Versie 4.6                                                        15 juni 2015                spartalogo1.gif

Algemeen

Het hoofdbestuur draagt de verantwoordelijkheid voor alles wat er binnen de vereniging afspeelt, dus ook voor het technisch beleid recreatieteams.

Uitdragen en bewaken van dit beleid wordt gedelegeerd aan de coördinator recreatieteams.

Het spreekt voor zich dat binnen de voetbalvereniging aandacht wordt besteed aan het voetballen. Daarom dit technisch beleidsplan met als aandachtspunten: Recreatie en organisatie.

Uitgangspunten van het technisch plan.

De v.v.Sparta Nijkerk is een voetbalvereniging die is opgericht in 1931.

De vereniging bestaat uit meerdere seniorenteams waarvan de eerste 3 teams prestatie gericht spelen.

Deze eerste 3 teams hebben een gerichte doelstelling die staat beschreven in het technisch beleid aangaande selectie-elftallen.

Wel is het zeer gewenst dat de niveaus  waarop de teams spelen zoveel mogelijk aansluiten op het naast hoger spelende team.

Voorbeeld: Sparta Nijkerk 3 speelt 2e klasse, dan is het streven om Sparta Nijkerk 4 in de 3e klasse te laten spelen en Sparta 5 in de 4e klasse, enz.

Recreatie.

Naast de selectieteams bestaat de vereniging uit recreatieteams waarbij het plezier bovenaan staat. Onder de recreatieteams valt ook Sparta Nijkerk Vrouwen Senioren en 35+/45+.

Deze teams bestaan vooral uit spelers die niet geselecteerd zijn op kwaliteit.

De spelers worden ingedeeld na overleg met de ledenadministratie, teamleiders en coördinator recreatieteams. Wel kunnen (nieuwe) spelers een voorkeur aangeven om in een vriendenteam te gaan spelen, maar hierin neemt  de coördinator recreatieteams de uiteindelijke beslissing.

De coördinator recreatieteams heeft het totaal overzicht van teamgrootte.

Alle teams bestaan hoofdzakelijk uit vrienden en leden die zich spontaan aanmelden om bij v.v.Sparta Nijkerk voetbal te komen spelen. De spelers worden wel lid van een vereniging en niet van een team binnen v.v. Sparta Nijkerk.

Organisatie.

Recreatieteams omvatten VV Sparta 4 t/m 12, 35+/45+ en Vrouwen senioren die ingedeeld worden in de reguliere competities van de KNVB.

Enkele keren per seizoen komen de leiders van de teams bijeen in een vergadering waarin wensen en afspraken worden vastgelegd.

Deze vergadering wordt belegd door de coördinator senioren recreatieteams, waarbij ook aanwezig zal zijn de wedstrijdsecretaris senioren. Alle besproken punten worden genotuleerd en er wordt een afschrift naar de secretaris van de v.v.Sparta Nijkerk gezonden.

De recreatieteams zijn gevuld met 17 á 18 spelers om een competitie te spelen waarvan 1 keeper.

De leider van het team kan bestaan uit een speler/leider maar ook uit een andere vrijwilliger die zich betrokken voelt bij het team.

Voor de vereniging is de teamleider  het aanspreekpunt voor het team en zal de leider de belangen van de vereniging uitdragen.

Tevens zal de leider van het team de belangen van het team uitdragen binnen de bestuurlijke organen van de vereniging.

De functie van de leider, c.q. trainer van een team staat beschreven in  het oranje/zwarte boekje dat geschreven is voor de jeugdafdeling maar zeker ook van toepassing is op de leider recreatieteam.

In het beleid dat van toepassing is op de recreatieteams staat beschreven de afspraken die gemaakt zijn tussen de vereniging en de teams. Waarbij de teams, indien noodzakelijk, wekelijks onderling communiceren bij zaken die van toepassing zijn voor de aankomende wedstrijd. Indien de teams onderling niet tot overeenstemming komen, wordt een bindende uitspraak gedaan door  de coördinator recreatieteams of bij zijn afwezigheid door de wedstrijdsecretaris senioren.

