Published using Google Docs
Lietuvos_nacionalinis_atlasas_National_Atlas_of_Lithuania.docx
Updated automatically every 5 minutes

LIETUVOS NACIONALINIS ATLASAS. I tomas

THE NATIONAL ATLAS OF LITHUANIA. Volume I

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lietuvos nacionalinis atlasas“

I tomas

ISBN: 9786094204050

Kalba: lietuvių, anglų. Žemėlapiai, pavadinimai, legendos: lietuvių k. Tekstai: lietuvių k., anglų k.

54*48 cm

Antras leidimas 2016 m.

141 psl.

224 žemėlapiai

Svoris: 4,358 kg

Vilnius: Petro ofsetas

Rengėjas: Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Kartografijos centras

© Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Leidėjas: VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS – Centras“

Informacija dėl įsigijimo: info@gis-centras.lt 

Volume I

ISBN: 9786094204050

Language: Lithuanian, English. Maps, map titles, and legends in Lithuanian. Text in Lithuanian and English.

54*48 cm

Issue 2, 2016

Pages: 141

Maps: 224

Weight: 4,358 kg

Vilnius: Petro ofsetas

Developer: Centre for Cartography at the Faculty of Natural Sciences of Vilnius University

© National Land Service Under the ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania

Publisher: National Center for Remote Sensing and Geoinformatics “GIS – Centras”

Purchase & information: info@gis-centras.lt 


TURINYS

CONTENTS

ĮVADAS

FOREWORD

1

Teritorinis administracinis suskirstymas (2013 m.)

Administrative division (2013)

M 1:1 000 000

2

Teritorinis administracinis suskirstymas (1940 m.)

Administrative division (1940)

M 1:2 000 000

3

Teritorinis administracinis suskirstymas (1953 m.)

Administrative division (1953)

M 1:2 000 000

4

Teritorinis administracinis suskirstymas (1990 m.)

Administrative division (1990)

M 1:2 000 000

5

Teritorinis administracinis suskirstymas (1995 m.)

Administrative division (1995)

M 1:2 000 000

1 dalis. LIETUVA PASAULYJE IR EUROPOJE

Part 1. LITHUANIA IN THE WORLD AND IN EUROPE

1

Pasaulio politinis žemėlapis

World political map

M 1:78 000 000

2

Pasaulio geopolitinė struktūra

Geopolitical structure of the world

M 1:78 000 000

2a

Rimlando europinės dalies geopolitiniai subregionai

Geopolitical sub regions of European part of Rimland

M 1:25 000 000

3

Lietuvos diplomatiniai santykiai

Diplomatic relations of Lithuania

M 1:78 000 000

4

Lietuvių sklaida ir ekonominės bei kultūrinės atstovybės

The diaspora of Lithuanians and economic, cultural embassies

M 1:78 000 000

5

Lietuvos importas, eksportas ir tiesioginės užsienio investicijos

Lithuanian import, export and foreign direct investments

M 1:78 000 000

6

Įvažiuojamasis ir išvažiuojamasis turizmas

Domestic and international tourism

M 1:78 000 000

7

Fiziniai ir laiko nuotoliai

Physical and time distance

M 1:94 000 000

8

Pasaulinės laiko juostos

World time zones

M 1:94 000 000

9

Pasaulio klimato juostos ir tipai

World climate zones and types

M 1:94 000 000

10

Pasaulio gamtinės geografinės zonos

World geographical zones

M 1:94 000 000

11

Europos politinės ir ekonominės bendrijos

Political and economic communities in Europe

M 1:15 000 000

12

Europos tautos

Nations of Europe

M 1:15 000 000

13

Gyventojų tankumas ir prieaugis Europoje

Population density and increment in Europe

M 1:25 000 000

14

Urbanizuotumo lygis Europoje

Urbanization in Europe

M 1:25 000 000

15

Europos komunikacijų sistema

European communication system

M 1:15 000 000

16

Europos šalių BVP apimtis ir struktūra

GDP of European countries and it‘s structure

M 1:15 000 000

17

Gyventojų ekonominis aktyvumas Europoje

Economic activity of European population

M 1:15 000 000

18

Europos kraštovaizdžio rajonavimas

European landscape regions

M 1:15 000 000

19

Europos biogeografiniai rajonai

European biogeographic regions

M 1:15 000 000

20

Baltijos jūros regiono gamtinė struktūra

Natural structure of the Baltic Region

M 1:6 500 000

21

Baltijos jūros regiono ekonominė struktūra

Economic structure of the Baltic Region

M 1:5 500 000

22

K. Ptolemajaus Europos žemėlapis, 1490 m.

The map of Europe by C. Ptolemy (1490)

23

H. Miuncerio Vidurio Europos žemėlapis, 1493 m.

The map of Central Europe by H. Müntzer (1493)

24

M. Kuziečio naujas Vidurio Europos žemėlapis, 1520 m.

The new map of Central Europe by Nicolaus Cusanus (1520)

25

G. Brauno atlaso žemėlapis Vilnius Lietuvos sostinė, 1581 m.

Map of Vilnius from atlas by G. Brown (1581)

26

G. Merkatoriaus žemėlapis Lietuva, 1595 m.

Map of Lithuania by G. Mercator (1595)

27

M. K. Radvilos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis, 1613 m.

Map of the Grand Duchy of Lithuania by M.K. Radvila 1613

28

M. Soiterio Lenkijos karalystės ir LDK žemėlapis, 1728 m.

Map of the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania by M. Seuter (1728)

29

J. Nepreckio, T. Majerio žemėlapis Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, 1749 m.

Map of Grand Duchy of Lithuania by J. Nieprzecki and T. Meyer (1749)

30

T. K. Loterio Lenkijos karalystės ir LDK geografinis žemėlapis, 1780 m.

Geographical map of the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania by T.K. Lotter (1780)

