iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1953 / szeptember / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1953. szeptember

Összeállította: Zólyomi Sára Borbála (2017.)

1953 szeptemberében javában folyt a hidegháború.Nicaragua diktátora, Anastasio Somosa García merénylet áldozata lett. Az amerikai csapatok a hónap közepén partra szálltak Dél-Koreában és két héten belül betörtek az északi területekre, elfoglalva Szöult.  

Amerika nem csak hadászati téren szolgálhatott új hírekkel. Az amerikai védelmi miniszteri posztról lemondó Louis Johnson helyett George C. Marshallt nevezték ki. Az IBM nevezetű multinacionális informatikai célg kutatócsoportja, Reynold B. Johnson vezetésével feltalálta a merevlemezt. Megszületett a tenger alatti, Atlanti-óceánt átszelő telefonos összeköttetés.

Kulturális hírek szempontjából igen aktív hónap volt 1953 szeptembere. Számos új film jelent meg, például: Olaszországban a Gelosia, az USA-ban a The Joe Louis Story, az NSZK-ban a Hokuspokus, Franciaországban a Madame de. New Yorkban bemutatásra került az első szélesvásznú film és Ausztráliában  megkezdődtt a televíziós közvetítés. Az USA Billboard Hot 100 toplistája szerint a két legnépszerűbb szám a No Other Love, Les Paul és Mary Ford előadásában és a Vaya con Dios Perry Comotól volt. Szintén a zenevilághoz köthető újdonság volt Elvis Presley első fellépése az Ed Sullivan Showban.

A világ szovjet befolyás alatt álló részén is jelentős eseményekről lehetett beszámolni. A hónap elején Prágában és Moszkvában megkezdődtek az állampárt ülései. A CSKP KB első titkára  Antonín Novotný, az SZKP KB első titkára Karol Bacílek lett, szovjet párttitkárnak pedig Hruscsovot nevezték ki. Politikai osszeesküvés vádjával letartóztatták a lengyel bíboros-érseket, Stefan Wyszynskit.

Magyarországon sem volt tétlen a szocialista párt. Megalakult a Legfőbb  Ügyészség Különleges osztálya, amely államvédelmi feladatokkal rendelkezett. A néphadseregben megkezdődtek a leszerelések, a nagyarányú létszámcsökkentés érdekében. Országunk vezetése felvette a diplomáciai kapcsolatot Jugoszláviával. Az Minisztertanács a hónap elején több rendelkezést is hozott. Ezen rendeletek következtében szeptember 1-jén megszűntek a Munkásbíróságok és szeptember 6-án közel 10000 cikk ára 5-40%-kal csökkent. A hónap végén kiadott rendeletnek köszönhetően 30%-kal csökkent a tsz-tagok száma és 500 termelőszövetkezett bomlott fel.

Csillag

A magyar írók szövetségének folyóirata

9. 1953 szeptember

Tartalom:

- Gellért Oszkár versei

- Úrbán Ernő: Pörben a világgal (elbeszélés)

- Simon István: Nyárutói elégia (vers)

- Jankovich Ferenc versei

- Nagy Lajos: Üdülés (elbeszélés)

- Vészi Endre: Királyné szoknyája (vers)

- Tamási Lajos versei

- Sarkadi Imre: Igazság (elbeszélés)

- Vas István: Születésnapi óda (vers)

- Benjámin László versei

- Pákozdy Ferenc versei

- Illés Béla: Liskó (regényrészlet)

- Berda József: A béke szakaszainból (versek)

- Illyés Gyula: Mese a csoda-furulyás juhászról

Irodalomról és művészetről

- Nádasy László: Emlékezés Pudovkinra

- Kardos László: Jegyzetek a versfordításról

- Szántó György: Mikes Kelemen törökországi leveleinek megmentője

Széljegyzetek

- Kuczka Péter: Megjegyzés

- Gádor Béla: Az indulat szerepe a szatirában

- Abody Béla: Egy-két szó a szatiráról

- Keszi Imre: Hozzászólás az írók és lektorok kérdéséhez

- Heller Ágnes: Liberalizmussal a bürokrácia ellen?

Szemle

- Illés Endre: Móricz Virág: Apám regénye

- Pándi Pál: Somlyó György: Vallomás a békéről

- Hegedűs Géza: Bátori Irén: Kemény lecke

- Hermann István: A magyar dramaturgia haladó hagyományai

- Ujfalussy József: Kodály-emlékkönyv

- Makay Gusztáv: A nyelvművelés kérdéséről

- Huszár Klára: Pomádé Király

Napi események

szeptember 1. - Az Minisztertanács megszünteti a Munkásbíróságokat; feladatukat a rendes bíróságok veszik át.

