Konkurrenceregler DM Havkajak Teknik 2017

 1. Definition Havkajak teknik

Havkajak - Teknik er disciplinen, der tester deltagernes balanceevne, præcision, styrke, balance og smidighed i havkajak.

Deltagerne skal vise deres evne til at mestre de klassiske rotag og rul og komme hurtigst gennem en teknikbane.

 1. Almindelige bestemmelser

 1. Nationale konkurrencer

Disse bestemmelser gælder – sammen med Nationale fælles konkurrencebestemmelser – for alle havkajakteknik-konkurrencer, som DKF udbyder. 

 1. Discipliner og klasser

Havkajak kan udskrives i følgende discipliner og klasser:

Mænd kajak:   K1-havkajak

Kvinder kajak: K1-havkajak

Klasser:

Intro:           Åben for alle roere der kan havkajakteknik på og over EPP2 hav-niveau, der ikke tidligere             har deltaget.  

U18:            Åben for alle roere under 18 år,  der kan havkajakteknik på og over EPP2 hav-niveau  

Senior:       Åben for alle roere der kan havkajakteknik på og over EPP2 hav-niveau 

Master:      Åben for alle roere der kan havkajakteknik på og over EPP2 hav-niveau  og er fyldt 50 år (+50 år)

 

 1. Bådtyper og byggeregler

 1. Mål og vægt

Min. længde:      K1      400 cm

Alle både skal have tilstrækkelig opdrift til at undgå at synke ved bordfyldning. Alle slags byggematerialer er tilladt.

 1. Bådkontrol

Stævneledelsen kan vælge at udtage kajakker og udstyr til kontrol, og såfremt disse ikke lever op til kravene, kan stævneledelsen beslutte, at kajakken/udstyr  ikke må benyttes under konkurrencen.

 1. Konkurrencens organisation

 1. Officials

Konkurrencerne skal afholdes under ledelse af følgende officials:

 1. Stævneleder
 2. Chef/Overdommer
 3. Vice Overdommer
 4. Starter
 5. Starter assistent
 6. Banedommer(e)
 7. Måldommer(e)
 8. Tidtager(e)

Samt eventuelt:

 1. Speaker
 2. IT-ansvarlig
 3. Pressesekretær

Hovedledelsen af konkurrencen skal varetages

Af en stævneledelse bestående af:

 1. Chef/overdommer
 2. Stævneleder
 3. Banedommer

Stævneledelsen skal:

 • Organisere konkurrencen og overvåge arrangementet
 • Modtage protester og bilægge stridigheder som måtte opstå
 • Afgøre spørgsmål vedr. diskvalifikation i tilfælde hvor reglerne er overtrådt under et løb. Løbsledelsens afgørelse skal baseres på DKF´s kaproningsbestemmelser for havkajak - teknik.
 • Et medlem af stævneledelsen kan ikke deltage i en afgørelse vedr. en roer fra sin egen klub.
 • Før en påstået overtrædelse af reglerne afgøres, høre de dommeres mening, som har kontrolleret løbet, hvis det menes at have betydning for sagens opklaring.

Stævneledelsen kan diskvalificere enhver deltager, som opfører sig dårligt, eller som ved sin opførsel eller tale viser foragt for stævnets officials, andre deltagere eller publikum.

 1. Officials pligter

Stævnelederen skal:

●  Udpege og instruere et tilstrækkeligt antal officials til at afvikle arrangementet.

● Holde kontakt til officials for at løse eventuelle problemer

● Overvåge løbene og sikre, at de finder sted ifølge programmet og uden unødvendige forsinkelser.

● Informere officials i god tid, før et nyt løb startes.

● Stå for stævneadministrationen (program, trækningsresultater, tekniske dokumenter, bådkontrol, presse, protester m.v.).

● Give en evt. speaker nødvendige oplysninger om løbene, såsom startorden, deltagere, der ikke starter, samt resultater.

● I tilfælde af hårdt vejr eller andre uforudsete forhold, som gør det umuligt at fortsætte stævnet, udsætte eller flytte banen, Stævnelederen skal enten fastsætte et andet tidspunkt, på hvilket stævnet kan afholdes eller flytte banen til mere beskyttede vilkår.

● Bliver en roer skadet i et heat, kan stævnelederen tillade ham at deltage i et andet heat eller i finalen.