Te denken valt aan: Het uitlenen van spelers. Indien een team met 13 spelers op een wedstrijddag gevraagd wordt om spelers af te staan aan een ander team dan is het gevraagde team verplicht om één of meer spelers uit te lenen. Het afstaan van spelers bij meermaals uitlenen kan volgens toerbeurt. Spelers zijn verplicht om als hun leider hen aanwijst mee te spelen bij het vragende team. Indien een speler weigert om een ander team te helpen dan wordt betreffende speler drie wedstrijden geschorst door het bestuur. Indien het gevraagde team weigert om spelers af te staan dan kiest het bestuur een willekeurige speler uit het team en schorst deze voor één wedstrijd. Bij een tweede keer niet leveren van een speler wordt een willekeurige speler voor twee wedstrijden geschorst. Bij de derde maal niet leveren van een speler wordt het gehele team voor één wedstrijd geschorst. De hieraan verbonden KNVB-boetes worden door het team, dat geen spelers heeft geleverd, gedragen.

De v.v. Sparta Nijkerk wil zoveel mogelijk de regie behouden om prestaties, sportiviteit en gezelligheid te bewaken.

Structuur spelerskaarten.

Nieuwe spelers melden zich aan bij de ledenadministratie, die vervolgens overlegt met de coördinator van de betreffende leeftijdsgroep over beschikbaarheid in een team. Bij geen plaats in een team wordt speler op een wachtlijst geplaatst op volgorde van registratiedatum. Bij indelen in een team vraagt de ledenadministratie een spelerspas aan. De nieuwe spelerspas wordt ontvangen door de secretaris van de vereniging, die deze spelerspas distribueert naar de coördinator van de leeftijdsgroep. De coördinator verdeelt de spelerspas onder de leiders van het team waarin de nieuwe speler wordt ingedeeld. De spelerspas(sen) van de speler(s) die niet meer actief voetballen worden door de leider van het betreffende team ingeleverd bij de coördinator die de spelerspas(sen) weer inlevert bij de ledenadministratie om daar bewaard te worden. De spelerspas is nodig bij overschrijvingen naar een eventuele andere vereniging.

Indelen spelers.

Alle spelers worden door de coördinator, indien plaats, ingedeeld in het team waar behoefte is aan aanvulling door een nieuwe speler. Dit indelen, daar waar nodig, geschiedt in overleg met TC, coördinator A-Junioren, hoofd jeugdopleidingen en leider van het team waar plaats is.

Afsprakenlijst.

Voor geblesseerde spelers, trainers en leiders bij de senioren wordt  ingevoerd dat zij een attentie krijgen van de v.v.Sparta Nijkerk. Dit gebeurt nu ook bij de jeugd. Bij de jeugd wordt er een cadeaubon gegeven van €15.00, die besteed kan worden bij Fa.van Duinkerken in Hoevelaken.

De criteria die aan de attentie verbonden zijn:

Als er twee teams in dezelfde klasse spelen en het laagste team wordt kampioen dan promoveert dit team. Tevens wordt dan de teamnummering omgewisseld.

Als er twee teams in dezelfde klasse spelen en het hoogste team degradeert dan gaat dit team een klasse lager spelen. Tevens wordt dan de teamnummering omgewisseld.

De teamleiders benadrukken echter dat het 4e t/m 12e team, 35+/45+ en Dames recreatieteams zijn en door dit gegeven niet meewerken aan de werkwijze zoals gehanteerd wordt bij selectieteams. Het opnemen van afgevallen spelers uit de C-selectie blijft altijd bespreekbaar maar de recreatieteams dienen niet als “graai- en afvalsysteem”.

Het streven is dat een recreatieteam uit minimaal 17 of maximaal 18 speler dient te bestaan. Teams bestaan uit spelers met verschillende leeftijden. Spelers tot 45 jaar worden gezien als een volwaardig lid van een team. Spelers ouder dan 45 jaar worden beschouwd als een, met alle respect,  ½ lid per team daar hun fysieke gesteldheid, motivatie of andere belangen hun belemmeren tot iedere week spelen van volledige of delen van een wedstrijd. Deze regeling gaat in directe bij ingaan van het nieuwe seizoen. Dus als een speler in het lopende seizoen 45+ wordt dan gaat hij bij aanvang seizoen gelden als ½ spelend lid.

 Met ingang van seizoen 2010-2011 zullen spelerswisselingen en aanmeldingen eerst worden aangemeld bij de coördinator- en wedstrijdsecretaris senioren. Teams die meer dan 18 spelers hebben zitten dan vol. Eerst zullen dan teams worden aangevuld die minder dan 18 spelers hebben.

