iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1957 / január / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1957. január

Összeállította: Schimke Sophie (2017.)

Az 1956-os forradalom utáni évet írjuk, s ennek is még csak az első havában járunk. Tétlenséget nem tűrvén, a magyar, román, csehszlovák, szovjet illetve bolgár reprezentánsok több napos ülést tartanak Budapesten, ám a lengyel küldöttséget nem látják szívesen. A Lityeraturnaja Gazeta nevezetű lapban, Lovas Márton írása jelenik meg, a magyar írók felelősségéről, hasonló címen. A Népszabadság hasonlóképp törekszik megtörni a jeget; közvetíti tizenöt romániai magyar író leveleit az írószövetségi tagoknak, akik végül a Kádár-kormány mellett kötelezik el magukat válaszlevélben.

A Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség és a Magyar Forradalmi Tanács lépéseket tesz Strasbourg fele, programnyilatkozatot tesznek közzé. Ebben az írásban hangsúlyozzák Nagy Imre árulásának szerepét az ellenforradalom kialakulásának vonatkozásában. Nem sokkal ezután, megetszik elnökké Kéthly Annát, társelnökké és alelnökke pedig Kővágó Józsefet és Király Bélát.

Csou En-Laj, többnapos moszkvai látogatása során hangsúlyozza, a magyarországi forradalomban résztvevőkkel szemben támogatja azok felelőségre vonását. Nemsokkal később, január 16-17-én, ő maga is Budapestre látogat. Mindeközben csaknem az ex-ÁVH-sok egésze- nagyrészük méghozzá operatív állományú- egy ejnye-bejnyét követően büszkén mondhatták, hogy immár hivatalos igazolás mondja ki, nem vettek részt a szerv által elkövetett bűncselekményekben, s így továbbra is alakalmazhatók bármely szférában mint dolgozók.

Január közepe fele napirendi pontként tárgyalják a magyar kérdést az ENSZ-ben. Rákosi, ki eközben Moszkvában tartózkodik, kritizálja a Kádár-kormányt, sőt, rávilágít a szerinte betöltött szerepére a forradalom kialakulásában.

A Csepel Vas- és Fémművekben a munkástanácsok feloszlatása, a bérkövetelések, de legfőképp a helszínen megjelenő kormánybiztos személye negatív reakciót vált ki a tömegből; sérültek és halálos áldozatok. A politikai bűncselekményekre vonatkozó rendeleteket szigorítják. Január végéhez közeledve, az ügyészség kész vádat emelni Kőműves László és társaival szemben; a rendőrségi vizsgálat alapján röpcédulákat készítettek és terjesztettek.

A hó vége fele felgyorsulnak az események, James N. Cowey-t, egy brit katonai attasét kiutasítják Magyarországról; a Magyar Írók szövetségének működését berekesztik. Ezt követi négy író és két újságíró letartóztatása, majd Dudás József és Szabó János kivégzése. A Népszabadságban megjelenik Kende István “Kéthly Anna pálfordulása” neveztű cikke. Az MSZMP ülésén Kállai Gyula lehetőségként kínálja fel Nagy Imre, bíró előtti felelőségre vonását. A hónap végére lemond Pap László, a budapesti Ref. Teológiai Akadémia dékánja.

A viszályos politika ellenére, eközben Magyarországon, de a világ többi más részén is zajlik tovább az élet. Bemutatják az első elektromos órát a Pennsylvaniai Lancesterben, Jackie Robinson a Dodger’s csapatától visszavonul és Elvis Presley immár hetedszerre és egyben  utoljára szerepel Ed Sullivan Show-jában.

Helikon

Irodalomtudományi Szemle 1957 január

TARTALOMJEGYZÉK

Botka Ferenc : Vita a realizmusról 1 : 5

Dobossy László: Az új cseh költészet 1 : 23

Dobossy László: Petr Bezruc kilencven éves 2—3 : 129

Oyöry János: Kutatások a Roland-ének körül 1 : J

Lakits Pál : Az excmplum a középkor végén 2—3 : 116

Lengyel Béla: A szocialista irodalom nemzeti sajátosságáról 4 : 297

Nyíró Lajos : A realizmus kérdései a szovjet folyóiratokban 4 : 302

Nyíró Lajos : Csernisevszkij tragikum- és komikum-elméletéről 2—3 : 111

Rónay György: A franciák és a barokk 4: 275

Sziklay László : A régi szlovák irodalomról 4 : 285

Sziklay László: Svetozár Húrban Vajansky halálának negyvenedik évfordulója 23 : 122

Vajda György Mihály: Hat könyv Hermann Hcsséről 23 : 135

Vajda György Mihály: Néhány észrevétel az elmúlt évtized német Hölderlin irodalmáról 1:11

