Bholonatha Umapathe


composer:

song type: 

bhajan

rAgam:

tALam:

language:

sanskrit

lyrics

Bholo natha umapathe

shambo shankara pashupathe

Nandi vahana naga bhushana

Chandra shekara jata dhara

shooladhara jothi prakasha

vibhoothi sundara paramesha

Kailasha vasa kanaka sabesa

gaurimanohara vishvesha

smashanavasa chidambaresa

neelakantha mahadeva

~~~


dhanyasy.org

  of