NEDERLANDSE HOCKEYCLUB

“DE ZESTIGPLUSSERS”

Beschrijving van de vereniging

Statuten

Huishoudelijk reglement

60LOGONIEUW300dpi.png

Uitgave: oktober 2014

Beschrijving van de Vereniging oktober 2014

Statuten april 2013

Huishoudelijk Reglement april 2013

Erevoorzitter:

Jan ten Hoopen        

Ereleden:

1989  Jan ten Hoopen

1996  Kika Canters †        

1996  Joan Ignatius †        

1996  Chris Nijhof †        

1997  Jan van der Hilst Karrewij †        

1997  Jan Vis        

1998  Henny Breen †        

2001  Stef Drost        

2002  Charles Marres        

2002  Piet Joosten        

2002  Wim ter Braak †        

2004  Evert van Esch        

2007  Bernard Verbunt        

2010  Dick Lahaye

2014  Wim van Noortwijk                

 

Leden van verdienste:

1999  Jo van Donselaar †                        

2003  Peter van der Dussen        

2003  Eric Moes        

2004  Joop Jaspers        

2005  Cok Sieverts        

2006  Aris Aaarsen        

2008  Jan Hein Verhulst

2009  Helenius Rogaar

2009  Jan Lorist        

2009  Piet van IJzendoorn        

2010  Hans Elshof        

2011  Michael van Berckel        

2011  Jelle Feitsma

2012  Roeland Haffmans

2012  Fred Mente

2014  Sijtzes van der Meer

2015  Fred van Enkhuijzen

2015  Jan-Hendrik van Puffelen

2015  Henk Rouwendal

Winnaars Jan Ten Hoopen trofee

2009  Benno van Krogten

2010  Theo Houwen

2011  Henk Rouwendal

2012  Evert Beumer

2013  Arend Verhoeff

2014  Gilbert Leene

2015  Arthur Nutbey

        

BESCHRIJVING VAN DE VERENIGING

Dit boekje beschrijft de structuur en de gang van zaken in de vereniging ter informatie van de leden. Tevens zijn de statuten en het huishoudelijk reglement opgenomen. Het boekje vervangt de eerdere uitgaven van deze aard.

Historie

Na een informele start in het najaar van 1988 is op initiatief van Jan ten Hoopen de vereniging op 27 juni 1989 officieel opgericht en zijn de statuten vastgesteld. Het doel van de vereniging was en is : “het spelen van hockeywedstrijden door personen van zestig jaar en ouder te bevorderen”.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door het periodiek spelen van onderlinge wedstrijden op een hockeycomplex ergens in Nederland en het spelen van wedstrijden en toernooien door vertegenwoordigende teams in binnen- en buitenland. De vereniging beschikt niet over een eigen accommodatie, maar is telkens te gast bij de verschillende verenigingen in Nederland.

Naast dit primaire doel streeft de vereniging vanzelfsprekend ook naar de bevordering van het sociale contact tussen de leden onderling.

De vereniging is bijzonder lid van de KNHB en gewoon lid van de World Grand Masters Association (WGMA).

De vereniging heeft nauw contact met de in 2008 opgerichte Nederlandse Dames Hockey Club “De Vijfenvijftigplussers” (NDHC 55+), die vergelijkbare doelstellingen heeft.

De onderlinge wedstrijden

Eénmaal in de twee tot drie weken wordt op een dinsdag of een donderdag een onderlinge wedstrijddag gehouden. De dagen worden aan het begin van het seizoen aangekondigd. De wedstrijden vinden afwisselend plaats op verschillende hockeycomplexen in het land met vier of meer kunstgrasvelden. In de maanden juli en augustus worden 2 zomer OLW’s georganiseerd.

Alle spelende leden worden circa 10 dagen van te voren benaderd voor deelname door een “rayonhoofd”, een lid van de vereniging dat deze taak op zich heeft genomen. Het rayonhoofd geeft de namen tenminste één week tevoren door aan de coördinator van de onderlinge wedstrijden, die de elftallen samenstelt.  Daarbij  wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeurspositie in het veld en de speelsterkte van iedere deelnemer. Tevens wordt getracht de teams van gelijke sterkte te laten zijn.  

De deelnemers spelen tenminste drie partijtjes van 25 of 30 minuten. De wedstrijden vangen aan om 11.30 uur en zijn om circa 15.00 uur afgelopen. Daarna volgt voor de liefhebbers de “derde helft”.

De organisatie rond de overige wedstrijden en toernooien wordt gedaan door het bestuurslid hockeyzaken van het bestuur in samenwerking met de elftalcommissie.

Binnen- en buitenlandse wedstrijden en toernooien.

Bij de deelname aan nationale en internationale wedstrijden en toernooien wordt onderscheid gemaakt tussen die met een prestatief karakter, zoals de WGMA - toernooien om het Europese kampioenschap en het wereldkampioenschap en die,  waarbij het sociale karakter op de voorgrond staat en deelnemen belangrijker is dan winnen.  Bij de WGMA-toernooien wordt gespeeld in vier leeftijdcategorieën: 60+, 65+ ,70+ en 75+. Onze deelname is hierop gebaseerd.

Bij de samenstelling van de vertegenwoordigende teams, ongeacht of het om wedstrijden met een prestatief of een niet-prestatief karakter gaat,  geldt als belangrijkste criterium dat het team qua sterkte moet zijn afgestemd op de verwachte kracht van de tegenstander en de eer van onze vereniging hoog kan houden. Van de uitgenodigde  spelers wordt verwacht dat zij ook regelmatige deelnemen aan de onderlinge wedstrijden en in hun gedrag en inzet de goede naam van de vereniging ondersteunen.

Voor deelname aan wedstrijden en toernooien met een prestatief karakter worden deelnemende teams samengesteld op basis van selectie. De in aanmerking komende spelers worden hiervoor uitgenodigd aan het begin van het seizoen door de elftalcommissie. Men kan zich hier voor opgeven. De voorbereiding op de toernooien vindt plaats door middel van oefenwedstrijden. Dit geldt ook voor deelnemende touring teams in geval van internationale toernooien.