Walkó György : Adatok Bertolt Brecht írói arcképéhez 4 : 292

 MONOGRÁFIÁK

Albérès, Francine Marill : A természetes Stendhalnál (Lakits Pál) 4 : 329

Aragon, Louis : Duval úr unokaöccse (Hopp Lajos) 1 : 52

Bahner, Werner: Adalékok a nyelvi öntudat kérdéséhez a 16. és 17. századi spanyol irodalomban (Király Rudolf) 4:311

Brown, Douglas: Thomas Hardy (Ruttkay Kálmán) 1 : 56

Cowley, Malcolm: Az irodalom helyzete (Nagy Géza) 23: 160

A francia könyvpiac. Az 1955. év könyvei (Hopp Lajos) 23 : 164

Hatzfeld, Helmut A. : Az új stilisztika kritikai bibliográfiája a román nyelvű irodalmakra vonatkozólag (Hankiss Elemér) 1 : 54

Ignyátovics, Jakov : Rapszódiák az egykori szerb életből. Emlékiratok (Csuka Zoltán) 1 : 38

Keene, Donald-. A japán irodalom. Bevezetés nyugati olvasók számára (Horváth Tibor) 1:33

Ketton-Cremer, R. W. : Thomas Gray. Életrajz (Ruttkay Kálmán) 2—3:151

Mainland, William F.: Schiller és a változó múlt (Vajda György Mihály). 4 : 319

 Martin du Gard, Roger: Jegyzetek André Gide-ről 1913—1951 (Hopp Lajos) 4 : 332

A Matica Srpska bibliográfiái (Vujiesics D. Sztoján) 4 : 341

Melicheróík, Andrej : A Jánosili-hagyomány Szlovákiában (Miohna Sarolta) 23 : 147

Momigliano, Attilio : Utolsó tanulmányok (Gáldi László)4 : 3 3 8

Mráz, Andrej: Martin Kukucín 1918 utáni irodalmi munkássága (Úrhegyi Emilia) 1:49

Nourrissier, François : A drámaíró Federico Garcia Lorca (Szilvás Gyula) 4 : 335

 Nyelv és irodalom. Közreadja : a Történeti és Filológiai Tudományok Társasága (Gáldi László) 23 : 154

Az orosz népköltészet (Kovács Zoltán) I : 27

Page, Denys : A homéroszi Odysseia (Ritoók Zsigmond) 2—3: 143

Pettet, E. G. : Keats költészetéről (Vámosi Pál) 4 : 322

Pralle, L. : Tacitus újrafelfedezése (Borzsák István)4 : 307

Reimann, Paul: A német irodalom fő irányzatai 17601848. Adalékok történetéhez és kritikájához (Mádl Antal) 4:315

Russo, Luigi : Giovanni Verga (Pánczél Éva) 1 : 42

Szokolov, A. N. : A romantikától a realizmus felé (Nyírő Lajos)  4 : 326

Young, Philip: Ernest Hemingway (Sükösd Mihály) FOLYÓIRATCIKKEK 23 : 157

Irodalomelmélet

Cremer, Fr.Liidecke, H.Bode, E. H. : Szocialista művészet szocialista realizmus

Enright, D. J.: Irodalom és/vagy hit

Fiatter, Richard: A Shakespeare-fordítás kérdéséhez Gerard, Albert: A romantika logikájáról

Laxness, Halldor: Korunk szépirodalmi problémái Marcuse, Ludwig: Freud esztétikája

Markiewicz, Henryk : Az irodalmi tipikusról

Walter: Agyonfecsegett költészet

V. : G. V. Plehanov esztétikai nézetei

L. G.: A realizmus kérdéséhez

Utitz, Emil : Négy megfontolás a realizmus kérdéséről

Wellek, René : Francesco De Sanctis és a XIX. századi kritika

Germán nyelvű irodalmak

Astre, G. A.: Merre tart az amerikai költészet?

Aus, Hildegar : Nyelv és művészi hatás

Bateson, F. W. : L. C. Knights és a restauráció-kori komédia Bateson, F. W. und Hayman. R. : A kritikai vélemény szervei Brodszkaja, Sz. Ja.: Heine-dokumentumok

Collins, P. A. W. : Bernard Shaw Shakespeare-ről

Fürstenheim, E. G. : A kiválasztott helye Thomas Mann életművében ... Graham, J. W. : Tagadó jegyzet Bergsonról és Virginia Woolfról

Hans Fallada '

Hilscher, Eberhard: Hermann Hesse, a lírikus

Hyde, J. William: George Eliot és a realizmus légköre

Muschg, Scserbina, Tamasin,

Kirschbaum,

Kirschbaum,

Langbaum,

Munkás és munkásmozgalom a német irodalomban Römer, Ruth: A kispolgári hanyatlás költője Schadewaldt, W. : Faust és Heléna

Shakespeare jellemeinek kérdéséhez

Shea, Bemard: Machiavelli és Fielding Jonathan Wildya

Siebenschein, Hugo: Csehország mint Goethe politikai tájékoztatója Siebenschein, Hugo: Goethe Csehországban

Solomon, M. : Stephen Crane. Kritikai tanulmány

Strich, Fritz: Schiller és Thomas Mann .'