2 dalis. GAMTA IR KRAŠTOVAIZDIS

Part 2. NATURE AND LANDSCAPE

GELMĖS IR PAVIRŠIUS

ENTRAILS AND SURFACE OF THE EARTH

1

Lietuvos kosminis vaizdas

Satellite image of Lithuania

M 1:1 000 000

2

Bendrasis geografinis žemėlapis

Physical map of Lithuania

M 1:1 000 000

3

Kartografinės nomenklatūros schema

Scheme of cartographic nomenclature

M 1:1 250 000

4

Geoido modelis

The model of geoid

M 1:2 500 000

5

Geodezinio pagrindo tinklas

Geodetic network

M 1:1 000 000

5a

Struvės geodezinis lankas

Struve geodetic arc

M 1:2 500 000

6

Magnetinio lauko žemėlapis

Map of magnetic field

M 1:1 500 000

6a

Baltijos jūros akvatorijos magnetinių anomalijų žemėlapis

Map of magnetic anomalies of the Baltic sea aquatory

M 1:1 400 000

7

Gravitacijos jėgos žemėlapis

Map of gravitational force

M 1:1 500 000

7a

Baltijos jūros akvatorijos gravitacinių anomalijų žemėlapis

Map of gravitational anomalies of the Baltic sea aquatory

M 1:1 400 000

9

Kristalinis pamatas

Crystalline basement

M 1:1 250 000

10

Tektoninis žemėlapis

Tectonic map

M 1:1 250 000

11

Prekvartero geologinis žemėlapis

Pre – Quaternary geological map

M 1:1 000 000

12

Stratigrafinė skalė ir geologiniai profiliai

Stratigraphic chart and geological profiles

13

Kvartero nuogulos

Quaternary sediments

M 1:1 500 000

14

Kvartero substrato paviršius

Quaternary substrate surface

M 1:2 000 000

15

Geologinis ištirtumas

Geological exploration

M 1:1 250 000

16

Geologinis rajonavimas

Geologic regionalization

M 1:2 000 000

Teritorijos nuledėjimo kartoschema:

Glacial depletion:

17

Situacija prieš 14000 metų

Situation 14 000 years ago

M 1:2 000 000

18

Situacija prieš 14500 metų

Situation 14 500 years ago

M 1:2 000 000

19

Situacija prieš 15000 metų

Situation 15 000 years ago

M 1:2 000 000

20

Ledyno pakraščio tirpimas prieš 18 000 metų

Glacial melting 18 000 years ago

M 1:2 000 000

21

Paskutiniojo – Vėlyvojo Nemuno – ledyno maksimalus išplitimas (prieš 21 000 metų)

The Late Nemunas Baltic Stage glacier maximum outspread (21 000 years ago)

M 1:2 000 000

22

Glaciomorfologinė struktūra

Glacio – morphological structure

M 1:1 000 000

23

Glaciomorfologinis žemėlapis

Geomorphological map

M 1:1 250 000

24

Dabartiniai geomorfologiniai procesai

Current geomorphological processes

M 1:1 500 000

25

Geomorfologinis rajonavimas

Geomorphological regionalization

M 1:1 500 000

26

Giluminės naudingosios iškasenos

Deep – seated minerals

M 1:1 250 000

27

Išteklių pasiskirstymas

Resource distribution

M 1:2 500 000

28

Paviršinės naudingosios iškasenos

Superficial minerals

M 1:1 000 000

29

Išteklių pasiskirstymas

Resource distribution

M 1:2 500 000

30

Reljefo morfometrinis žemėlapis

Morphometric map

M 1:1 000 000

31

Inžinerinis geologinis žemėlapis

Engineering geological map

M 1:1 500 000

32

Ekogeologinis žemėlapis

Eco – geological map

M 1:1 500 000

DIRVOŽEMIS

SOIL

1

Dirvožemio dangos genetinis tipizavimas

Genetic typing of soil cover

M 1:1 000 000

2

Dirvožemio danga pagal FAO klasifikaciją

Soil cover according to FAO classification

M 1:1 000 000

3

Dirvodarinės uolienos

Parent rocks

M 1:2 000 000

4

Drėgmės režimas

Soil moisture regimes

M 1:2 000 000

5

Dangos margumas ir kontrastingumas

Soil cover diversity and contrast

M 1:2 000 000

6

Pedologinis rajonavimas

Pedological regionalization

M 1:2 000 000

7

Dirvožemio karbonatingumas ir rūgštingumas

Soil carbonate content and acidity

M 1:2 000 000

8

Fosforas ir kalis dirvožemyje

Phosphorus and potassium in the soil

M 1:2 000 000

9

Boras, cinkas ir varis dirvožemyje

Boron, zinc and copper in the soil

M 1:2 000 000

10

Kobaltas, manganas ir molibdenas dirvožemyje

Cobalt, manganese and molybdenum in the soil

M 1:2 000 000

11

Erozijos intensyvumas

Erosion intensity

M 1:1 500 000

12

Dirvožemio apsaugos karkasas

Soil protection frame

M 1:1 500 000

13

Dirvožemio bonitavimas

Soil bonitet

M 1:1 500 000

14

Dirvožemių ekonominė vertę

The economic value of soil

M 1:1 500 000

14a

Žemės ūkio naudmenų dirvožemių našumo balai

Points of agricultural land soil productivity

M 1:2 500 000

KLIMATAS

CLIMATE

1

Bendroji ir sugertoji saulės spinduliuotė

General and absorbed solar radiation

M 1:2 500 000

2

Albedas

Albedo

M 1:2 500 000

3

Teritorijos radiacinis balansas

Radiative balance

M 1:2 500 000

4

Garavimui ir atmosferai šildyti sunaudojama šiluma

Heat used for the evaporation and atmosphere warming

M 1:2 500 000

5

Ciklonų trajektorijos

Cyclone trajectories

6

Anticiklonų trajektorijos

Anticyclone trajectories

7

Oro masės šaltuoju metų laiku

Air masses during the cold season

8

Oro masės šiltuoju metų laiku

Air masses during the warm season

9

Vietiniai klimato veiksniai

Local climate factors

M 1:2 000 000

10

Vidutinė metinė oro temperatūra

Average annual air temperature

M 1:3 000 000

11

Oro temperatūra sausio ir liepos mėn.

Average air temperature in January and July

M 1:3 000 000

12

Saulės spindėjimo ir debesuotumo trukmė

Duration of sunshine and cloudiness

M 1:3 000 000

13

Paros vidutinė oro temperatūra pakyla aukščiau ir nukrinta žemiau 0° C

The daily mean air temperature rises above and falls below 0° C

M 1:3 000 000

14

Paros vidutinė oro temperatūra pakyla aukščiau ir nukrinta žemiau 5° C

The daily mean air temperature rises above and falls below 5° C

M 1:3 000 000

15

Paros vidutinė oro temperatūra pakyla aukščiau ir nukrinta žemiau 10° C

The daily mean air temperature rises above and falls below 10° C

M 1:3 000 000

16

Aktyviųjų daugiau kaip 10° C oro temperatūrų sumos

Sum of active air temperatures higher than 10° C

M 1:3 000 000

17

Vidutinis metinis oro režimas

Average annual wind regime

M 1:2 000 000

18

Vėjas sausio mėn.

Wind in January

M 1:2 000 000

19

Vėjas liepos mėn.

