DADAFO_logo_FINAL_NEW.jpg

“Er dampning det samme som rygning? Er damp det samme som røg?
Og hvis nogen tror det, hvilket videnskabeligt grundlag findes der så som nogensinde kan retfærdiggøre at dampning/damp skulle eller kunne inkluderes under “Loven om Røgfri Miljøer”?

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fornylig, den 23.02.2015, sendt et lovforslag ud, ang. regulering og lovgivning omkring dampbaserede produkter til inhalation - også kendt som e-damp/e-cigaretter.

Lovforslaget[1] er mere eller mindre en komplet implementering af Tobaksproduktdirektivet, EU-direktiv 2014/14/EU, fortolket på den hårdest muligt måde. Lovforslaget er sendt ud i en offentlig høring til de parter som Sundhedsministeriet har fundet skulle høres i sagen. Høringsperioden slutter den 20.03.2015 - og efterfølges evt. af en omskrivning af lovforslaget, førend det præsenteres for Folketinget.

Lovforslaget foreslår bl.a., at damp (fra e-dampere/e-cigaretter) og røg (fra afbrænding af tobaksprodukter) skal betragtes som værende ens, ved at inkludere dampen under “Loven om Røgfri Miljøer”. (Læs mere om “Loven om Røgfri Miljøer - i vores korte resumé af lovforslaget[2])
Den danske “Loven om Røgfri Miljøer” er mere eller mindre en direkte implementering af de retningslinjer for regulering, som WHOs FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) har udgivet.

Hvis dette forslag godkendes, vil det resultere i at færre rygere vil prøve at skifte røgen ud med damp, og vil afholde dem fra overhovedet at overveje et skifte, da fordelen for de fleste storrygere vil være alt for lille, når rygning og damp alligevel bliver betragtet som værende ens, mht. hvor man må hhv. dampe og ryge.

Vi har en formodning om, at hvis dampen blev omfattet af Røgfri-loven, så vil det være så godt som umuligt at få dampen ud af denne lov igen, når forskerne og helbredsfaglige eksperter endelig kommer til enighed om, at damp vitterligt er langt mindre skadeligt for helbredet, og at passiv damp hverken skal/bør eller kunne betragtes som værende et faremoment for andre der opholder sig i en dampers nærhed.

Så vidt DADAFO har erfaret, så findes der intet videnskabeligt belæg for at ville inkludere dampen under Røgfri-loven - og derfor anmoder vi om at Sundhedsministeriet tænker sig grundigt om, inden de fremsætter dette forslag - se baggrunden for dette i teksten fra lovforslaget på side 4-5 i nærværende dokument.

DADAFO er bekymret for, at inklusion af damp under “Loven om Røgfri Miljøer”, vil medføre at færre rygere skifter tobakken ud med damp, og ulykkeligvis at nogle nuværende dampere måske vil vende tilbage til at ryge tobak igen.

Den tilgængelige lægefaglige litteratur som vi har læst, mener at det ikke vil være formålstjenstligt at inkludere/indlemme damp under Røgfri-loven - og at et forbud mod at dampe offentligt ikke kan retfærdiggøres ud fra en videnskabeligt synspunkt. Læs på side 4-5 i nærværende dokument, omkring hvad der konkret foreslås i det danske lovforslag ang. inklusion af damp under “Loven om Røgfri Miljøer”.

Der er ingen danske tests eller videnskabelige undersøgelser, så DADAFO har måttet ty til fortrinsvis engelske undersøgelser og anbefalinger:

Fra Public Health England (Den engelske Sundhedsstyrelse):
“Electronic cigarettes A report commissioned by Public Health England” - side 14, tredje afsnit:

"Electronic cigarettes do not produce smoke so the well-documented effects of passive
exposure of others to cigarette smoke[9, 10] are clearly not relevant. Exposure of nonsmokers to electronic cigarette vapour poses a concern, though laboratory work
suggests that electronic cigarette use in an enclosed space exposes others to nicotine
at levels about one tenth generated by a cigarette, but little else[78]
The health risks of passive exposure to electronic cigarette vapour are therefore likely to be extremely low."
[3]