Wain, John: A restauráció-kori vígjáték és a modern kritikusok W. Glyn, Jones: Henrik Pontoppidan [1857—1943]

William Faulkner

Román nyelvű irodalmak

Adam, A.: Megérdemli-e helyét Rimbaud költészetünkben? Allmayer, Vito Fazio: A Pirandollo-kérdés

Guillemin, Henri: Verlaine utolsó évei

Holdheim, William: Milyen visszhangot keltett Nietzsche a fiatal Gide-ben? Milhaud, Gérard: George Sand „aranyfelhője"

Munteano, Basil: Velencei vonatkozások a román irodalomban

Navarria, A.: A Mastro-don Gesualdo történeti jellege

Pire, G. : J. J. Rousseau és az útirajzok

Pire, G.: J. J. Rousseau és Robinson Crusoe

Pizzorusso, Arnaldo: Roger Martin du Gard elbeszélő művészete Russo, Luigi: Carducci és a történelmi táj

Séchelles, D. de: Az Artbur-mítosz fejlődése és alakulása a Graal-témában Titta Rosa, Giovanni: Marino Moretti

Szláv nyelvű irodalmak

A. Mickiewicz halálának századik évfordulójára

Angyal, E.: A magyarországi szlavisztika fejlődésrajza

Apel, Gudrun: Byroni hős a szlovák irodalomban

Blaschka, Anton: A devotio moderna

Drejden, Sz. : „Huszonötödike". Egy előadás története

F. X. Saida

KulczyAska-Saloni, J.: II. Sienkiewicz, az irodalomkritikus és teoretikus.

Milisavac, Zivan : A negyvennyolcas szerb mozgalom a kortársirodalomban Papernij, Z.: Majakovszkij napjainkban

Protic, M. : Egy költő és kora

Szimonov, K. : A szocialista realizmusról

Tyimofejev, L. I. : At. orosz irodalmi verselés

Winter, Eduard: A felvilágosodás a szláv népeknél és a német felvilágosodás Wollmann, Frank: A szláv együvétartozás és együttműködés humanista-

forrásai barokk jellegű tudatának néhány megnyilvánulása

Zurowski, M.: Mickiewicz és a nyugat-európai romantika

Magyar irodalom

Beniák, Valentin: A régibb magyar költészetből

Codarcea, . I. : Hogyan távozott Móricz Zsigmond a polgári-földesúri Romá-

niából?

Hudec, Jozef: Kalinciak Restavráciája és további irodalmi összefüggései... A Pléiade Enciklopédiája. Az irodalmak története. H. kötet A nyugati irodal-

mak. A magyar irodalom

Reményi J.: Dsida Jenő, erdélyi költő, 1907—1938

Reményi József, a magyar irodalom angol nyelvű ismertetője Szalatnai R. : Juhász Gyula Szakolcán

Vitoëevic, Dr. : Hasonlóságok és személyek. Margináliák az irodalmi múltból

NÉPKÖLTÉSZET

Guszev, V. E. : A. N. Veszelovszkij és a folklór problémái

Meletinszkij, E. M. : A tündérmesei hős alakjának genezise Sztyeblin-Kamenszkij, M. I.: Az ó-izlandi mondák stílusának néhány kér-

dése

Zsirmunszkij, V. M. : Az Alpamis-eposz és Homérosz Odüsszeiája

REPERTÓRIUMOK

Folyóirat-repertórium

Irodalomtörténeti művek repertóriuma

Szabó György : Világirodalmi tanulmányok, 1956.

Napra pontos eseménysor

január 1. -A magyar, a bolgár, a csehszlovák, a keletnémet, a román és a szovjet állami és pártvezetők háromnapos tanácskozást kezdenek Bp-en a mo-i és a nemzetközi helyzetről; a lengyel vezetőket nem hívják meg.

Az 1956. novemberi kormányhatározatnak megfelelően, 8–15%-kal emelik az iparban dolgozók fizetését.

A néphadsereg létszáma 143 ezer fő, ebből 16 776 tiszt. A Honvéd Karhatalom és a Belső Kar-hatalom összlétszáma 13 ezer fő.

Visszaáll a mo-i ref. egyház régi struktúrája: ismét létrejön az önálló Tiszáninneni és Tiszántúli Egyházkerület.

Megalakul a Központi Sugárbiológiai Kutató Intézet.

Moszkvában az újévi fogadáson Nyikita Hruscsov, az SZKP KB első titkára méltatja Sztálin érdemeit.

A Saar-vidéket az 1956. októberi szerződés alapján visszacsatolják az NSZK-hoz.