Wind in July

M 1:2 000 000

20

Audrotumas

Storminess

M 1:2 000 000

21

Oro drėgnumas per metus

Annual air humidity

M 1:2 000 000

22

Šilto ir šalto metų laikotarpių krituliai

Precipitation of warm and cold seasons

M 1:2 000 000

23

Vidutiniai metiniai krituliai

Mean annual precipitation

M 1:1 750 000

24

Sniego dangos storis ir trukmė

Snow depth and duration

M 1:2 000 000

25

Suminis garavimas ir garavimas iš vandens

Total annual evaporation and evaporation from water surfaces

M 1:2 000 000

26

Rūkas ir perkūnijos

Mist and thunderstorms

M 1:2 000 000

27

Pūgos ir lijundros

Freezing rain and snowstorms

M 1:2 000 000

28

Būdinga sausros sinoptinės situacija

Synoptic characteristics of drought

M 1:30 500 000

29

Būdinga lietaus sinoptinės situacija

Synoptic characteristics of rain

M 1:30 500 000

30

Būdinga šalčių sinoptinės situacija

Synoptic characteristics of cold weather

M 1:30 500 000

31

Būdinga atodrėkio sinoptinės situacija

Synoptic characteristics of thaws

M 1:30 500 000

32

Agroklimatinis rajonavimas

Agroclimatic regionalization

M 1:2 500 000

33

Klimatinis rajonavimas

Climatic regionalization

M 1:3 000 000

34

Meteorologijos stočių tinklas

Network of meteorological stations

M 1:1 500 000

35

Pavasario šalnos

Spring frosts

M 1:2 500 000

36

Rudens šalnos

Autumn frosts

M 1:2 500 000

37

Dirvožemio įšalas

Soil frost

M 1:2 500 000

38

Dirvožemio temperatūra gegužės ir liepos mėn.

Soil temperature in May and July

M 1:2 500 000

39

Dirvožemio drėgmės atsargos

Soil moisture reserves

M 1:2 500 000

40

Klimato vertinimas poilsiui ir turizmui

Climate assessment for recreation and tourism

M 1:2 000 000

41

Kurortologinis klimato vertinimas

Climate assessment for resort treatments

M 1:2 000 000

42

Inžinerinis klimato vertinimas

Engineering evaluation of climate

M 1:2 000 000

43

Vėjo ir saulės energetiniai ištekliai

Wind and solar energy resources

M 1:2 000 000

VANDENYS

WATER

1

Prekvartero hidrogeologija

Pre – Quaternary hydrogeology

M 1:1 250 000

2

Požeminis mineralinis vanduo

Underground mineral water

M 1:2 500 000

3

Kvartero hidrogeologija

Quaternary hydrogeology

M 1:1 250 000

4

Šilto vandens (<40° C) energetiniai ištekliai

Hydrothermal resources of warm (<40° C) water

M 1:2 500 000

4a

Karšto vandens energetiniai ištekliai (Ordoviko – silūro kompleksas)

Hydrothermal resources (Ordovician – silurian complex)

M 1:2 500 000

5

Hidrogeologinis rajonavimas

Hydrogeological regionalization

M 1:2 000 000

6

Hidrografinis žemėlapis

Hydrographical map

M 1:1 000 000

7

Upėtumas ir ežeruotumas

River and lake density

M 1:1 500 000

8

Pelkėtumas

Wetland density

M 1:1 500 000

9

Metinis nuotėkis

Average annual river runoff

M 1:2 000 000

10

Pavasario potvynio nuotėkis

Spring flood runoff

M 1:2 000 000

11

Vasaros sausmečio nuotėkis

Dry summer season runoff

M 1:2 000 000

12

Žiemos sausmečio nuotėkis

Winter season runoff

M 1:2 000 000

13

Upių ir ežerų užšalimas

Time of rivers and lakes freeze-up

M 1:2 000 000

14

Upių ir ežerų nuledėjimas

Time of rivers and lakes ice breakup

M 1:2 000 000

15

Vandenų mineralizacija

Ground water mineralization

M 1:2 000 000

16

Hidrologinis rajonavimas

Hydrological regionalization

M 1:2 000 000

17

Upių režimo rajonavimas

The regionalization of river regime

M 1:2 000 000

18

Telmologinis rajonavimas

Wetland regionalization

M 1:2 000 000

19

Hidrologijos (vandens matavimo stočių) tinklas

The network of Hydrologic stations

M 1:1 000 000

20

Ežerų ir tvenkinių pasiskirstymas

Distribution of lakes and ponds

M 1:1 250 000

21

Upių ilgis ir vandeningumas

Length and runoff of the rivers

M 1:2 000 000

22

Didieji ežerai ir tvenkiniai

The largest lakes and ponds in Lithuania

22a

Didžiausi Lietuvos tvenkiniai

The largest pons in Lithuania

22a

Didžiausi Lietuvos ežerai

The largest lakes in Lithuania

23

Dinaminiai požeminio vandens ištekliai

Dynamic groundwater resources

M 1:1 000 000

24

Paviršinio vandens ištekliai

Surface water resources

M 1:1 500 000

25

Hidroenergetiniai ištekliai

Hydroenergy resources

M 1:1 500 000

26

Baltijos jūros gyliai ir nuosėdos

The bathymetry and sediments of the Baltic sea

M 1:400 000

27

Krantodaros procesai

Coastal processes

M 1:400 000

28

Vandens temperatūra, druskingumas ir užšalimas

Water temperature, salinity and freeze – up

M 1:1 000 000

29

Bangavimas ir srovių sistema

Wave height and currents

M 1:1 000 000

30

Antropogeninė apkrova

Anthropogenic threats

M 1:800 000

31

Kuršių marių gyliai ir nuosėdos

The bathymetry and sediments of the Curonian lagoon

M 1:125 000

32

Kranto dinamika

Coastal dynamics

M 1:300 000

33

Vandens temperatūra ir užšalimas

Water temperature and freeze – up time

M 1:300 000

34

Bangavimas ir srovių sistema

Wave height and currents

M 1:300 000

35

Antropogeninė apkrova

Anthropogenic threats

M 1:300 000

BIOTA

BIOTA

1

Bendrasis augalijos žemėlapis

General map of vegetation

M 1:1 000 000

2

Miškai

Forests

M 1:1 000 000

3

Miškingumas

Forest density

M 1:2 500 000

4

Natūralios pievos ir ganyklos

Natural meadows and pastures

M 1:2 500 000

5

Šiaurrytinės, šiaurinės ir šiaurvakarinės induočių augalų rūšių arealų ribos

North-eastern, northern and north-western boundaries of vascular plant species prevalence