Og fra det engelske “National Centre for Smoking Cessation and Training (NCSCT)” - informationsfolder om E-cigaretter - Retningslinjer, fremstillet i samarbejde med Public Health England - side 2, sidste bulletpoint under “Executive Summary”:

"Low levels of toxicants and carcinogens have been detected in electronic cigarette liquid and vapour although these are much lower than those found in conventional cigarette smoke and are not considered to pose any passive inhalation risk." [4]

Og fra Igor Burstyns undersøgelse - “Peering through the mist: systematic review of what the chemistry of contaminants in electronic cigarettes tells us about health risks” - i konklusionen på side 1:

“Conclusions: Current state of knowledge about chemistry of liquids and aerosols associated with electronic cigarettes indicates that there is no evidence that vaping produces inhalable exposures to contaminants of the aerosol that would warrant health concerns by the standards that are used to ensure safety of workplaces. However, the aerosol generated during vaping as a whole (contaminants plus declared ingredients) creates personal exposures that would justify surveillance of health among exposed persons in conjunction with investigation of means to keep any adverse health effects as low as reasonably achievable. Exposures of bystanders are likely to be orders of magnitude less, and thus pose no apparent concern.” [5]

Og fra et review udført af Konstantinos E. Farsalinos og Riccardo Polosa:
“Safety evaluation and risk assessment of electronic cigarettes as tobacco cigarette substitutes: a systematic review” - side 79, andet afsnit:

“Although evaluating the effects of passive vaping requires further work, based on the existing evidence from environmental exposure and chemical analyses of vapor, it is safe to conclude that the effects of EC use on bystanders are minimal compared with conventional cigarettes.” [6]

Kontakt - Dansk e-Damper Forening (DADAFO)

Kim Dabelstein Petersen - Formand

Email: formand@dadafo.dk

Tlf.: (DADAFO): +45 3045 7516

Tlf.: (Privat): +45 7583 1550

Skype:dabelstein_petersen

David Mackenhauer - Næstformand

Email: naestformand@dadafo.dk

Tlf.: (DADAFO): +45 3045 7517

Skype: david.mackenhauer

Peter Stigaard - Kasserer

Email: kasserer@dadafo.dk

Skype: live:peter.stigaard

Conflict of interest/Disclaimer: DADAFO, Dansk e-Damper Forening, er en uafhængig forbrugerorganisation, der hverken modtager støtte fra tobaks-, medicinal- eller e-cigaret-industrien. Alt arbejde i foreningen udføres frivilligt på pro bono basis.


Uddrag fra “Forslag til lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.” - Baggrund - side 21-22 i høringsforslaget:

2. Baggrund
2.1. Vurderinger af helbredseffekter af brug af elektroniske cigaretter

Ifølge Sundhedsstyrelsen er det endnu ikke muligt at vurdere de potentielle sundhedsskadelige virkninger ved af brug af elektroniske cigaretter med eller uden nikotin, idet der på nuværende tidspunkt kun foreligger få kliniske undersøgelser af humane helbredseffekter.
Det gælder ikke mindst ved længere tids brug. I forhold til de foreliggende
undersøgelser på området bemærker Sundhedsstyrelsen, at undersøgelserne er
forholdsvis usikre, bl.a. som følge af små undersøgelsespopulationer, men at undersøgelserne ikke indikerer, at brug af elektroniske cigaretter er absolut ufarligt for hjertekarsystemet, og der er således et behov for flere studier, herunder særligt langtidsstudier.
Det kan således ikke afvises, at der er skadelige helbredseffekter ved brug af
elektroniske cigaretter, der udleder damp, som i vidt omfang indeholder nikotin, propylenglykol og i mange tilfælde aromastoffer i form af f.eks. vanilje, jordbær, chokolade
eller tobak.