● Efter sidste finale orientere DKF’s sekretariat om resultaterne. Gerne suppleret med fotos/videoer fra heats og finaler.

Chef/Overdommeren skal:

● Lede konkurrencen

● Indsamle oplysninger fra deltagerne om ændringer og notere alle ændringer i programmet før deltagermødet.

● Om nødvendigt tjekke deltagernes ID og alder.

● Sørge for de nødvendige formularer til administrationen og sekretariatet.

● Holde sig i kontakt med den ansvarlige IT person, hvis der anvendes IT-udstyr.

● Holde sig i kontakt med banedommerne under løbet, og træffe endelig afgørelse, hvis tvivl om banedommers afgørelse.

● Tjekke resultaterne løb for løb og forberede lister over de både, der er kvalificeret til næste runde.

● Vurdere, hvorvidt forseelser begået af deltagere, er så alvorlige, at de skal indbringes for stævneledelsen med mulighed for diskvalifikation til følge.

● Nedskrive afgørelser truffet af stævneledelsen ved protester og sørge for at få disse optaget i protokollerne.

Vice Overdommer skal:

 • Bistå Chef/overdommerens opgaver

Starter skal:

● Afgøre alle spørgsmål om starten af løbene. Starterens afgørelse er inappellabel.

● Sørge for, at startudstyret er i orden.

● Kommunikere med overdommer, og efter ordre kalde roerne på plads og udføre starten i henhold til reglerne. Det er starterens ansvar at forvisse sig om, at der ikke er forhindringer ved starten.

Måldommer skal:

● Afgøre i hvilken rækkefølge deltagerne har passeret mållinien. Der kan benyttes video eller målfoto.

● Måldommer skal være placeret, så alle baner ved mållinien er tydeligt synlige.

● Hvis der ikke anvendes målfoto/video, være ansvarlige for tidtagningen. Den skal foretages ved hjælp af stopure eller andet elektronisk udstyr.

● Sikre at tidtagningsudstyret virker ordentligt.

● Benytte mindst to ure til tidtagning i hvert løb. Hvis der er forskel på tiderne på urene, skal den længste (værste) tid gælde. Urene skal startes, når det elektroniske eller visuelle signal modtages fra starten.

● Hvis målfoto, video benyttes, bør den endelige afgørelse ske ved sammenligning med målfotoet, med målfotoet som afgørende.

Starterassistenten skal:

● Få deltagerne til start til tiden og tjekke bådnummer (og  evt. beklædning).

Banedommeren skal:

● Sikre, at deltageren har udført øvelserne korrekt.

● Indsigelser mod udførslen skal rettes til deltageren, inden øvelsesfelt forlades.

● Rapportere forseelser til overdommer.

Give et for deltagere og officials tydeligt lydsignal og straks indgive rapport, hvis en deltager overtræder reglerne.

●  Banedommeren gør opmærksom på, hvilken deltager har overtrådt reglerne?

Banedommeren holde øje med at bøjer mm er på plads

Speakeren skal efter stævneleders instruks

●Annoncere startrækkefølgen i hvert løb, selve starten og roernes placering under løbet.

●Annoncere resultatet efter løbet.

 IT-ansvarlig skal

●Instruere officials i brug af IT før DM

●Under DM stå til rådighed for at løse tekniske problemer

Pressesekretæren skal

 • forsyne repræsentanter fra diverse medier med oplysninger om løb og deltagere.

 1. Indbydelser

En indbydelse til en konkurrence skal ske med mindst syv ugers skriftligt varsel og skal indeholde følgende oplysninger:

 • Tid, sted og pris for konkurrencen.
 • Beliggenhed og plan over banen.
 • Beskrivelse af konkurrence.
 • Krav til deltager.
 • Løbsklasser.
 • Adresse, til hvilken anmeldelse skal sendes.
 • Sidste anmeldelsesfrist. Anmeldelsesfristen skal være minimum 14 dage før konkurrencens første dag.
 • Information om overnatning.
 • Information om forplejning.Invitationen kan indeholde
 • Information om præmier.

 1. Baner og baneafmærkninger

Banen skal give fair og ensartede løbsbetingelser for deltagerne.

