầng Oligocene dưới mỏ Thiên Lam, bồn trũng Cửu Long

Phan T Thanh Trúc

1

Ths. Phan Văn Kông

184

7/2014

Ứng dụng phần mềm Ecrin, minh giải thử vỉa DST kết hợp tính toán trữ lượng giếng 5X, mỏ Kim Sư, lô 15.1 – bồn trũng Cửu Long

Bùi Ngọc Huy

1

Ths. Đinh Hoàng Khanh

185

7/2014

Tích trữ lượng dầu khí tầng Miocene Hạ phần nam trung tâm mỏ “H”, bồn trũng Cửu Long

Lục Trung Hiếu

1

TS. Bùi Thị Luận

Ks. Phạm Văn Thành

186

7/2014

Xây dựng bản đồ đồng mức khu vực lô A thuộc bồn trũng sông Hồng bằng tài liệu địa chấn

Nguyễn Ngọc Tường Trí

1

Ths. Đào Thanh Tùng

Ks. Bùi Văn Cường

187

7/2014

Minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan để xác định các thông số vỉa giếng khoan X, mỏ XY, bồn trũng Cửu Long

Võ Hùng Cường

1

Ths. Đào Thanh Tùng

Ths. Nguyễn Văn Hoàng

188

7/2014

Phân tích tài liệu địa vật lý giếng khoan kết hợp với các tài liệu mẫu lõi, kết quả phân tích MDT – Đề xuất khoảng thử vỉa cho giếng khoan RD – 3X, cấu tạo Rồng Đen – thuộc lô 15.1, bồn trũng Cửu Long

Phạm Trung Hiếu

1

Ths. Đào Thanh Tùng

Nguyễn Thị Hà Viên

189

7/2014

Thành lập mô hình mô phỏng khai thác để dự báo và phát triển khai thác cho khối lớp LP mỏ Đại Hùng, bồn trũng Nam Côn Sơn

Trương Phát

1

Ths. Nguyễn Hải Long

190

7/2014

Thành lập mô hình mô phỏng khai thác để làm phù hợp lịch sử khai thác theo số liệu thực tế của giếng LĐ – 4X và xác định vị trí giếng khoan mới của khối LĐ mỏ Đại Hùng, bồn Nam Côn Sơn.

Lưu Thị Trang Đài.

1

Ths. Nguyễn Hải Long


191

7/2014

Đánh giá tiềm năng dầu khí và dự báo sản lượng khai thác cho lô β, bồn trũng Cửu Long

Lê Công Nguyên

1

Ths. Phan Văn Kông

192

7/2014

Thiết kế và phân tích thử vỉa DST giếng khoan HA – 2X mỏ Hải Âu, bồn trũng Cửu Long

Nguyễn Minh Cảnh

1

Ths. Phan Văn Kông

Ks. Lê Quang Đạt

193

7/2014

Minh giải tài liệu địa chấn 3D, xây dựng bản đồ cấu trúc địa chất và lựa chọn vị trí giếng khoan thăm dò mỏ Diaf thuộc lô 01 & 02 bể Cửu Long

Đỗ Hữu Thắng

1

Ths. Đào Thanh Tùng

Ks. Phạm Văn Chung

194

7/2014

Xây dựng mô hình địa chất đánh giá trữ lượng dầu khí tầng Miocene hạ, mỏ “KT-H”, lô 09-1, bồn trũng Cửu Long

Nguyễn Minh Huy

1

TS. Bùi Thị Luận

Ks. Phạm Văn Thành

195

7/2014

Phân tích rủi ro trong đánh giá hệ thống dầu khí, áp dụng vào lô A bể Malay – Thổ Chu

Bùi Bá Đàn

1

Ths. Phan Văn Kông

196

7/2014

Đánh giá biểu hiện dầu khí trên cơ sở các tài liệu giếng khoan và môi trường trầm tích mỏ Bào Ngư lô 16.1, bồn trũng Cửu Long

Nguyễn Duy Khiêm

1

Ths. Lê Minh Hải

197

7/2014

Ứng dụng công nghệ LWD trong minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan. Từ đó đề xuất khoảng thử vỉa giếng khoan A, bồn trũng MaLay, Thổ Chu

Nguyễn Văn Tiêm

1

Ths. Phạm Tuấn Long

198

7/2014

Đánh giá độ rỗng tầng móng giếng AX mỏ Rồng Vàng – lô 15.1, bồn trũng Cửu Long bằng phương pháp điện trở suất và Basroc

