ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ ThaiJO2.0 (ฉบับเต็ม)  24/10/2561

การลบความเป็นเจ้าของไฟล์

ตรวจสอบเลข ISSN

วิธีเคลียร์ Cookies และ Cache บนเบราเซอร์ Chrome

การแก้ปัญหาเมื่อลืมรหัสผ่านการใช้งานระบบ ThaiJO

ขั้นตอนสำหรับผู้จัดการวารสาร (Journal Managers)

ขั้นตอนสำหรับบรรณาธิการ (Editor)

ขั้นตอนสำหรับผู้ประเมินบทความ (Reviewer)

ขั้นตอนสำหรับผู้แต่ง (Author)

การนำบทความเก่า หรือ บทความที่ไม่ผ่านกระบวนการพิจารณาบทความ เข้าสู่ระบบ ThaiJO โดยวิธีการ Quick Submit

Flow Submission, Review, Copyediting and Production

เรื่อง

หน้า

คำนำ

a

ระบบการจัดการวารสารไทยในระบบออนไลน์ (Thai Journal Online System (ThaiJO))

 

i

Ii - vii

viii

ix

x - xi

ขั้นตอนสำหรับผู้จัดการวารสาร (Journal Managers)

เรื่อง

หน้า

การตั้งค่าวารสาร (Settings)

 1 - 63

กำหนดค่าต่างๆ ของวารสาร (Setting >> Journal)

 

1 - 3
4
5 - 7

กำหนดค่าเกี่ยวกับเว็บไซต์ (Setting >> Website)

 
8 - 12
13
14
15
16
17 - 22
23 - 26
27 - 31
32 - 36

กำหนดค่าเกี่ยวกับบทความ (Setting >> Workflow)

 

37 - 38
39 - 41
42 - 44
45 - 50
51
52 - 54

กำหนดค่าเกี่ยวกับการเผยแพร่ (Setting >> Distribution)

 

55
56
57
58

การปรับแต่งธีมของหน้าวารสาร

59 - 63

การจัดการสมาชิก (User)

 

64 - 67
68 - 69
70 - 73

ขั้นตอนสำหรับผู้แต่ง (Author)

เรื่อง

หน้า

การสมัครสมาชิก (Register) (กรณีไม่มี User ในระบบ ThaiJO)

74 - 76

การสมัครสมาชิก (Register) (กรณีมี User อยู่ในระบบ ThaiJO)

77 - 80

การจัดการข้อมูลส่วนตัว (Profile)

 

81
82
83
84
85
86

การแก้ปัญหาเมื่อลืมรหัสผ่านการใช้งานระบบ ThaiJO

87 - 91

การส่งบทความ (Submission)

92 - 111

การแก้ไขบทความ (Revision)

112 - 120

การตรวจสอบต้นฉบับ (Copyediting)

121 - 125

การตรวจสอบไฟล์ PDF (Production)

126 - 127

การตรวจสอบบทความที่เผยแพร่แล้ว (Published)

128 - 129

ขั้นตอนสำหรับผู้ประเมินบทความ (Reviewer)

เรื่อง

หน้า

การประเมินบทความ (Review)

130 - 138

ขั้นตอนสำหรับบรรณาธิการ (Editor)

เรื่อง

หน้า

การจัดการเล่มวารสาร (ISSUE)

 

139 - 141
142 - 143
144 - 147

การพิจารณาบทความ

“  ขั้นตอนที่ 1 : การมอบหมายผู้ดูแลบทความ (Assign Participants)

“  ขั้นตอนที่ 2 : ตรวจสอบบทความเบื้องต้น

“  ขั้นตอนที่ 3 : การประเมินบทความ (Review)

  • แจ้งผู้แต่ง (Author) ให้แก้ไขบทความ

“  ขั้นตอนที่ 4 : การตรวจสอบต้นฉบับ (Copyediting)
“  ขั้นตอนที่ 5 : การนำบทความที่ผ่านการพิจารณาแล้วเข้าสู่เล่มวารสาร (Production)

148 - 208

149 - 153

154 - 157

158 - 192 

158 - 161
 
162 - 166
167 - 168

169 - 176
171 - 172
173 - 176
 
177 - 179
180 - 183
184 - 186

187 - 192
189
189
190
191 - 192
193 - 201
202 - 208
203 - 204
205 - 207
207 - 208

การนำบทความเก่า หรือ บทความที่ไม่ผ่านกระบวนการพิจารณาบทความ เข้าสู่ระบบ ThaiJO โดยวิธีการ Quick Submit

209 - 216

การใส่เลข DOI ให้กับบทความ

217 - 219