Detská fakultná nemocnica v Košiciach

 

Vás pozýva na

 

Odborné semináre DFN

v akademickom roku 2016/2017,

 

ktoré sú určené lekárom DFN, lekárom detských lôžkových zariadení, praktickým lekárom pre deti a dorast, lekárom pracujúcich

v špecializovaných pediatrických ambulanciách a ostatným záujemcom z radov odbornej verejnosti

 

 

Program

 

15.11.2016   Poslucháreň č.4, Lekárska fakulta UPJŠ, SNP 1

                        14,00 – 15,30 hod.

 

1. Ballaschová, G.

        Povinná mlčanlivosť a sprístupňovanie zdravotnej dokumentácie z hľadiska práva

        Chyby v zdravotníckej dokumentácii

2. Bazárová, K., Bazár J.

        Zdravotnícka dokumentácia a zdravotné poisťovne a prevencia chýb

3. Panelová diskusia (Bazár, J., Jenčo, I., Ballaschová, G., Bazarová, K.)

        Tento seminár je určený len pre zamestnancov DFN Košice

 

06.12.2016  Poslucháreň P4 Lekárska fakulta UPJŠ, SNP 1

                       14,00 - 15,30 hod.

 

1. Sádová, E., Koľvek, G.:

        Trombotická  mikroangiopátia a jej nové  možnosti   diagnostiky a liečby, vrátane  

    kazuistiky

2. Hudačková, D., Urbančíková, I.:

        Imunoglukán v liečbe infekčných chorôb

3. Panelová diskusia (Sádová, E., Šudák, M., Bockanič, Ľ.)

 

11.01.2017   Poslucháreň P4 Lekárska fakulta UPJŠ, SNP 1

                        13,30 – 15,30 hod.

 

1. Bratský, L.:

        Abscesy mozgu

2. Némethová, A., Filka, V.:

    Manažment akútnej bolesti u detí

3. Panelová diskusia (Bratský, L., Filka, V., Némethová, A.)

14.03. 2017 Poslucháreň PB Lekárska fakulta UPJŠ, SNP 1

                       14,00 – 15,00 hod.

 

1. Feketeová, J.:

        Perioperačné poruchy koagulácie u detí - diagnostika a liečba

2. Bockanič, Ľ., Janeski, B., Čižmárik, M., Šudák, M.:

        Náhle príhody brušné – manažment diagnostického procesu z pohľadu detského

        chirurga

3. Panelová diskusia  (Feketeová, J., Bockanič, Ľ.)

 

 

22.03. 2017 Poslucháreň PB Lekárska fakulta UPJŠ, SNP 1

                       14,00 - 15,00 hod

 

1.    Miňová, M.,  Dankovčíková, D.:

         Kortikoidy v neendokrinnej liečbe  z pohľadu   endokrinológa  

2.  Tešľová, M.:

         Špecifiká totálnej parenterálnej výživy u novorodencov v závislosti od

         gestačného veku

3.  Panelová diskusia  (Krcho, P., Miňová, M., Dankovčíková, A.)

19.04. 2017  Poslucháreň PB Lekárska fakulta UPJŠ, SNP 1

                       14,00 - 15,00 hod.

 

1. Klinicko-súdnolekársky a klinicko-patologickoanatomický seminár v spolupráci s

        ÚDZS Spoločné prezentácie kazuistík za rok 2016  (osobitná pozvánka)

 

17.05. 2017  Poslucháreň PB Lekárska fakulta UPJŠ, SNP 1

                        14,00 - 15,00 hod.

1. Pisarčíková, M.

        Rozbor úmrtnosti a príčin smrti na KPAIM za rok 2016

2. Kuchta, M., Bačová, S.

        Rozbor dojčenskej a detskej úmrtnosti v Košickom VÚC za rok 2016

3. Panelová diskusia  (Pisarčíková, M., Jenčo, I., Kuchta, M.)

07.06. 2017  Poslucháreň PB Lekárska fakulta UPJŠ, SNP 1

                         14,00 - 15,00 hod.

1. Berešová, E.:

        Neutropénie v detskom veku

2. Šudák, M., Bockanič, Ľ., Čižmárik, M.:

    Manažment pleurálnych výpotkov – multidisciplinárny prístup detského chirurga,

        pneumológa, pediatra - intenzivistu a rádiológa

2. Panelová diskusia (Galoová, N., Feketeová, J., Šudák, M., Bockanič, Ľ.)

 

Účasť na seminároch má charakter kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a je ohodnotená CME kreditmi podľa metodiky ARS CME

 

 MUDr. I. Urbančíková, PhD., MPH                      doc. MUDr. M. Kuchta, CSc.

                riaditeľka  DFN                                                      odborný garant