RNDr. Adolf Filáček, CSc.                        

(narozen 1944)

Dr. přírodních věd (RNDr.), studoval matematiku (specializaci teorie pravděpodobnosti a matematickou statistiku) na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1967 získal diplom absolventa, v r. 1971 doktorát (RNDr.). V letech 1968 – 1970 absolvoval řádnou aspiranturu v Sociologickém ústavu ČSAV, poté od r. 1971 do r. 1980 působil jako odborný pracovník v Matematickém ústavu ČSAV. V roce 1980 získal vědeckou hodnost CSc. v oboru sociologie, specializace aplikace matematiky. V letech 1981-1989 byl vědeckým pracovníkem v Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV, 1990 - 1992 v Ústavu teorie a historie vědy ČSAV. Od r. 1993 je vědeckým pracovníkem v Kabinetu pro studium vědy, techniky a společnosti ve Filosofickém ústavu AV ČR (2002 – 2014 tento Kabinet vedl). V období 1993 – 2013 působil v Kanceláři AV ČR jako tajemník III. vědní oblasti (Oblast sociálních věd a humanitních oborů výzkumu). Výrazně se podílel na mezinárodní spolupráci a evropských výzkumných projektech financovaných z Rámcových programů EU.

Základní orientace výzkumu:

-      Vědní a výzkumná politika v ČR, EU, etc.;

-       Studium transformace České vědy a výzkumu;

-        Sociální funkce vědy po institucionální transformaci společnosti;

-        Evaluace a benchmarking ve vědě a výzkumu;

-        Statistická analýza výzkumných systémů, komparativní studie. 

                                        

ADRESA:

                                        

Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při Filosofickém ústavu AV ČR, v. v. i. Jilská 1,

110 00 Praha 1.                                

Místnost 214a.

tel.: (+420) 222 220 107

e-mail: filacek@flu.cas.cz 

                                        

CV

                                        

1993-dosud:

vědecký pracovník Kabinetu pro studium vědy, techniky a společnosti při Filozofickém ústavu AV ČR

2002-2014:

vedoucí Kabinetu pro studium vědy, techniky a společnosti při FLÚ AV ČR

1993-2013:

tajemník vědní oblasti humanitních a společenských věd Kanceláře AV ČR

2010-dosud:

Člen mezinárodního manažerského týmu HERA Společných výzkumných programů (HERA JRP UP), koordinátor české účasti v HERA JRP3 (Využití minulosti)

2006-2013:

delegát ČR v Programme Committee 7FP "Science in Society - Capacities", DG Research, Brussels

2000-2013:

výuka na Bankovním institutu – vysoké škole

1998-2002:

delegát ČR v Programme Committee "Improving Human Potential and Socioeconomic Knowledge Base", DG Research, Brussels

1990-1992:

vědecký pracovník Ústavu teorie a historie vědy ČSAV

1981-1989:

odborný, později vědecký pracovník Ústavu pro filozofii a sociologii ČSAV

1980

obhajoba kandidátské disertační práce v oboru sociologie, specializace matematické metody ve společenských vědách, získání vědecké hodnosti CSc. v Československé akademii věd 1971-1980:

odborný pracovník v Matematickém ústavu ČSAV

1971:

získání titulu RNDr. (obhajoba disertační práce a složení zkoušek) na MFF UK, obor teorie pravděpodobnosti

1970-1972

odborný pracovník v Ústavu pro filozofii a sociologii ČSAV

1967-1970

odborný pracovník v Sociologickém ústavu ČSAV

1967:

ukončení studia matematiky na Matematicko fyzikální fakultě Karlovy univerzity v Praze, specializace teorie pravděpodobnosti a matematická statistika

1962:

maturita na Střední všeobecně vzdělávací škole v Praze

                                        

Účast v mezinárodních výzkumných projektech

                                        

2017-2019

ResInfra@DR - Facilitating macro-regional scope and link up to socio-economic actors of research infrastructure in the Danube Region

2013-2016

ResAGorA - Responsible Research and Innovation in a Distributed Anticipatory Governance Frame. A Constructive Socio-normative Approach

2012-2014

NANOPINION - Monitoring public opinion on Nanotechnology in Europe;

2011-2013

PLACES - Platform of Local Authorities and Communicators Engaged in Science (Cities of Scientific Culture)

2010-2011

MASIS - "Monitoring Policy and research Activities on Science in Society in Europe"                2005-2009

HERA – Humanities in the European Research Area, ERA-NET Programme of FP 6;

2006-2007

ProAct – Practical Regional Innovation Policy in Action, CA project in FP 6;

2006-2008

SUPER-SME - Supporting Potential and Existing Research intensive SMEs, CA project in FP 6. 2002-2004:

RECORD - Recognising Central and Eastern European Centres of R&D: Perspectives for the ERA, STRATA Programme of the 5. Framework Programme EU

1999-2000:

"Futures Project", "Enlargement Project", a dále Working Group on "Education, Knowledge and Skills", Institute for Prospective Technological Studies, Joint Research Centre, European Commission, Sevilla

1993-1998:

Network on Transformation of Science Systems in the Central- and East European Countries, German Federal Ministry of Research

                                                

Účast v českých výzkumných projektech

                                                

2003-2004

Úkol Rady pro výzkum a vývoj ČR (kontrakt č. 6643/03-RVV) „Přehled a hodnocení zahraničních metod výběru základních směrů výzkumu“. Řešení uzavřeno předáním studie a závěrečnou oponenturou.

2000-2002:

Spoluřešitel grantového projektu GA ČR reg. č. 401/00/0442 "Intelektuální, sociální a lidské dimenze hodnocení vědy a výzkumu a jejich implementace v inovačních aktivitách v ČR: zkušenosti transformace". Řešení uzavřeno publikačními výstupy a závěrečnou oponenturou.

1997-1999:

Spoluřešitel grantového projektu GA ČR reg. č. 401/96/0182 "Sociální funkce vědy a výzkumu v podmínkách společenské transformace a evropské integrace". Řešení uzavřeno publikačními výstupy a závěrečnou oponenturou.