Kriterier for karaktersetting ved muntlige presentasjoner

Skjemaet er i utgangspunktet utarbeidet av Hilde Melby, men noe bearbeidet av meg (Leif Harboe ) Oppdatert oktober 2016

Under middels

1-2

Middels

3-4

Over middels

5-6

Stemmebruk

Du snakker for lavt eller unaturlig høyt.

Du varierer stemmebruken lite.

Du holder et balansert volum, men varierer ikke så mye.

Du klarer stort sett å holde et passende toneleie.

Du holder et balansert volum, men varierer stemmen slik at det ikke blir monotont.

Du varierer toneleiet etter innholdet.

Tempo, trykk

Du snakker en god del av tiden enten for fort eller for langsomt.

Du skiller lite mellom viktige og mindre viktige ord og formuleringer.

Du klarer stort sett å snakke i passende fart.

Du klarer ofte, men ikke alltid, å legge trykk på viktige ord og sekvenser.

Du tar pauser der det passer og snakker ikke for fort og ikke for langsomt (husk komma og punktum – snakk i avsnitt!)

Du legger trykk på viktige ord og sekvenser.

Språkføring

Du har noen problemer med å uttrykke deg klart og slik at andre forstår hva du mener.

Du bruker stadig pauselyder (eh…, øh… osv.)

Du artikulerer dårlig.

Du bruker bannord.

Feil uttale av fremmedord, utenlandske navn osv

Du uttrykker deg slik at dine medelever forstår hva du mener.

Du har en del pauselyder.

Du har en viss variasjon i språket.

Du har stor sett god diksjon; sluker ikke ord eller stavelser, men artikulerer stort sett godt.

Du uttrykker deg tydelig og presist.

Du unngår pauselyder

Du varierer språket.

Du har tydelig diksjon (uttale).

Tidsbruk

Framføringen er for kort eller for lang i forhold til tida du har fått tildelt

Du bruker mer eller mindre tida du har fått tildelt.

Det er tydelig at du har beregnet tida godt. Du er nøyaktig ferdig når du skal.

Kroppsspråk

Du står urolig eller beveger deg mye mens du snakker uten at det fremmer budskapet.

Du tygger tyggegummi.

Du står med hendene i lommen, klør deg i håret, ser ut av vinduet e.a.

Du følger ikke med når andre snakker.

Du står rolig.

Du bruker av og til kroppsspråket for å understreke det du sier.

Du gjør ikke noe som kan avlede interessen fra presentasjonen (f.eks. fikler med penner, håret e.a.)

Du følger oppmerksomt og interessert med når de andre på gruppen snakker.

Du står ledig og avslappet.

Du bruker kroppsspråket for å understreke det du sier.

Du viser interesse for og lytter oppmerksomt til de andre i gruppa

Blikk

Du er noe bundet av manus, men kan stoffet tilstrekkelig til  at du kan svare hvis du får spørsmål.

Du har liten kontakt med tilhørerne.

Du er lite bundet av manus og ser på publikum, men klarer kanskje ikke å flytte blikket mye rundt i rommet. Du har likevel en del kontakt med tilhørerne.

Du er ubundet av manus og ser på publikum; fester blikket flere steder i rommet, ikke bare på læreren eller én enkelt tilhører.

Engasjement

Du virker uinteressert og lite engasjert i det du selv snakker om.

Du virker engasjert i det du selv snakker om.

Ved opplesning leser du med en viss innlevelse.

Du virker engasjert i det du selv snakker om.

Ved opplesning, leser du med innlevelse.

Å stå foran en forsamling

I videregående skole forventer vi at du har trening i å stå foran en forsamling. Mange opplever et visst ubehag ved det. Skal du ha en karakter over middels, forventes det at du gjennomfører presentasjonen med minimum 3-4 elever + lærer til stede.

Hjelpemidler/

presentasjonsverktøy

(hvis du bruker det)

Bruken av hjelpemidler bidrar lite til formidlingen.

Du har liten kontroll over tiden det tar å presentere stoffet.

Du har ikke kontrollert at utstyret virker.

