BCNNVLogo250.png

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

กำหนดการโครงการประชุมเพื่อรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2558 

วันที่ 1 – 2 มีนาคม 2559

ณ ห้องประชุม 202 อาคารเรียน 2

**********************************************

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559

09.00 – 10.00 น.                - กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปกิจกรรมและการดำเนินงานของสถาบัน

                                โดย ดร.มัณฑนา  เหมชะญาติ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

                                - คณะผู้ประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์ของการรับรองสถาบัน

10.00 – 12.00 น.                - คณะผู้ประเมินตรวจเอกสาร และหลักฐานการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ

  จากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งชี้ประเด็นสำหรับการพัฒนา

12.00 – 13.00 น.                รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 17.00 น.                - คณะผู้ประเมินสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานของวิทยาลัยฯ จากผู้อำนวยการ/

  รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

  เยี่ยมชมแหล่งฝึกปฏิบัติงาน หอผู้ป่วยหนัก NICU, หอผู้ป่วย 5/4 สามัญ

  และแหล่งฝึกในชุมชน

        อาจารย์นำเยี่ยมชมแหล่งฝึก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

                1. ดร.พีระนันทิ์  จีระยิ่งมงคล

                2. อาจารย์สิริลักษณ์  ศรีเศวต

                3. อาจารย์สุทธาทิพย์  ทุมมี

        อาจารย์นำเยี่ยมชมแหล่งฝึก ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 (ชุมชนสุขอนันต์)

 1. อาจารย์สุรัตนา  ทศนุต
 2. อาจารย์กัญชิตา เสริมสินสิริ

- คณะผู้ประเมินตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน  

  ห้องทำงานของผู้บริหารและอาจารย์ของสถาบัน รวมทั้งสิ่งสนับสนุน  

  การเรียนรู้ของนิสิต

        อาจารย์นำเยี่ยมชมห้องต่างๆ

 1. อาจารย์นันทิยา  ปรีชาเสถียร
 2. อาจารย์ทิวาวัน  คำบรรลือ
 3. อาจารย์ธิดาวรรณ  ไชยมณี
 4. นางสาวรัมภา  เดชประสิทธิ์

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559

09.00 – 10.00 น.                - คณะผู้ประเมินสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต

  เกี่ยวกับการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ  

        สัมภาษณ์อาจารย์

 1. อาจารย์สุรัตนา  ทศนุต
 2. อาจารย์นันทิยา  ปรีชาเสถียร
 3. อาจารย์ปวีณา  มีขนอน
 4. อาจารย์เนตรนภา  ปรียาณุรักษ์
 5. อาจารย์สิริลักษณ์  ศรีเศวต
 6. อาจารย์สุทธาทิพย์  ทุมมี

        สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่

 1. นางเตือนใจ  วัฒนาวนากุล
 2. นางสาวสุทธิดา  นันสังข์
 3. นางสาววินิจ  เมืองดู่
 4. นางสาวขนิษฐา  กองเป็ง
 5. นางสาวสุนันทา  ดะแอ
 6. นางสาวรัมภา  เดชประสิทธิ์

10.00 – 12.00 น.                - คณะผู้ประเมินตรวจเอกสาร และหลักฐานการดำเนินงานเพิ่มเติม

12.00 – 13.00 น.                รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 17.00 น.                - คณะผู้ประเมินนำเสนอผลการตรวจเยี่ยม และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการ

  พัฒนาการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ        

- อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ซักถามปัญหา และปรึกษาเกี่ยวกับแนวทาง    

  การพัฒนาการดำเนินงานฯ        

                                - อภิปรายทั่วไป และสรุปผลการตรวจเยี่ยม

หมายเหตุ   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น. และ เวลา 14.30-14.45 น.