 • Banen skal bestå af 14-16 felter á 20x20 meter, evt. 20x40 meter.
 • Vandybden er minimum 2 m
 • Banen skal lægges, så der kan være fire deltagere på banen samtidigt. Banerne skal markeres med bøjer eller lign.
 • Der skal være tydelig forskel (gerne farve) mellem bøjer fra de forskellige felter, samt start-/slutbøjer ved de forskellige øvelser.
 • Start og mållinie skal være markeret med rødt og ligge vinkelret på banen.

 1. Bådnumre

Alle både skal bære nummerplade med sorte tal på gul el. hvid plade. Nummerpladens størrelse skal være A4 og kunne tåle påvirkning fra vand.

Nummerpladen placeres på agterdækket.

Et evt. person nummer skal bæres efter løbsledelsens anvisninger.

 1. Instruktion for deltager

Senest én time før første start skal et holdledermøde afholdes, ved hvilket følgende oplysninger skal gives:

● Nøjagtig beskrivelse af banen og dens afmærkning.

● Starttidspunkt(er) og procedure.

● Startsted.

● Mållinie.

● Deltagernummer

● Obligatorisk beklædning og udstyr.

● Tid og sted for præmieoverrækkelser.

 1. Protester

En protest vedrørende en deltagers ret til at starte i et løb skal meddeles til overdommeren senest én time før løbets start.

En protest omhandlende en hændelse i et løb skal stiles til stævneleder og overrækkes overdommeren senest 20 minutter efter løbets afslutning.

Overdommeren skal informere den deltager, der er indgivet protest imod, om indholdet af protesten.

En protest mod en afgørelse truffet af stævneledelsen skal stiles til stævneledelsen og overrækkes overdommeren senest 20 minutter efter, at deltager blevet informeret om afgørelsen.

Alle protester skal afgives skriftligt ledsaget af et gebyr på kr. 100,-. Gebyret refunderes, hvis protesten tages til følge.

De afgørelser, som træffes på grund af en protest eller som fastholdes trods en protest, skal afgives skriftligt og indeholde en beskrivelse af det stedfundne og grunden til afgørelsen. Den skriftlige afgørelse fra stævneleder kan ikke ændres eller tilbagekaldes.

 1. Løbsreglement

 1. Diskvalifikation og straf

En roer, der er indskrevet, er forpligtet til at deltage i de pågældende løb. Udeblivelse kan medføre diskvalifikation for resten af stævnet.

Enhver deltager, som forsøger at vinde et løb ved andre end hæderlige midler, eller som trodser løbsreglementet, eller som ignorerer løbsreglementets særlige beskaffenhed, skal udelukkes fra fortsat deltagelse i det pågældende løb.

Skulle en deltager have fuldført et løb i en kajak, som ved den efterfølgende kontrol viser sig ikke at opfylde DKF ́s krav eller reklameregulativet, skal denne diskvalificeres fra det pågældende løb.

Det er forbudt at modtage hjælp udefra under et løb - selv uden for baneområdet - eller ved at der kastes genstande ind på banen.

Alle sådanne handlinger skal medføre diskvalifikation af den/de pågældende deltager(e).

Stævneledelsen træffer afgørelse om, hvorvidt en deltager skal diskvalificeres. Deltager skal skriftligt gøres bekendt med afgørelsen og årsag hertil. Tidspunkt for bekendtgørelse skal fremgå af afgørelsen.  

 1. Fremdriftsmidler

Krav til fremdriftsmidler fremgår af banebeskrivelse

 1. Udstyr

Deltagere er forpligtet til stille med nødvendigt udstyr, og de er ansvarlige for, at kajakken lever op til de tekniske krav for konkurrencen.

Svømmevest skal bruges af samtlige deltagere.

Hele løbet skal gennemføres med kajak, pagaj, redningsvest, skørt fra start til slut.

Innovationer i udstyr; kajakker, tilhørende udstyr og beklædning mm. skal overholde International Canoe Federations ( ICF ́s) til enhver tid gældende bestemmelser.

