Huurdersraad De Betere Woning

Wat doen we, wie en wat zijn we en wat kunnen wij voor u betekenen.

De mogelijkheid voor huurders om een huurdersraad in te stellen is door de overheid bij wet geregeld en tegenwoordig vastgelegd in de Overlegwet, waarvan de jongste wijzigingen per 1 januari 2009 in werking zijn getreden.

Huurdersraad De Betere Woning is een stichting die opkomt voor de belangen van alle huurders van de woningstichting UWOON locatie Elburg. Dus ook voor uw belangen. De huurdersraad doet dat door de woningstichting te adviseren over beleid ten aanzien van: huurverhogingen, het onderhoud aan haar woningen, de hoogte van de servicekosten en de kwaliteit van dienstverlening.

Ook met betrekking tot sociale onderwerpen als leefbaarheid, investeringen in de wijken, het huisvesten van bijzondere groepen en energiebesparing geeft de huurdersraad advies aan de woningstichting. De samenwerking tussen Huurdersraad De Betere Woning en Woningstichting UWOON (tot voor kort: De Betere Woning) staat beschreven in een samenwerkingsovereenkomst. De huurdersraad blijft voorlopig nog de oude naam "De Betere Woning" gebruiken om de lokale belangen van huurders in de gemeente Elburg te kunnen behartigen. In de toekomst zullen wij met de andere huurdersorganisaties in Ermelo en Harderwijk bekijken of ook wij er beter aan doen te fuseren.

Alle huurders binnen de gemeente Elburg die een woning huren van de Woningstichting UWOON zijn automatisch deelnemer van de Huurdersraad De Betere Woning. De huurders worden vertegenwoordigd door de Raad van Afgevaardigden. Iedere huurder kan zich aanmelden om zitting te nemen in de Raad van Afgevaardigden. Uit hun midden wordt een dagelijks bestuur benoemd. Het dagelijks bestuur onderhoud regelmatig contact met de woningstichting, waarbij de plannen en gezamenlijk gemaakte afspraken worden besproken.

Zes keer per jaar vergadert het dagelijks bestuur met de Raad van Afgevaardigden, waarin de afspraken en voorstellen worden doorgenomen.

De Huurdersraad is het aanspreekpunt voor de huurders die er met de woningstichting niet tot overeenstemming kunnen komen. Dit vooral wanneer het zaken betreft, die meerdere huurders aangaan. Mocht u als individuele huurder tegen een probleem aanlopen, dan is uw eerste stap, dit aan te kaarten bij de woningstichting. Als dit niet het door u gewenste resultaat oplevert, kunt u vervolgens de huurdersraad om advies vragen die u dan zal adviseren inzake vervolgstappen. Dit geldt ook in gevallen waarbij meerdere huurders hetzelfde probleem ondervinden.

De huurdersraad zal, eventueel in samenwerking met de Woonbond, haar best doen u verder te helpen. De Woonbond is een landelijke belangenbehartiger van huurders, waar alle huurders collectief, via de huurdersraad lid van zijn.

De Huurdersraad is geen klachten meldpunt voor het dagelijks onderhoud.

De huurdersraad kan nog steeds versterking gebruiken voor haar dagelijks bestuur of de Raad van Afgevaardigden. Voelt u hiervoor neem dan contact op met een van de bestuursleden. Zij zullen u graag verder informeren. Momenteel wordt naarstig gezocht naar invulling van de functie van secretaris binnen het dagelijks bestuur.