Inschrijfgelden voor toernooien, zowel prestatief als niet prestatief zijn voor rekening van de vereniging. Reis- en verblijfkosten, kosten van maaltijden e.d. zijn voor rekening van de deelnemers en begeleiders.

Behalve met selectieteams neemt de vereniging ook deel aan wedstrijden en toernooien met “touring teams”. Hiervoor kunnen alle leden zich opgeven. Uit de belangstellenden wordt dan per gelegenheid door de kartrekker een team of teams samengesteld, waarbij ieder een kans op deelname wordt gegeven. De toernooiagenda wordt vooraf bekend gemaakt via “De Nieuwsbrief ” en de Website.

Selectie van spelers

De beslissing over het wel/niet selecteren van spelers ligt bij het begeleidingsteam  (coach en manager).

In principe is de samenstelling van een selectieteam elk jaar een open kans voor alle leden van de vereniging.

Begeleidingsteams moeten daarvoor zo mogelijk het initiatief nemen en spelers benaderen in overleg met de elftalcoördinator.

In overleg met de EC kunnen centrale trainingen/selecties per leeftijdscategorie georganiseerd worden.

Spelers stromen bij het bereiken van het leeftijdscriterium door naar de opvolgende leeftijdscategorie. Uitzonderingen worden in het bestuur besproken en wel/niet geaccordeerd

N.B. Wij vragen geen leeftijdsdispensatie aan bij de WGMA voor toernooien in Europa.

Het clubtenue

Het clubtenue bestaat uit een wit shirt, ter vervanging een rood shirt, een zwarte broek en oranje kousen. De shirts zijn voorzien van de verenigingsbadge. De kleding is te koop tijdens de onderlinge wedstrijden in de “60 Plus shop”. Voor elk nieuw lid worden gratis naambandjes gemaakt en extra badges verstrekt, die op de kleding kunnen worden aangebracht. Aan ieder nieuw lid wordt een kledingvoucher toegezonden voor de aanschaf van 2 shirts, kousen met logo en een hockeybroek. De kosten hiervoor worden met de eerste contributienota aan het nieuwe lid in rekening gesteld. Van de kleding en andere kleding die te koop zijn,  is op de Website een pagina beschikbaar. 

Arbitrage

Wedstrijden kunnen niet worden gehouden zonder scheidsrechters. De vereniging kan zich verheugen over een groep ervaren scheidsrechters die zich nationaal en ook internationaal verdienstelijk hebben gemaakt. Aanname van scheidsrechters geschiedt in beginsel op het niveau van bondsscheidsrechter. Tevens wordt de eis gesteld dat zij nog actief zijn in de arbitrage en goed ter been zijn. Aan de leeftijd van scheidsrechters in verenigingsverband is een minimum gesteld van 60 jaar (kalenderjaar) of bij uitzondering eind-vijftig, mits betrokkene in de groep past. Aan de leeftijd wordt een maximum van 80 jaar gesteld. Scheidsrechters worden geacht lid te worden van de vereniging. Aan spelers, die stoppen met spelen en willen gaan fluiten in verenigingsverband, worden in beginsel dezelfde eisen gesteld.

Communicatie

Door middel van de  Nieuwsbrief wordt het contact met de leden onderhouden. Het verschijnt voor elke OLW en bevat naast het wedstrijd- programma en bestuursmededelingen, verslagen van wedstrijden, toernooien en andere evenementen. Elk jaar verschijnt er ook een “Almanak” van de vereniging, met daarin opgenomen “Het Smoelenboek” (personalia met pasfoto). Tenslotte beschikt de vereniging over een website (www.dezestigplussers.nl), waarin naast actuele informatie voor leden ook vaste informatie over de vereniging is te vinden. Na het overlijden van een lid wordt de Nieuwsbrief nog gedurende 12 maanden aan de partner toegezonden.

Kostenvergoedingen

Voor hun werkzaamheden ten behoeve van de vereniging kunnen de leden van het bestuur en commissies een kostenvergoeding ontvangen. Dit betreft reiskosten, telefoonkosten e.d. Voor binnenlandse reiskosten geldt een kilometervergoeding van € 0,20 /km.

Voor buitenlandse wedstrijden en toernooien worden geen kostenvergoedingen aan spelers, coaches en begeleiders verstrekt.Deze regeling geldt ook voor scheidsrechters, die op verzoek van de WGMA worden aangewezen voor arbitrage van buitenlandse toernooien. Voor fysiotherapeuten wordt bij buitenlandse deelneming  aan toernooien een maximale kostenvergoeding gegeven van € 700,- De fysio verzorgt 2 teams.

Verzekeringen

De leden van de vereniging zijn verzekerd voor ongevallen via de KNHB-pakketpolis.  Deze voorziet in de kosten van geneeskundige behandeling voor zover deze niet door de eigen verzekering van het lid wordt gedekt. Ook de heen- en terugreis naar hockeywedstrijden zijn hieronder begrepen. Daarnaast kent de verzekering uitkeringen bij overlijden en invaliditeit ten gevolge van het deelnemen aan hockeywedstrijden.

Bij een ongeval is het belangrijk direct na te gaan of de kosten van geneeskundige behandeling door de eigen verzekering worden gedekt. Indien hierover twijfel bestaat, is het raadzaam het ongeval direct te melden bij de penningmeester van het bestuur, die het contact met de verzekeringsmaatschappij onderhoudt. De schade dient binnen 14 dagen bij de maatschappij te worden aangemeld.

EHBO

Tijdens de onderlinge wedstrijden en bij de grotere toernooien is in de regel EHBO aanwezig. Bovendien beschikt de vereniging over een eigen hartdefibrillator (AED) en heeft een aantal leden de vaardigheid om in geval van nood de EHBO bij reanimatie bij te staan of zelf ter hand te nemen.

Lidmaatschap en contributie

Het lidmaatschap staat open voor personen van 60 jaar en ouder, waarbij het kalenderjaar waarin een speler 60 jaar wordt, maatgevend is.

De hoogte van de contributie wordt ieder jaar vastgesteld door de algemene vergadering. Bij te late betaling is een boete verschuldigd. Deze gaat in wanneer de contributienota niet binnen twee maanden na verzending is voldaan. Bij lid worden is éénmalig een entreegeld verschuldigd.

Aanmelden dient te geschieden bij de secretaris van de vereniging.

Donateurs

De vereniging kent donateurs, die kunnen deelnemen aan alle evenementen en bijeenkomsten, maar uiteraard geen stemrecht hebben in de algemene vergadering. Donateurs ontvangen 60 Plus Contact en de andere verenigingsuitgaven. De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering.

Sponsoring

De vereniging wordt gesponsord door ABN AMRO als hoofdsponsor.

Ontvangen sponsorgelden worden besteed aan de kosten van training en begeleiding van de vertegenwoordigende teams in aanloop naar de WGMA toernooien. Ook worden  sponsorgelden besteed aan noodzakelijk geachte spelmaterialen, de wedstrijdkleding en aan de opluistering van de verenigingsevenementen.

De vereniging

De vereniging kent leden, ereleden, leden van verdienste en donateurs. Bij de leden wordt nog een onderscheid gemaakt tussen spelende leden en niet-spelende leden. Tot de laatste groep behoort voornamelijk de grote groep van scheidsrechters.

Het hoogste gezagsorgaan is de algemene vergadering. Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden voor de goedkeuring van de jaarstukken van het voorafgaande jaar, de begroting en de bestuursverkiezing. De vergadering vindt plaats binnen zes maanden na het einde van het verenigingsjaar.  Het verenigingsjaar loopt telkens van 1 september tot 31 augustus van het daarop volgende jaar.

Het Bestuur

De algemene vergadering heeft het aantal bestuursleden vastgesteld op vijf. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd. Voor het overige verdeelt het bestuur de taken zelf. Uit haar midden kiest het bestuur een vice-voorzitter, die in voorkomende gevallen de voorzitter kan vervangen. Bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd voor een periode van drie jaar en treden af volgens een rooster van aftreden. Aftredende bestuursleden zijn éénmaal herbenoembaar voor een periode van drie jaar.

Het bestuur als geheel is verantwoordelijk voor het beleid en de goede gang van zaken binnen de vereniging. Ieder bestuurslid is bevoegd na overleg en goedkeuring binnen het bestuur taken te delegeren. Hij blijft echter verantwoordelijk voor deze taken.  

De functies van de vijf bestuursleden houden in:

De voorzitter

De voorzitter is verantwoordelijk voor het algemeen beleid en het personele beleid. Hij vertegenwoordigt de vereniging naar buiten, met name naar de KNHB, de WGMA, de pers, andere verenigingen en eventuele sponsors. De voorzitter is als eerste verantwoordelijk voor het PR- en sponsorbeleid van de vereniging. Voor de leden en hun familieleden is hij de eerst aanspreekbare.

Hij is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken binnen het bestuur, alsmede voor de juiste toepassing van statuten en huishoudelijk reglement.

De secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor de communicatie binnen de vereniging. Hij bereidt samen met de voorzitter de algemene vergadering en de bestuursvergaderingen voor en notuleert deze. Hij bewaakt de voortgang van de gemaakte afspraken. Hij houdt de lijst van bestuursbesluiten bij.

In overleg met de voorzitter voert hij de correspondentie namens de vereniging. Zijn adres is het correspondentieadres van de vereniging. Hij beheert de archieven inclusief het fotoarchief en houdt de wettelijke bewaartermijnen aan.

Hij beheert de ledenadministratie. Hij schrijft nieuwe leden in, houdt de adreswijzigingen en opzeggingen bij en meldt deze terstond aan bestuur en elftalcommissie.

Hij onderhoudt de contacten namens het bestuur met de redactie van het verenigingsorgaan “60 Plus Contact” en met de webmaster. Het laatste is een gedeelde verantwoordelijkheid met de voorzitter. Onder zijn verantwoordelijkheid wordt jaarlijks de “Almanak” uitgegeven.

Hij houdt het rooster van aftreden van bestuur en commissies bij. Hij beheert de statuten en het huishoudelijk reglement en geeft aan wanneer zijn inziens acties in deze ondernomen moeten worden.

De penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel beleid. Hij verzorgt de financiële administratie inclusief de verzending en inning van de contributienota’s. Hij is verantwoordelijk voor de inkoop van alle zaken die voor het functioneren van de vereniging noodzakelijk zijn. De daadwerkelijke inkoop (en verkoop) van goederen kan hij aan daarvoor aangestelde leden delegeren. Hij betaalt de declaraties van bestuurs- en commissieleden. Hij beheert de sponsorgelden.

Jaarlijks maakt hij een balans en resultatenrekening en voorziet die van een toelichting, die na overleg met en instemming van het bestuur wordt voorgelegd aan de algemene vergadering ter goedkeuring. Hij stelt alle administratieve gegevens op verzoek ter beschikking van de financiële commissie en geeft daarbij de gevraagde aanvullende informatie.

Hij beheert de verzekeringsportefeuille en zorgt voor de afhandeling van schadegevallen.

Het bestuurslid hockeyzaken

Het bestuurslid hockeyzaken is als eerste verantwoordelijk voor het speelprogramma van de onderlinge wedstrijden.  De organisatie hiervan is gedelegeerd aan de coördinator onderlinge wedstrijden.

Het bestuurslid hockeyzaken is tevens verantwoordelijk voor de organisatie van wedstrijden tegen nationale of internationale tegenstanders waaraan het bestuur zijn goedkeuring heeft gegeven. Namens het bestuur onderhoudt hij de noodzakelijke contacten met de organiserende binnen- en buitenlandse verenigingen .

Namens het bestuur onderhoudt het bestuurslid hockeyzaken de contacten met de elftalcommissie en de toernooicommissie.

Het bestuurslid hockeyzaken communiceert uitnodigingen en inschrijvingen van toernooien direct met de voorzitters van de elftalcommissie en toernooicommissie en initieert overleg over de gewenste afvaardiging (nationale selectie, sociaal, prestatief).  

Het bestuurslid algemene zaken

Dit bestuurslid onderhoudt de contacten met de evenementencommissie. Hij is voorts beschikbaar voor speciale projecten, die op grond van bestuursbesluiten uitgevoerd moeten worden.

Commissies

De vereniging kent een aantal commissies, die het bestuur in zijn taak ondersteunen. Het zijn:

 1. de elftalcommissie
 2. de toernooicommissie
 3. de redactiecommissie
 4. de evenementencommissie
 5. de scheidsrechterscommissie
 6. de sponsorcommissie
 7. de financiële commissie (statutaire commissie)
 8. disciplinaire commissie
 9. WGMA gedelegeerden
 10. AED commissie
 11. WK commissie
 12. commissies ad hoc

Met uitzondering van de financiële commissie worden de leden van de commissies en de overige functionarissen benoemd door het bestuur. De duur van een benoeming is in de regel drie jaar. Deze kan door herbenoeming gevolgd worden door een tweede periode van drie jaar.  Bij vacatures stelt het bestuurslid, dat namens het bestuur de contacten met de commissie onderhoudt, een opvolger voor op voordracht van of gehoord de leden van de commissie. Iedere commissie verdeelt de taken onderling en benoemt uit zijn midden een voorzitter. De voorzitter van een commissie roept samen met de secretaris (indien van toepassing) de commissie bijeen en stelt de agenda van de vergaderingen op. Eenmaal per jaar brengt de voorzitter van een commissie verslag uit aan de algemene vergadering

De elftalcommissie

 1. Doel van de Elftalcommissie

Het streven van de elftal commissie is om een zo goed mogelijk resultaat tijdens de internationale toernooien te behalen.

 1. Taken van de Elftal commissie

De selectie van spelers betreft de A-teams in de leeftijdscategorieën 60, 65, 70 en 75. Daarnaast bestaan er B-teams in dezelfde leeftijdscategorieën en touringteams voor niet- prestatieve toernooien. .

 1. De werkwijze van de elftal commissie binnen de NHC “ De Zestigplussers”

De elftalcommissie moet stimulerend en faciliterend zijn in het proces voor samenstelling van de teams en de begeleiding daarvan in de aanloop naar de toernooien.

De commissie bestaat uit tenminste vier elftalcoördinatoren (één per leeftijdsgroep: 60+, 65+, 70+ en 75+) en kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris.

De secretaris regelt de vergaderdata, agenda, verslagen etc.

Iedere elftalcoördinator houdt intensief contact met de begeleidingsteams van zijn leeftijdsgroep.

Per leeftijdsgroep is er een databank waarin gegevens van alle spelers (geselecteerde spelers en potentiële spelers) zijn opgeslagen.

De Elftal Commissie en het bestuur hebben toegang tot de databank. Uitsluitend de coördinatoren hebben het recht om mutaties in het systeem in te voeren.

De secretaris beheert de totale databank en ziet erop toe dat deze up-to-date is.

 1. Selectie van spelers

De beslissing over het wel/niet selecteren van spelers ligt bij het begeleidingsteam.

In principe is de samenstelling van een selectieteam elk jaar een open kans voor alle leden van de vereniging.

Begeleidingsteams moeten daarvoor zo mogelijk het initiatief nemen en spelers benaderen in overleg met de elftalcoördinator.

In overleg met de EC kunnen centrale trainingen/selecties per leeftijdscategorie georganiseerd worden.

Spelers stromen bij het bereiken van het leeftijdscriterium door naar de opvolgende leeftijdscategorie. Uitzonderingen worden in het bestuur besproken en wel/niet geaccordeerd

N.B. Wij vragen geen leeftijdsdispensatie aan bij de WGMA voor toernooien in Europa..

 1. Financiën

De vereniging betaalt voor alle Zestigplus-teams die deelnemen aan toernooien (WGMA én andere toernooien) de inschrijfgelden, de kleding en aanloopkosten zoals huur velden/extra trainers..
De kosten van de begeleidingsteams , reis- en verblijfkosten van spelers, zijn voor rekening van de uitgezonden teams.

 1. Sponsorbeleid selectieteams

Inleiding

Er zijn in principe 6-8 selectieteams die meedoen aan internationale kampioenschappen: de EK en de WK, maar ook aan een aantal (buitenlandse) voorbereidingstoernooien. De selectiespelers betalen naast hun contributie aan de NHC De Zestigplussers reis- en verblijfkosten om mee te doen aan deze kampioenschapen en toernooien.  Het gaat zeker om aanzienlijke bedragen, maar ook mag niet vergeten worden dat meedoen aan deze toernooien en hun voorbereiding heel wat tijd vergt.

Op de BALV van 2014 is  besloten dat selectiespelers een  bijdrage dienen te betalen, om hiervan hun begeleidingsteams (trainer/coach en manager) te kunnen bekostigen.

 

Sponsorbeleid selectieteams

1)      Elk afzonderlijk selectieteam heeft de mogelijkheid een of meerdere sponsoren te werven voor de bekostiging van  een EK of WK, alsmede de voorbereiding daarop.

 

2)      Het betreffende selectieteam kan haar begeleidingsteam daarvan (gedeeltelijk) bekostigen, maar eventueel ook de reis- en verblijfkosten van het team omlaag brengen.

 

Voorwaarden sponsorbeleid selectieteams

         De sponsor mag niet conflicterend zijn met de hoofdsponsor van de NHC De Zestigplussers: momenteel de bank ABN*AMRO.

 

    Sponsoruitingen kunnen uitsluitend voor het betreffende team worden gebruikt en niet voor de NHC De Zestigplussers. Te denken is aan: een After-Game-shirt of een sticktas voor het betreffende selectieteam.

 

         De sponsorbijdrage voor een selectieteam gaat in het geheel naar het betreffende team.

De toernooicommissie

Er is geen toernooicommissie meer. De toernooien die door de jaren heen gespeeld worden hebben ‘ kartrekkers’. De kartrekkers werken onder verantwoordelijkheid van de elftalcommissie. De uitwisselingswedstrijden tegen buitenlandse clubs worden verzorgd door de elftalcomissie.

De redactiecommissie

De redactiecommissie bestaat uit tenminste drie personen en heeft tot taak  “60 Plus Contact” uit te geven. Zij bepaalt de inhoud met dien verstande dat bestuurs- mededelingen, verslagen van vergaderingen en wedstrijden altijd direct opgenomen moeten worden. Verder verzorgt de redactie jaarlijks de samenstelling van de “Almanak”en krijgt hiervoor de gegevens en wijzigingen aangeleverd door de secretaris.

De secretaris van het bestuur onderhoudt de contacten namens het bestuur.

De evenementencommissie

De commissie bestaat uit tenminste twee leden. Hij ondersteunt het bestuur bij het organiseren van evenementen. Per evenement wordt een actieplan gemaakt met een begroting die door het bestuur moet worden goedgekeurd. De financiële afwikkeling geschiedt in samenwerking met de penningmeester van het bestuur.

Het bestuurslid algemene zaken  onderhoudt de contacten namens het bestuur.

De scheidsrechterscommissie

De commissie bestaat uit tenminste drie leden: twee scheidsrechters en een spelend lid van de vereniging, dat tevens ervaring heeft op het gebied van arbitrage. De commissie heeft tot taak de aanname, de beoordeling en het opstellen van scheidsrechters voor wedstrijden en voorts al het overige te doen dat noodzakelijk is voor een goed verloop van de arbitrage in verenigingsverband.

Op uitnodiging van de WGMA en met goedkeuring van het bestuur kunnen tevens scheidsrechters worden aangewezen voor de arbitrage bij internationale toernooien in WGMA-verband in binnen- en buitenland.

Het bestuurslid hockeyzaken van het bestuur onderhoudt de contacten namens het bestuur.

De sponsorcommissie

De voorzitter van de vereniging is als eerste verantwoordelijk voor het PR- en sponsorbeleid. Hierbij wordt hij ondersteund door de sponsorcommissie, die uit tenminste twee leden bestaat. De voornaamste taken van de commissie zijn het werven van sponsorgelden, het onderhouden van regelmatige contacten met aangetrokken sponsoren en het toezien op de besteding van ontvangen sponsorgelden in verenigingsverband, zoals met de sponsoren is overeen gekomen. De zittingsduur van de leden is onbepaald.

De financiële commissie

Dit is de enige statutaire commissie. De twee leden en een plaatsvervangend lid worden jaarlijks gekozen uit en door de algemene vergadering. De zittingsduur van de leden is maximaal twee jaar. Het plaatsvervangende lid treedt na één jaar in de plaats van het aftredende lid.

De commissie heeft tot taak om bij de afsluiting van het verenigingsjaar de balans en de staat van baten en lasten te onderzoeken en daarvan verslag uit te brengen aan de algemene vergadering.

De penningmeester van het bestuur onderhoudt de contacten met de commissie.

Commissies ad hoc

Door het bestuur kunnen aparte commissies worden ingesteld met een duidelijke opdracht voor een beperkte duur. Eén van de leden van het bestuur wordt als contactpersoon aangewezen. Bij het beëindigen van de opdracht wordt de commissie door het bestuur opgeheven.

Functionarissen

De vereniging kent ook een aantal functionarissen, die het bestuur in zijn taken ondersteunen. Dit zijn:

 1. de coördinator voor de onderlinge wedstrijden
 2. de webmaster
 3. teambegeleideiders

Coördinator onderlinge wedstrijden

Deze beheert het bestand spelende leden en ontvangt daarvoor van de secretaris de ledenmutaties en andere ter zake doende informatie. Hij maakt het speelschema en de opstellingen en wijst de captains aan. Hij zorgt voor de informatie aan de scheidsrechterscoördinator. Hij onderhoudt de contacten met de ontvangende verenigingen en maakt de huishoudelijke afspraken. Hij zorgt voor wedstrijdballen. Hij regelt de aanwezigheid van de EHBO.

Bij slechte weersomstandigheden raadpleegt hij de ontvangende vereniging en beslist over het al dan niet doorgaan van de wedstrijden. Via de oproepcoördinatoren worden de leden op de hoogte gesteld. Ook de scheidsrechterscoördinator krijgt bericht.

Webmaster

Deze is verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud van de website. In het bestuur zijn de voorzitter en de secretaris zijn eerste aanspreekpunten.

Teambegeleiders

Bij internationale wedstrijden is het veelal gewenst een chef d’équipe aan te stellen die belast is met de organisatie van zaken rondom het hockeygebeuren. Hij opereert onder verantwoordelijkheid van het bestuur.(de coach en aanvoerder)

De chef d’équipe is het aanspreekpunt voor de spelers en voor de organiserende vereniging in het buitenland. Na terugkomst in Nederland maakt hij – eventueel in samenspraak met de coach en de captain – voor het bestuur en de elftalcommissie een evaluatie en een nacalculatie.


STATUTEN VAN DE N.H.C. DE ZESTIGPLUSSERS

Naam, zetel en rechtsbevoegdheid

Artikel 1

 1. De vereniging  draagt de naam Nederlandse Hockeyclub “De Zestigplussers” (kortheidshalve aan te duiden met N.H.C. De Zestigplussers).

Zij heeft haar zetel in de gemeente Wageningen.

 1. De Vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
 2. De vereniging is ingeschreven in het Verenigingsregister dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem-Nijmegen, onder nummer 40124084.

Duur

Artikel 2

 1. De vereniging is opgericht op 27 juni 1989.
 2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. Het boekjaar, ook te noemen verenigingsjaar, loopt vanaf 2015 van één januari tot en met éénendertig december daaropvolgend

Doel

Artikel 3

 1. De vereniging heeft ten doel het spelen van hockeywedstrijden door personen van zestig jaar en ouder – hierna te noemen zestigplussers – te bevorderen.
 2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
 1. het spelen van onderlinge hockeywedstrijden;
 2. zich in hockeywedstrijden te doen vertegenwoordigen door haar elftallen in binnen- en buitenland;
 3. het spelen van internationale hockeywedstrijden, het organiseren daarvan of daarbij behulpzaam te zijn;
 4. op alle mogelijk wijzen te doen wat voorts bevorderlijk kan zijn voor het gestelde doel;
 5. buitengewoon lid te zijn van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, hierna te noemen KNHB.

Lidmaatschap

Artikel 4

 1. Leden zijn die natuurlijke personen die in het jaar van aanmelding  voor hun lidmaatschap zestig jaar worden of zestig jaar of ouder zijn; aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt bij het bestuur.

Het bestuur beslist binnen dertig dagen op de aanmelding; bij afwijzing is beroep op de algemene vergadering mogelijk.

 1. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging het predikaat  “erelid” verlenen.
 2. Op voorstel van de algemene vergadering kan een afgetreden voorzitter tot “erevoorzitter” worden benoemd.
 3. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen, geboortedata en data van lid worden van de leden zijn opgenomen.

Rechten en verplichtingen

Artikel 5

 1. De vereniging en de KNHB kunnen, voor zover uit de statuten van de vereniging onderscheidenlijk van de KNHB niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen. De vereniging kan in een voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur schriftelijk mededeelt het bestuur daartoe niet te machtigen.
 2. De vereniging en de KNHB kunnen, voor zover dit in de statuten van de vereniging onderscheidenlijk van de KNHB uitdrukkelijk is bepaald, ten laste van de leden verplichtingen aangaan.
 3. Voor zover van toepassing gelden de in het eerste en tweede lid bedoelde rechten en verplichtingen ook ten opzichte van het lid jegens de vereniging.
 4. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden de in het eerste, tweede en derde lid bedoelde bevoegdheden uitgevoerd door het bestuur.
 5. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging verplichtingen – al dan niet van financiële aard – aan de leden opleggen.
 6. De leden zijn voorts verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
 7. De leden zijn tevens gehouden:
 1. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven;
 2. de statuten en reglementen van de KNHB, de besluiten van een orgaan van de KNHB, alsmede de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven;
 3. de belangen van de vereniging niet te schaden.

Artikel 6

Met uitzondering van hen, die uitsluitend door een financiële bijdrage de vereniging steunen en van hen die met de hockeysport generlei bemoeienis hebben, wordt een ieder, die tot de vereniging toetreedt, daardoor (verenigings-) lid van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.

Einde lidmaatschap

Artikel 7

 1. Het lidmaatschap eindigt door:
 1. overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;
 2. opzegging door het lid;
 3. opzegging door de vereniging;
 4. ontzetting (royement) als bedoeld in het Huishoudelijk Reglement;
 5. beëindiging van het lidmaatschap van de KNHB.
 1. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.

De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:

 1. in de gevallen in de statuten genoemd;
 2. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten voor het lidmaatschap stellen, alsmede:
 3. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
 1. Ontzetting (royement) geschiedt door het bestuur, tenzij in het Huishoudelijk Reglement anders is bepaald.

Het ontzette lid wordt ten spoedigste, met opgaaf van redenen, schriftelijk, van de ontzetting in kennis gesteld. Hem staat binnen 1 (een) maand na ontvangst van de kennisgeving van het bestuur beroep op de algemene vergadering open.

4.       a.        Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit artikel lid 4 en 5 bepaalde.

 1. Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen:

5.        a.        Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken. Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet van toepassing. In ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd door opzegging tegen het einde van het verenigingsjaar, volgend op dat waarin werd opgezegd, alsmede onmiddellijk in de gevallen als bedoeld in de leden 2 en 4.

 1. Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen was opgezegd.

6.         a.        Indien een lid door de KNHB is geroyeerd, is het bestuur, na het        onherroepelijk worden van dit royement, verplicht het lidmaatschap van het betreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.

 1. Wanneer de KNHB het lidmaatschap van het lid heeft beëindigd, geschiedt de opzegging door het bestuur met onmiddellijke ingang, tenzij het lid tegen de beëindiging van het lidmaatschap van de KNHB op de door de KNHB voorgeschreven wijze bezwaar heeft gemaakt. In dat laatste geval is het lid van de vereniging geschorst totdat de beëindiging door de KNHB is bevestigd of ongedaan is gemaakt.

Donateurs

Artikel 8

De vereniging kent naast leden donateurs.

Bestuur

Artikel 9

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt op voorstel van het bestuur vastgesteld door de algemene vergadering.
 2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste drie leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht.
 3. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd. In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, verdeelt het bestuur in onderling overleg de overige functies en stelt de taken van die bestuursleden vast en doet hiervan – hetzij in het clubblad, hetzij door middel van een andere schriftelijke kennisgeving, waaronder begrepen langs elektronische weg – mededeling aan de leden.
 4. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
 5. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn éénmaal voor een periode van 3 jaar herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 6. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
 1. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
 2. door bedanken door het bestuurslid zelf;
 3. door overlijden;
 4. na het beëindigen van de in lid 5 van dit artikel genoemde termijn.

Bestuursbevoegdheid

Artikel 10

 1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen.
 4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.
 5. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene  vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Vertegenwoordiging

Artikel 11

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
 2. a.         De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd:
 1. door de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester;
 2. bij afwezigheid van de voorzitter door de secretaris en de         penningmeester tezamen;
 3. bij afwezigheid van twee personen van het driemanschap voorzitter,         secretaris en penningmeester door de wel aanwezige hiervan tezamen         met twee andere bestuursleden.
 1. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.

3.         a.        de bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van, of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.

 1. De uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van de in art. 10, vijfde lid, bedoelde handelingen.
 1. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is besloten.
 2. De vereniging wordt op de vergadering van de KNHB vertegenwoordigd door een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid dat bevoegd is op die vergadering namens de vereniging en de leden het woord te voeren.        

Rekening en verantwoording

Artikel 12

 1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. a.        Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar – behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering – een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over.
 1. De onder a bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt een handtekening van een bestuurslid, dan wordt hiervan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

3.         a.        De algemene vergadering benoemt jaarlijks een financiële commissie bestaande uit twee leden en één plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

 1. De leden worden benoemd voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken rooster af.
 2. Het plaatsvervangend lid treedt na één jaar in de plaats van het aftredende lid.
 3. De financiële commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

4.        Het bestuur is verplicht de financiële commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en de bescheiden van de vereniging te geven.        

5.        Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag, van de balans en de staat van baten en lasten strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen voor zover die uit de jaarstukken blijken.

6.        Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het eerste en tweede lid, tien jaar lang te bewaren.

Geldmiddelen en contributie

Artikel 13

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
 1. contributies van leden
 2. ontvangsten uit entreegelden
 3. subsidies, donaties en andere inkomsten.
 1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie die door de algemene vergadering – al dan niet op voorstel van het bestuur – van tijd tot tijd zal worden vastgesteld.
 2. Diegene aan wie het predikaat erevoorzitter of erelid is verleend en niet meer actief speelt, is vrijgesteld van het betalen van contributie.
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Besluiten van organen van de vereniging

Artikel 14

 1. Orgaan van de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering, alsmede al die commissies en personen die krachtens de statuten door de algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.
 2. a.        Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de voorzitter van dat orgaan omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover werd gestemd over een schriftelijk vastgelegd voorstel.
 1. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter van dat orgaan de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 1. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering van het orgaan dienen te worden goedgekeurd.
 2. a.        Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten is nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht.
 1. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dat ook voor de bekrachtiging.
 2. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn die aan de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht.

5.         a.        Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:

 1. Tot de onder a bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften bevatten, waarop in het vierde lid, onder b wordt gedoeld.

6.        De  bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het einde van de dag waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd.

7.         a.        Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in het vijfde lid, onder a, kan door een ander daartoe strekkend besluit worden bevestigd. Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is.

 1. Indien de vordering tot vernietiging wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.

Algemene vergaderingen

Artikel 15

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging  alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering worden gehouden (de jaarvergadering). Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.
 3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling in het clubblad of door middel van een andere aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, waaronder begrepen langs electronische weg,  met gelijktijdige vermelding van de agenda.
 4. a.        Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden, als bevoegd tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, verplicht tot het bijeen roepen van een algemene vergadering op een termijn van niet meer dan vier weken na indiening van het verzoek.
 1. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in ten minste één, ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan de bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
 1. De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:
 1. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
 2. Jaarverslag van het bestuur;
 3. Verslag van de penningmeester;
 4. Verslag van de financiële commissie;
 5. Vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten;
 6. Vaststelling van de contributie(s);
 7. Vaststelling van de begroting;
 8. Benoeming bestuursleden;
 9. Benoeming commissieleden;
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting.

Het leiden en notuleren van de algemene vergaderingen

Artikel 16

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of door zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.
 2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een bestuurslid notulen gemaakt. De notulen worden in het clubblad gepubliceerd of op een andere wijze schriftelijk, waaronder begrepen langs electronische weg, ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende vergadering te worden vastgesteld.

Toegang en besluitvorming algemene vergadering

Artikel 17

1.        a.        Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering.

 1. Leden die geschorst zijn of zijn geroyeerd, hebben geen toegang tot de algemene vergadering, tenzij zij bij de algemene vergadering beroep hebben ingesteld naar aanleiding van een opgelegde straf, in welk geval zij bevoegd zijn uitsluitend de behandeling van hun beroep bij te wonen en zijn alsdan bevoegd het woord te voeren.

2.        Ieder lid heeft één stem.

 1. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd lid. Degene die gemachtigd wordt, kan echter in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.
 2. Het stemrecht over besluiten waarbij de vereniging aan bepaalde personen anders dan in hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt, wordt aan die persoon en aan hun echtgenoot en bloedverwanten in rechte lijn ontzegd.
 3. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 4. Stemming over zaken geschiedt mondeling of schriftelijk; over personen schriftelijk.
 5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 6. Bij stemming over personen is, in geval er van een verkiezing sprake is, degene gekozen die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen die bij de tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
 7. Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco of op enigerlei wijze ondertekend zijn danwel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan van personen over wie wordt gestemd.

Statutenwijziging

Artikel 18

 1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping voor een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.

Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen vóór de vergadering in het clubblad gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.

 1. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
 2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen.
 3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het clubblad. Ieder bestuurslid afzonderlijk is dan tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.
 4. De bestuursleden zijn verplicht in het Verenigingsregister een afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen.

Ontbinding en vereffening

Artikel 19

1.        a.        Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in art. 18         de leden 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.

 1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

2.        Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergadering moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.

 1. a.        De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging als vereffenaars op.
 1. De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding tot de benoeming van één of meer vereffenaars.
 1. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, terwijl de algemene vergadering tevens één of meer bewaarders aanwijst.
 2. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglement voor zover mogelijk van kracht. In stukken  en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
 3. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s) worden bewaard gedurende tien jaar na afloop van de vereffening.
 4. Na afloop van deze termijn is de bewaarder bevoegd de genoemde bescheiden aan de KNHB aan te bieden.

Huishoudelijk reglement

Artikel 20

 1. De algemene vergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen en wijzigen.
 2. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die een dwingend recht bevat, noch met de statuten.
 3. De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met die van de KNHB.

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering d.d.  23 april 2013 te Venlo.


HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE N.H.C. “DE ZESTIGPLUSSERS”

        

Algemeen

Artikel 1

        De vereniging wordt geregeerd door de bepalingen van haar statuten en van dit reglement.

Tenue

Artikel 2

Het tenue, waarin de leden van de vereniging uitkomen is: wit shirt met badge, ter vervanging een rood shirt met badge, zwarte broek en oranje kousen.

Lidmaatschap

Artikel 3

        Behalve gewone leden en ereleden kent de vereniging ook leden van verdienste. Het bestuur is bevoegd een lid, dat zich naar het oordeel van het bestuur op uitzonderlijke wijze voor de vereniging verdienstelijk heeft gemaakt te benoemen tot lid van verdienste.

Contributie en entreegeld

Artikel 4

 1. Ieder nieuw lid is entreegeld verschuldigd waarvan de hoogte jaarlijks wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
 2. De door de algemene vergadering vastgestelde contributie en eventuele entreegelden moeten binnen twee maanden na de factuurdatum worden betaald. Een lid kan door het bestuur worden geschorst indien en voor zolang hij de contributie niet binnen die termijn heeft voldaan. Indien de contributie in het geheel niet wordt voldaan kan het bestuur overgaan tot ontzetting uit het lidmaatschap. Op grond van bijzondere omstandigheden kan het bestuur dispensatie verlenen.
 3. Voor het lidmaatschap, dat in de tweede helft van het seizoen ingaat, is 50% van de contributie verschuldigd. Het entreegeld komt daar nog bij.

Donateurs

Artikel 5

 1. Een ieder die de vereniging een warm hart toedraagt kan donateur worden van de vereniging door schriftelijke aanmelding bij het bestuur. Scheidsrechters kunnen indien gewenst lid of donateur worden.
 2. De donateur ontvangt het cluborgaan, mag de algemene vergadering als toehoorder bezoeken en zal een uitnodiging ontvangen voor bijzondere evenementen, door het bestuur vast te stellen. Hij/zij is verder welkom bij de onderlinge wedstrijden en bij de wedstrijden van vertegenwoordigende teams.
 3. Het bestuur doet een voorstel aan de algemene vergadering inzake de hoogte van de minimale jaarlijkse donatie.
 4. Het donateurschap eindigt op dezelfde wijze als het lidmaatschap zoals vastgelegd in de statuten artikel 7 lid 1 sub a en b.

Bestuur en bestuursvergaderingen

Artikel 6

 1. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of tenminste vijf leden, die hun voordracht uiterlijk zeven dagen voor de dag van de algemene vergadering schriftelijk bij het bestuur moeten hebben ingediend.
 2. Indien een lid van het bestuur in de loop van het verenigingsjaar zijn functie neerlegt is het bestuur gerechtigd, in afwachting van de benoeming van zijn opvolger door de eerstvolgende algemene vergadering, voorlopig in de ontstane vacature te voorzien.
 3. Tussentijds aftreden van de penningmeester is slechts mogelijk nadat de boeken en bescheiden tot die datum van aftreden door de financiële commissie zijn gecontroleerd en in orde bevonden.
 4. Bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter of op voorstel van tenminste twee bestuursleden.
 5. Een bestuursvergadering kan slechts besluiten nemen, indien de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.
 6. Een voorstel in een bestuursvergadering wordt als aangenomen beschouwd, indien de meerderheid van de aanwezige leden zich voor het voorstel verklaart; bij staken van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

Algemene Vergadering

        

Artikel 7

 1. De secretaris van het bestuur zorgt voor een presentielijst, die door de aanwezige leden wordt getekend.
 2. Voor het houden van een schriftelijke stemming kan de voorzitter zich laten bijstaan door een commissie ad hoc, die staande de vergadering wordt samengesteld en uit tenminste drie leden bestaat. Deze commissie werkt conform de richtlijnen vastgelegd in artikel 17 der statuten onder de punten 7,8 en 9.

Communicatie

Artikel  8

De communicatie van Bestuur en/of Commissies naar de leden kan bestaan uit :

 1. het in stand houden en actualiseren van de verenigings website  ;
 2. het uitbrengen van maandelijkse Nieuwsbrieven, te verzenden per email naar alle daartoe geregistreerde leden;
 3. schriftelijke berichtgeving, tenminste bestaande uit het Wedstrijd Jaarprogramma , de Leden/Contactenlijst en de aankondiging voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering aan alle leden.

Commissies

Artikel 9

 1. De volgende commissies functioneren binnen de vereniging:
 2. De elftalcommissie, met als taak de vertegenwoordigende teams samen te stellen, captains aan te wijzen en coaches te benoemen.
 3. De redactiecommissie met als taak de communicatie met de leden te bevorderen door middel van het “60 Plus Contact”.  Na overlijden van een lid wordt het verenigingsorgaan nog 12 maanden aan de partner toegezonden.
 4. De PR-/evenementencommissie met als taak de bekendheid van de vereniging naar buiten uit te dragen en voor de leden evenementen te organiseren.
 5. Commissies ad hoc, met als taak voor een bepaald onderwerp het bestuur terzijde te staan.
 6. Commissies kunnen verplichtingen – al dan niet van financiële aard – aan de leden opleggen na vooraf verkregen toestemming van het bestuur, dan wel op grond van een door het bestuur goedgekeurde begroting.
 7. Leden van commissies, met uitzondering van leden van de commissies ad hoc, worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij zijn éénmaal herbenoembaar voor een tweede termijn van drie jaar.

        

Wijziging Huishoudelijk Reglement

Artikel 10

 1. Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement kunnen worden aangebracht door de algemene vergadering, mits tenminste veertien dagen tevoren de inhoud van de wijziging(en) schriftelijk aan de leden bekend is gemaakt.
 2. Besluiten tot wijziging kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van tweederde der geldig uitgebrachte stemmen en treden in werking op de dag volgend op de betreffende algemene vergadering, waarin het besluit is genomen.

        

Slotbepalingen

Artikel 11

 1. Ieder lid verklaart zich door toetreding te onderwerpen aan de bepalingen van de Statuten en Huishoudelijk Reglement, alsmede aan de door de vereniging genomen besluiten en in de vereniging geldende gedragsregels.  
 2. In de gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur met de plicht deze beslissing ter kennis te brengen van de leden in de eerstvolgende vergadering.

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering, gehouden te Venlo op 23 april 2013