 1. Heats og finaler

 • Mindst 2 deltagere skal være tilmeldt, før et løb kan afholdes.
 • Der afholdes indledende heats, hvis flere end 4 deltagere er tilmeldt. Hver klasse skal tilrettelægges, så alle deltagere minimum får to heats.
 • Der må maksimalt være 4 deltagere i hvert heat og i finalen.
 • Inddeling af deltagere i heats skal ske ved lodtrækning. Forskellen mellem antallet af deltagere i de forskellige heats i løbet må  ikke være mere end én.
 • De fire deltagere med bedste sammenlagte tid i hver klasse går videre til finalen.
 • Deltagere, der ikke er færdige med et løb efter 15 minutter, kan stoppes efter løbsledelsens vurdering.
 • Tidsintervallet mellem sidste start af indledende heats og start af finalen skal være mindst 20 min.
 • Heats og finaler skal ros på samme bane.
 • Alle deltagere i et heat skal starte på én gang.

 1. Start

Starten skal gå præcist uden hensyn til evt. fraværende.

Et for sent fremmøde betragtes som udeblivelse fra start og skal bedømmes i overensstemmelse hermed.

Bådenes placering skal ved starten være sådan, at kajakkens stævn er på startlinien.

Deltagerne skal være på vandet i startområdet ikke senere end fem minutter før det angivne tidspunkt for deres løb. To minutter før det angivne starttidspunkt skal bådene lægge sig på deres bane iflg. programmet.

Startområdet er defineret på banetegningen.

 

Deltagerne skal være i startområdet i så god tid, at der bliver en tilfredsstillende startforberedelse.

På starterens signal “Klar på startlinje” indtager deltagerne den angivne startposition, således at bådens stævn er på startlinien.

Hvis starteren ikke er tilfreds med bådenes placering, gives ordren ”Stop”, og der gøres klar til ny startprocedure.

Efter ordren "Ready - set" er startsignalet ”GO”. Mellem ordren "Ready – set” og startsignalet ”GO” må deltageren ikke ro. I denne periode er roning fremad, før startsignalet betragtet som tyvstart. Både placeret på startlinien må ikke bevæge sig før start. Deltagerne må kun reagere på startsignalet ”GO” og må ikke foregribe/forvente det. Deltagerne må kun ro efter at have hørt startsignalet ”GO”.

I tilfælde af en tyvstart skal starteren straks give et kraftigt lydsignal. Alle deltagere skal stoppe med at ro, når de hører signalet og følge starterens instruktion om en ny start. Før den nye start skal starteren identificere den tyvstartende og give en advarsel. I tilfælde af en anden tyvstart bliver deltager diskvalificeret fra løbet og skal straks forlade startområdet og banen.

Starteren kan også tilbagekalde deltagerne til en ny start i tilfælde af andre uforudsete omstændigheder. I et sådant tilfælde skal det samme tydelige lydsignal gives.

Starter videregiver rapport om eventuelle tyvstarter til chef/overdommeren.

 1. Roning på banen

Ingen deltager må forhindre anden deltagers adgang til banen. Den deltager hvis stævn er længst fremme har retten til banen.

Banedommerne har ret til at afbryde et korrekt startet løb, hvis uforudsete hindringer skulle dukke op. En sådan afbrydelse kan effektueres af banedommeren med et rødt flag og et lydsignal.

Deltagerne skal omgående holde op med at ro og afvente nærmere besked.

At modtage assistance fra både eller på nogen anden måde er ikke tilladt.

Når et løb er i gang, er det strengt forbudt for roere, som ikke deltager i løbet, at færdes på eller langs banen, også uden for baneafmærkningen.

     g. Mål

Deltageren er i mål , når kajakkens stævn passerer mållinien.

Måldommeren afgør konkurrencen baseret på rækkefølgen af kajakker i mål. Hvis to eller flere passerer mållinien samtidigt, får de samme placering. I tilfælde af dødt løb for en placering, der afgør videre kvalifikation til det næste niveau i konkurrencen, foretages omløb mellem de deltagere, hvor der er dødt løb.

I tilfælde af dødt løb i omløbet, skal lodtrækning afgøre udfaldet.

       h. Deltagernes opgave efter løbet

Deltageren skal forlade banen efter afslutningen på løbet og må ikke forstyrre det næste løb.

Hvis deltageren udtages til dopingkontrol, skal roeren straks deltage i kontrollen som angivet.

Før præmieoverrækkelsen skal alle medaljevindende være til stede på det angivne tidspunkt og sted.

 1. Danmarksmesterskaber

 1. Officials

Foruden de obligatoriske officials skal der ved Danmarksmesterskaber medvirke bådkontrollant, speaker og pressesekretær.