Megkezdődik a Nemzetközi Geofizikai Év, az emberiség addigi legnagyobb szabású közös tudományos vállalkozása. — 1958 végéig világszerte kétezer különféle észlelőállomás létesül, a felbocsátott meteorológiai kutatórakéták száma meghaladja a tízezret.

január 2. - Lovas Márton „A magyar írók felelőssége” címmel cikket közöl a Lityeraturnaja Gazeta c. moszkvai lapban.

Bereczky Albert ref. püspök benyújtja lemondását a Dunamelléki Egyházkerület közgyűlésének, azonban azt a testület nem fogadja el.

Bp-en újra megnyílik a Divatcsarnok.

január 3. - A Bp-i Helyőrség Katonai Bírósága fegyver- és lőszerrejtegetés vádjával statáriális eljárásban halálra ítéli Szívós Géza fuvarost; az ítéletet aznap végrehajtják.

január 4. - Bp-en befejeződik a szocialista országok pártvezetőinek tanácskozása. Az októberi felkelést ellenforradalomnak, Nagy Imrét árulónak nevezik, akinek tevékenysége „törvényes (jogi) következményeket” von(hat) maga után. A kormány nyilatkozatot ad ki az egyházpolitikáról; eszerint a hatalommal szemben nem ellenséges papok és hívek „szövetségesnek” tekintendők. A nyilatkozat a püspöki kar tagjait tárgyalásra hívja.

Tizenöt romániai magyar író a Nsz-ban közzétett levelében az ellenállás feladására szólítja fel a magyar írókat. Mo-ra érkezik Philippe de Seynes francia diplomata, az ENSZ gazdasági és szociális ügyekért felelős főtitkárhelyettese. — De Seynes Bp-en az ENSZ-segélyakció keretében Mo-nak nyújtandó támogatásról tárgyal; a diplomatát fogadja Kádár János is.

január 5. -Megindul a Magyar Ifjúság, a Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség hetilapja.

Néhány órás sztrájkot tartanak a salgótarjáni Vasöntöde és Tűzhelygyárban a munkástanács által kinevezett főművezető leváltása miatt.

Strasbourg-ban Király Béla elnökletével  összeül a Magyar Forradalmi Tanács alakuló kongresszusa.*1 Borbándi, Emigráció, 252.

Dag Hammarskjöld ENSZ-főtitkár a Közgyűlésnek bejelenti, hogy a magyar kormánnyal kezdeményezett megbeszélések, valamint a november 16-án a „magyarországi külföldi intervenció” tanulmányozására kinevezett háromtagú bizottság kísérletei sikertelenek voltak. A főtitkár javasolja, hogy a Közgyűlés állítson fel szélesebb bizottságot a magyar kérdés megvizsgálására.

Dwight Eisenhower amerikai elnök meghirdeti az ún. Eisenhower-elvet. Az elnök felhatalmazást kér a Kongresszustól, hogy az USA a Közel-Keleten gazdasági és katonai segítséget nyújtson azon államoknak, amelyek azt „a nemzetközi kommunizmus ellenőrzése alatt álló országok bármelyike részéről bekövetkező nyílt, fegyveres beavatkozás esetén kérik”.

Január 6. - A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány nyilatkozatot ad ki „a legfontosabb feladatokról”. A kormányprogram szerint „a Nagy Imre-kormány árulása” nyitott utat „az ellenforradalom” erői előtt, amelyek „a nemzetközi imperialista nagytőkétől függő és általa támogatott fasiszta, földesúri-kapitalista államot akartak teremteni, és az imperialista erőkre támaszkodva háborús tűzfészekké akarták tenni hazánk területét”.

A kormány bejelenti, hogy részletes gazdasági programjának kidolgozására, elméleti és gyakorlati közgazdászok bevonásával, 10 bizottságot alakít.

január 7. - Kétórás sztrájkot tartanak Pécsbányatelepen az új igazgató és a kormánybiztos kinevezése ellen; este karhatalmisták érkeznek a helyszínre, hogy megakadályozzák a további megmozdulásokat.

Domenico Tardini bíboros-államtitkár figyelmezteti Grősz József kalocsai érseket, hogy a kor-mánnyal folytatott tárgyalások a Szentszék hatáskörébe tartoznak.

A Magyar Forradalmi Tanács alakuló kongresszusának harmadik napján* elnökké Kéthly Annát, társelnökké Kővágó Józsefet, alelnökké Király Bélát választják. Kiáltványban fordulnak az ENSZ-hez és a világ kormányaihoz. — A továbbiakban Párizsban működő Tanács kormányképviseletet alakít, amely (sikertelenül) képviseli a Nagy Imre-kormány álláspontját a nemzetközi fórumokon. Más forrás szerint ez január 8-án történt. (Geréb Sándor—Hajdú Pál: Az ellenforradalom utóvédharca. Bp: Kossuth, 1986, 201.)

