MATÈRIES  4t  ESO

LOMCE

MATÈRIES

1

Anglès

   3 hores

COMUNES

2

Ciències  Socials, Geografia i Història

   3 hores

(obligatòries)

3

Educació  Física

   2 hores

5

Llengua  Castellana  i  Literatura

3,5 hores

6

Llengua  Catalana  i  Literatura

3,5 hores

7

Matemàtiques  A  o  B

   4 hores

Matemàtiques orientades a l’enseyament aplicat

(A: FP)

Matemàtiques orientades a l’enseyament acadèmic

(B: batxillerat)

8

Religió / Valors ètics

   1 hora

MATÈRIES

9

Alemany

   3 hores

ESPECÍFIQUES

Educació  Plàstica  i  Visual

           (n’ha de cursar 1)

Música

TIC

MATÈRIES

10

Biologia i Geologia

   6 hores

TRONCALS

Economia

(3 hores cada una)

(n’han de cursar 2)

Física i Química

Llatí

IAE (Iniciació Activitat Emprenedora)

Tecnologia

TUTORIA

1 hora

TOTAL   HORES  LECTIVES  SETMANALS

30 hores

 NO  s’ha  de  comprar  el  llibre  de  les  matèries  troncals

 fins  que  hagi  confirmació  de  la  matrícula

 per  part  de  l’Institut  al  començament  de  curs

Trobaràs informació sobre les matèries que es cursen

www.iesjoanalcover.cat    informació    acadèmica    matèries