Trịnh Ngọc Tuấn

1

TS. Bùi Thị Luận

Nguyễn Thị Hà Viên

Lương Đức Phong

199

7/2014

Đặc điểm địa hóa đá mẹ sinh dầu lô 103 – 107 và lô 106, bồn trũng sông Hồng dựa trên tài liệu phân tích địa hóa dầu khí

Trần Ngọc Thủy

1

TS. Bùi Thị Luận

200

7/2014

Đánh giá khả năng chứa dầu, khí phần trên tầng miocene dưới mỏ Rạng Đông, bồn trũng Cửu Long dựa vào tài liệu địa vật lý giếng khoan.

Trần Ngọc Tâm

1

TS. Bùi Thị Luận

Ks. Nguyễn Việt Hùng

201

7/2014

Đánh giá biểu hiện dầu khí giếng khoan SH – 1X lô 103 – 107 bồn trũng sông Hồng qua tài liệu Mud Logging

Nguyễn Thanh Bằng

1

TS. Bùi Thị Luận

202

7/2014

Đánh giá biểu hiện dầu khí giếng khoan 106 – 1X, bồn trũng sông Hồng bằng tài liệu Mud Logging

Lê Thành Hiệp

1

TS. Bùi Thị Luận

203

7/2014

Minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan SH, lô 102 – 106, bồn trũng sông Hồng.

Nguyễn Hữu Dương

1

TS. Bùi Thị Luận

204

7/2014

Tổng hợp các phương pháp nghiên cứu vỉa để tăng độ chính xác khi phân tích các vỉa có điện trợ suất thấp như trường hợp giếng VY – 1X ở mỏ Diamond

Cao Hoàng Vỹ

1

TS. Bùi Thị Luận

Ks. Muhammad Hafidz Abdul Halim


205

7/2014

Minh giải chi tiết địa vật lý giếng khoan trong đá chứa vỉa chặt xít tầng Oligocene tập E của giếng khoan RB – XX mỏ Ruby, bồn trũng Cửu Long

Phan Thanh Lợi

1

TS. Bùi Thị Luận

Ks. Muhammad Hafidz Abdul Halim

Phạm Thị Kiều Lan

206

7/2014

Đánh giá biểu hiện dầu khí trong hệ tầng Miocene tại giếng 106 – 2X, bồn trũng sông Hồng bằng tài liệu Mud – Logging.

Mohamach Aly

1

TS. Bùi Thị Luận

207

7/2014

Đặc điểm địa hóa đá mẹ sinh dầu tầng Miocene dưới và Oligocene trên lô 09-1, bồn trũng Cửu Long dựa trên tài liệu phân tích địa hoá mỏ Hoàng Sa – Trường Sa.

Dương Thu Hương

1

TS. Bùi Thị Luận

208

7/2015

Đặc điểm thạch học của giếng khoan 11.1 – GC – 2X, mỏ Gấu Chúa, lô 11.1 bể Nam Côn Sơn

Lê Trương Hoài Anh

1

Ts. Bùi Thị Luận

209

7/2015

Minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan, xác định các thông số vỉa của giếng khoan A thuộc mỏ Bạch Hổ, bồn trũng Cửu Long

Dương Việt Dũng

1

Ks. Văn Châu

Ks. Lê Trần Ngọc Diệp

210

7/2015

Minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan để xác định các thông số vỉa giếng khoan B, mỏ Bạch Hổ, bồn trũng Cửu Long

Nguyễn Minh Tuấn

1

TS. Bùi Thị Luận

Ks. Văn Châu

211

7/2015

Minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan để xác định các thông số vỉa của cấu tạo X, mỏ Sóc Đen, lô 15 – 1, bồn trũng Cửu Long

Bùi Thanh Cường

1

TS. Bùi Thị Luận

Ks. Đỗ Chí Cường

212

7/2015

Tính trữ lượng dầu khí tại chỗ tầng Miocene mỏ Topaz bồn trũng Cửu Long bằng phương pháp thể tích và phương pháp cân bằng vật chất

Huỳnh Nhựt Nam

1

TS. Bùi Thị Luận

Ks. Nguyễn Quốc Thắng

213

7/2015

Đặc điểm thạch học của giếng khoan 106 A lô 106 bồn trũng sông Hồng

Nguyễn Tuấn Dũng

1

TS. Bùi Thị Luận

214

7/2015

Thiết kế và minh giải thử vỉa DST giếng KK – 3X tầng móng mỏ Kim Kê, bồn trũng Cửu Long