M 1:2 000 000

6

Pietinės ir pietrytinės induočių augalų rūšių arealų ribos

Southern, south-eastern boundaries of vascular plant species prevalence

M 1:2 000 000

7

Rytinės ir vakarinės induočių augalų arealų ribos

Eastern and western boundaries of vascular plant species prevalence

8

Retos ir nykstančios augalų rūšys

Rare and endangered plant species

M 1:1 250 000

9

Retos ir nykstančios augalų bendrijos

Rare and endangered plant communities

M 1:1 250 000

10

Bendrasis gyvūnijos žemėlapis

Wildlife map of Lithuania

M 1:1 000 000

11

Plėšrieji žvėrys

Carnivores

M 1:2 000 000

12

Kanopiniai žvėrys

Ungulates

M 1:2 000 000

13

Paukščiai

Birds

M 1:2 000 000

14

Žuvys

Fish

M 1:2 000 000

15

Retieji žinduoliai ir paukščiai

Rare mammals and birds

M 1:1 500 000

16

Retieji ropliai, varliagyviai ir žuvys

Rare reptiles, amphibians and fish

M 1:2 000 000

17

Retieji bestuburiai

Rare invertebrates

M 1:2 000 000

18

Svetimžemės gyvūnų rūšys

Non – native animal species

M 1:1 500 000

19

Vabzdžiai – žemės ūkio kultūrų kenkėjai

Insects – pests of agricultural crops

M 1:2 000 000

20

Vabzdžiai – miško kenkėjai

Insects – pests of forests

M 1:2 000 000

21

Didžiausios biologinės įvairovės arealai

Areas of the greatest biodiversity

M 1:1 500 000

22

Biogeografinis rajonavimas

Biogeographic regionalization

M 1:2 000 000

23

Botaninis geografinis rajonavimas

Botanical – geographic regionalization

M 1:1 250 000

24

Zoologinis geografinis rajonavimas

Zoogeographic regionalization

M 1:2 000 000

25

Metinis medienos prieaugis

Annual wood increment

M 1:2 000 000

26

Medienos ištekliai

Wood resources

M 1:2 000 000

27

Laukinių uogų ištekliai

Wild berry resources

M 1:2 000 000

28

Valgomųjų grybų ištekliai

Edible fungi resources

M 1:2 000 000

29

Medžiojamos faunos ištekliai

Fauna resources for hunting

M 1:1 500 000

30

Vaistinių augalų ištekliai

Officinal plant resources

M 1:2 000 000

31

Žuvų ištekliai

Fish resources

M 1:2 000 000

KRAŠTOVAIZDIS

LANDSCAPE

1

Gamtinio kraštovaizdžio tipai

Types of natural landscape

M 1:1 000 000

2

Geocheminės toposistemos

Geochemical toposystems

M 1:1 500 000

3

Geocheminiai barjerai

Geochemical barriers

M 1:1 500 000

4

Kraštovaizdžio morfologinis rajonavimas

Landscape morphological regionalization

M 1:1 000 000

5

Kraštovaizdžio vizualinė struktūra

Visual structure of landscape

M 1:1 250 000

6

Vilniaus kraštovaizdis

The landscape of Vilnius

M 1:150 000

7

Technomorfotopai

Technomorphotops

M 1:1 000 000

8

Pedonomorfotopai

Pedonomorphotops

M 1:1 500 000

9

Biomorfotopai

Biomorphotops

M 1:1 250 000

10

Žemėnaudos teritorinė struktūra

Territorial structure of land use

M 1:1 250 000

11

Kraštovaizdžio natūralumas

Naturalness of landscape

M 1:2 000 000

12

Kultūrinis istorinis kraštovaizdžio karkasas

Cultural-historical frame of landscape

M 1:1 000 000

13

Kraštovaizdžio etnokultūrinis rajonavimas

Ethnocultural regionalization of landscape

M 1:2 000 000

14

Gamtinis karkasas

The natural frame

M 1:1 000 000

15

Bioekologinis tinklas

Bioecological network

M 1:1 250 000

16

Biomasės produkavimas

Biomass production

M 1:2 000 000

17

Saugomos teritorijos

Protected areas

M 1:1 000 000

18

Gamtinio paveldo objektai

Objects of natural heritage

M 1:1 500 000

19

Kultūros paveldo objektai

Objects of  cultural heritage

M 1:1 000 000

20

Kraštovaizdžio estetinis potencialas

Aesthetic potential of landscape

M 1:1 000 000

21

Vandens telkinių rekreacinis tinkamumas

Recreational suitability of water bodies

M 1:1 500 000

22

Upių praplaukiamumas

Navigable rivers

M 1:2 500 000

23

Miškų rekreacinis tinkamumas

Forest recreational suitability

M 1:2 000 000

24

Reljefo rekreacinis tinkamumas

Relief recreational suitability

M 1:2 000 000

25

Kraštovaizdžio kitimo tendencijos

Trends of landscape transformation

M 1:1 000 000

25a

Ilgalaikės kraštovaizdžio kitimo tendencijos XX a. pagal poliarizacijos procesus

Long – term trends of landscape transformation in 20th century according to polarization processes

M 1:4 000 000

26

Jautrumas fiziniam poveikiui

The vulnerability to physical impacts

M 1:1 500 000

27

Jautrumas cheminiam poveikiui

The vulnerability to chemical impacts

M 1:1 500 000

28

Cheminė apkrova

Chemical load

M 1:2 000 000

29

Ūkio poveikis

Economic impact

M 1:2 000 000

30

Hidromelioracinis poveikis

Hydro – melioration impact

M 1:2 000 000

31

Technogeninis poveikis

Technogenic impact

M 1:2 000 000

32

Demografinis poveikis

Demographic impact

M 1:2 000 000

33

Rekreacinis poveikis

Recreational impact

M 1:2 000 000

34

Integruota antropogeninė apkrova

The integrated anthropogenic load

M 1:2 000 000

35

Kraštovaizdžio geoekologinė įtampa

The geoecological tension of landscape

M 1:2 000 000

36

Kraštovaizdžio struktūros geoekologinis optimalumas

Geoecological optimality of landscape structure

M 1:1 000 000

37

Aplinkos monitoringas

Environmental monitoring

M 1:1 000 000

38

Probleminiai aplinkosaugos arealai

Environmental problem areas

M 1:1 000 000

GEOGRAFINIŲ PAVADINIMŲ RODYKLĖ (EN)

INDEX OF GEOGRAPHICAL NAMES (EN)

LIETUVA PASAULYJE IR EUROPOJE (EN)

LITHUANIA IN THE WORLD AND IN EUROPE (EN)

GAMTA IR KRAŠTOVAIZDIS (EN)

NATURE AND LANDSCAPE (EN)

Dirvožemis (EN)

Soil (EN)

Klimatas (EN)

Climate (EN)

Vandenys (EN)

Water (EN)

Biota (EN)

Biota (EN)

Kraštovaizdis (EN)

Landscape (EN)

mapshop@gis-centras.lt 


LIETUVOS NACIONALINIS ATLASAS. II tomas

THE NATIONAL ATLAS OF LITHUANIA. Volume II

http://www.mapshop.lt/8319-tm_thickbox_default/lietuvos-nacionalinio-atlaso-ii-tomas.jpg

II tomas

ISBN: 9786094204814

Kalba: lietuvių, anglų. Žemėlapiai, pavadinimai, legendos: lietuvių k. Tekstai: lietuvių k., anglų k.