Het  “lenen” van spelers dient altijd in onderling overleg met de leiders te gebeuren. Spelers kunnen dit niet meer zelf regelen!

De wedstrijdsecretaris geeft informatie uit over wedstrijddagen, toernooien en “hoe om te gaan met baaldagen”.

Spelerspassen zullen bij de leider van het team bewaard worden. Bij “lenen” regelen de leiders zelf dat de spelers speelgerechtigd is om aan de wedstrijd deel te nemen.

De “vragende” leider neemt hierin het innitiatief.

Gastspelers spelen altijd een hele wedstrijd in overleg met de speler zelf maar minimaal een halve wedstrijd.

Het spreekt voor zich dat er geen team met 15 spelers mag staan terwijl een ander team geen 12 spelers ter beschikking heeft. De v.v. Sparta Nijkerk doet daarom een beroep op de bereidheid van alle leden van alle teams.

Spelers willen zo vroeg mogelijk duidelijkheid hebben over het feit in welk team zij aankomende periode gaan spelen. Het beleid schrijft voor om al eind april te inventariseren binnen de teams om mutaties “in beeld” te krijgen. Dan kan er beter worden ingespeeld op wijzigingen in spelersbestanden binnen de teams. Ook jeugdspelers die over komen vanuit de A- Junioren moeten deze duidelijkheid krijgen. Het hoofd jeugdopleidingen en de coördinator A-Junioren nemen het initiatief van deze inventarisatie.

Alle leden gaan ieder seizoen, door hun lidmaatschap van v.v. Sparta Nijkerk een “contract” aan dat zij iedere wedstrijddag beschikbaar zijn voor hun team!

-Recreatiespelers geven voor 31 mei zelf aan bij de coördinator recreatieteams of zij zich het komende seizoen beschikbaar willen stellen voor de selectieteams.

-Selectiespelers geven voor 31 mei zelf aan bij de coördinator recreatieteams dat zij graag recreatief willen gaan spelen. Tevens kunnen zij dan de wens te kennen geven naar welk team hun voorkeur uitgaat. De coördinator zal trachten deze wens te honoreren maar als een team gevuld is met 18 spelers dan volgt overleg tussen betrokken speler en coördinator recreatieteams over indeling van speler. Hierbij geldt dat verenigingsbelang voorgaat.

-De Technische Commissie van de v.v. Sparta Nijkerk houdt het recht om ten alle tijden spelers voor 15 juni te benaderen om te gaan spelen in een selectieteam.

- Geschorste spelers die toch wedstrijden spelen met eigen of ander team kunnen rekenen op schorsingen door de vereniging als het gesignaleerd wordt dat zij spelen. Ook de leider/aanvoerder die de geschorste speler opstelt krijgt een schorsing door de club.

Het bestuur van de v.v.Sparta Nijkerk houdt het recht om kleine wijzigingen door te voeren in het Technisch Beleidsplan Recreatieteams zonder dit in te brengen tijdens een Algemene Vergadering.

Bijlage 1.

Handleiding indelen spelers recreatieteams v.v. Sparta Nijkerk

Jeugdspelers die over komen vanuit de A-Junioren en selectiespelers die niet voldoen aan de criteria die gesteld zijn aan selectiespelers.

Spelers die uit een selectieteam die aangeven te willen gaan spelen in een recreatieteam. Hierbij wordt rekening gehouden met:

Muterende spelers worden uiterlijk ingedeeld op 2 weken na sluiting overschrijvingstermijn amateur voetbal.

Spelers die op een wachtlijst staan (op volgorde van aanmelding).

Nieuwe spelers (op volgorde van aanmelding).

Nieuwe spelers die te kennen geven om in een gewenst team te willen spelen[1].

Nieuwe spelers worden ingedeeld 3 weken na sluiting overschrijvingstermijn amateur voetbal..

Bijlage 2

 Uitgifte Wedstrijd en trainingsballen

1 Wedstrijdbal                                                        á € 80.=

3 / 5 oefenballen.                                                Á €40.=

Hierbij verklaard ondergetekende  dat wij, Sparta  ,  bovenstaande materialen in gebruikleen hebben gekregen.