Phạm Công Lý

1

TS. Bùi Thị Luận

215

7/2015

Minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan để đánh giá khả năng chứa sản phẩm các tập vỉa tại giếng khoan X, lô XY, bồn trũng Cửu Long

Lê Bá Đạo

1

Ths. Đào Thanh Tùng

Ths. Nguyễn Văn Hoàng

216

7/2015

Phát hiện bề mặt móng nhằm hạn chế rủi rokhi khoan vào tầng móng Granite tại giếng khoan DN – 1X – lô 15.1 bồn trũng Cửu Long bằng tài liệu Mud Logging

Chu Văn Tuấn

1

Ths. Phạm Tuấn Long

Ks. Phạm Quốc Bảo

Ks. Võ Hồng Quang

217

7/2015

Đánh giá biểu hiện dầu khí và hỗ trợ đề xuất khoảng thử vỉa trong đá móng trước đệ tam trên cơ sở tài liệu Karota khí tại giếng khoan DN – 1X, lô 15-1, bồn trũng Cửu Long

Huỳnh Thanh Điền

1

Ths. Phạm Tuấn Long

Ks. Phạm Quốc Bảo

Ks. Võ Hồng Quang


218

7/2015

Đặc điểm địa hóa đá mẹ sinh dầu lô A, bồn trũng Nam Côn Sơn dựa trên tài liệu phân tích địa hóa

Nguyễn Hoàng Nhân

1

Ths. Phan Văn Kông

219

7/2015

Công nghệ Logging While Drilling và ứng dụng. Minh giải và so sánh kết quả minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan do phương pháp Logging While Drilling và Wireline Logging thu được tại giếng 8P mỏ Y lô β

Phạm Ngọc Chuyên

1

Ks. Đặng Đức Nhân

220

7/2015

Phân tích kết quả thử vỉa DST giếng khoan à và tính trữ lượng móng mỏ Z, bồn trũng Nam Côn Sơn

Trần Thiện Trung

1

Ths. Phan Văn Kông

221

7/2015

Xác định các thông số vỉa bằng tài liệu địa vật lý giếng khoan của giếng X thuộc lô 11-2 bồn trũng Nam Côn Sơn

Lê Thanh Sang

1

Ths. Đào Thanh Tùng

Ks. Nguyễn Đức Toàn

222

7/2015

Minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan, xác định vỉa chứa sản phẩm của giếng X, mỏ A, bồn trũng Nam Côn Sơn

Nguyễn Sỹ Hựu

1

Ths. Đào Thanh Tùng

Ks. Đặng Ngọc Thắng

223

7/2015

Xác định tầng chứa nội tầng Bạch Hổ dưới 5.2, khối H1, mỏ Kỳ Lân Trắng, trung tâm bồn trũng Cửu Long bằng tài liệu địa vật lí giếng khoan

Ngô Trần Mỹ Duyên

1

Ks. Lê Quốc Thịnh

224

7/2015

Lựa chọn hệ dịch ức chế sét với các đơn pha chế thích hợp, để thi công khoan những thành hệ sét hoạt tính tại mỏ Bạch Hổ

Phạm Quý Bình

1

TS. Hoàng Hồng Linh

225

7/2015

Ứng dụng phần mềm Smartlog minh giải tài liệu Mud Logging, đánh giá biểu hiện dầu khí và hỗ trợ đề xuất khoảng thử vỉa trong đá trầm tích tại giếng khoan DN – 1X, lô 15-01, bồn trũng Cửu Long

Bạch Thanh Nam

1

Ths. Phạm Tuấn Long

Ks. Phạm Quốc Bảo

Ks. Võ Hồng Quang

226

7/2016

Đánh giá chất lượng chứa của các đá trầm tích Miocene hạ giếng khoan Cá Đá – 3X bể Cửu Long bằng phương pháp thạch học

Trần Quốc Anh Huy

1

ThS Ngô Trần Thiện Quý

227

7/2016

Sinh địa tầng và môi trường lắng đọng trầm tích tuổi Miocene hạ - Oligocene lô 15 – 1 bồn trũng Cửu Long trên cơ sở phân tích hóa thạch bào tử phấn hoa