54*48 cm

Pirmas leidimas 2015 m.

114 psl.

176 žemėlapiai

Svoris: 3,848 kg

Vilnius: Petro ofsetas

Rengėjas: Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Kartografijos centras

© Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Leidėjas: VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS – Centras“

Informacija dėl įsigijimo: info@gis-centras.lt

Volume II

ISBN: 9786094204814

Language: Lithuanian, English. Maps, map titles, and legends in Lithuanian. Text in Lithuanian and English.

54*48 cm

Issue 1, 2015

Pages: 114

Maps: 176

Weight: 3,848 kg

Vilnius: Petro ofsetas

Developer: Centre for Cartography at the Faculty of Natural Sciences of Vilnius University

© National Land Service Under the ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania

Publisher: National Center for Remote Sensing and Geoinformatics “GIS – Centras”

Purchase & information: info@gis-centras.lt 


TURINYS

CONTENTS

ĮVADAS

FOREWORD

SVARBIAUSIOS ISTORINĖS DATOS

The most important historical dates

3 dalis. ISTORIJA

Part 3. HISTORY

LIETUVOS DIDŽIOJI KUNIGAIKŠTYSTĖ (iki 1795 m.)

THE GRAND DUCHY OG LITHUANIA (until 1795)

1

Archeologinės kultūros ikibaltiškajame areale IV tūkst. prieš Kr. pab. – III tūkst. prieš Kr. vid.

Archeological cultures in pre – Baltic area IV th. BC – mid III th. BC

M 1:7 000 000

2

Virvelinės keramikos kultūros išplitimas III – II tūkst. prieš Kr. sandūroje

The Pit – Comb Ware culture expansion III – II BC

M 1:7 000 000

3

Ankstyviausias baltų arealas vėlyvajame bronzos ir ankstyvajame geležies amžiuje I tūkst. prieš Kr.

The early area of Balts in late Bronze Age and early Iron Age 1st millennium BC

M 1:7 000 000

4

Baltų arealo mažėjimas VI – IX a.

The decrease of the area of Balts in 6 – 9th century

M 1:7 000 000

5

Baltų žemės XII a. pabaigoje

Baltic lands in the end of 12th century

M 1:3 500 000

6

Etniniai pakitimai baltų žemėse

Ethnical changes in Baltic lands in 14 – 16 centuries

M 1:3 500 000

7

Europa XII a. antroje pusėje

Europe in the 12th century

M 1:25 000 000

8

Lietuvos valstybė XIII a.

The Lithuanian state

M 1:4 000 000

9

Europa XII a. antroje pusėje

Europe in 13th century

M 1:25 000 000

10

Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XIV  a.

The Grand Duchy of Lithuania in 14th century

M 1:4 000 000

11

Vilnius XIV  a. 3 – iame dešimtmetyje

Vilnius in 1320`s

12

Vilnius XIV  a. 4 – iame dešimtmetyje – XIV  a. pabaigoje

Vilnius in 1330`s – 1390`s

13

Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XIV – XV  a. sandūroje

The Grand Duchy of Lithuania at the junction of 14 – 15 centuries

M 1:4 000 000

14

Europa XIV a.

Europe in 14th century

M 1:25 000 000

15

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karas su ordinais XIII – XV  a. 4 – ame dešimtmetyje

Lithuanian wars against Orders 1200`s – 1430`s

M 1:2 500 000

16

Žalgirio mūšis 1410 m.

The battle of Grunewald (1410)

M 1:4 000 000

17

Žalgirio mūšis 1410 07 15

The battle of Grunewald 15 July 1410

18

Vilnius XV  a. pabaigoje

Vilnius in the end of the 15th century

19

Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XV  a. viduryje – XVI  a. pirmoje pusėje

The Grand Duchy of Lithuania in mid – 1400`s and beginning of 16th century

M 1:4 000 000

20

Europa XV  a. pabaigoje

Europe in the end of 15`th century

M 1:25 000 000

21

Karai su Maskva 1492 – 1582  m.

Wars with Moscow 1492 – 1582 yrs.

M 1:4 000 000

22

Oršos mūšis 1514 09 08

The battle of Orsha 1514.08.09

23

Vilnius XVI  a.

Vilnius in 16th century

24

Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Lenkijos karalystė 1569  m.

The Grand Duchy of Lithuania and the Kingdom of Poland 1569 yr.

M 1:4 000 000

25

Europa XVI  a. (1570  m.)

Europe in 16th century (1570 yr.)

M 1:25 000 000

26

Livonijos karo pradžia (1558 – 1572  m.)

The beginning Livonian war (1558 – 1572)

M 1:4 000 000

27

Livonijos karo pabaiga (1576 – 1583  m.)

The end of the Livonian war (1576 – 1583)

M 1:4 000 000

28

Ulos mūšis 1564 01 26

The battle of Ula 26 January, 1564

29

Lietuvių gyvenamosios žemės XVI  a.

Lands inhabited by Lithuanians in16th century

M 1:2 500 000

30

Mažoji Lietuva XVI  a.

Lithuania Minor in 16th century

M 1:4 000 000

31

Gediminaičių – Jogailaičių valdomos valstybės iki 14572  m.

Countries ruled by Gediminaičiai – Jogailaičiai until 1572

M 1:25 000 000

32

Katalikų bažnyčios organizacija reformacijos pradžioje (XVI  a. vidurys)

Catholic church organization in the beginning of Reformation movement (mid – 16th century)

33

Katalikų ir evangelikų bažnyčių, vienuolynų, mokyklų ir spaustuvių tinklas XVI  a. pabaigoje

The network of catholic and evangelical churches, schools, monasteries and press in the end of 16th century

M 1:3 850 000

34

Katalikų ir evangelikų bažnyčių, vienuolynų, mokyklų ir spaustuvių tinklas XVII  a. pirmajame ketvirtyje

The network of catholic and evangelical churches, schools, monasteries and press in the first quarter of 17th century

M 1:2 500 000

35

Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVI  a. pabaigoje – XVII  a. pirmoje pusėje

The Grand Duchy of Lithuania the end of 16th – beginning of 17th century

M 1:3 000 000

36

Europa XVII  a. pirmoje pusėje

Europe in the first half of 17th century

M 1:25 000 000

37

Abiejų Tautų Respublikos karai su Švedija (1600 – 1629  m.), Turkija (1620 – 1621  m.) ir Maskva (1605 – 1608  m., 1632 – 1634  m.)