 1. Mesterskabsprogram

Der afholdes løb i følgende discipliner:

Herrer Senior – Herrer Master – Damer Senior – Damer Master – U18 – Intro klasse

               

 1. Tidsplan

Danmarksmesterskaber i Havkajak-Teknik  afholdes over en dag efter nedenstående tidskema, Stævneledelsen har dog ret til af flytte heats og finaler, såfremt det giver en bedre løbsafvikling.

08.00 – 09.00 Indskrivning

09.15 – 09.40 Deltagermøde

Heat 1

10.00 – Herrer senior 1

10.20 – Herrer master

10.40 – Damer senior 1

11.00 – Damer 50+

11.20 – U18

11.40 – Intro klasse

Heat 1

12.00 – Herrer senior 2

12.20 – Damer senior 2

12.40 – Herrer senior 3

13.00 – Herrer senior 4

Heat 2

13.40 – U18

14.00 – Herrer 50+

14.20 – Damer 50+

14.40 – Intro klasse

15.00 – Dame senior

15.20 – Herrer senior

Heat 2

15.40 – Herrer senior 2

16.00 – Damer senior 2

16.20 – Herrer senior 3

16.40 – Herrer senior 4

Finaler

17.00 – Intro klasse

17.20 – Herrer 50+

17.40 – Damer 50+

18.00 – U18

18.20 – Dame Senior

18.40 – Herrer senior

Præmieoverrækkelse

Kl. 19.00

 1. Banen

Banen skal give fair og ensartede løbsbetingelser for deltagerne.

 • Banen inddeles i 14- 16 felter á 20x20 meter, evt. 20x40 meter til pladskrævende øvelser. Er dette ikke muligt grundet lokale forhold kan dispensation søges.
 • Banen skal lægges, så der kan være fire deltagere på banen samtidigt. Banerne skal markeres med bøjer eller lign.
 • Der skal være tydelig forskel (gerne farve) mellem bøjer fra de forskellige felter, samt start-/slutbøjer ved de forskellige øvelser.
 • Start og mållinie skal være markeret med røde markeringer og ligge vinkelret på banen.
 • I hvert af banens felter udføres en øvelse. 11 øvelser er obligatoriske. (Bilag 1 - De 11 obligatoriske øvelser).
 • Rækkefølgen på de to første og de to sidste øvelser ligger fast. Rækkefølgen i de øvrige øvelser besluttes af stævneleder.
 • Der kan indlægges alternative øvelser. Disse må ikke give en tidsmæssig fordel.
 • Det skal tilstræbes, at banen kan gennemføres af vinderen på 6-10 min.

Før stævne, skal stævneledelsen sammen med manuskript til indbydelsen udarbejde en nøjagtig beskrivelse af arrangementet samt beskrivelse og skitse af DM-banen.

Materialet indsendes til DKF sekretariat og den endelige godkendelse varetages af arbejdsgruppen for Havkajak.

 1. Obligatoriske og valgfri øvelser samt banebeskrivelse

De 11 fastlagte øvelser

 • Rul til højre
  Grønlænderrul, valgfri stil. Ned til venstre, op til højre.
  Fastlagt plads i rækkefølgen: Start
  Alternativ teknik: 1*360° vending
 • Rul til venstre
  Grønlænderrul, valgfri stil. Ned til højre, op til venstre.
  Fastlagt plads i rækkefølgen: Start
  Alternativ teknik: 1*360° vending
 • Sideforflytning, højre
  Valgfri sideforflytning. Båden skal bevæges vinkelret på bevægelsesretningen fra venstre mod højre side af banen. Øvelsen startes og sluttes ved at placere hånden på respektive bøjer.
 • Sideforflytning, venstre
  Valgfri sideforflytning. Båden skal bevæges vinkelret på bevægelsesretningen fra højre mod venstre side af banen. Øvelsen startes og sluttes ved at placere hånden på respektive bøjer.
 • Slalom gennem 5 kegler
  Først forlæns igennem, derefter baglæns tilbage. Ruten går udvendigt på keglerne. Sidste kegle skal passeres med hele kajakken.
  I skiftet fra forlæns til baglæns slalom skal bagenden på hver sin side af sidste kegle(se illustration).

Alle styretag er tilladte.

