SURAT KUASA PENGAMBILAN BPKB MOTOR

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama                       : Pastiguna

Tempat/tanggal lahir  : Malang, 23 Januari 1970

Pekerjaan                : Wiraswasta

Alamat                    : Jln. Tgk. Sulaiman No. 34 Malang

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada:

Nama                       : Risky Abadi

Tempat/tanggal lahir  : Malang, 11 Maret 1975

Pekerjaan                : Pegawai Negeri Sipil

Alamat                    : Jln. Pendopo No. 12 Malang

Untuk mengambil BPKB Motor dengan rincian sebagai berikut:

Merek Motor   :

CC Motor        : ...... cc

Tahun            :

Warna           :

Atas Nama    : Pastiguna

No. Polisi      :

No. Rangka   :

No. Mesin      :

Demikianlah surat kuasa ini saya buat. Semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 02 Maret 2016

Yang menerima kuasa,                                               Yang memberi kuasa,

Risky Abadi                                                                     Pastiguna