Samhällskunskap 2

Prov på nationalekonomiska teorier

Det är lågkonjunktur i landet Hittepå med allt vad det innebär av arbetslöshet och andra ekonomiska problem. Det är tid för en debatt om ekonomi i Hittepås parlamentet.

  1. Du är finansminister i landet Hittepås nyvalda regering.  Du, och alla andra i regeringen, tillhör parti ____________________________________________________

Du ska utifrån er politiska ideologi och nationalekonomiska teori förklara varför det är lågkonjunktur, redogöra för vad regeringen kommer att göra och motivera dessa åtgärder och allmänt lägga ut texten om ekonomi utifrån er syn på nationalekonomi.

  1. Du sitter i landet Hittepås parlament där du är talesman i ekonomiska frågor för oppositionspartiet_______________________________________________

Du ska utifrån er politiska ideologi och nationalekonomiska teori förklara varför regeringen har fel eller med andra ord förklara varför det enligt er är lågkonjunktur, redogöra för vad ni skulle göra om ni hade makten, motivera dessa åtgärder och allmänt lägga ut texten om ekonomi utifrån er syn på nationalekonomi.

Partier att välja på

Övriga instruktioner

Provet ger möjlighet att visa nivå på  ffa följande kunskapskrav

SAMSAM 02

E

C

A

Eleven kan * redogöra för några centrala teorier och diskutera deras styrkor och svagheter.

* översiktligt

* utförligt

* Utförligt och nyanserat

Dessutom kan eleven * redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.

* översiktligt

* Utförligt

* Utförligt och nyanserat

Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven * samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med ** omdömen
* med viss säkerhet
* med viss säkerhet 

** enkla
* med säkerhet 

** nyanserade

Eleven diskuterar * orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.

* översiktligt

* utförligt

* utförligt och nyanserat

Eleven kan ge * argument för sina ståndpunkter och värderar med ** omdömen andras ståndpunkter.

* enkla 

** enkla

* välgrundade

** enkla

* välgrundade och nyanserade **nyanserade