Đàm Duy Thịnh

1

ThS.Ng Hoài Chung

228

7/2016

Đặc điểm địa hóa đá mẹ tầng Oligocene (tập E) dựa trên kết quả phân tích giếng 09 – 2/09 – X1 ; 09 – 2/09 – X2 ; 09 – 2/09 – X3 ; lô 09 – 2/09 bồn trũng Cửu Long

Nguyễn Thị Trường Giang

1

ThS .Đặng Vũ Khởi

229

7/2016

Xác định các thông số vỉa cho tầng Miocene dưới mỏ Đại Hổ, bồn trũng Nam Côn Sơn bằng tài liệu địa vật lý giếng khoan của giếng DH – 1A

Võ Thành Luân

1

ThS .Phạm Tuấn Long

KS .Phạm Tuấn Anh

Ks. Phùng Thị Lý Hương


230

7/2016

Đặc điểm thạch học, tướng và môi trường trầm tích tuổi Miocene sớm, nội tập Bạch Hổ dưới tại giếng Hải Tượng 1X, 2X, 3X lô 16.1 bồn trũng Cửu Long

Nguyễn Thị Phương Thảo

1

ThS. Ngô Trần Thiện Quý

231

7/2016

Xác định các thông số vỉa cho tầng Miocene dưới lô Sói Đen, bể Maylay – Thổ Chu bằng tài liệu địa vật lý giếng khoan của giếng SD – 1X

Lê Văn Sự

1

ThS. Phạm Tuấn Long

KS .Phạm Tuấn Anh

Ks. Phùng Thị Lý Hương

232

7/2016

Áp dụng phương pháp cân bằng vật chất và phần mềm Mbal để tính trữ lượng cho mỏ Z nằm trong lô A thuộc bồn trũng Cửu Long

Lê Minh Tuấn

1

ThS. Phạm Tuấn Long

ThS .Hoàng Nam Hải

233

7/2016

Đánh giá trữ lượng dầu và khí hòa tan cho tầng Oligocene trên khu vực Nam mỏ M, lô 09 – 1 thuộc bể Cửu long

Nguyễn Lữ Vân Hà

1

KSC. Lê Đình Lăng

234

7/2016

Xác định các thông số vỉa bằng tài liệu địa vật lý giếng khoan của giếng A mỏ B thuộc lô 15 – 1 bồn trũng Cửu Long

Nguyễn Minh Thuận

1

ThS .Đào Thanh Tùng

235

7/2016

Minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan, để xác định các thông số vỉa giếng khoan 6X  mỏ Long Ngư, bồn trũng Cửu Long

Dương Văn Thái

1

ThS. Đào Thanh Tùng

236

7/2016

Minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan, để xác định các thông số vỉa của giếng X,  mỏ A, lô 15 – 1, bồn trũng Cửu Long

Nguyễn Thị Kim

1

ThS .Phạm Tuấn Long

ThS. Châu Đăng Khoa

237

7/2016

Đánh giá biểu hiện dầu khí tại giếng LDD – 3X của bồn trũng Cửu Long bằng tài liệu Mud - Logging

Nguyễn Đắc Linh

1

TS. Bùi Thị Linh

KS. Kiều Điện Minh

239

7/2016

Xác định môi trường trầm tích tầng Miocene hạ dựa trên tài liệu thạch học trầm tích của giếng khoan GK – 2X, mỏ GK, bồn trũng Cửu Long

Bùi Ngọc Thanh Trang

1

TS. Bùi Thị Luận

ThS. Ng Tấn Triệu

240

7/2016

Minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan, để xác định các thông số vỉa  cho tầng cát kết Miocene trung tại giếng khoan CB – 2X,  mỏ Cá Bạc, lô 02/97, bồn trũng Cửu Long

Trương Thị Thúy Ngân

1

TS. Bùi Thị Luận

ThS .Phan Phước Gia

241

7/2016

Đánh giá khả năng thấm chứa của đá Cacbonat mỏ X, phần nam bể Sông Hồng

Trần Thị Lựu

1

TS .Bùi Thị Luận

ThS .Ngô Thành Vương

242

7/2016

Đặc điểm thạch học, tướng và môi trường trầm tích các đá trầm tích lục nguyên tuổi Miocene sớm giếng khoan Cá Đá – 3X, mỏ Cá Đá, lô 09 – 3/12, bồn trũng Cửu long

Võ Ngọc Hoàng thông

1

ThS .Ngô Trần Thiện Quý.