2x per jaar zal de materiaalbeheerder van VV Sparta Nijkerk toezien op de aanwezigheid van de uitgeleende materialen. De aanvoerder van het team overhandigd de wedstrijdbal  een ½ uur voorde wedstrijd aan de scheidsrechter. Na de wedstrijd heeft  de aanvoerder  de verantwoordelijkheid om de wedstrijdbal weer terug te krijgen van de scheidsrechter. Gedurende gehele wedstrijd is er een reserve speelbal van het thuisspelende team voorhanden. Reserve spelers dragen er zorg voor dat als de (wedstrijd) bal weer wordt opgehaald als deze over de afrastering gespeeld wordt. Materialen die kapot zijn kunnen kosteloos worden omgeruild bij de materiaalbeheerder van VV Sparta Nijkerk. Vermiste materialen worden in rekening gebracht. De leider draagt zorg voor inname van het verschuldigde bedrag voor vervangend materiaal.

Bijlage 3.

Beleid voor 35+/45+team(s) van vv Sparta Nijkerk

Doel 35+/45+ voetbal: gezellig voetballen

Team- en spelersindeling:

Scheidsrechters:

Voor 35+/45+ is er een eigen scheidsrechtercoördinator die als taak heeft om scheidsrechters te organiseren. Veelal treedt hij hierbij in overleg met scheidsrechtercoördinator voor de andere teams VV Sparta Nijkerk.

Indien er geen/onvoldoende scheidsrechters zijn zullen de spelers, “ conform Beleid Recreatieteams”, zelf wedstrijd(en) moeten fluiten. Dit moet zoveel mogelijk beperkt worden.

Wenselijk is 3 scheidsrechter per toernooiavond.

Behandeling aantal teams en teamindelingen:

Uitgangspunten:

Contributie:

Trainen: 

Scheidsrechters: 

Keepers: 

De ervaring tot nu toe leert dat er onvoldoende keepers beschikbaar zijn. In overleg met leider(s)  (en evt. senioren coördinator) standpunt bepalen, bijvoorbeeld:

Bij een vaste keeper per team is het bovenstaande geen onderdeel van discussie.

Kleding wassen en autorijden: 

Senioren overleg: 

Bijlage 4.

http://image.spreadshirtmedia.net/image-server/v1/designs/13956687,width=178,height=178/vrouwenvoetbal---vrouwen-voetbal.png   

Beleid voor Vrouwenteam(s) van vv Sparta Nijkerk.

Algemeen:

Vrouwen recreatievoetbal is een onderdeel van VV Sparta Nijkerk. Mede daardoor zijn alle geldende statuten en reglementen die zijn vastgesteld door de vereniging VV Sparta Nijkerk ook van toepassing op dames die spelend lid zijn.

Uitgangspunten:

VV Sparta Nijkerk geeft dames de gelegenheid geven om in competitieverband op een sportieve wijze met elkaar te voetballen. Dit vind plaats in trainings-en wedstrijdverband. Wedstrijden worden georganiseerd door de KNVB. Deze wedstrijden vinden normaliter op zaterdag plaats.

Overige:

Scheidsrechters:

Wijzigingsblad.

Uitgave.                 Punt.                Wijziging.

4.2                        Bijlage 1        Toegevoegd data indelen muterende spelers en                                         nieuwe spelers

4.3                        Bijlage 2        Toevoeging Materiaal beleid wedstrijdbal.

4.4                                        Geschorste spelers.

4.5                                        Datum muteren spelende leden en datum indelen                                         reeds spelende leden en nieuwe leden.

4.6                        Recreatie.        Toegevoegd 35+ team actief in competitie        

4.7                        Organisatie        Tekst aangepast 35+/45+ en Vrouwen senioren.

4.8                        Bijlage 3        Toevoeging beleid 35+/45+.

4.9                        Bijlage 4        Toevoeging beleid Vrouwen Senioren.        

                


[1] VV Sparta NIJKERK zal spelers, benoemd in punt 5, indelen waar is voldaan aan de eerst genoemde 4 punten van deze handleiding.

3Aanpassing datum indelen spelende leden: was 1e week juni en wordt 2 weken na sluitingsdatum amateurvoetbal

4 Aanpassing datum nieuwe leden: was 2e week juni en wordt 3 weken na sluitingsdatum overschrijving amateurvoetbal

5 Aanpassing datum muterende leden: was 1 maart en wordt 31 mei.

6 Aanpassing tekst: Onder de recreatieteams valt ook Sparta Nijkerk Dames Senioren en 35+/45+.

7 Aanpassing tekst:35+ team actief in competitie

.