Csou En-laj kínai miniszterelnök ötnapos látogatásra Moszkvába érkezik. — Csou tudatja a szovjet vezetőkkel, hogy a KKP a mo-i felkelés résztvevőivel szembeni szigorú megtorlást szorgalmazza.

január 8. - Kihirdetik az 1957: 1. tvr.-t, amely módosítja az 1956: 31. tvr.-t. „A [közbiztonsági] őrizetet, az illetékes ügyész jóváhagyásával, a rendőrhatóság rendeli el; foganatosításáról a rendőri hatóság gondoskodik.”

Az e napig „felülvizsgált” 4986 volt ÁVH-s (közülük 3048 fő operatív állományú, 1923 fő egyéb területen dolgozott) közül 4971 fő kapott olyan igazolást, hogy nem volt részese a megszüntetett áv. szervek által elkövetett törvénysértéseknek, s ily módon bármely állami és társadalmi szervnél és vállalatnál, így a belügyi apparátusban is alkalmazható.

A kormány 1/1957. sz. rendelete kiegészíti az öregségi nyugdíjjal kapcsolatos átmeneti intéz-kedéseket. Eszerint nem lehet kedvezményes nyugdíjat megállapítani azok számára, akiknek munkaviszonya fegyelmi határozat vagy bírósági ítélet folytán szűnt meg.

A Művelődésügyi Minisztérium felhívást intéz az egyetemi ifjúsághoz.

Az 1004/1957. sz. kormányhatározat visszaállítja a közszolgálati alkalmazottak 1952 végén meg-szüntetett 50%-os vasúti utazási kedvezményét.

január 9. - Az ENSZ-ben megkezdődik a „magyar kérdés” vitája.

A Moszkvában tartózkodó Rákosi Mátyás levelet intéz Nyikita Hruscsovhoz. Élesen támadja a Kádár-kormány és az MSZMP irányvonalát, mert Mo-on „lassan és céltudatosan folytatódik a hideg ellenforradalom”. Rákosi az október 23-ai eseményeket a „Nagy Imre-frakció” miatt megosztott pártvezetés gyengeségére vezeti vissza; mint írja, Nagy Imre Titóval egyetértésben mozgósította a nacionalista ifjúságot, amely a megmozdulást fegyveres felkeléssé változtatta.

január 10. - A Bp-i Katonai Bíróság statáriális eljárásban halálra ítéli Jakab András kovácssegédet, aki Mis-kolcon fegyveres rablásokban vett részt.

A Bp-i Katonai Bíróság fegyver- és lőszerrejtegetés vádjával statáriális eljárásban halálra ítéli Horváth István hegesztőt, a csepeli és soroksári fegyveres harcok résztvevőjét.

A Szegedi Katonai Bíróság fegyver- és lőszerrejtegetés vádjával statáriális eljárásban halálra ítéli Mányi Erzsébet adminisztrátort és Farkas Mihály bádogos, tartalékos tisztet, az 1956. december 17-ei gyulavári fegyverszerzési akció résztvevőit. Kádár János Moszkvában Nyikita Hruscsovval, az SZKP KB első titkárával és Csou En-laj kínai miniszterelnökkel (január 16.) tanácskozik.*

1 Lásd A szocializmus útján, 177; Huszár, Kádár, II, 40.

Az ENSZ öttagú különbizottságot állít fel a mo-i események kivizsgálására; a bizottság tagja Ausztrália, Ceylon, Dánia, Tunézia és Uruguay képviselője, elnöke a dán Alsing Andersen.

Anthony Eden lemondása után Harold Macmillan vezetésével új konzervatív kormány alakul Nagy-Britanniában.

január 11. - Miskolcon kivégzik a statáriális eljárásban halálra ítélt Jakab Andrást.

Közzéteszik az 1957: 2. tvr.-t, amely a gyűlések és felvonulások engedélyhez kötését március 31-éig meghosszabbítja.

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány nyilatkozatban tiltakozik az ENSZ ötös bizottságának felállítása miatt. február 5. A kormány álláspontja szerint ez a lépés sérti a Magyar Népköztársaság szuverenitását, és kijelenti, hogy semmiféle bizottságnak nincs joga vizsgálatot folytatni magyar belügyeket képező kérdésekben. A nyilatkozat egyúttal felhívással fordul az ENSZ tagállamaihoz, hogy hárítsák el a magyar belügyekbe való beavatkozási kísérleteket.

Lemond a Csepel Vas- és Fémművek Munkástanácsa. A tüntető munkások betörnek a központi irodákba, hogy eltávolítsák a kormánybiztost, majd összecsapnak a kivezényelt karhatalmistákkal; G. Nagy Imre munkás halálos lövést kap. Preszmayer Ágoston rögtönzött beszédében követeli a Nagy Imre-kormány visszaállítását, a munkásokat a forradalom folytatására szólítja fel. Többekkel együtt letartóztatják Nagy Eleket, a csepeli központi munkástanács elnökét. — A MÁV Északi Járműjavító munkásai megmozdulást szerveznek.