Wars between Polish – Lithuanian Commonwealth and: Sweden (1600 – 1629), Turkey (1620 – 1621) and Moscow (1605 – 1618, 1632 – 1634)

M 1:4 000 000

38

Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVII  a. antroje pusėje – XVIII  a. pradžioje

The Grand Duchy of Lithuania in the second half of 17th – the beginning of 18th century.

M 1:3 000 000

39

Europa XVIII  a. pradžioje

Europe in the beginning of 18th century

M 1:25 000 000

40

Abiejų Tautų Respublikos karai su kazokais (1648 – 1653  m.)

Wars between Polish – Lithuanian Commonwealth and: Cossacks (1648 – 1653) and Moscow (1654 – 1667)

M 1:4 000 000

41

Abiejų Tautų Respublikos karas su Švedija (1655 – 1660  m.)

War between Polish – Lithuanian Commonwealth and Sweden (1655 – 1660)

M 1:4 000 000

42

Abiejų Tautų Respublika Šiaurės karo metais (1700 – 1721  m.)

Polish – Lithuanian Commonwealth during the Great Northern war (1700 – 1721)

M 1:5 000 000

43

Abiejų Tautų Respublika XVII  a. 8 – 10 dešimtmečiais

The Grand Duchy of Lithuania in 1670`s – 1690`s

M 1:6 500 000

44

Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII  a. antroje pusėje

The Grand Duchy of Lithuania in the second half of 18th century

M 1:3 000 000

45

Abiejų Tautų Respublikos padalijimai

Partitions of the Polish –Lithuanian Commonwealth

M 1:9 000 000

46

Lietuvos didžiosios Kunigaikštystės švietimo administravimas Edukacinės komisijos veiklos laikotarpiu (1773 – 1795  m.)

Educational administration in the Grand Duchy of Lithuania during the period of Educational Commission activity (1773 – 1795)

M 1:6 000 000

47

Radomo ir Baro konfederacijos pirmasis Abiejų Tautų Respublikos padalijimas (1772  m.)

Radom and Bar Confederations. The first partition of Polish –Lithuanian Commonwealth (1772)

M 1:6 500 000

48

Ketverių metų seimo (1788 – 1792  m.) veikla

Work of four – year Sejm (Parliament) (1788 – 1792)

M 1:4 000 000

49

1792  m. kovos, konfederacija ir antrasis Abiejų Tautų Respublikos padalijimas

1792 battles, confederation and the second partition of Polish –Lithuanian Commonwealth (1793)

M 1:6 500 000

50

1794  m. sukilimas ir trečiasis Abiejų Tautų Respublikos padalijimas

The 1794 uprising and the third partition of Polish –Lithuanian Commonwealth

M 1:4 500 000

LIETUVA XIX AMŽIUJE

LITHUANIA IN 19TH CENTURY

1

Abiejų Tautų Respublikos žemės po trečiojo padalijimo (1795 – 1807  m.)

Territories of Polish –Lithuanian Commonwealth after the third partition (1795 – 1807)

M 1:3 500 000

2

Europa XIX  a. pradžioje

Europe in 19th century

M 1:30 000 000

3

Buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės Rusijos imperijos sudėtyje 1795 – 1796  m.

Former territories of the Grand Duchy Lithuania as a part of Russian Empire 1795 – 1796

M 1:4 500 000

4

Buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės Rusijos imperijos sudėtyje 1797 – 1801  m.

Former territories of the Grand Duchy Lithuania as a part of Russian Empire 1797 – 1801

M 1:4 500 000

5

Buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės Rusijos imperijos sudėtyje. Administracinis teritorinis suskirstymas 1802 – 1839  m.

Former territories of the Grand Duchy Lithuania as a part of Russian Empire 1797 – 1801. Administrative division 1802 – 1839

M 1:2 500 000

6

Napoleono kariuomenės puolimas (1812  m. birželis–rugpjūtis)

The attack of Napoleon`s Army (1812 June – August)

M 1:3 500 000

7

Napoleono armijos traukimasis (1812  m. spalis–1813  m. sausis)

The retreat of Napoleon`s Army (1812 October – 2013 January)

M 1:3 500 000

8

Lietuva 1812  m. kare

Lithuania in 1812`s war

M 1:3 500 000

9

Europa po Vienos kongreso 1815  m.

Europe after the Congress of Vienna 1815

M 1:12 000 000

10

Buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės Rusijos imperijos sudėtyje. Administracinis teritorinis suskirstymas 1843 – 1914  m.

Former territories of the Grand Duchy Lithuania as a part of Russian Empire 1797 – 1801. Administrative division 1843 – 1914

M 1:2 000 000

11

Pramonė, prekyba ir transportas Lietuvoje XX  a. pradžioje

Industry, trade and transport in Lithuania in the beginning of 20th century

M 1:1 500 000

12

Lietuvos prekybiniai ryšiai XX  a. pradžioje

Lithuania`s trade relations in the beginning of 20th century

M 1:20 000 000

13

Etninė Lietuvos gyventojų sudėtis XIX  a. viduryje

Ethnic structure of Lithuanian population in mid – 19th century

M 1:2 200 000

14

Etninė Lietuvos gyventojų sudėtis XX  a. pradžioje

Ethnic structure of Lithuanian population in the beginning of 20th century

M 1:2 200 000

15

Gyventojų tankumas XIX  a. pabaigoje. Urbanizacija

Population density in late 19th century. Urbanization

M 1:1 500 000

16

Emigracija iš Lietuvos XIX  a. pabaigoje – XX  a. pradžioje

Emigration in late 19th century – the beginning of 20th century

M 1:78 000 000

17

Katalikų bažnyčia: administracinis suskirstymas, institucijos

The Catholic Church: administrative division, institutions

M 1:1 200 000

18

Kitos krikščioniškos konfesijos XIX  a. pabaigoje – XX  a. pradžioje

Other Christian confessions in late 19th century – the beginning of 20th century

M 1:1 500 000

19

Nekrikščioniškos konfesijos XIX  a. pabaigoje – XX  a. pradžioje

Non – Christian confessions in late 19th century – the beginning of 20th century

M 1:1 200 000

20

Mokyklų tinklas iki 1832  m. Vilniaus universiteto šveitimo apygarda

School network till 1832. Educational district of Vilnius university

M 1:2 500 000

21

Vilniaus švietimo apygardos mažėjimas

Decrease of Vilnius educational district.

M 1:6 400 000

22

Mokyklų tinklas

School network in mid – 19th century

M 1:650 000

23

Lietuvos jaunimo aukštojo mokslo studijos XIX  a. pabaigoje – XX  a. pradžioje

Higher education studies of Lithuanian youth in mid – 19th century

M 1:25 000 000

24

Mokyklų tinklas XIX a. pabaigoje – XX  a. pradžioje

School network in late 19th century – the beginning of 20th century

M 1:200 000

25

Lietuvos jaunimo aukštojo mokslo studijos XIX  a. pabaigoje – XX  a. pradžioje

Higher education studies of Lithuanian youth in late 19th century – the beginning of 20th century

M 1:25 000 000

26

Knygų leidyba ir platinimas XIX a. primoje pusėje

Book production and distribution in the first half of 19th century

M 1:1 650 000

27

Knygų leidybas ir platinimas (XIX  a. II pusė – XX  a.   pr.)

