Høy-Velbaarne Hr. Stifts-Befalings-Mand

Naadige Herre!

 

 

Af den allernaadigst udgangne nærmere Anordning angaaende Extra-Skatten paa Landet i Norge, dateret 3die hujus, dens 2den Post, erfares Allerunderdanigst, at ved indfordringen af de til September Maaneds udgang indeværende aar af Extra Skatten udestaaende og paa de Skat pligtige Personer hæftende Restancer, skal forholdes efter hidtil giorte Anordninger; Men da ieg af Hæystbemelte Anordninger ej har kundet indsee, hvorleedes ieg med disse Restancers inddrivelse mig havde at forholde; Saa fandt ieg mig nødsaget til under 15de Decembr. afvigte aar derom at nedgaae til det Høylovlige Rente-Kammer med underdanigst forespørgsel, hvorefter ieg erholdte saadant Svar:

I henseende til Extra Skattens Restance vilde vi lade det ankomme paa Hans omsorg ved overlæg med Stiftamtmanden at udfinde de beqvemmeste og beste Midler, hvorved samme med Bondens Conservation kunde være at erholde og i særdeeleshed dertil at oppasse den Tiid naar Bonden ved hans gaards aflings og Creaturers affødning, samt Fiskeriets Bortsælgelse havde Lejlighed samme at betale, da Skatten at indfordre. –

I denne Anledning maae ieg da underdanig udbede mig Deres Høy-Velbaardenheds Naadige Ordre hvorleedes ieg mig med bemelte Restancers inddrivelse skal forholde. – At disse Restancer som her i Fogderiet ungefærlig vil beløbe sig til 28000 rdr nogen sinde kand inddrives med Bondens Conservation, det skal vel neppe være mueligt, i det Ringeste indseer ieg ingen maade hvorpaa det kand skee: Jeg veed heller ikke hvorleedes ieg anderleedes skal kunde blive i Stand til at oppasse den Tiid, naar Bonden har afhændet sin gaards avling og affødning samt sine Fiske-Vahrer, end at fordre disse Restancer som sædvanlig paa Sommer og Høste-Tingene, som just er de Tiider Han har afhændet samme, men erfarenhed viiser dog at lidet eller intet er bleven betalt. -                                Jeg afvarter herom Deres Høy-Velbaarenheds Naadige Giensvar til min efterretning og med stor Soumission henlæver

                                                                                  Høy-Velbaarne

                                                                                  Hr. Stifts-Befalings-Mand

                                                                                      Naadige Herres

 

 

Strømsnes Gaard                                                      Underdanige Tiener

Den 27de July 1767                                                 C. Heiberg

 

 

Kjelde: Stiftamtmannen i Bergen, Brev frå futen i Nordhordland og Voss 1753-1767, løpenr. 718, legg 4