 • Håndrul
 • Rul uden brug af hjælpemidler. Fastgørelse af pagaj er valgfri, men enhver kontakt med pagajen under rullet vil medføre at rullet skal gøres om.
  Alternativ teknik: 2*360° vending
 • Roning i en side, fremad
  Roning forlæns i lige linje med pagajtag udelukkende i én valgfri side. Røres vandet i den anden side inden strækningen er gennemført skal turen tages forfra. Øvelsen startes og sluttes ved at placere hånden på respektive bøjer.
  Alternativ teknik: 2*360° vending og ro strækningen
 • Svømme med kajak
  Roeren skal være helt ude af kajakken inden feltet. Øvelsen er afsluttet når roeren er ude af feltet igen - ikke kajakken. Valgfri svømmestil. Kajakken må gerne skubbes fremad.
  Det er ikke tilladt at bruge hjælpemidler såsom snor og anden fastgørelse til kajakken.
 • 360° på bagdækket
  Roeren skal siddende på bagdækket dreje 360° rundt. Det er tilladt at bruge pagajen som støtte.
  Alternativ teknik: 2*360° vending
 • Reentry and roll
  Roeren skal helt ud af kajakken og tydeligt vise hænder og fødder over vandet(sprællemand). Herefter entres kajakken under vandet og der rulles op.
  Fastlagt plads i rækkefølgen: Afslutning.
  Alternativ teknik: 2 selvredninger
 • Stå op
  Stå op i kajakken og ram klokken. Klokken skal hænge i en højde af 2,10 meter for herrer - 2,00 meter for damer.
  Det er valgfrit hvorledes man rejser sig og hvilken del af kajakken man står på. Det er tilladt at bruge pagajen til støtte, men IKKE at holde fast i banens udstyr.
  Fastlagt plads i rækkefølgen: Afslutning.
  Alternativ teknik: 3*360° vending

Valgfrie øvelser

 • Over/under reb
  Ræbet skal over kajakken, men under roeren. Det er tilladt at tage fat i rebet.
 • Ro på bagdæk
  Ro siddende på bagdækket. Føddernes placering er valgfri.
  Alternativ teknik: 2*360° vending og ro strækningen
 • Håndpadle
  Ingen brug af hjælpemidler, herunder pagaj mv.

 • Roning i en side, baglæns
  Roning baglæns i lige linje med pagajtag udelukkende i én valgfri side. Røres vandet i den anden side inden strækningen er gennemført skal turen tages forfra. Øvelsen startes og sluttes ved at placere hånden på respektive bøjer.
  Alternativ teknik: 3*360° vending og ro strækningen
 • Tag fat om spidsen af kajakken
  Roeren kravler ovenpå kajakken frem til spidsen og tager tydeligt fat om denne. Håndfladen skal være i kontakt med spidsen.
  Alternativ teknik: 2*360° vending

 • Sid på knæ i cockpit og ro fremad

Sid på knæ i cockpit, fødder og knæ ligger på cockpitbund. Det er valgfrit om man sidder forlæns eller baglæns i kajak og hvorvidt man ror forlæns eller baglæns .

Banebeskrivelse og generelle regler

 • Den samlede bane består af 14-16 øvelser, hvoraf de 11 er fastlagt på forhånd. Rækkefølgen af de to første, samt de to sidste er fastlagt - resten er op til arrangørklubben.
  Forslag til yderligere eller andre øvelser er meget velkomne og kan søges godkendt hos DMHKAG.
 • Banen inddeles i felter á 20x20 meter, evt. 20x40 meter til pladskrævende øvelser. Er dette ikke muligt grundet lokale forhold kan dispensation søges hos DMHKAG.
 • Der skal være tydelig forskel (gerne farve) mellem bøjer fra de forskellige felter, samt start-/slutbøjer ved de forskellige øvelser.
 • Baneofficials skal sikre, at deltageren har udført øvelserne korrekt. Indsigelser mod udførslen skal rettes til deltageren, inden feltet forlades. Udførelsen af denne straf skal godkendes af pågældende official, som træffer endelig afgørelse i situationen. Overtrædes dette kan roeren diskvalificeres.
 • Svømmevest skal bruges af samtlige deltagere.

Banetegningen er forholdsmæssigt korrekt og giver et logisk overblik med alle øvelser, numre og navne.

Der findes en overordnet beskrivelse af øvelserne på bagsiden af tegningen. Den udleveres lamineret til deltagerne.

 ud af