Book production and distribution (the second half of 19th century – early 20th century)

M 1:1 650 000

28

Mažoji Lietuva XIX  a.

Lithuania Minor in 19th century

M1:500 000

29

Spaudos lotyniškais rašmenimis draudimas 1865 – 1904  m.

The ban on printing in Latin letters 1865 – 1904

M 1:1 650 000

30

Nelegalios lietuviškos spaudos platinimas Rusijos imperijos miestuose

Illegal distribution of Lithuanian press in cities of the Russian Empire

M 1:20 000 000

31

Legalios švietimo, mokslo, meno, sporto draugijos ir klubai Lietuvoje (XIX  a. pab. XX  a.)

Legal societies and clubs for education, science, arts and sports in Lithuania (late 19th century – early 20th century)

M 1:1 650 000

32

Lietuviškos draugijos Rusijos imperijos miestuose

Lithuanian societies in cities of Russian Empire

M 1:20 000 000

33

1830 – 1831  m. sukilimas Lietuvoje

Lithuanian uprising of 1830 – 1831

M 1:2 500 000

34

1830 – 1831  m. dalyvių tremties vietos

Exile places of the 1830 – 1831 uprising insurgents

M 1:35 000 000

35

1863 – 1864  m. sukilimas Lietuvoje

Lithuanian uprising of 1863 – 1864

M 1:2 000 000

36

1863 – 1864  m. dalyvių tremties vietos

Exile places of the 1863 – 1864 uprising insurgents

M 1:31 500 000

37

Lietuva 1905  m. revoliucijos laikotarpiu

Lithuania during the 1905 Revolution

M1:1 200 000

38

Visuomeniniai politiniai judėjimai Lietuvoje XX  a. pradžioje

Social political movements in Lithuania in early 20th century

M1:1 200 00

39

Lietuvių politinė veikla Rusijos imperijoje XX  a. pradžioje

Lithuanian political activity in Russian Empire in early 20th century

M1:15 000 00

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA (1918 – 1940  m.)

INDEPENDENT LITHUANIA (1918 – 1940)

POLITINĖ RAIDA

POLITICAL DEVELOPMENT

1

Lietuva Pirmojo pasaulinio karo metais. Lietuvos valstybės atkūrimas (1917 – 1918  m.)

Lithuania during the World War I. Reinstatement of Independence of Lithuania (1917 – 1918)

M 1:2 500 000

2

1919 metai: Lietuvos kovos su Raudonąja armija ir bermontininkais.

The 1919: battles between Lithuania and the Red Army and Bermontians.

M 1:2 000 000

Lenkijos skverbimasis į Lietuvą

Polish penetration into Lithuania

3

1920 metai: Lietuvos taika su Rusijos TFSR

The 1920: peace between Lithuania and Russian SFSR. Battle with Poland

M 1:2 500 000

4

Tautų Sąjungos projektuota Lietuva

Lithuania shaped by the League of Nations

M 1:4 500 000

5

Lietuvos administracinis suskirstymas 1922 – 1939 m.

Administrational division of Lithuania 1922 – 1939

M 1:1 750 000

6

Lietuva 1939 – 1940 m.

Lithuania 1939 – 1940

M 1:1 750 000

7

Baltijos valstybių sienų formavimas

The shaping of borders of the Baltic States

M 1:5 000 000

VISUOMENĖS IR ŪKIO RAIDA

DEVELOPMENT OF SOCIETY AND ECONOMY

8

Gyventojų skaičiau kitimas ir tankis

Demographics and population density

M 1:1 750 000

9

Emigracija iš Lietuvos

Emigration from Lithuania

M 1:100 000 000

10

Gyventojų turtinė sudėtis

 Ethnic structure of Lithuanian population

M 1:1 500 000

11

Tautinės mažumos Lietuvoje: švietimas ir visuomeninis gyvenimas

 Ethnic minorities in Lithuania: education and social life

M 1:1 500 000

12

Švietimo ir mokslo įstaigų tinklas

 Network of education and educational institutions

M 1:1 250 000

13

Kultūros įstaigų tinklas

 Network of cultural institutions

M 1:2 000 000

14

Religinės bendruomenės

 Religious communities

M 1:1 000 000

15

Žemės reforma

 The Land Reform

M 1:1 250 000

16

Didesnių kaip 1 hektaro ūkių žemės plotas

 Land areas of farms bigger than 1 hectare

M 1:2 000 000

17

Žemės ūkis

 Agriculture

M 1:2 000 000

18

Žemės ūkio kultūrų derlingumas

 The fertility of agricultural cultures

M 1:2 000 000

19

Mėsos ir pieno gamyba

 Milk and meat production

M 1:2 000 000

20

Miškai ir miškų ūkis

 Forests and forestry

M 1:2 000 000

21

Pramonės įmonių raida

 The development of industrial companies

M 1:1 000 000

22

Svarbiausios pramonės šakos

 The most important branches of industry

M 1:1 500 000

23

Pramonės įmonių išpirkti patentai

 Patents redeemed by industrial companies

M 1:1 500 000

24

Transportas ir ryšiai

 Transport and communication

M 1:1 000 000

25

Finansai

Finances

M 1:1 500 000

26

Užsienio prekyba

International trade

M 1:100 000 000

27

Sveikatos apsauga

Health care

28

Šalies gynybos sistema

Lithuanian structure of missile defence system

M 1:1 000 000

NACIŲ IR SOVIETINĖS OKUPACIJOS LAIKMETIS (1940 – 1990 m.)

THE PERIOD OF NAZI AND SOVIET OCCUPATION (1940 – 1990)

POLITINĖ RAIDA

POLITICAL DEVELOPMENT

1

Lietuva 1940 – 1941  m. sovietinės okupacijos laikotarpiu

Lithuania during the 1940 – 1941 soviet occupation

M 1:1 500 000

2

Lietuva nacių okupacijos metais

Lithuania during Nazi occupation

M 1:1 500 000

3

Lietuva Vokietijos – TSRS karo pabaigoje (1944 – 1945  m.)

Lithuania during the end of Germany – USSR war (1944 – 1945)

M 1:1 500 000

4

Kuršo katilas 1944 10 – 1945 05 08

The Courland Pocket1944 10 – 1945 05 08

M 1:5 000 000

5

Lietuvių tautos ginkluotas antisovietinis pasipriešinimas 1944 – 1953  m.

