Høy-Velbaarne Hr. Stift-Befalingsmand

Naadige Herre!

 

 

Efter Deres Høy-Velbaarenhed under 20de Julj sidstleden havde tilsændt mig herved tilbagefølgende Ansøgning fra Delinqventen Ole Svindal med Befaling, at indsænde min Betænkning hvad Midler der best kunde udfindes og bringes i Forslag til at conservere bemte. Delinqvents Gaard, siden hans Hustrue er i saa ælendige Omstændigheder, at hun ei længer kand holde den vedlige, og hvorledes denne fattige Kone med sine Børn best kunde hielpes, har ieg under paafølgende 23de ejusdm: beordret Lænsmanden Ole Fyllingen at underrette mig om denne Kones Tilstand og Omstændigheder, saavelsom at meddeles mig sine Tanker, hvorledes Gaarden best kunde conserveres, men ieg har iche førend den 1ste hujus erholdt hans herved føyede Svar dat. 15de passato, hvorfor ieg heller iche førend nu har kundet indsænde min underdanige Erklæring om denne Sag

Lænsmanden Ole Fyllingens Brev oplyser at det er en Sandhed, at denne Kone er i saa yderlig Fattigdom og ælendige Omstændigheder, at hun ei længer kand fontinere sig ved Gaarden, dog faaer hun vel forblive der denne Vinter over, siden Gaarden nu Høst-Tiid ei af nogen anden kand tiltrædes, og saafremt hun af Gaardens Avling ei kand ernære sig og Børnene, bliver det vel fornøden, at saavel hun som de Børn der ere saa store at de kand tiene for sit Brød, i denne Høst bliver inddeelt i Lægd, dog saaledes at Lægdet maatte opholde og føde dem paa Gaarden, hvorom Sogne Commissionen den fornødne ordre gunstbehageligst maatte vorde tillagt. Men skulle den imod Delinqventen Ole Svindal anlagde Sag ei inden nestkommende Foraar være tilendebragt, da maatte efter mine underdanige ringe Tanker, Gaarden forpagtes bort paa de Vilkaar: 1 At den Pagtende beholder de Creature og det Gaards Reedskab som findes paa Gaarden og behøves til dens Besætning og drift, saalænge Forpagtningen varer. 2 Holder Jorden i forsvarlig Stand. 3 Nyder uhum fructum af Gaarden og dens Besætning. 4 Betaler de Kongl. Skatter og alle andre Udgifter som bør svares af Gaarden. 5 Forsyner sig selv med fornøden Sæde Korn og 6 Naar Forpagtnings Tiden er til ende, overleverer Gaarden med Besætning og Gaards Redskab fra sig i ligesaa god Stand som han imod tog samme. Paa denne maade formeener ieg underdanigst at Gaarden best kand conserveres, indtil Sagen er bragt til ende, og ieg seer icke andet Mojen til Konens og Børnenes Underholdning end at de bliver lagt i lægd, hvilket dog til Deres Høy-Velbaarenheds naadige forgodtbefindende underdanigst indstilles, af den der med største soumission undertegner sig              

                                                                                             Høy-Velbaarne

                                                                                             Hr. Stift-Befalingsmand

                                                                                             Naadige Herres

 

                                                                                             Underdanige Tiener

Strømsness                                                                           C. Heiberg

Den 4de Sepbr. 1767.

 

 

Høy Velbaarne Hr. Stift befalingsmand

Jørgen Erick Scheel

Naadige og høy bydende herre

 

Da ieg fatige bonde mand olle Svindahl som nu er ved en 70 aar gammel og som Naadige herre er vel bekient at ieg er kommen udi denne Meye og lang varige arest liege saa uskyldig som de andre nu med mig verende for medelst dennes obtur har paa min hiemme verende gord en gamle Vanfør Kone, med 6 smaa umyndige børn som ganske lied og intte kan hielppe sieg langt minder mig ieg har vel meere men Tiener hos andre nu ved ieg ey hvor det vil gaa med dem sieden de ey har at leve af uden de maa bede andre mennesker om hielp til livets obhold alsaa at de ey kan lenger holde gorden vedliege som de nyligen har været hos mig og beklaget sieg for mig efter som der har verit en skarp Vinter ieg der for ydmygeste vilde have bedet Naadigste herre at hand sieg saadant vilde tage som et for Svar med en naadige hielp an elder ved ieg ey andet end gorden og iorden maa liege eye ieg for ventes guds og Naadige Herres hielp og biestand udi sodan tilfelde gud ved min tied er den Korteste sieden ieg er meget Svag og sygeligt

 

                                                                      Jeg forbliver udi dybeste ydmyghed og tieneste

                                                                      Høy Velbaarne herres Stiftbefalingsmands

                                                                      Naadige herre

 

Bergen den 6te Juny 1767                                                                               Olle Svindahl  

 

Vell ædle og høyt ærede Hr. foget

 

Delinqventen Ole Svindals Kone Er gandskee Fattig og har 6 børn, uden tvile Svæckes gaarden og tar Skade mer og mer. Etter mine tancker Saa bliver der icke Raad for den fattig Kone at bruge gaarden Længer hvis hun icke faar Sin mand Jgien den fattig kone har vist nock mist Sine kræfter baade af Saarig for Sin man?? mand og fattidom Som tillige med trænger hart Jøvrigt for bliver alle tider med fuldkomen Høy agtelse og Skyldig hørsom hed

                                                                                                         Hr. foget underdanige tiener

Fyllingen den 15 august 1767

                                                                                                         Ole Fyllingen

 

 

høystærede foget Echanger Skibrede Er 5 miler Lang og 2 miller bred for mig at Reyse naar alle qværnerne Skall opskrives og Efter Sees var det muligt at Samme kunde blive till høsten hvis icke Saa faar ieg Leye 2de mænd med mig Som falder mig Saa dyrt J vindningstider

 

 

 

Kjelde: Stiftamtmannen i Bergen, Brev frå Futen i Nordhordland og Voss 1753-1767, løpenr. 718, legg nr. 4