Tilfeldig billedbruk.

Skrivefeil på presentasjon

Du utnytter i liten grad mulighetene presentasjonsverk-tøyet gir.

Du bruker noen hensiktsmessige hjelpemidler ut over dine egne ord.

Du har kontroll over den tiden det tar å presentere stoffet ditt.

Du har relevante illustrasjoner, og viser at du i noen grad behersker presentasjonsverktøy.

Du bruker hjelpemidler på en måte som fremhever, levendegjør eller letter formidlingen av budskapet.

Gjennomtenkt visuell kommunikasjon der du lar bildene tale for seg selv der det passer, og kommenterer dem der det er på sin plass.

Elegant design på powerpoint/

presentasjon

Innhold

Presentasjonen virker usammenhengende og forvirrende.

Noe relevant innhold.

Mye oppramsinging av tilfeldige fakta uten at du skaper sammenheng.

Ved gruppeframføring klarer du i liten grad å trekke tråder til det de andre har sagt.

Ukritisk og/eller uselvstendig kildebruk

Presentasjonen har en viss struktur med innledning, hoveddel og avslutning.

Du klarer å skille detaljene fra hovedpunktene. Du kommuniserer at du har jobbet med med stoffet og har til en viss grad innsikt og forståelse i det du snakker om.  Du bruker av og til eksempler for å forklare hva du mener.

God struktur, dvs. klar innledning der du presenterer foredraget/innlegget ditt. Hoveddel med logisk overgang mellom hovedpunktene. Rød tråd i presentasjonen. Ved gruppeframføring klarer du å skape sammenheng til det de andre allerede har sagt ved å referere til deres utsagn, og bruke det til å skape rød tråd i gruppeframføringa.

Ryddig og oppsummerende avslutningskommentar.

Du problematiserer og reflekterer, og formidler innsikt og forståelse. Du bruker faglige uttrykk der det er naturlig. Du har brukt flere kilder, og du peker der det er relevant på hvordan kildene framstiller problemstillinger på ulik eller motstridende måte.

Kildebruk

Du bruker få informasjonskilder.

 

 

Kildene framstår som noe tilfeldig og ukritisk valgt..

 

Informasjonen er hentet direkte fra kilden med lite bearbeiding. Du bruker få eller ingen eksempler.

Du bruker flere informasjonskilder.

 

I fremføringen viser du fortløpende til kildene.

Kildene framstår som etterrettelige og relevante.

 

Argumentasjonen er hentet fra flere kilder. Du bruker flere eksempler, og eksemplene forklarer det du vil illustrere.

Du bruker flere informasjonskilder hvorav noen viser oversikt over emnet og evne til selvstendig tenkning.

Kildevalget er velbegrunnet og relevant.

 

Argumentasjonen viser en selvstendig bearbeiding av flere kilder. Eksemplene er velvalgte, presise og varierte. Du viser fortløpende til kildene du har brukt.

Andre føringer?

Det kan være at du i tillegg har fått føringer for hva foredraget skal inneholde, om bruk av retoriske virkemidler osv. Dette er generelle kriterier.

Gruppedynamikk

Karakter 1- 2

Gruppen mangler  rød tråd (sammenheng) og ingen felles oppsummering eller konklusjon. Elevene kan ikke utdype medelevens presentasjoner med egne kommentarer eller bruke medelevens presentasjon til å belyse egne standpunkter.

En av elevene bruker all tid uten å gi rom til medelevene.

Karakter 3-4

Gruppen har en felles problemstilling og en felles oppsummering og konklusjon. Eleven nevner hva medeleven har snakket om.

Eleven viser at medelevens innspill er relevant for egen presentasjon.

Elevene bruker omtrent like mye tid

Karakter 5-6

Gruppen har en felles problemstilling med en klar avgrensning av tema. Gruppen har en felles oppsummering og en konklusjon.

Elevene har like god innsikt i medelevens emne som i sitt eget og trekker inn og utdyper medelevens poeng når det er relevant.

Elevene får vist sine styrker og gir samtidig de andre på gruppen mulighet til å få vist seg fram.