Az NSZK-ban bemutatásra kerül a Hokuspokus című film.

szeptember 3. - Moszkvában megkezdődik az SZKP KB teljes ülése.

Hatályba lép az Európa Tanács által 1950 novemberében elfogadott „Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről”.

szeptember 4. - Prágában megkezdődik a CSKP KB kétnapos ülése. — A testület határozatot hoz az első titkári tisztség létrehozásáról; Antonín Novotnýt megválasztják a CSKP KB első titkárává.

szeptember 5. - Az Island in the Sky című film premierjére ezen a napon kerül sor az USA-ban.

szeptember 6. -Az Mt széles körű árleszállításról határoz; kb. 10 ezer cikk árát 5–40%-kal csökkentik.

szeptember 7. - Nyikita Szergejevics Hruscsovot megválasztják az SZKP KB első titkárává. Az ÁVH által a BM Kollégiumának ülésére beterjesztett iratban a következő adatsor szerepel: „Az állambiztonsági szervek 1951-ben 2096, 1952-ben 3228, 1953. augusztus 1-ig 1871 főt vettek őrizetbe, különböző politikai cselekmények elkövetése miatt. Ebből a legsúlyosabb politikai bűncselekmény miatt (kémkedés, diverzió, terror, szabotázs, összeesküvés) őrizetbe vettek száma: 1951-ben 450 fő 1952-ben 1035 fő 1953. aug. 1-ig 681 fő”..

Olt Károly pénzügyminiszter  azt javasolja az MDP KV Politikai Bizottságának, hogy az ET elnökének és az Mt elnökének a fizetését havi 7500 Ft-ra, a miniszterelnök-helyettesekét havi 6500 Ft-ra emeljék.

Az ÁEH nem engedélyezi a Mária-évvel kapcsolatos pápai körlevél kihirdetését.

Lengyelországban politikai összeesküvés vádjával letartóztatják* Stefan Wyszyński bíboros-érseket, az ország prímását.

szeptember 9. - Mo. és Jugoszlávia követi szinten újra felveszi a diplomáciai kapcsolatokat.. A képviselet vezetőjévé Kurimszky Sándor v. rendőrtisztet, korábbi tiranai követet nevezik ki.

A CSKP KB Elnöksége, anélkül, hogy a szlovák pártvezetés megválasztotta volna, Karol Bacíleket nevezi ki az SZLKP KB első titkárává.

Elvis Presley először tűnik fel az Ed Sullivan Show-ban.

szeptember 11. - A néphadseregben nagyarányú létszámcsökkentés kezdődik..

szeptember 13. - Az SZKP KB plénumáról kiadott közlemény tudatja, hogy Nyikita Hruscsovot szeptember 7-én megválasztották az SZKP KB első titkárává.

Az IBM Reynold B. Johnson által vezetett csapata feltalálja a merevlemezt.

szeptember 15. -Korea: Az 1. tengerészgyalogos hadosztály partra száll, és hídfőt létesít Incshon-nál.

szeptember 16. - New Yorkban bemutatják az első szélesvásznú (kinemaszkóp) játékfilmet.

Megkezdődik a televíziós közvetítés Ausztráliában.

A 8. amerikai hadsereg megindítja hadműveletét a naktong-i kerületben.

Franciaországban ekkor mutatják be a Madame de című filmet.

szeptember 17. - Kiszabadul a recski táborból Tabódy István v. százados, akit 1947-ben vettek őrizetbe.

szeptember 18. - Ezen a napon jelenik  meg az USA-ban a The Joe Louis Story című film.

szeptember 19. - A tsz-ek megszilárdítása és munkaerő-szükségletük biztosítása érdekében az Mt határozata a szén-, érc- és bauxitbányászat, valamint a kohászat kivételével arra kötelezi a vállalatigazgatókat, hogy a téeszek írásbeli kérelmére engedjék vissza a két évnél nem régebben náluk dolgozó, nem szakmunkás v. tsz-tagokat.

Louis Johnson amerikai védelmi miniszter lemond.

Szeptember 20. - Korea: Az amerikaiak átlépik a Han folyót.

szeptember 21. - Megalakul a Legfőbb Ügyészség Különleges ügyek osztálya, amelynek feladata az államvédelmi szervek hatáskörébe tartozó nyomozások törvényességi felügyelete.

A nicaraguai diktátor, Anastasio Somoza García merénylet áldozata lesz.