Lithuanian armed anti – Soviet resistance 1944 – 1953

M 1:1 500 000

6

Tautinis atgimimas ir Lietuvos valstybės atkūrimas 1989 – 1991  m.

Lithuanian National Revival and restoration of the independent state of Lithuania

7

Rinkimai į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą 1990 02 24

The election of Supreme Council 24 02 1994

M 1:1 500 000

8

Rusijos Federacijos karinių pajėgų išsidėstymas Lietuvos Respublikoje 1992 09 08

Location of Russian army in the Republic of Lithuania 08 09 1992

M 1:1 500 000

VISUOMENĖS IR ŪKIO RAIDA

SOCIAL AND ECONOMICAL DEVELOPMENT

9

Gyventojų praradimas Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais

Population decline during WWII and post-war period

M 1:2 000 000

10

Holokaustas Lietuvoje

Holocaust in Lithuania

M 1:1 500 000

11

Lietuvos gyventojų trėmimai ir įkalinimai TSRS 1941 m., 1945 – 1953  m.

Lithuanian citizen exiles and imprisonments in Soviet Union 1941, 1945 – 1953

M 1:1 500 000

12

Įkalinimo ir trėmimo vietos (TSRS teritorija)

Places of exile and imprisonment (Soviet Union territory)

M 1:25 000 000

13

Gyventojų skaičiaus kitimas

Population change

M 1:1 500 000

14

Gyventojų tankumas.

Population density

M 1:1 500 000

Natūralus ir mechaninis gyventojų skaičiaus kitimas 1986  m.

Natural and mechanical population change in 1986:

15

Gimstamumas

Birth rate

M 1:2 000 000

16

Mirtingumas

Death rate

M 1:2 000 000

17

Natūralus prieaugis

Natural growth

M 1:2 000 000

18

Mechaninis prieaugis

Mechanical growth

M 1:2 000 000

19

Migraciniai ryšiai sovietmečiu

Relation between Lithuania and Soviet Union

M 1:30 000 000

20

Vilniaus gyventojų migraciniai ryčiai (1971 – 1975  m.)

Relation between Vilnius residents and internal migration (1971 – 1975)

M 1:2 000 000

Gyventojų sudėtis pagal lytį ir amžių

Population by age and sex:

21

Miesto gyventojai

City population

M 1:1 500 000

22

Kaimo gyventojai

Rural population

M 1:3 000 000

23

Miesto gyventojų skaičiaus didėjimas

City population growth

M 1:1 500 000

24

Gyventojų tautinė sudėtis

Ethnical structure of Lithuanian population

M 1:1 250 000

25

Mokymo kalba bendrojo lavinimo mokyklose

Teaching language in secondary schools

M 1:2 000 000

26

Religinės bendruomenės

Religious communities

M 1:1 000 000

27

Bendrojo lavinimo mokyklos

Secondary schools

M 1:1 250 000

28

Profesinės technikos mokyklos

Vocational technical schools

M 1:3 000 000

29

Mokslo įstaigos, aukštosios ir specialiosios vidurinės mokyklos

Educational institutions, high and special secondary schools

M 1:2 000 000

30

Kultūros namai

Cultural centres

M 1:1 500 000

31

Muziejai

Museums

M 1:2 500 000

32

Bibliotekos

Libraries

M 1:2 000 000

33

Teatrai, kino teatrai

Theatres, cinemas

M 1:2 000 000

34

Lietuvos kultūros sovietizavimas (kultūros paminklų naikinimas)

The sovietization of Lithuanian culture (destruction of cultural heritage)

M 1:2 000 000

35

Kolektyvizacija

Collectivization

M 1:1 500 000

36

Žemės naudojimas

Land use

M 1:1 500 000

37

Bendroji žemės ūkio produkcija

Gross agricultural production

M 1:2 000 000

Žemės ūkio kultūrų derlingumas:

Crop fertility:

38

Javai

Corn

M 1:4 000 000

39

Ilgapluoščiai linai

Flax

M 1:4 000 000

40

Cukriniai runkeliai

Sugar beets

M 1:4 000 000

41

Bulvės

Potatoes

M 1:4 000 000

42

Techninių kultūrų auginimas

Non-food crop cultivation

M 1:2 000 000

43

Mėsos gamyba

Meat production

M 1:3 000 000

44

Pieno gamyba

Milk production

M 1:3 000 000

45

Miškų ūkis

Forestry

M 1:1 000 000

46

Miško medžiagos paruošos

Timber resources

M 1:3 000 000

47

Medžioklė ir žvėrininkystė

Hunting and fishery

M 1:1 500 000

48

Žuvininkystė ir žvejyba

Fishery and fishing

M 1:1 500 000

49

Energetika ir kasyba

Energetics and mining

M 1:1 500 000

50

Sunkioji pramonė

Heavy industry

M 1:1 500 000

51

Lengvoji pramonė

Light industry

M 1:1 500 000

52

Maisto pramonė

Food industry

M 1:1 500 000

53

Autotransportas

Road Transport

M 1:1 000 000

54

Ryšių įstaigos

Communication offices

M 1:1 000 000

55

Oro ir vandens transportas

Air and water transport

M 1:2 000 000

56

Geležinkelių transportas

Railway transport

M 1:2 000 000

57

Mažmeninė prekių apyvarta

The retail turnover

M 1:2 000 000

58

Visuomeninio maitinimo apyvarta

Catering turnover

M 1:2 000 000

59

Butų fondas miestuose ir miesto tipo gyvenvietėse

Housing fund in cities and towns

M 1:2 000 000

60

Kaimo butų fondas

Rural housing fund

M 1:2 000 000

61

Sveikatos apsauga

Health care

M 1:1 250 000

62

Rekreacijos organizavimas

Organized recreation

M 1:3 000 000

63

Aplinkos apsauga

Environmental protection

M 1:1 500 000

64

Bendrasis ekonominis žemėlapis

General economic map

M 1:1 000 000

65

Importas ir eksportas

Import and export

M 1:20 000 000

66

Pramonės šakų ekonominė charakteristika

Economic characteristics of branches of industry

VIETOVARDŽIŲ RODYKLĖ

INDEX

LIETUVOS DIDŽIOJI KUNIGAIKŠTYSTĖ (iki 1795 m.) (EN)

THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA (until 1795) (EN)

LIETUVA XIX AMŽIUJE (EN)

LITHUANIA IN 19TH CENTURY (EN)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA (1918 – 1940  m.) (EN)

INDEPENDENT LITHUANIA (1918 – 1940) (EN)

NACIŲ IR SOVIETINĖS OKUPACIJOS LAIKMETIS (1940 – 1990 m.) (EN)

THE PERIOD OF NAZI AND SOVIET OCCUPATION (1940 – 1990) (EN)

mapshop@gis-centras.lt