243

7/2016

Xây dựng mô hình địa chất cho các vỉa chứa tuổi Miocene – giữa mỏ Cá Vàng đông bắc bồn trũng Cửu Long

Nguyễn Tiến Hoàng Lân

1

ThS .Đào Thanh Tùng

ThS. Nguyễn Văn Thông

ThS. Ngô Khánh Xạ

238

7/2016

Ứng dụng phần mềm Wellinsight để xác định khoảng thử vỉa trong đá móng tại giếng khoan X, mỏ Bạch Hổ, bồn trũng Cửu Long

Lương Thanh Tùng

1

TS. Bùi Thị Luận

KS. Phan Thanh Lợi

244

7/2016

Đánh giá biểu hiện dầu khí dựa trên tài liệu Karota khí tại giếng khoan DH – 1X lô 15.1, bồn trũng Cửu Long

Diệp Bỉnh Huy

1

ThS .Phạm Tuấn Long

KS. Ng Ngọc Danh

245

7/2016

Đánh giá chất lượng đá chứa tầng Oligocene hạ, mỏ Hải Âu – bồn trũng Cửu Long dựa trên kết quả phân tích mẫu lõi và minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan

Huỳnh Thanh Phong

1

ThS .Ngô Thành Vương

246

7/2016

Đánh giá hiệu quả bơm ép nước cho tầng móng khu vực Đông Nam Rồng, bồn trũng Cửu Long

Đỗ Ng Ngọc Huy

1

ThS. Phan Văn Kông

KS. Tạ T Kim Oanh

247

7/2016

Xác định các thông số vỉa bằng tài liệu địa vật lý giếng khoan của giếng khoan X, mỏ TH, lô 5.1A thuộc bồn trũng Nam Côn Sơn

Huỳnh Trung Hiếu

1

ThS. Ng T.Ngọc Thanh

KS .Mai Thanh Tâm

248

7/2016

Đánh giá biểu hiện dầu khí của giếng khoan AT – 1X thuộc bồn trũng Cửu Long dựa vào tài liệu Mud logging

Trần Anh Tuấn

1

KS .Võ Hồng Quang

249

7/2016

Xác định các thông số vỉa bằng tài liệu địa vật lý giếng khoan của hai giếng 1X và 2X thuộc mỏ A, lô H, bồn trũng Cửu Long

Nguyễn Thị Hương

1

ThS. Đào Thanh Tùng

250

7/2016

Xây dựng mô hình địa chất 3D vỉa BII.1.10 tầng Miocene giữa, mỏ MT Nam, bồn trũng Cửu long

Nguyễn Minh Tài

1

ThS. Phan Văn Kông

ThS. Ng Mạnh Tuấn

251

7/2016

Minh giải tài liệu địa chấn 3D và mô tả cấu trúc tầng C lô A bồn trũng Cửu Long

Đặng Văn Long

1

ThS.Ng Thị Ngọc Thanh

KS. Bùi Văn Cương

252

7/2016

Đánh giá tiềm năng dầu khí và lựa chọn vị trí giếng khoan thăm dò lô X, bồn trũng Cửu Long, thềm lục địa Việt Nam

Phạm Hồng Nhung

1

KSC.Ng Hùng Anh

253

7/2016

Xây dựng mô hình địa chất và đánh giá trữ lượng dầu khí tại chỗ các vỉa chứa T3 và T4 mỏ Hồng Ngư, bể Nam Côn Sơn

Nguyễn Như Ý

1

ThS. Đào Thanh Tùng

254

7/2016

Phân tích hiện trạng khai thác và đề xuất giải pháp gia tăng hệ số thu hồi mỏ ST, bồn trũng Nam Côn Sơn

Trần Minh Khải

1

ThS. Phan Văn Kông

KS. Phạm Tuấn Việt

255

7/2016

Đánh giá tiềm năng dầu khí tại chỗ của cụm mỏ Cá sấu – Cá Mập – Cá Voi lô A bể Nam Côn Sơn và đề ra phương án phát triển mỏ

Nguyễn Quang Duy

1

ThS. Phan Văn Kông


256

7/2016

Minh giải kết quả thử vỉa DST tầng Oligocene giếng X mỏ Y thuộc lô 01/97 và 02/97 bể Cửu Long

Trần Xuân Hòa

1

ThS. Phan Văn Kông

TS. Phùng Văn Hải

KS. Đinh Quốc Huy