George C. Marshall lesz az új amerikai védelmi miniszter.

szeptember 25. - Közzéteszik a földművelésügyi miniszter rendeletét, amely megkönnyíti a termelőszövetkezetből való kilépést és a termelőszövetkezetek feloszlatását. A rendelet kimondja, hogy kilépni csak a közös termény betakarítása és az őszi kenyérgabona elvetése után lehet.*

1 1953 júniusáig 100 ezer tag lépett ki. 1953 decemberéig a tsz-tagok száma kb. 30%-kal tovább csökkent, és 500 termelőszövetkezet bomlott fel.

A tenger alatti, Atlanti-óceánt átszelő telefonos összeköttetés megszületik.

szeptember 27. - Szöulba bevonulnak az amerikaiak. Truman elnök engedélyezi a haditevékenységet a 38. szélességi körtől északra is.

szeptember 29. - Az Írószövetség párttaggyűlésén Kassák Lajos bírálja az MDP kulturális politikáját. — Ezért fegyelmi eljárást indítanak ellene, és a KEB kizárja az MDP-ből.

Olaszországban bemutatják a Gelosia című filmet.

szeptember 30. - E napig kellett volna befejezni az internálótáborokban fogva tartottak szabadon bocsátását.

A Béke és Szabadság c. folyóirat közli Háy Gyula „Színházi levél” c. írását, amely a magyar drámairodalom hiányosságaiért egyenesen a pártapparátus merevségét és adminisztratív beavatkozásait teszi felelőssé.

A dél-koreai csapatok az északiakat üldözve átlépik a 38. szélességi kört.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére


25 |vissza a lap tetejére

Péntek

Kronológia

Közzéteszik a földművelésügyi miniszter rendeletét, amely megkönnyíti a termelőszövetkezetből való kilépést és a termelőszövetkezetek feloszlatását. A rendelet kimondja, hogy kilépni csak a közös termény betakarítása és az őszi kenyérgabona elvetése után lehet.*

1953 júniusáig 100 ezer tag lépett ki. 1953 decemberéig a tsz-tagok száma kb. 30%-kal tovább csökkent, és 500 termelőszövetkezet bomlott fel.

A tenger alatti, Atlanti-óceánt átszelő telefonos összeköttetés megszületik.

Kivonat a napisajtó híreiből (Forrás: Népszabadság)

A Szovjetunió nyomására az agresszió meghatározásával foglalkozó ENSZ-albizottság folytatta az ülésezést.

Szeptember 23-án Szófiában ünnepi gyűlést rendeztek a bolgár néphadsereg napjának tiszteletére. Amerika hibájából sérüléseket szerzett egy repülő manőver során a koreai semleges bizottság négy lengyel tagja. Szeptember 24-én kezdődött meg Rómában az egy napig tartó általános sztrájk, amelyben összesen hatmillió olasz dolgozó vett részt. A sztrájk hatására szünetelt a tömegközlekedés és  a híráramlás  és bezártak a színházak és a mozik. A Szovjetunió csatlakozott az Egyesült Nemzetek előjogairól és sértetethetlenségéről szóló egyezményhez.

Az ENSZ közgyűlésén a kanadaiak állást foglaltak amellett, hogy semmilyen körülmények között nem támogatnak olyan fegyveres beavatkozást Koreában, amely nem az Egyesült Nemzetek akciója, továbbá ellenzik Korea erőszakos egyesítését. Szeptember 24. - én Eisenhower megbeszélést tartott a legnagyobb hadiipari társaságok vezetőivel.

A francia nemzetgyűlés elnöke megosztotta álláspontját a Journal de Génévé tudósítójával az európai védelmi közösség ügyében. Szerdán választották meg a Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat elnökét, két alelnökét és főtikárát, Bognár Rezső, Molnár Erik, Gombás Pál és Erdei Sándor szeméjében. A falusi dolgozók II. szpartakiádjának országos  döntőjére ünnepi keretek között csütörtökön került sor a népligeti Vasas-stadionban. A magyar versenyzők eredményesen szerepeltek a Zürichben, szeptember 23-án  megrendezett sakkvilágbajnoki verseny 14. Fordulóján. Csütörtök reggel  ünnepi búcsúztatástól kísérve   hagyták el az országot a szovjet sportolók a ferihegyi repülőtérről.  

A velencei filmfesztivál által kitüntetett Gyöngyvirágtól lombhullásig című filmet csütörtök este mutatták be ünnepélyes ceremónia keretében a Vörös Csillag filmszínházban. Csütörtök délután a Rózsa Ferenc Kultúrotthonban megrendezték a “Hogyan rendezzünk vidám műsort” című ankétot.  A földművelési minisztérium által kiadott versenyértékelés alapján az őszi vetésű növények alá végzett szántásban az első helyen végeztek: Vas, Zala és Győr megyék.  


26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források