Velædle og Velbyrdige

Velædle og Velviise

Høy- og meget respective Herrer

Præsident , borgermester og Raad!

 

Da det agtes fornødent, at en Præst af hvert Kirke-Sogn her i byen er overværende ved den Forrettning, som paa Raad-Huuset skal foretages med at igiennemgaae alle Restance-Lister for Extra-Skatten fra April Maaned til ultimum Decembris, i det mange i den Tiid kan være blevne uformuende samme Skatt at udreede; altsaa har Jeg /: uagtet Præsterne foregive Sig, kun at have søgt Kundskab om Deres Tilhøreres indvortes, og ey om Deres udvortes Tilstand, efter Embedets medfør :/ til den Ende udnævnt Hr. Thomas von Westen Angel, Hr. Johan Whitte, og Hr. Jacob von der Lippe at være den berammede Tiid tilstæde, og efter Deres beste Vidende giøre den forlangede Forklaring, hvilket Jeg herved efter skyldighed har den Ære at communicere, forblivende med meget Consideration

Høy- og meget Respective Herrer

Deres

Ærbødige og allerskyldigste

Tiener

Fridrich Arentz

Bergen d: 7de Octobr. 1765