รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556)

ประจำปีการศึกษา 2558

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรระดับปริญญาเอก

หลักสูตร 3 ปี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจำปีการศึกษา 2558

(1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)

8 สิงหาคม 2559

วัน เดือน ปี ที่รายงาน

ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ

  1. ผศ.ดร.กษมา ศิริสมบูรณ์             ประธานหลักสูตร        วันที่.......................
  2. ผศ.ดร.ทสพล เขตเจนการ             อาจารย์ประจำหลักสูตร        วันที่.......................
  3. ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู             อาจารย์ประจำหลักสูตร        วันที่.......................
  4. ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ หุดากร             อาจารย์ประจำหลักสูตร        วันที่.......................
  5. ผศ.ดร.สาโรช พูลเทพ             อาจารย์ประจำหลักสูตร        วันที่.......................

      .....................................................................              .....................................................................

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทสพล เขตเจนการ)            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร)

          หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล            คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

         วันที่...................................................                      วันที่...................................................


รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจำปีการศึกษา 2558

(1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)

8 สิงหาคม 2559

วัน เดือน ปี ที่รายงาน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร