ACTIVITATS:

1. Completa: Els que pertanyen al grup A : tenen l’antigen _____ i l’anticòs ______ Els que pertanyen al grup B : tenen l’antigen____ _____ i l’anticòs ____ Els que pertanyen al grup AB : tenen l’antigen _________ i l’anticòs ____Els que pertanyen al grup O : tenen l’antigen _____ i l’anticòs ___. La sang analitzada és del grup sanguini ______ perquè ha reaccionat als anticossos monoclonals amb antígens A, per tant hem observat con la sang s’aglutinava .

2. Completa la taula amb els anticossos que contenen la sang pertanyent al diferents grups sanguinis

Grups sanguinis

A

B

AB

O

Tipus d’anticossos

3. En el quadre següent es mostra amb quins antisèrums s’ha produït aglutinació, en analitzar la sang de diverses persones. Volem saber el grup sanguini corresponent a cadascuna.

Persona

Anti-A

Anti-B

Anti-AB

Grup sanguini (fenotip)

1

Si

Si

Si

2

Si

No

Si

3

No

No

No

4

No

Si

Si

4. Ara completa la següent taula contestant SÍ / NO segons hagi compatibilitat de grups sanguinis entre el donant i el receptor.

Donant

Receptor

A

B

AB

O

A

B

AB

O

Segons la taula que has omplert el donant universal és el grup____ i el receptor universal és el grup____ .

5. Explica per quina raó la sang del grup sanguini O és la més sol·licitada en els bancs de sang.

6. De les parelles següents, digues qui pot ser el donant i qui el receptor.

Raona la teva resposta.