Az Írószövetség elnöksége levelet ír a Szovjet Írók Szövetségének, amelyhez mellékelik Déry Tibornak az 1956. december 28-ai taggyűlésen elhangzott felszólalását. Az elnökség felkéri a kormányt, hogy 1957-ben ne osszanak ki írói Kossuth-díjakat. Kilép a testületből Fodor József. Régi kommunisták” az MSZMP IKB-nak írott levelükben az Írószövetség feloszlatását követelik.

január 12 .- A kormány programnyilatkozata alapján megkezdődik a részletes gazdasági program kidolgozása. Varga István (egykor kisgazda) pénzügyi szakember vezetésével egy csúcsbizottság, valamint 10 szakbizottság alakul; az utóbbiak vezetői között van a szintén volt kisgazda Bognár József és Rácz Jenő.

január 13. - Közzéteszik a földművelésügyek vezetésével megbízott kormánytag, Dögei Imre rendeletét „az ellenforradalmi események alatt és azt követően” eltulajdonított vagyontárgyak visszaadásáról, és az erőszakkal feloszlatott téeszek eredeti jogaikba való visszahelyezéséről.

A többséggel szembenálló 36 írószövetségi tag (köztük Bölöni György, Goda Gábor, Király István, Várnai Zseni, Trencsényi-Waldapfel Imre) a romániai magyar íróknak küldött válaszlevélben hitet tesz a Kádár-rendszer mellett.

január 14. - Az LB Katonai Kollégiuma Ledényi Ferenc elnökletével, a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló fegyveres felkelés szervezésének és vezetésének bűntette miatt, fellebbezési lehetőség nélküli eljárásban, halálra ítéli Dudás Józsefet, a Magyar Nemzeti Forradalmi Bizottmány v. elnökét, és Szabó Jánost, a Széna téri felkelők parancsnokát. Ülést tart az MSZMP IIB. A testület a karhatalom és a sajtó helyzetéről tárgyal. A vitában Garamvölgyi Vilmos (február 15.) kijelenti: „Legfontosabb feladatunk most az ellenforradalom teljes leverése… A politikai osztályon dolgozó elvtársak valamennyien a volt ÁVH-tisztekből, legénységből tevődnek össze, és van megfelelő képességük, rátermettségük…” Az IIB egységes határozati javaslat elkészítéséről határoz. február 12. — A fővárosi lapok, az MTI és a rádió munkáját értékelő előterjesztés szerint „a sajtó és rádió munkáját még mindig nagyfokú ingadozás, sőt kifejezett szembenállás is jellemzi”; a rossz sajtómunka egyik fő okaként a MÚOSZ-t mint „ellenállási gócot” jelölik meg.

Az MSZMP taglétszáma kb. 125 ezer fő.

Az általános iskolákban országszerte megkezdődik a tanítás.

Los Angeles-Hollywoodban (USA, Kalifornia állam) 57 éves korában meghal Humphrey Bogart amerikai filmszínész.

január 15. - Kihirdetik az 1957: 3. tvr.-t, amelyben az ET felhatalmazza a kormányt, hogy az egyesületek fel-ügyeletét és ellenőrzését átmenetileg az 1955: 18. tvr. 12. §-ában foglaltaktól eltérően szabá-lyozza. január 20.

Kihirdetik az 1957: 4. tvr.-t a gyorsított büntetőeljárás szabályozásáról. A tvr. hatálya alá tartozik a gyilkosság és szándékos emberölés, gyújtogatás, rablás, fosztogatás, engedély nélküli lőfegyvertartás, jogtalan fegyverhasználat, közérdekű üzem szándékos rongálása, tömeges munkabeszüntetésre való felhívás, a közlekedés szándékos veszélyeztetése, a népköztársaság vagy a népi demokratikus államrend elleni szervezkedés (összeesküvés), lázadás, hűtlenség és ezek kísérlete. Az eljárás során mellőzhető az írásos vádirat. „A gyorsított eljárásban elbírált bűntettek büntetése halál; a bíróság az eset összes körülményei szerint halálbüntetés helyett életfogytiglani vagy öt évtől tizenöt évig terjedhető börtönbüntetést is kiszabhat; ha azonban a cselekményre a törvény abban az esetben is halálbüntetést rendel, ha annak elbírálása nem a jelen tvr.-ben megállapított gyorsított eljárás alapján történik, tíz évnél rövidebb börtönbüntetést kiszabni nem lehet.”

A kormány 2/1957. sz. rendelete a 100-nál több munkást foglalkoztató üzemeket is „nél-külözhetetlen közérdekű üzemmé” nyilvánítja; ezzel ezekre is kiterjed az 1957: 4. tvr. hatálya.

A kormány memorandumot juttat el az ENSZ főtitkárának a külföldre menekült magyarok ügyében; ismerteti az 1956: 27. tvr.-t, amely amnesztiát ad az 1956. október 23. után külföldre távozottaknak, és sérelmezi, hogy a befogadó államok „akadályozzák a menekültek szabad haza-utazását”.

január 16. - Kivégzik a statáriális eljárásban halálra ítélt Pintér József géplakatost, a bp-i fegyveres harcok résztvevőjét.

Csou En-laj kínai miniszterelnök és külügyminiszter kétnapos látogatásra Bp-re érkezik. Délután a MÉMOSZ-székházban tartott nagygyűlésen beszédet mond, amelyben helyesli a Kádár-rendszer megtorló intézkedéseit.

New Yorkban 90. életévében meghal Arturo Toscanini olasz karmester.

január 17. - A fegyveres erők és közbiztonsági ügyek minisztere ideiglenesen felfüggeszti a Magyar Írók Szövetsége működését.

1 Kézikönyv I, 288. Sok helyütt január 18-a szerepel. A közkeletűen használt „belügyminiszter” megnevezés értelemszerű ugyan, de pontatlan.

Közzéteszik a pénzügyminiszter 4/1957. sz. rendeletét, amely engedélyezi számsorsjáték (lottó) rendezését.

A kormány szigorú takarékossági intézkedések bevezetéséről rendelkezik.

január 18.- A Ganz, a MÁVAG és az Egyesült Izzó engedélyt kap önálló külkereskedelmi tevékenység folytatására.

James Cowley brit katonai attasét kiutasítják Mo-ról.

január 19.- Kivégzik Dudás Józsefet és Szabó Jánost.

Letartóztatják Háy Gyulát, Lengyel Balázst, Lőcsei Pált, Novobáczky Sándort, Tardos Tibort és Zelk Zoltánt.

Nyikita Hruscsov pohárköszöntőt mond a Mo-ról hazatérőben Moszkvában tartózkodó Csou En-laj kínai miniszterelnök tiszteletére rendezett fogadáson. „…természetesen rossz dolog, hogy Sztálinnak elhajlásai és hibái voltak, amelyek kárt okoztak ügyünknek. Sztálin azonban még akkor is, amikor hibákat … és törvénysértéseket követett el, mélységesen meg volt győződve, hogy a forradalom vívmányai, a szocializmus ügye érdekében teszi. Ez volt Sztálin tragédiája. […] S adja isten, hogy minden kommunista úgy tudjon harcolni, ahogyan Sztálin harcolt.”

január 20.- A 3/1957. sz. kormányrendelet az 1955: 18. tvr. alapján létrehozott egyesületek állambiztonsági szempontból történő felügyeletét a fegyveres erők és közbiztonsági ügyek minisztere hatáskörébe utalja.  — Münnich Ferenc miniszter a rendelet alapján felfüggeszti a MÚOSZ önkormányzatát, és élére Siklósi Norbert személyében kormánybiztost nevez ki.

Az 5/1957. sz. kormányrendelet kimondja, hogy kormánymegbízottak bármely állami vállalathoz kirendelhetők.

A kommunista értelmiségiek által alapított Táncsics Mihály Kör megtartja első összejövetelét Bp-en. Beszédet mond Hevesi Gyula és Münnich Ferenc.

január 21.-  Az ORFK közli, hogy Bp-en a szabad mozgás 4 órától 23 óráig lehetséges.

A Sacra Congregatio Concilii dekrétuma tisztségük elhagyására szólítja fel a békepapokat, és név szerint kiközösíti Horváth Richárd r. kat. lelkészt. Ugyanakkor, kiközösítés terhe alatt, elmozdítja az ÁEH által kinevezett egyházmegyei tisztségviselőket.

január 22.- A Bp-i Katonai Bíróság statáriális eljárásban halálra ítéli Batonai István targoncavezetőt, Batonai László segédmunkást (február 5.) és Varga József alkalmi munkást, a budafoki nemzetőrség tagjait. Vargát még aznap kivégzik.

A kormány határozatot hoz a kisipari szövetkezetek további fejlődését biztosító intézkedésekről.

Mo és az NDK 60 millió rubel értékű, hosszú lejáratú hitel-megállapodást ír alá. A 2%-os kamatra nyújtott hitelt Mo-nak 1961–1965 között évi egyenlő részletekben, magyar áruk szállításával kell törlesztenie.

január 23.- Megjelenik a kormány 6/1957. sz. rendelete a nyugellátásra vonatkozó egyes rendelkezések kiegészítéséről.

Az iparvállalatok vezető beosztású dolgozói kinevezéséről és elbocsátásáról szóló 7/1957. sz. kormányrendelet kimondja, hogy az ilyen intézkedésekhez a munkástanács elnökségének hozzájárulása szükséges. A rendelet visszamenőleges hatállyal, 1956. november 24-étől alkalmazandó.

január 24. - A Bp-i Katonai Bíróság fegyverrejtegetés vádjával statáriális eljárásban halálra ítéli Hullár Gábor tervelőadót, a miskolci nemzetőrség v. tagját.

Az MSZMP Szervezési Osztálya az MDP-ből való átigazolás végső határidejeként május 1-jét jelöli meg.

Erdei Ferenc visszavonja lemondását képviselői mandátumáról.

január 25. - Nagy Imrét Snagovból Bukarestbe szállítják, ahol az MSZMP IKB küldötteként Kállai Gyula fogadja. január 29. Nagy tiltakozik fogva tartása ellen, és összességében visszautasítja politikájának önkritikus felülvizsgálatát. A beszélgetés során felmerül az „árulás” vádja.

Konrad Adenauer nyugatnémet kancellár tájékoztatja a nyilvánosságot a SZER forradalom alatti tevékenységével kapcsolatos bonni vizsgálat eredményéről. „Az ellenőrzés kimutatta, hogy a sajtóban megjelent ama megállapítás, amely szerint a Szabad Európa Rádió nyugati fegyveres támogatást ígért a magyaroknak, nem felel meg a tényeknek. Történtek azonban megjegyzések, amelyek hamis értelmezésekhez vezethettek.”

január 26.- Kivégzik a statáriális eljárásban halálra ítélt Horváth István hegesztőt, a fegyveres harcok aktív résztvevőjét.

Az osztrák fővárosból konspirációs feladatokkal hazaérkező Czájlik Péter Széna téri felkelőt, bécsi ügynökök jelentése alapján, elfogják a magyar határőrök.

A belügyi hatóságok közleményt adnak ki Háy Gyula, Lengyel Balázs, Tardos Tibor, Zelk Zoltán, Novobáczky Sándor és Lőcsei Pál letartóztatásáról.

A kormány határozatot hoz a magánkisipar fejlesztéséről. Felállítják a Kisiparosok Országos Szabad Szervezetét (KIOSZ).

A Népakarat c. lap közli, hogy a Szu 240 millió rubel értékű gazdasági segítséget nyújt Mo-nak.

Megjelenik az 1957: 5. tvr. Munkaügyi Minisztérium létesítéséről; vezetésére, miniszterhelyettesi rangban, Mekis József kap megbízást.

január 27.- Az MSZMP aktívaértekezletet tart Csepelen; a szónok Kádár János.

Kende István „Kéthly Anna pálfordulásai” címmel cikket közöl a Nsz-ban. A szerző visszaemlékezésként idézi Kéthlynek az ÁVH-n kicsikart vallomásait, és ezzel próbálja bizonyítani „a szociáldemokrácia osztályárulását”. — A Nsz megkezdi Rényi Péter „Bécsi tudósítónktól” aláírású cikksorozatának közlését a „disszidensekről”.

január 29.- Az MSZMP IIB ülésén Kállai Gyula beszámol a Nagy Imrével Bukarestben folytatott tárgyalásairól, és felveti a miniszterelnök bírósági felelősségre vonásának lehetőségét. február 2. — Az IIB határozatot hoz polgári fegyveres karhatalom (munkásőrség) megalakításáról.Megjelenik Mesterházi Lajos „Magyar forradalmárok gondja és bizakodása” c. cikke a Nsz-ban; a szerző a forradalmi hagyománnyal szembeállítja Fráter György, Bethlen Gábor, Széchenyi István és Deák Ferenc reálpolitikai vonalát.

január 30.- Ausztriába való visszatérése előtt letartóztatják Sörös Imrét, Czájlik Péter futártársát.

Újraindul a belföldi légiforgalom, elsőként a Bp–Miskolc–Debrecen vonalon.

január 31.- Forradalom alatti tevékenysége miatt lemondásra kényszerül Pap László, a Budapesti Ref. Teológiai Akadémia dékánja.

A France Observateur c. párizsi lap hírt ad Hungaricus tanulmányáról, amely január közepén Georgiosz Vasziliu Bp-en tanuló görög diák közvetítésével jutott el Párizsba, Fejtő Ferenchez.

A Nsz-ban megjelenik Gellért Oszkár „Nyílt levél a hallgatag írókhoz” c. írása, amelynek célja a népi írók megnyerése.

Képes Gyermekújság címmel megjelenik az egykori Pajtás c. gyermeklap első száma.

E hónapban megjelenik az óvodások és kisiskolások meselapja, a Dörmögő Dömötör.

A hónap folyamán Párizsban megjelenik a Les Temps Modernes c. folyóirat különszáma a magyar forradalomról, Jean-Paul Sartre „Sztálin fantomja” c. tanulmányával.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források