Frederich den femte, af

                              

 

Guds Naade, Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Dytmersken, Grever udi Oldenborg og Delmenhorst;

Vor synderlig Gunst tilforn; Da Vi med største Mishag, have fornummet det Opløb, som Almuen udi det Søndre Bergenhuusiske Amt, den 18. Aprilis sidstleden, og følgende Dage, haver anstillet i Vor Kiøbstad Bergen, med videre Deres Adfærd og Forhold, saavel imod din Person i særdeleshed, som imod andre Vore Betiente. Men Vi tillige ere komne i Erfaring, hvorledes Almuen, i sær skal besværge sig over, deels, at de af Os allernaadigst udgivne Forordninger og Befalinger, hvorefter den paabudne Extra-Skat bør erlegges, ikke skal være dennem fuldkommen bekiendte, deels, at Fogderne, ved Skattens Inddrivelse, skal gaae saavidt, at De, i Mangel af Betaling, fratage de Fattige, endog de Ting, som De, til Deres Livs Ophold, saasom til Klæde og Føde, og til Deres Lovlige Brugs og Nærings Drift og Fortsættelse,

u-omgjengelig behøver, og ingenlunde kunde undvære, hvilket aldeeles er imod Vor allernaadigste Villie, og ikke stemmer overeens med det Øje mærke, som Vi, af Lands-Faderlige Mildhed og Kiærlighed, have foresat Os, ved Skattens Paabydelse; Thi haver Du, med det forderligste, at lade forbemelte Almue og alle andre Vedkommende, bekiendtgiøre, at Vi allernaadigst have funden for got, at anordne, og herfra til Bergen at opsende, en Commission, som denne Sag, med alle sine Omstændigheder, paa det nøyeste skal undersøge, og til den Ende, af alle og enhver, uden Forskiæl, imodtage, hva De maatte have, i dette Tilfælde, at foredrage, eller at besværge sig over, samt derpaa Deres allerunderdanigste Forestilling til Os indgive; hvorefter da enhver skal vederfares, hvad Ret er, ligesom og de skyldig befunden maa vente, efter Fortieneste, at vorde anseet, Hvorfore og alle Vedkommende saadan Vor allernaadigste Foranstaltning, i Rolighed og Stilhed, som det lydige og troe Undersaatter vel egner og anstaaer, haver at afvarte, Derefter Du Dig allerunderdanigst haver at rette, Befalendes Dig Gud; Skrevet paa Vort Slot Fredensborg 13. Maji Anno 1765 -

 

Under Vor Kongelige Haand og Signet.

                                                                      Friderich R