Sundhedsstyrelsen kan dog konstatere, at de fleste væsker til elektroniske cigaretter
indeholder nikotin i en blanding af propylenglykol og/eller glycerol (glycerin), vand og
smagsstoffer, samt at disse også findes i elektroniske cigaretter uden nikotin. Propylenglykol og glycerol er bl.a. kendt for at irritere luftvejene, ligesom stofferne kan virke udtørrende på slimhinder i øjne og mund. Sundhedsstyrelsen oplyser endvidere, at der er fundet eksempelvis formaldehyd og acetaldehyd i væskerne. Særligt fundet af formaldehyd er bekymrende, da dette er et kræftfremkaldende stof. Sundhedsstyrelsens
overordnede vurdering er således, at der er potentielle helbredsrisici forbundet med
flere indholdsstoffer end blot nikotin i brugen af elektroniske cigaretter.

Hertil kommer, at elektroniske cigaretter oftest bruges med nikotinholdige væsker. Nikotin
er et særdeles afhængighedsskabende og farligt stof, der kan forårsage alvorlig
forgiftning, herunder livstruende forgiftning, i forbindelse med forkert eller uforsigtig
omgang med den nikotinholdige væske. For børn kan nikotin være livstruende ved indtagelse af meget små mængder. For produkter af dårlig kvalitet kan der forekomme
væskeudsivning, således at brugere - eller brugernes børn og børnebørn m.v. - får den
nikotinholdige væske på huden. Hudkontakt med nikotin kan føre til forgiftning. Der er
dermed en betydelig umiddelbar risiko forbundet med brug og håndtering af elektroniske
cigaretter med nikotin.

Elektroniske cigaretprodukter med et batteri af dårlig kvalitet kan eksplodere ved brug
og forårsage alvorlig personskade og/eller brand. På samme vis kan væsken til elektroniske cigaretter erodere beholderen (patron, tank), hvis beholderen er af dårlig kvalitet.
Dette kan udgøre en sundhedsrisiko, da farlige stoffer fra beholderens materiale
kan blande sig med den væske, der fordampes og dermed kommer ned i brugerens
lunger.

I forhold til anvendelsen af elektroniske cigaretter som rygestopmiddel kan Sundhedsstyrelsen ved gennemgang af undersøgelser om anvendelsen af elektroniske cigaretter som rygestopmiddel eller alternativ til rygning konstatere, at der ikke er klare indikationer på, at elektroniske cigaretter med nikotin har en effekt på rygestopforsøg. Samtidig tyder undersøgelserne på, at elektroniske cigaretter ikke altid er et kortvarigt overgangsprodukt  på vejen til et fuldstændigt rygestop og en vej ud af nikotinafhængighed, men at rygere ofte fastholdes i deres nikotinafhængighed. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at dette er med til at øge risikoen for, at brugerne enten fastholdes som rygere eller bliver rygere igen.

Elektroniske cigaretter udleder damp (emission), som påvirker omgivelserne og kan
medføre, at personer ufrivilligt kan blive udsat for damp (emission). Det vil sige såkaldt
passiv eksponering i lighed med passiv rygning ved røg fra røgtobak. Sundhedsstyrelsen
oplyser, at regelmæssig brug af elektroniske cigaretter kan forurene omgivelserne
med nikotin, uanset, at brug af elektroniske cigaretter forurener luften mindre end ved
rygning. Som det er tilfældet i forhold til helbredseffekterne for brugere af elektroniske
cigaretter, så foreligger der ifølge Sundhedsstyrelsen fortsat også et usikkert grundlag
til at vurdere helbredseffekterne for personer, der bliver udsat for passiv eksponering af
damp (emission) fra elektroniske cigaretter.

        03.03.2015


[1] http://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/34367414-597a-46e1-9866-5f32cf735bbc/Lovforslag.pdf

[2] https://docs.google.com/document/d/1vq0eITod1_9qGAqParVvQhram0iANPUUxn-nvnJotF4/pub

[3] https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/311887/Ecigarettes_report.pdf

[4] http://www.ncsct.co.uk/usr/pub/e-cigarette_briefing.pdf

[5] http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2458-14-18.pdf

[6] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4110871/pdf/10.1177_2042098614524430.pdf