LŪDVS SEX DĒ VOCĀBVLĪS

CVM VOCĀBVLĪS AD CAPITVLA I-XVIII PERTINENTIBVS

 1. Quī exercitum dūcit:
 2. Ex eō sanguis fluit:
 3. Ex eā herbā charta efficitur:
 4. Ibi mīlitēs vīvunt:
 5. Quōs magister docet:
 6. Prīma pars dieī:
 7. Quīnque habēmus in quāque manū:
 8. Suprā collum est:
 9. Niger:
 10. Bāsium:
 11. Nōn vīvus:
 12. Miles quī equō vehitur:
 13. Discipulus quī nōn labōrat:
 14. In eā nāvigāmus:
 15. Nōn nox:
 16. Magister docet, discipulus _______:
 17. Quī nōn servus est:
 18. Eō in chartā scrībimus:
 1. Nōn levis:
 2. Post fulgur audītur:
 3. Pluvia:
 4. Impiger:
 5. Quī bonās habet, bene audit:
 6. Nōn bene valet:
 7. Per eās lūx in domum intrat:
 8. Mercātor eās emit et vēndit:
 9. Frāter mātris:
 10. Nōn certus:
 11. Servus quī ostium aperit et claudit:
 12. Tempus annī frīgidissimum:
 13. Quī in castrīs vīvunt:
 14. Materia dūra ex quā gladiī efficiuntur:
 15. Nōn pāx:
 16. Ea movēmus ad ambulandum:
 17. Post vēr: